intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 2

Chia sẻ: Afasg Agq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

179
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG II NGUYÊN LIỆU, NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC Tỉ lệ các yếu tố trong giá thành sản phẩm hoá chất thay đổi tuỳ từng loại sản phẩm, nhưng trung bình khoảng: nguyên liệu 60-70% (sản phẩm hoá dầu 70%), năng lượng 10%, khấu hao 5-10%, lao động 4%. Nước chiếm tỉ lệ không lớn trong giá thành, nhưng việc xử lí nước trước và sau quá trình là quan trọng và phức tạp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình và thiết bị truyền chất - Chương 2

  1. 17 CHÆÅNG II NGUYÃN LIÃÛU, NÆÅÏC VAÌ NÀNG LÆÅÜNG TRONG CÄNG NGHÃÛ HOAÏ HOÜC Tè lãû caïc yãúu täú trong giaï thaình saín pháøm hoaï cháút thay âäøi tuyì tæìng loaûi saín pháøm, nhæng trung bçnh khoaíng: nguyãn liãûu 60-70% (saín pháøm hoaï dáöu > 70%), nàng læåüng 10%, kháúu hao 5-10%, lao âäüng 4%. Næåïc chiãúm tè lãû khäng låïn trong giaï thaình, nhæng viãûc xæí lê næåïc træåïc vaì sau quaï trçnh laì quan troüng vaì phæïc taûp. A. Nguyãn liãûu: I. Khaïi niãûm nguyãn liãûu: 1/ Nguyãn liãûu laì gç: Ngæåìi ta thæåìng goüi táút caí nhæîng váût liãûu thiãn nhiãn duìng trong cäng nghiãûp âãø saín xuáút ra saín pháøm laì nguyãn liãûu. Ngoaìi nhæîng cháút âáöu, trong cäng nghiãûp ngæåìi ta coìn duìng nhiãöu váût liãu âaî qua chãú biãún cäng nghiãûp (baïn saín pháøm) hoàûc phãú pháøm cuía ngaình khaïc duìng laìm nguyãn liãûu cho caïc ngaình naìo âoï. Vê duû: máût âæåìng → ræåüu; khê than cäúc → täøng håüp hæî cå; ... 2/ Tiãu chuáøn cuía nguyãn liãûu: - Tyí lãû cháút coï êt (phuû thuäüc tæìng loaûi nguyãn liãûu, tiãu chuáøn cuäúi laì tênh kinh tãú) vaì taûp cháút. - Khäúi læåüng táûp trung åí mäüt âëa âiãøm - Âëa lyï: viãûc váûn chuyãøn dãù daìng tæì nåi khai thaïc âãún nåi chãú biãún. - Âiãöu kiãûn khai thaïc: âäü cao, âäü sáu, âäü phán taïn. - Trçnh âäü ké thuáût chãú biãún. II. Phán loaûi: 1/ Theo traûng thaïi táûp håüp: ràõn (cháút khoaïng, than, quàûng); loíng (næåïc, dáöu moí); khê (khäng khê, khê thiãn nhiãn). 2/ Theo thaình pháön: vä cå, hæîu cå. 3/ Theo nguäön gäúc: thiãn nhiãn, nhán taûo (than cäúc, khê cäng nghiãûp, ...) Nguyãn liãûu thiãn nhiãn coï thãø chia thaình nhiãöu loaûi: gäúc khoaïng, gäúc âäüng váût, gäúc thæûc váût, næåïc vaì khäng khê. III. Váún âãö sæí duûng nguyãn liãûu trong cäng nghiãûp hoaï cháút: 1/ Choün nguyãn liãûu: choün trãn cå såí kinh tãú laì chuí yãúu (vç giaï thaình cuía nguyãn liãûu chiãúm âãún 60-70%) Vê duû: coï nhiãöu loaûi nguyãn liãûu âãø saín xuáút ræåüu etylic: - Læång thæûc: täún 160-250 ngaìy cäng/1 táún ræåüu. - Thuyí phán gäù reî hån khoaíng 40% - Phãú pháøm cuía xenlluloza reî hån 75% - Täøng håüp tæì dáöu khê reî hån 75% - Rè âæåìng. 2/ Tçm caïc biãûn phaïp sæí duûng nguäön nguyãn liãûu ngheìo hån.
  2. 18 3/ Thãú caïc nguyãn liãûu coï thãø duìng laìm thæûc pháøm bàòng caïc nguyãn liãûu khaïc. 4/ Täøng håüp sæí duûng nguyãn liãûu. Vê duû: Quàûng Apatit Tuyãøn näøi Apatit Nefelin (K,Na)2O.Al2O3.2SiO2 Chãú biãún hoaï hoüc Chãú biãún hoaï hoüc Thaûch cao muäúi florua Bäö taût Xi màng Xi màng A.photphoric Xä âa Titan Nguyãn täú hiãúm Caïc muäúi photphat Vanadi Gali Phán lán Nhäm IV. Xæí lê så bäü nguyãn liãûu: (laìm giaìu quàûng) 1/ Muûc âêch cuía viãûc xæí lê: - Måí räüng nguäön nguyãn liãûu, sæí duûng nguyãn liãûu ngheìo. - Náng cao cæåìng âäü thiãút bë (tàng täúc âäü quaï trçnh, giaím thãø têch máút cho caïc cháút khäng cáön thiãút), giaím nàng læåüng tiãu hao. - Náng cao cháút læåüng saín pháøm. - Tiãút kiãûm váûn chuyãøn, kho taìng. Quaï trçnh xæí lê så bäü nguyãn liãûu bao gäöm caïc cäng âoaûn nhæ sau: +) Phán loaûi theo kêch thæåïc +) Nghiãön +) Âoïng baïnh (vã viãn) vaì thiãu kãút (muûc âêch tàng kêch thæåïc laìm cho haût ràõn tiãúp xuïc täút, âäöng âãöu) +) Laìm giaìu +) Khæí næåïc (sáúy, loüc, cä âàûc) +) Taïch buûi 2/ Caïc phæång phaïp laìm giaìu: Quaï trçnh naìy aïp duûng cho caïc loaûi quàûng âaî qua nghiãön vaì coï thaình pháön hoaï hoüc cuîng nhæ tênh cháút váût lê khäng âäöng nháút. Coï nhiãöu phæång phaïp laìm giaìu: cå hoüc, nhiãût, hoaï hoüc. a/ Phæång phaïp cå hoüc: Phæång phaïp naìy dæûa trãn cå såí tênh cháút váût lê vaì hoaï lê cuía quàûng âãø taïch, noï âæåüc duìng chuí yãúu âãø laìm giaìu khoaïng ràõn. Coï caïc loaûi sau: * Tuyãøn näøi: laì phæång phaïp laìm giaìu phäø biãún duìng qui mä låïn, noï coï thãø taïch quàûng thaình nhiãöu loaûi khaïc nhau. Quaï trçnh tuyãøn näøi dæûa vaìo tênh cháút tháúm næåïc khaïc nhau cuía caïc loaûi quàûng.
  3. 19 Nãúu haût âuí nhoí vaì khäng tháúm næåïc (kë næåïc) thç troüng læåüng khäng thàõng âæåüc sæïc càng bãö màût cuía næåïc vaì haût näøi lãn. Traïi laûi, nãúu haût tháúm næåïc (æa næåïc) thç seî chçm xuäúng. Do váûy, khi tuyãøn näøi, quàûng phaíi âæåüc nghiãön mën âãún cåî haût khoaíng 0.1 - 0.3mm. Âãø tàng nhanh quaï trçnh trong thæûc tãú ngæåìi ta tiãún haình nhæ sau: 1/ Pha thãm vaìo trong næåïc nhæîng cháút laìm näøi: cháút taûo boüt, cháút læûa choün, cháút caín näøi, cháút âiãöu chènh. Cháút taûo boüt: âãø taûo thaình boüt coï âäü bãön cao, âáy laì nhæîng cháút hoaût âäüng bãö màût, taûo nãn caïc maìng trãn bãö màût boüt: dáöu thäng, càûn chæng cáút than âa, ræåüu, ... Cháút læûa choün (hay cháút goïp): coï taïc duûng tàng âäü kë næåïc cuía caïc haût quàûng cáön laìm näøi. Bàòng caïch taûo trãn bãö màût chuïng mäüt maìng kë næåïc. Chuïng laì nhæîng cháút coï cáúu truïc khäng âäúi xæïng: pháön phán cæûc nhoí vaì pháön khäng phán cæûc låïn. Khi âæåüc háúp phuû, nhoïm phán cæûc quay vãö phêa haût quàûng, coìn khäng phán cæûc quay vãö næåïc taûo thaình voí kë næåïc. Cháút læûa choün chè háúp phuû mäüt säú loaûi quàûng, thæåìng sæí duûng caïc loaûi sau: acid oleic (C18H34O2), acid naphthoêc (C11H8O2), ditiophotphat. Cháút caín näøi (hay cháút chçm): coï taïc duûng laìm tàng âäü æa næåïc cuía nhæîng haût quàûng khäng âënh laìm näøi, thæåìng sæí duûng laì nhæîng cháút âiãûn li: kiãöm, caïc muäúi sunphat, xianua kim loaûi kiãöm. Cháút âiãöu chènh: laìm tàng hiãûu quaí cuía quaï trçnh: väi, xä âa, acid sunphuaric. 2/ Thäøi khäng khê qua häùn håüp quàûng nghiãön trong dung dëch næåïc tæì dæåïi lãn trãn âãø taûo thaình nhæîng boüt khäng khê bãön. kkhê Caïc boüt naìy khi näøi lãn màût dung dëch næåïc quàûng mën låïp boüt quàûng seî keïo theo caïc haût quàûng kë næåïc. Trãn bãö quàûng tinh màût næåïc seî taûo thaình mäüt låïp boüt quàûng. Coìn caïc haût khaïc åí traûng thaïi lå læîng vaì chçm dáön xuäúng âaïy. Nãúu cáön taïch nhiãöu loaûi quàûng thç häùn håüp quàûng sau khi taïch âæåüc seî xæí lê bàòng cháút hoaût hoaï nhàòm huyí taïc duûng cuía cháút caín näøi. Sau âoï láûp laûi quaï trçnh tuyãøn våïi cháút laìm näøi thêch håüp. * Saìng: âáûp quàûng ra hoàûc khi nghiãön loaûi quàûng chàõc khoï vuûn, coìn âaï khäng chàõc dãù vuûn. Saìng âãø taïch riãng quàûng vaì taûp cháút. * Taïch bàòng troüng læûc: phæång phaïp naìy dæûa trãn nguyãn tàõc caïc haût coï troüng læåüng riãng khaïc nhau seî coï täúc âäü råi khaïc nhau trong doìng cháút loíng hoàûc khê. Nãúu duìng cháút loíng goüi laì phæång phaïp æåït, nãúu duìng cháút khê goüi laì phæång phaïp khä.
  4. 20 Quàûng nghiãön næåïc PHÆÅNG PHAÏP ÆÅÏT Buìn quàûng I II III næåïc 1 2 3 I, II, III: buäöng làõng 1. Pháön nàûng (haût to) 2. Pháön trung bçnh 3. Pháön nheû Quàûng nghiãön âæåüc khuáúy âãöu trong næåïc, chaíy thaình doìng qua caï bãø làõng. Bãö räüng caïc buäöng làõng låïn dáön lãn, do âoï täúc âäü doìng næåïc giaím dáön nãn caïc haût nàûng làõng træåïc, caïc haût nheû (nhoí) làõng sau. Trong phæång phaïp æåït ngæåìi ta thæåìng duìng næåïc. Nãúu khoaïng bë hoaì tan hoàûc phán huyí trong næåïc thç duìng cháút loíng trå hay phæång phaïp khä. Phæång phaïp khä duìng khäng khê hoàûc khê trå laìm mäi træåìng laìm giaìu quàûng. PHÆÅNG PHAÏP KHÄ Quàûng taïn nhoí 1 :caïnh quaût 2: âéa quay 3: noïn ngoaìi 4: noïn trong âæa âi nghiãön saïn pháøm THIÃÚT BË LY TÁM BÀÒNG KHÄNG KHÊ
  5. 21 Quàûng nghiãön råi xuäúng âéa quay 1 bë bàõn ra xung quanh. Caïc haût nhoí, nheû bë quaût 2 huït lãn vàng vaìo thaình truû ngoaìi vaì råi xuäúng. Caïc haût to thç vàng vaìo truû trong vaì råi xuäúng, coìn khäng khê tuáön hoaìn trong thiãút bë theo chiãöu muîi tãn. * Taïch bàòng âiãûn tæì: phæång phaïp naìy duìng âãø taïch váût liãûu dãù bë nhiãùm tæì khoíi loaûi khäng bë nhiãùm tæì. Vê duû: taïch quàûng sàõt tæì, cromit, rutin. 1 1. Bàng taíi 2 2. Truûc quay 3 3. Nam chám âiãûn 4. Khoaïng coï tæì tênh 5. Khoaïng khäng coï tæì tênh 4 5 * Taïch bàòng ténh âiãûn: tæång tæû nhæ taïch bàòng âiãûn tæì nhæng thay nam chám âiãûn bàòng âiãûn cæûc näúi våïi cæûc ám cuía chènh læu. Caïc haût coï âäü dáùn âiãûn låïn têch âiãûn ám vaì bë âáøy ra xa, coìn loaûi khäng âáùn âiãûn thç råi vaìo thuìng chæïa dæåïi bàng taíi. * Taïch bàòng phæång phaïp loüc: laì phæång phaïp taïch cháút ràõn ra khoíi mäi træåìng khê hoàûc loíng nhåì låïp váût liãûu loüc. Pháön låïn quaï trçnh loüc âæåüc âaïnh giaï båíi læåüng cháút loíng coìn laûi trong cháút ràõn (khi láúy cháút ràõn) hoàûc læåüng cháút ràõn coìn laûi trong cháút loíng (khi láúy dëch loíng). b/ Phæång phaïp hoaï hoüc: Phæång phaïp naìy duìng nhæîng cháút coï taïc duûng hoaì tan choün loüc mäüt trong caïc cháút cuía häùn håüp hoàûc taûo thaình håüp cháút dãù taïch ra khoíi cháút khaïc nhåì tênh noïng chaíy, bay håi, hay kãút tuía. Vê duû: + Cháút loíng thç laìm tàng näöng âäü cháút tan bàòng caïch bay håi dung mäi hoàûc kãút tuía cáúu tæí cáön giaím näöng âäü. + Cháút khê thç taïch riãng bàòng hoaï loíng phán âoaûn; hoaï loíng häùn håüp räöi bay håi phán âoaûn; háúp thuû; háúp phuû; ... B. Næåïc trong nghiãûp