intTypePromotion=1

Quá trình và xu hướng mua hàng - Thu thập thông tin về khách hàng

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
19
lượt xem
2
download

Quá trình và xu hướng mua hàng - Thu thập thông tin về khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này giúp một phần quan trọng để xây dựng một chương trình marketing hiệu quả hướng vào một thị trường mục tiêu nào đó. Mọi công ty đều phải thu thập thông tin về khách hàng mục tiêu của mình, phân tích các thông tin đó để xem người tiêu dùng ra quyết định mua hàng như thế nào. Kế hoạch marketing phải căn cứ vào kết quả phân tích này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình và xu hướng mua hàng - Thu thập thông tin về khách hàng

Thu thap<br /> thOng<br /> tin<br /> •<br /> ve qua trinh va xu hUong<br /> mua hang cua khach hang<br /> Quan tri Marketinv<br /> trong cac Doanh nghi,p ~ua va Nho<br /> .-........---~<br /> <br /> HA XUAT BAN TR<br /> <br /> Quim tri Marketing trong cac<br /> Doanh nghi~p Vila<br /> <br /> va Nho<br /> <br /> Thu th~p thong tin ve<br /> qua trinh va xu hU'dng<br /> mua hang ella khaeh hang<br /> <br /> TAl BAN LAN THLr I<br /> <br /> Onrong trlnh Phat tri~n<br /> tili trq<br /> <br /> Q<br /> <br /> Vi~n D~i<br /> <br /> OPEN<br /> LEARN.'NG<br /> AGENCY<br /> Ca~adJ'$<br /> <br /> h9C<br /> <br /> Dl! an Me K~ng<br /> <br /> Ma OLA (Canada) bien<br /> <br /> so~<br /> <br /> Lifelong t.e'W"Hng Provider<br /> <br /> Cuon sikh nay do Chmmg trlnh Philt tri{;n Dl,l an Me Kong<br /> giu han quyiln © 2001<br /> Khong duqc sao chep hoi).c sua d6i neu khOng duqc phep Mng viin bim clla<br /> Chuong trinh PMt tri~n Dl! an Me K~ng,<br /> <br /> LUUY<br /> <br /> Cuon sach nay duqc xlly dlJIlg tren ca sa tai li¢u giang d~y tren lOp do Vi~n Quan tri<br /> Kinh doanh - Dl,li h9C Kinh Quoc dan, Hi! N(ii pMt trien v6i 51! tai trq clla Chuang<br /> trinh Phat tri€n Dl,l an Me Kong, NhOm bien so~n tiii li¢u do Thl,lc si Nguyen Quynh<br /> Chi chju tfiich nhi¢m chinh. Cuan sach nay khOng duqc sao ch€p hoi).c sua d6i khi chua<br /> duqc phep bAng van ban cua Chuong mnh Phat trien DI! an Me Kong,<br /> <br /> te<br /> <br /> Chuang tdnh Phat tri~n DI! an Me Kong (MPDF) duqc thrum l~p nam 1997 nh~m<br /> <br /> h6 trQ sl! hlnh thanh va phat tri~n cua cae doanh nghi~p tu nhan vila va nhc, b Vi~t<br /> Nam, Lao va Ciimpuchia. MPDF hi} trQ ky thu(lt cho cac doanh nghi~p trung qua<br /> trinh chuan bj cae dl! an dliu tu vm qui mo tir 250.000 den 10 tri~u dola My.<br /> MPDF eiing tai trQ vi~e dao t~o cae nhi! quAIl ly doanh nghi?p vila va nhO, cae<br /> ngan hang cap tin d\mg cho cae doanh nghi~p vila va nhc" cling nhu cac t6 ehue<br /> cung cap djeh VV h6 irq eho doanh nghi~p. MPDF dUQe di~u hrum bbi COng ty Hi<br /> shinh Qu6e te (IFC) va dUQe tiii trQ bbi Ngan hang Phat trifn Chau A (ADB),<br /> Oxtrnylia, Canada, Phlin Lan, COng ty Tru chinh Qu6c te (IFC), Nh~t Ban. Na Uy,<br /> Th\lY Difn, Th\lY Si va Vuang qu6e Anh. Neu clin biet them thong tin, xin lien h~<br /> vm bat ky van phong nao eua MPDF t~i Ha N¢i, Thanh pM H6 Chi Minh, Phnom<br /> Penh, h~c Vieng Chan theo dja chi sau:<br /> <br /> so<br /> <br /> Ha Nt)i, Vi~t Nam (Trl! chinh)<br /> 63 Ph6 Ly Thai T6, Tling 7<br /> Di¢n tho'!i: (84-4) 824 7892<br /> Fax:<br /> (84-4) 8247898<br /> Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam<br /> Somerset Chancellor Court<br /> PhOng 3B, Uu 3<br /> 21-23 Nguyen Thj Minh Khai, Qu~ 1<br /> Di~n tho~i: (84-8) 823 5266<br /> Fax:<br /> (84-8) 823 5271<br /> Phnom Penh, Campuchia<br /> 175 Norodom Boulevard<br /> Sangkat Boeung Keng Kang 1<br /> Di~n tho~i: (855-23) 21 9365<br /> Fax:<br /> (855-23) 219361<br /> Vieng Chan, Lao<br /> Nehru Road, Pathou Xay<br /> POBox 9690<br /> Di~n tho~i: (856-21) 45 0017<br /> Fax:<br /> (856-21) 45 0020<br /> VI! Doanh nghi~p Vita va NhO, Ngan hilng The giro<br /> 2121 Pennylvania Avenue, NW<br /> Washington, DC 20433, USA<br /> Di~n tho~i: 202-473-6683<br /> Fax:<br /> 202-522-3742<br /> <br /> Gidi thieu<br /> •<br /> Chlldng trinh Dao t~o Quan Iy<br /> danh cho cac Doanh nghi~p<br /> VCJa va Nho<br /> Tang quan<br /> Chuang trinh Dao t{lo Qudn If diinh cho cac Doanh nghi¢p Vua va Nh6 dm;rc<br /> bien soq.n cho cac nha quan ly va chu doanh nghi~p vita va nhc.. La nguOi cM ho*c<br /> nguOi qwin ly doanh nghi~ nhc., bq.n quan tilm den nhieu khfa cq.nh ciia vi~c dieu<br /> hanh mi)t doanh nghiC;p. Chuong tnnh nay se cung cifp cho bq.n mi)t hi? tai Ii~u<br /> hu6ng dan ve marketing trong quan Iy doanh nghiC;p. Bi) tai li~u nay de c~p d€n<br /> cac chu de sau:<br /> <br /> •<br /> <br /> Xac djnh cae khai ni¢m marketing<br /> <br /> •<br /> <br /> TIm th~p thOng tin ve khach hang.<br /> <br /> •<br /> <br /> Phat tri~n cac thOng tin ~ qua tnnh va xu hu6ng mua hang ella khach<br /> hang<br /> <br /> •<br /> <br /> Xac djnh va h,ra chQn thi truang m\!c tieu phil hgp.<br /> <br /> •<br /> <br /> K€ hoq.ch hoa va phat tri~n san phfun.<br /> <br /> •<br /> <br /> Phat tri~n marketing cM trQng moi quan h~ va dich<br /> <br /> •<br /> <br /> Phat tri~n chi€n luqc quang cao cho doanh nghi~p<br /> <br /> •<br /> <br /> Dinh gia va chi€n luqc ve gia.<br /> <br /> Vl}<br /> <br /> khach hang.<br /> <br /> Hi? tai li~u vo! marketing Clla Chuang trinh Dao t{lo Qudn If danh cho uk Doanh<br /> nghi¢p Vua va Nh6 duqc bien soq.n nhfun giup cac chu doanh nghi~p va nha quan<br /> Iy doanh nghi¢p ni'im vih1g mt ca cae bUac trong qua trlnh marketing. M6i euan<br /> sach nghien CUll mi)t khia cq.nh C\! tM cua hoq.t di)ng marketing. Qua tUng cuan<br /> saeh ve Marketing, b~n se hQC duqc each I~p k€ hoq.ch marketing va Ung d\!ng k€<br /> ho~ch d6 va~ thl!c te! doanh nghi~p minh. cac euan sach ve marketing bao g6m<br /> nhfing nc)i dung chfnh nhu sau:<br /> <br /> •<br /> <br /> GUli thlch sl! khae nhau giiia nhu cau lJ! nhien, nhu cau C\! th~ va nhu cllu<br /> c6 khii nang thanh tmin eua khach hang.<br /> <br /> •<br /> <br /> Philn bi~t duqc sl! khac nhau gifra d~c diem va lqi ich clla san phfun rna<br /> nguOi ban hang ban eho khaeh hang.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản