intTypePromotion=3

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Chauchaungayxua@gmail.com Chauchaungayxua@gmail.com | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
12
lượt xem
2
download

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày vấn đề kinh tế tư nhân theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; những đóng góp tích cực và tồn tại của kinh tế tư nhân hiện nay ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế tư nhân hiện nay ở nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

  1. Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n… 3 Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n ViÖt nam VÒ vÊn ®Ò kinh tÕ t− nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay Lª Huy Thùc(*) 1. VÊn ®Ò kinh tÕ t− nh©n theo quan ®iÓm cña h−íng dÉn cña Nhµ n−íc; trong ®ã, kinh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam tÕ c¸ thÓ vµ tiÓu chñ cã ph¹m vi ho¹t NÕu nh− nh÷ng n¨m tr−íc ®æi míi, ®éng t−¬ng ®èi réng ë nh÷ng n¬i ch−a cã thµnh phÇn kinh tÕ t− nh©n chØ ®−îc coi ®iÒu kiÖn tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, h−íng lµ mét thµnh phÇn kinh tÕ “tµn d−”, chØ kinh tÕ t− b¶n t− nh©n ph¸t triÓn theo tån t¹i kh¸ch quan trong thêi kú qu¸ ®é con ®−êng t− b¶n nhµ n−íc d−íi nhiÒu lªn CNXH vµ sÏ bÞ thu hÑp dÇn trong h×nh thøc" (2, tr.69). *) qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn §¹i héi lÇn thø VIII (th¸ng 6/1996) kinh tÕ XHCN (toµn d©n vµ tËp thÓ), th× kh¼ng ®Þnh "kinh tÕ nhµ n−íc ®ãng vai tõ Héi nghÞ lÇn thø 6 cña BCH Trung trß chñ ®¹o, cïng víi kinh tÕ hîp t¸c x· −¬ng khãa VI (th¸ng 3-1989) kh¸i niÖm dÇn dÇn trë thµnh nÒn t¶ng. T¹o ®iÒu "kinh tÕ t− nh©n" ®−îc chÝnh thøc sö kiÖn kinh tÕ vµ ph¸p lý thuËn lîi ®Ó c¸c dông. NghÞ quyÕt Héi nghÞ nªu râ: nhµ kinh doanh t− nh©n yªn t©m ®Çu t− "trong ®iÒu kiÖn cña n−íc ta, c¸c h×nh lµm ¨n l©u dµi" (3).(*) thøc kinh tÕ t− nh©n (c¸ thÓ, tiÓu chñ, §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng (th¸ng t− b¶n t− nh©n) vÉn cÇn thiÕt l©u dµi 4/2001) kh¼ng ®Þnh "kinh tÕ thÞ tr−êng cho nÒn kinh tÕ vµ n»m trong c¬ cÊu cña ®Þnh h−íng XHCN cã nhiÒu h×nh thøc nÒn kinh tÕ hµng hãa ®i lªn chñ nghÜa së h÷u, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong x· héi" (1). Còng kÓ tõ ®ã, ë c¸c kú §¹i ®ã, kinh tÕ nhµ n−íc gi÷ vai trß chñ ®¹o; héi §¶ng sau nµy, kh¸i niÖm kinh tÕ t− kinh tÕ nhµ n−íc cïng víi kinh tÕ tËp nh©n, vai trß, vÞ trÝ cña nã trong nÒn thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng kinh tÕ ®Êt n−íc ngµy cµng ®−îc nhÊn ch¾c" (4, tr.87). §¹i héi quyÕt ®Þnh m¹nh. "khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ t− b¶n T¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø VII (th¸ng t− nh©n réng r·i trong nh÷ng ngµnh, 6/1991), ph¹m trï kinh tÕ t− nh©n ®· nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh mµ ph¸p ®−îc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam bµn luËn luËt kh«ng cÊm. T¹o m«i tr−êng kinh ®Õn ë mét chõng møc nhÊt ®Þnh trong doanh thuËn lîi vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p lý B¸o c¸o chÝnh trÞ cña BCH Trung −¬ng ®Ó kinh tÕ t− nh©n ph¸t triÓn trªn kho¸ VI. V¨n kiÖn quan träng nµy nh÷ng ®Þnh h−íng −u tiªn cña Nhµ kh¼ng ®Þnh vµ diÔn gi¶i: "Kinh tÕ t− nh©n ®−îc ph¸t triÓn, ®Æc biÖt trong (*) T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ, Häc viÖn ChÝnh trÞ- lÜnh vùc s¶n xuÊt, theo sù qu¶n lý, Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh.