hoaï cháút. I. Vai troì cuía næåïc trong cäng nghiãûp hoaï cháút. Næåïc duìng nhiãöu trong cäng nghiãûp hoaï cháút, mäüt pháön næåïc duìng laìm nguyãn liãûu (saín xuáút hydro, oxy hoàûc caïc kim loaûi hiãúm uran, vanadi, vaìng, baûc,...). Nhæng chuí yãúu næåïc duìng laìm váût liãûu: mäi træåìng cho phaín æïng (dung mäi), cháút âãø ræía taûp cháút, cháút mang nhiãût. Vê duû: - Saín xuáút NH3 cáön tåïi 1500 m3H2O/T - Såüi nhán taûo cáön tåïi 2500 m3H2O/T
  6. 22 - H2SO4 cáön tåïi 50 m3H2O/T II. Phán loaûi: 1/ Næåïc khê quyãøn: Âoï laì næåïc mæa, coï êt taûp cháút vaì muäúi hoaì tan. 2/ Næåïc màût âáút: Doï laì næåïc ao, häö, säng, næåïc biãøn. Loaûi naìy phuû thuäüc vaìo âiãöu kiãûn âáút âai, khu væûc kinh tãú vaì thåìi gian. Loaûi naìy chæïa nhiãöu taûp cháút vaì muäúi hoaì tan. 3/ Næåïc ngáöm: Næåïc maûch, giãúng phun. Loaûi naìy êt taûp cháút hæîu cå (do qua caïc táöng loüc cuía âáút âaï). III. Cháút læåüng cuía næåïc Cháút læåüng cuía næåïc quyãút âënh båíi caïc âàûc træng hoaï hoüc, váût lê cuía noï nhæ: maìu, muìi, âäü trong, nhiãût âäü, täøng haìm læåüng muäúi, tênh oxy hoaï, âäü pH vaì âäü cæïng. 1/ Càûn khä: täøng haìm læåüng muäúi tênh bàòng säú mg kãút tuía khä coìn laûi khi laìm bay håi 1lêt næåïc vaì sáúy 110oC cho âãún khi khäúi læåüng khäng âäøi. Læåüng kãút tuía naìy laì caïc taûp cháút cuía cháút khoaïng vaì hæîu cå. 2/ Âäü cæïng: cuía næåïc taûo båíi muäúi Canxi vaì Magiã. Âäü cæïng tênh bàòng säú mili âæång læåüng gam ion canxi vaì magiã coï trong mäüt lêt næåïc. Coï 3 loaûi âäü cæïng: a/ Nháút thåìi: (taûm thåìi) do bicacbonat Ca vaì Mg. Nãúu âun noïng thç loaûi âæåüc âäü cæïng naìy: (Ca,Mg)(HCO3)2 → (Ca,Mg)CO3 + H2O + CO2 b/ Vénh viãùn: do clorua, sunphat, nitrat Ca vaì Mg, âun noïng khäng loaûi âæåüc âäü cæïng naìy. c/ Toaìn pháön: täøng hai âäü cæïng trãn. Âäü cæïng laì 1. Nãúu trong 1 lit næåïc coï 1 mili âæång læåüng gam ion Ca hay Mg (tæïc laì 20.04 mgCa2+ hay 12.16 mgMg2+). 0 ÷ 1.5 mili âæång læåüng gam → næåïc ráút mãöm. Nãúu coï: 1.5 ÷ 3.0 mili âæång læåüng gam → næåïc mãöm 3 ÷ 6 mili âæång læåüng gam → âäü cæïng trung bçnh 6 ÷ 10 mili âæång læåüng gam → næåïc cæïng >10 mili âæång læåüng gam → ráút cæïng 3/ Âäü oxy hoaï (do caïc cháút hæîu cå): säú mg KMnO4 tiãu täún khi âun säi 1 lit næåïc coï dæ KMnO4 trong 10 phuït. 4/ Âäü trong: âo bàòng chiãöu daìy låïp næåïc qua âoï coìn träng tháúy roî mäüt hçnh qui âënh. 5/ Âäü pH: nãúu pH = 6.5 ÷ 7.5 næåïc trung tênh. IV. Laìm saûch næåïc thiãn nhiãn.
  7. 23 Gäöm caïc giai âoaûn sau: làõng, saït truìng, laìm mãöm (phæång phaïp váût lê: nhiãût, cáút, âäng laûnh; phæång phaïp hoaï hoüc: väi-xä âa hay phätphat; phæång phaïp hoaï lê: nhæûa trao âäøi ion), laìm hãút khê bàòng phæång phaïp hoaï hoüc hay váût lê, chæng cáút. 1/ Làõng trong bãø làõng: sau âoï loüc qua låïp caït. Coìn âãø kãút ruía keo coï thãø duìng cháút keo tuû: Al2(SO4)3 hay FeSO4 goüi laì phæång phaïp âaïnh pheìn: Al2(SO4)3 + 6H2O = 3H2SO4 + 2Al(OH)3 Kãút tuía vä âënh hçnh Al(OH)3 háúp phuû caïc cháút keo, âäöng thåìi keïo theo caïc haût càûn ràõn xuäúng. Ngoaìi ra âäü cæïng taûm thåìi cuía næåïc âæåüc laìm haû xuäúng: Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 = 3CaSO4 + 6CO2 + 2Al(OH)3 2/ Saït truìng: a/ Duìng Clor hay Ca(ClO)2 (hypocloritcanxi): Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO HClO = HCl + O Oxy nguyãn tæí seî oxy hoaï maûnh caïc cháút hæîu cå, diãût khuáøn. b/ Duìng ozän (O3) âãø traïnh muìi clor: O3 = 3O c/ Âun noïng hay duìng tia tæí ngoaûi 3/ Laìm mãöm: loaûi hãút hay mäüt pháön ion Ca2+, Mg2+ a/ Phæång phaïp hoaï hoüc: * Phæång phaïp väi-xä âa: väi træåïc räöi xä âa sau - Väi loaûi âäü cæïng taûm thåìi, loaûi sàõt vaì CO2 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2H2O + 2CaCO3 Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2H2O + CaCO3 + MgCO3 FeSO4 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaSO4 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 - Xä âa loaûi âäü cæïng vénh viãùn MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3 + Na2SO4 MgCl + Na2CO3 = MgCO3 + 2NaCl CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3 + Na2SO4 Phæång phaïp naìy reî tiãön nhæng chè âaût tåïi 0.3 âæång læåüng mg/l * Phæång phaïp phätphat: 3Ca(HCO3)2 + Na3PO4 = 6NaHCO3 + Ca3(PO4)2 3CaCl2 + 2Na3PO4 = 6NaCl + Ca3(PO4)2 Phæång phaïp naìy âaût âãún 0.03 âæång læåüng mg/l vç Ca, Mg phätphat êt tan hån cacbonat nhiãöu. b/ Phæång phaïp hoaï lê: duìng nhæûa trao âäøi ion. Phæång phaïp naìy âaût âãún 0.035 ÷ 0.07 âæång læåüng mg/l. 4/ Loaûi khê: a/ Phæång phaïp hoaï hoüc: cho taïc duûng våïi hoaï cháút âãø kãút tuía (loaûi CO2 bàòng næåïc väi)
  8. 24 b/ Phæång phaïp váût lê: âãø ngoaìi tråìi, phun hay suûc khê, âun chán khäng. 5/ Chæng cáút: nãúu cáön næåïc saûch thç chæng cáút. Phæång phaïp naìy âàõt tiãön, nãúu tháût cáön thiãút thç duìng. V. Xæí lê næåïc thaíi cäng nghiãûp: 1/ Muûc âêch: - Baío vãû nguäön næåïc khoíi bë nhiãùm báøn, giaím aính hæåíng âãún sinh thaïi. - Thu häöi caïc cháút trong næåïc thaíi. - Sæí duûng laûi næåïc thaíi. 