  2. 4 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7, 2008 n−íc, kÓ c¶ ®Çu t− ra n−íc ngoµi; mét trong nh÷ng ®éng lùc cña nÒn kinh khuyÕn khÝch chuyÓn thµnh doanh tÕ” (6, tr.83, 336-337). nghiÖp cæ phÇn, b¸n cæ phÇn cho ng−êi Do quan niÖm thÕ nµo lµ kinh tÕ t− lao ®éng, liªn doanh, liªn kÕt víi nhau, nh©n vµ nã bao gåm nh÷ng g× cña §¶ng víi kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ nhµ n−íc. ta cã sù ®iÒu chØnh tõ §¹i héi VII ®Õn X©y dùng quan hÖ tèt gi÷a chñ doanh §¹i héi X nªn viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña nghiÖp vµ ng−êi lao ®éng" (4, tr.99). thµnh phÇn kinh tÕ nµy còng cã chi tiÕt B−íc chuyÓn biÕn míi vÒ t− duy ®èi cÇn l−u ý. Khi bµn luËn nh÷ng ®Þnh víi kinh tÕ t− nh©n ®−îc thÓ hiÖn râ h−íng lín trong chÝnh s¸ch kinh tÕ, §¹i trong NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 5 cña héi VII kh«ng ®Ò cËp kinh tÕ t− nh©n (2, Trung −¬ng Khãa IX (th¸ng 3-2002) vÒ tr.115-122). Nh−ng t¹i Héi nghÞ Trung TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, −¬ng 5 kho¸ IX, kinh tÕ t− nh©n ®· ®−îc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn §¶ng ta kh¼ng ®Þnh "lµ mét bé phËn kinh tÕ t− nh©n. Theo NghÞ quyÕt Héi cÊu thµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ nghÞ, kh¸i niÖm kinh tÕ t− nh©n ®−îc quèc d©n" (5, tr.57). §Õn §¹i héi X, kinh gi¶i thÝch râ rµng, cô thÓ h¬n, “gåm cã tÕ t− nh©n tiÕp tôc ®−îc kh¼ng ®Þnh cã kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ vµ kinh tÕ t− vÞ trÝ, vai trß quan träng vµ “lµ mét b¶n t− nh©n, ho¹t ®éng d−íi h×nh thøc trong nh÷ng ®éng lùc cña nÒn kinh tÕ hé kinh doanh c¸ thÓ vµ c¸c lo¹i h×nh quèc d©n” (6, tr.83, 337). Tõ nhËn thøc doanh nghiÖp cña t− nh©n ®· ph¸t triÓn míi nµy, §¶ng vµ kh«ng Ýt c¬ quan, c¸n réng kh¾p trong c¶ n−íc” (5, tr.55-57). bé nghiªn cøu, gi¶ng d¹y ®· bµn luËn Vµ "kinh tÕ t− nh©n lµ bé phËn cÊu kh¸ nhiÒu vÒ quan ®iÓm, chñ tr−¬ng, thµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch, v.v... ®Ó ph¸t d©n. Ph¸t triÓn kinh tÕ t− nh©n lµ vÊn triÓn kinh tÕ t− nh©n. Khi cã ®Þnh ®Ò chiÕn l−îc l©u dµi trong ph¸t triÓn h−íng ®óng, thµnh phÇn kinh tÕ ®ang kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h−íng ®−îc xem xÐt ë ®©y ch¾c ch¾n sÏ ph¸t XHCN" (5, tr.58). triÓn vµ gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc lµm cho x· héi ViÖt Nam cã b−íc tiÕn Nh− vËy, tõ §¹i héi VI ®Õn sau §¹i ®¸ng kÓ. héi IX, cô thÓ lµ ®Õn Héi nghÞ Trung 2. Nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc vµ tån t¹i cña kinh −¬ng 5 kho¸ IX, kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ tÕ t− nh©n hiÖn nay ë ViÖt Nam vµ kinh tÕ t− b¶n t− nh©n ®−îc coi lµ néi dung cña kinh tÕ t− nh©n, chø T×m hiÓu, lµm s¸ng tá nh÷ng ®ãng kh«ng ph¶i lµ mét thµnh phÇn kinh tÕ gãp tÝch cùc, quan träng cña kinh tÕ t− kh¸c kinh tÕ t− nh©n. nh©n hiÖn nay ë n−íc ta th× ng−êi nghiªn cøu còng nh− tÊt c¶ nh÷ng ai cã §Õn §¹i héi X, §¶ng ta cã sù kÕ sù quan t©m sÏ gi¶i ®¸p ®−îc v× sao thõa, ph¸t triÓn, bæ sung so víi c¸c v¨n thµnh phÇn kinh tÕ Êy ®ang ®−îc bµn kiÖn tr−íc ®ã, kinh tÕ t− nh©n ®−îc x¸c nhiÒu vµ s«i næi nh− ®· thÊy t¹i v¨n ®Þnh ®Çy ®ñ h¬n vÒ néi hµm, b¶n chÊt kiÖn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ trong vµ vÞ trÝ, vai trß cña nã. V¨n kiÖn §¹i ®êi sèng lý luËn chÝnh trÞ. héi X ghi râ: “kinh tÕ t− nh©n bao gåm Trong b¶n gi¶i tr×nh cña Bé ChÝnh kinh tÕ c¸ thÓ, kinh tÕ tiÓu chñ vµ kinh trÞ tiÕp thu ý kiÕn Trung −¬ng vÒ §Ò ¸n tÕ t− b¶n t− nh©n; kinh tÕ t− nh©n lµ kinh tÕ t− nh©n ®· nhÊn m¹nh: "kinh tÕ
  3. Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n… 5 t− nh©n thêi gian qua ®· ®ãng gãp to kiÖn cho kinh tÕ t− nh©n ph¸t triÓn. lín vµo ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i thiÖn Nhê vËy, khu vùc kinh tÕ t− nh©n ®· cã ®êi sèng nh©n d©n, gi÷ v÷ng æn ®Þnh b−íc ph¸t triÓn kh¸ m¹nh, sè l−îng chÝnh trÞ, x· héi cña ®Êt n−íc. §ãng gãp doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ t− næi tréi nhÊt cña kinh tÕ t− nh©n lµ t¹o nh©n ®· t¨ng lªn nhanh chãng, tõ 414 thªm ®−îc nhiÒu viÖc lµm vµ nhiÒu cña doanh nghiÖp n¨m 1991 lªn 5.189 c¶i cho x· héi. CÇn kh¼ng ®Þnh mÆt tÝch doanh nghiÖp n¨m 1992, 15.276 doanh cùc cña kinh tÕ t− nh©n lµ mÆt c¬ b¶n; nghiÖp n¨m 1995 vµ 45.061 doanh kinh tÕ t− nh©n ®·, ®ang vµ sÏ tiÕp tôc nghiÖp n¨m 1999; sè l−îng lao ®éng cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh trong doanh nghiÖp t− nh©n b×nh qu©n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc" lµ 8 ng−êi n¨m 1991 t¨ng lªn 9 ng−êi (5, tr.45-46). Vai trß tÝch cùc cña kinh tÕ n¨m 1996, 17 ng−êi n¨m 1997, vµ 19 t− nh©n ë n−íc ta hiÖn nay cßn ®−îc ng−êi n¨m 1998; tèc ®é t¨ng tr−ëng vµ tiÕp tôc ghi nhËn trong NghÞ quyÕt ph¸t triÓn cña kinh tÕ t− nh©n n¨m Trung −¬ng 5 kho¸ IX: "Cïng víi c¸c 1994 t¨ng 60% so víi n¨m 1993 (7, thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, sù ph¸t triÓn tr.120). cña kinh tÕ t− nh©n ®· gãp phÇn gi¶i Giai ®o¹n 2000-2005, cïng víi sù ra phãng lùc l−îng s¶n xuÊt, thóc ®Èy ®êi cña LuËt Doanh nghiÖp n¨m 1999 ph©n c«ng lao ®éng x· héi, chuyÓn dÞch (cã hiÖu lùc tõ 1/1/2000), thay thÕ LuËt c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng CNH, H§H, Doanh nghiÖp t− nh©n vµ LuËt C«ng ty, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh ®· t¹o ra b−íc ngoÆt m¹nh mÏ cho qu¸ h−íng XHCN, t¨ng thªm sè l−îng c«ng tr×nh ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t− nh©n, lao ®éng vµ doanh nh©n ViÖt nh©n ViÖt Nam (7, tr.120). Trong Nam, thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng x· héi kho¶ng thêi gian nµy, khu vùc kinh tÕ ho¸ y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc" (5, tr.55-56). t− nh©n