2/ Caïc phæång phaïp laìm saûch næåïc thaíi: - Phæång phaïp cå hoüc: làõng, loüc âãø loaûi caïc taûp cháút lå læîng - Phæång phaïp hoïa lê: thoaïng håi, háúp phuû - Phæång phaïp hoïa hoüc: âãø phán huyí caïc taûp cháút, chuyãøn thaình caïc cháút khäng âäüc, cho kãút tuía bàòng hoaï cháút. Vê duû : +) Âãø phán huyí gäúc CN- thæåìng oxy hoaï bàòng Cl2 åí pH > 10 hoàûc coï thãø duìng NaClO. +) Loaûi boí Cr6+ bàòng caïch duìng cháút khæí NaHSO3 åí pH < 2.5 ( taûo thaình Cr3+ khäng âäüc) - Phæång phaïp gia nhiãût: thæåìng duìng âãø phán huyí caïc håüp cháút hæîu cå. C. Nàng læåüng trong cäng nghiãûp hoaï cháút: I. Caïc daûng nàng læåüng duìng trong cäng nghiãûp hoaï cháút: 1/ Âiãûn nàng: duìng âãø chaûy maïy: träün, khuáúy, váûn chuyãøn, nghgiãön, sáúy, båm, ..., duìng cho caïc quaï trçnh âiãûn hoaï, âiãûn tæì, âun noïng, ... 2/ Nhiãût nàng: do âäút nhiãn liãûu, caïc cháút mang nhiãût: khê loì, næåïc, håi næåc, ... âæa vaìo. Nhiãût cuîng coï thãø do baín thán quaï trçnh toaí ra. Nhiãût nàng duìng âãø thæûc hiãûn caïc quaï trçnh váût lê (náúu chaíy, chæng cáút, bäúc håi, cä âàûc, ...), âãø âun noïng hãû thäúng taïc duûng. 3/ Quang nàng: nàng læåüng aïnh saïng âãø thæûc hiãûn caïc phaín æïng quang hoaï. II. Váún âãö tiãút kiãûm nàng læåüng: Trung bçnh nàng læåüng chiãúm tæì 10% tháûm chê âãún 25% giaï thaình saín pháøm. Khäng nhæîng thãú ngaình cäng nghiãûp hoaï cháút sæí duûng nhiãöu nàng læåüng coï thãø lãn âãún 5% täøng säú nàng læåüng thãú giåïi (41% täøng nàng læåüng thãú giåïi duìng cho cäng nghiãûp, 42% cho âåìi säúng, 17% cho giao thäng váûn taíi. Riãng cäng nghiãûp hoaï cháút chiãúm 12% nàng læåüng duìng cho cäng nghiãûp). Do váûy, cáön phaíi coï biãûn phaïp sæí duûng håüp lê vaì tiãút kiãûm nàng læåüng. Coï thãø sæí duûng caïc biãûn phaïp nhæ sau: 1/ Phaíi duìng cäng nghãû hiãûn âaûi, êt täún nàng læåüng 2/ Tàng hãû säú η sæí duûng nàng læåüng: W - Âiãûn nàng: η ân = lt × 100% Wth Wlt, Wth: læåüng tiãu thuû âiãûn nàng theo lê thuyãút vaì thæûc tãú cho cuìng mäüt læåüng saín pháøm.
  9. 25 Qlt - Nhiãût nàng: η nh = × 100% Qth Qlt, Qth: læåüng nhiãût tiãu thuû theo lê thuyãút vaì thæûc tãú cho cuìng mäüt læåüng saín pháøm. ηnh thæåìng âaût tåïi 70%, coìn 30% máút theo saín pháøm vaì ra mäi træåìng. Caïc biãûn phaïp chênh âãø tàng hãû säú η: * Giaím máút maït nàng læåüng bàòng cáúu taûo thiãút bë, giaím bãö màût toaí nhiãût ra mäi træåìng bàòng caïch nhiãût, caïch âiãûn täút. * Táûn duûng nàng læåüng bàòng nhiãût dæ do saín pháøm mang ra, hay do quaï trçnh phaït ra (vê duû saín pháøm H2SO4 nhiãût phaït ra tåïi 5MJ nhæng hiãûn nay chè duìng 0.36MJ, chiãúm khoaíng 7%) * Thu häöi nàng læåüng: phoìng taïi sinh nhiãût, trao âäøi nhiãût, buäöng caïch nhiãût, ... * Sæí duûng nguäön nàng læåüng thiãn nhiãn: nàng læåüng màût tråìi, nàng læåüng gioï, thuyí triãöu, nhiãût trong loìng âáút, ...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2