cã tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh Nh÷ng ®iÒu ®−îc nhËn ®Þnh trªn h¬n tèc ®é t¨ng tr−ëng chung cña nÒn thÓ hiÖn râ trong thùc tiÔn ®êi sèng x· kinh tÕ. §ãng gãp cña khu vùc kinh tÕ héi ®Êt n−íc thêi gian gÇn ®©y, kinh tÕ ngoµi quèc doanh (mµ c¸c doanh nghiÖp t− nh©n ë n−íc ta ®· vµ ®ang ngµy cµng t− nh©n cã vai trß nßng cèt) vµo GDP ®ãng vai trß quan träng. §Æc biÖt kÓ tõ lu«n duy tr× ë møc xÊp xØ 50% (7, khi b¾t ®Çu c«ng cuéc ®æi míi, khu vùc tr.122). kinh tÕ t− nh©n n−íc ta ®· cã nh÷ng Trong qu¸ tr×nh CNH, H§H n«ng b−íc ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ vµ ®ãng nghiÖp, n«ng th«n, ¸p dông nhiÒu tiÕn vai trß ngµy cµng quan träng trong nÒn bé khoa häc-kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn kinh tÕ ( 7). ®¹i, ®« thÞ ho¸ nhiÒu vïng n«ng th«n, Giai ®o¹n 1986-1999, khi §¶ng vµ ®ång b»ng, v.v... tÊt yÕu dÉn tíi mét Nhµ n−íc ®· thõa nhËn khu vùc kinh tÕ thùc tÕ lµm d− thõa, thÊt nghiÖp nhiÒu t− nh©n lµ “tån t¹i kh¸ch quan vµ cÇn lao ®éng n«ng nghiÖp. Kinh tÕ t− nh©n thiÕt cho c¬ cÊu nÒn kinh tÕ nhiÒu ®· t¹o thªm ®−îc kh«ng Ýt viÖc lµm cho thµnh phÇn, ®−îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t ng−êi lao ®éng, v× thÕ, nã gãp phÇn kh¾c triÓn” (7, tr.119) th×, sù ra ®êi cña LuËt phôc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lao ®éng d− C«ng ty vµ LuËt Doanh nghiÖp t− nh©n thõa, thÊt nghiÖp nãi trªn. Khu vùc vµo ®Çu thËp kû 90 ®· lµ cét mèc quan kinh tÕ t− nh©n ®· t¹o ra gÇn 2 triÖu träng chÝnh thøc c«ng nhËn vµ t¹o ®iÒu viÖc lµm míi tõ n¨m 2001-2005. T¹o
  4. 6 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7, 2008 thªm ®−îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ng−êi cã nhiÒu khã kh¨n, v−íng m¾c vÒ vèn, vÒ lao ®éng, còng cã nghÜa lµ kinh tÕ t− mÆt hµng s¶n xuÊt, kinh doanh, vÒ m«i nh©n s¶n xuÊt thªm ®−îc cña c¶i vËt tr−êng ph¸p lý vµ m«i tr−êng t©m lý x· chÊt cho ng−êi lao ®éng vµ cho x· héi, héi; nhiÒu ®¬n vÞ ch−a thùc hiÖn tèt gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi gi¶m nghÌo, n©ng cao ®êi sèng nh©n ng−êi lao ®éng; kh«ng Ýt ®¬n vÞ vi ph¹m d©n vÒ kinh tÕ, vËt chÊt. Tõ ®Êy, kinh tÕ ph¸p luËt, trèn lËu thuÕ, gian lËn th−¬ng t− nh©n ®· vµ sÏ cßn gãp phÇn quan m¹i, kinh doanh tr¸i phÐp (5, tr.56). träng vµo gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, Héi nghÞ Trung −¬ng 5 khãa IX ph¸t triÓn vÒ y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc. kh«ng chØ nªu nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc Kinh tÕ t− nh©n ë n−íc ta hiÖn nay cßn cña kinh tÕ t− nh©n mµ cßn nãi râ nhiÒu gãp phÇn quan träng trong viÖc t¹o m«i nguyªn nh©n cña h¹n chÕ trong thµnh tr−êng kinh doanh b×nh ®¼ng, ®Èy nhanh phÇn kinh tÕ ®ã; cã nguyªn nh©n thuéc tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ (7, tr. vÒ b¶n th©n c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ t− nh©n, 122-124). cã nguyªn nh©n thuéc vÒ phÇn qu¶n lý Sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc, do mét bé phËn c¸n bé tho¸i t− nh©n lµ nh©n tè quan träng gãp phÇn ho¸, biÕn chÊt, tham nhòng, do c«ng t¸c lµm lµnh m¹nh ho¸ nÒn kinh tÕ thÞ tuyªn truyÒn gi¸o dôc lµm ch−a tèt. tr−êng ë ViÖt Nam, lµm sèng ®éng ®êi Nguyªn nh©n chÝnh lµm cho tèc ®é sèng kinh tÕ ®Êt n−íc, t¹o ¸p lùc c¹nh ph¸t triÓn cña kinh tÕ t− nh©n n−íc ta tranh, thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp nhµ ch−a ®¸p øng ®−îc nh÷ng ®ßi hái cña n−íc ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh. Sù tiÕn tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ ph¸t triÓn cña kinh tÕ t− nh©n lµ nh©n tr−êng ®Þnh h−íng XHCN lµ do, mét tè chñ yÕu t¹o m«i tr−êng c¹nh tranh mÆt, quan ®iÓm cña §¶ng ta trªn mét sè gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®ång thêi vÊn ®Ò cô thÓ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ t− thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i thÞ nh©n ch−a ®−îc lµm râ ®Ó t¹o sù thèng tr−êng nh− thÞ tr−êng hµng ho¸ vµ dÞch nhÊt cao, mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña vô, thÞ tr−êng lao ®éng, thÞ tr−êng vèn, Nhµ n−íc ch−a phï hîp víi ®Æc ®iÓm thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n, thÞ tr−êng c«ng cña kinh tÕ t− nh©n mµ ®¹i bé phËn cã nghÖ... quy m« nhá vµ võa, qu¶n lý cã phÇn Ngoµi nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc, quan bu«ng láng vµ cßn cã nh÷ng s¬ hë; mÆt träng nh− tr×nh bµy ë trªn, thµnh phÇn kh¸c, “kinh tÕ t− nh©n ch−a ®−îc t¹o ®ñ kinh tÕ t− nh©n ë n−íc ta hiÖn nay cßn cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn” (6, nh÷ng mÆt yÕu kÐm vµ biÓu hiÖn tiªu tr.165). Thªm vµo ®ã, kinh tÕ t− nh©n cùc. VÊn ®Ò nµy còng cÇn ®−îc xem xÐt n−íc ta, ngoµi viÖc ph¶i ®èi phã víi ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn, h¹n chÕ, nh÷ng khã kh¨n, v−íng m¾c vÒ vèn, vÒ kh¾c phôc nh− gi¶i tr×nh cña Bé ChÝnh mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ m«i trÞ t¹i Héi nghÞ Trung −¬ng 5 kho¸ IX (5, tr−êng ph¸p lý vµ m«i tr−êng t©m lý x· tr.46). Nh÷ng h¹n chÕ cña thµnh phÇn héi, vÒ kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ xö lý th«ng kinh tÕ t− nh©n ë n−íc ta hiÖn nay cô tin, cßn ph¶i ®−¬ng ®Çu víi nhiÒu th¸ch thÓ nh− sau: phÇn lín cã quy m« nhá, thøc, khã kh¨n vÒ m«i tr−êng kinh vèn Ýt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu, tr×nh doanh, vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh, vÒ tr×nh ®é qu¶n lý, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh ®é c«ng nghÖ, chÊt l−îng, gi¸ thµnh vµ yÕu, Ýt ®Çu t− vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt; cßn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm (8).
  5. Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n… 7 Nh− vËy, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch lao ®éng; T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña cùc, nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo qu¸ §¶ng, ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc tr×nh c¸ch m¹ng míi CNH, H§H, x©y chÝnh trÞ - x· héi vµ c¸c hiÖp héi doanh dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n−íc hiÖn nay, nghiÖp ®èi víi kinh tÕ t− nh©n nãi kinh tÕ t− nh©n ë ViÖt Nam còng ®· béc chung vµ trong tõng doanh nghiÖp (5, lé kh«ng Ýt dÊu hiÖu tiªu cùc. VËy, vÊn tr.56; 59-60). ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i t×m hiÓu, x¸c ®Þnh ®óng nguyªn nh©n ®em l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®Ó ph¸t vµ nh÷ng g× dÉn ®Õn ®iÒu mµ chóng ta triÓn, chóng ta cÇn lo¹i bá nh÷ng c¸ch kh«ng mong muèn nh−ng ®· diÔn ra, hiÓu sai lÇm cïng víi viÖc ph¶i nhËn c«ng viÖc Êy lµ mét trong nh÷ng ®iÒu thøc l¹i cho ®óng, chÝnh x¸c h¬n kh«ng kiÖn cÇn, chø kh«ng ph¶i lµ ®ñ, ®Ó ph¸t Ýt vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. §Êy lµ huy phÇn ®ãng gãp tÝch cùc vµ kh¾c mét trong c¸c nguyªn nh©n ®Ó cã ®−îc phôc, gi¶i quyÕt ®iÓm yÕu kÐm, tån t¹i kÕt qu¶ cao h¬n trong hµnh ®éng c¸ch cña kinh tÕ t− nh©n ë n−íc ta hiÖn nay. m¹ng. T¹i Héi nghÞ Trung −¬ng 5 khãa IX, §¶ng ®· ®−a ra c¸c chñ tr−¬ng 3. Quan ®iÓm, chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch nh»m hç trî, ph¸t triÓn kinh tÕ t− nh©n ph¸t triÓn kinh tÕ t− nh©n hiÖn nay ë n−íc ta ë ViÖt Nam, nh−: t¨ng c−êng vai trß VÒ quan ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ t− l·nh ®¹o cña m×nh, chó träng x©y dùng nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay, t¹i Héi nghÞ tæ chøc c¬ së, gi¸o dôc ®¶ng viªn lµm Trung −¬ng 5 kho¸ IX, §¶ng ta ®· kinh tÕ t− nh©n, lµm chñ doanh nghiÖp nghiªm kh¾c tù kiÓm ®iÓm vµ nhËn t− nh©n ph¶i chÊp hµnh tèt §iÒu lÖ thÊy: mét sè vÊn ®Ò cô thÓ cßn ch−a §¶ng vµ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ ®−îc lµm râ ®Ó t¹o ra sù thèng nhÊt cao; n−íc; tiÕp tôc hoµn thiÖn, t¨ng c−êng mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc vai trß qu¶n lý cña Nhµ n−íc, cô thÓ lµ: ch−a phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña thµnh x©y dùng, hoµn thiÖn khung ph¸p lý vµ phÇn kinh tÕ nµy ë n−íc ta ®¹i bé phËn ban hµnh chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý ®èi cã quy m« nhá vµ võa; qu¶n lý cã phÇn víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh; x©y bu«ng láng vµ cã nh÷ng s¬ hë, h¹n chÕ dùng quy ho¹ch vµ trî gióp ®µo t¹o c¸n thóc ®Èy kinh tÕ t− nh©n ph¸t triÓn bé qu¶n lý doanh nghiÖp; gi¸m s¸t, ®óng h−íng. V× thÕ, còng t¹i Héi nghÞ thanh tra, kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp nãi trªn, quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng ta chÊp hµnh ph¸p luËt, chÕ ®é chÝnh s¸ch lµ: Ph¸t triÓn kinh tÕ t− nh©n lµ vÊn ®Ò cña Nhµ n−íc; ph¸t huy vai trß cña MÆt chiÕn l−îc l©u dµi trong ph¸t triÓn kinh trËn Tæ quèc, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h−íng XHCN; c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp ®Ó ph¸t triÓn Nhµ n−íc t«n träng vµ b¶o ®¶m quyÒn kinh tÕ t− nh©n; lµm tèt c«ng t¸c phæ tù do kinh doanh theo ph¸p luËt, b¶o hé biÕn, tuyªn truyÒn quan ®iÓm, ®−êng quyÒn së h÷u tµi s¶n hîp ph¸p cña c«ng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc lµ d©n, khuyÕn khÝch, hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn mét chñ tr−¬ng kh¸c n÷a kh«ng kÐm cho kinh tÕ t− nh©n ph¸t triÓn vµ b×nh phÇn quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®¼ng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c; t− nh©n ®−îc ghi râ trong NghÞ quyÕt b¶o vÖ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña Trung −¬ng 5 kho¸ IX; ph¸t triÓn kinh c¶ ng−êi lao ®éng vµ ng−êi sö dông lao tÕ t− nh©n ë n−íc ta hiÖn nay lµ nhiÖm ®éng; X©y dùng mèi quan hÖ tèt ®Ñp vô cã ý nghÜa chÝnh trÞ, thùc tiÔn lín, gi÷a ng−êi sö dông lao ®éng vµ ng−êi nh−ng §¶ng chñ tr−¬ng tiÕn hµnh trong
  6. 8 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7, 2008 mèi t−¬ng quan vµ ®ång thêi víi ch¨m l−¬ng, tiÒn c«ng, thêi gian lµm viÖc, b¶o lo ph¸t triÓn, b¶o ®¶m vai trß chñ ®¹o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh vµ an toµn cña kinh tÕ Nhµ n−íc, ph¸t triÓn kinh lao ®éng, bæ sung chÕ tµi cÇn thiÕt ®Ó xö tÕ tËp thÓ ®Ó hai thµnh phÇn kinh tÕ lµ lý vi ph¹m. VÒ chÝnh s¸ch nµy, §¶ng ®Æc tr−ng cña chñ nghÜa x· héi nµy cßn ghi râ: sím ban hµnh ®ång bé c¸c ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm x· héi ®Ó ng−êi cña nÒn kinh tÕ quèc d©n (5, tr.48-68)... lao ®éng trong hé kinh doanh c¸ thÓ vµ doanh nghiÖp cña t− nh©n ®Òu ®−îc V¨n kiÖn Héi nghÞ Trung −¬ng 5 tham gia (5, tr.63). khãa IX cßn ghi râ vÒ viÖc tiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, khuyÕn khÝch vµ ChÝnh s¸ch vÒ ®µo t¹o, khoa häc vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ t− c«ng nghÖ. "Nhµ n−íc trî gióp ®µo t¹o, nh©n, viÖc ph¶i söa ®æi, bæ sung mét sè båi d−ìng, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, vÒ ®µo t¹o, ®−êng lèi, chñ tr−¬ng cña §¶ng, chÝnh khoa häc vµ c«ng nghÖ, vÒ th«ng tin, xóc s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, tr×nh ®é tiÕn th−¬ng m¹i, vÒ nghiªn cøu, tæng chuyªn m«n kü thuËt, n¨ng lùc kinh kÕt thùc tiÔn ®Ó ph¸t triÓn thµnh phÇn doanh cho chñ doanh nghiÖp vµ ng−êi kinh tÕ ®ang bµn luËn t¹i ®©y (5, tr.62- lao ®éng... Ph¸t triÓn c¸c trung t©m d¹y 63). nghÒ cña Nhµ n−íc... Më réng hÖ thèng dÞch vô t− vÊn khoa häc, c«ng nghÖ cho Bªn c¹nh ®ã, Héi nghÞ Trung −¬ng 5 c¸c hé kinh doanh vµ doanh nghiÖp. khãa IX còng ®−a ra th¶o luËn c¸c vÊn Nhµ n−íc hç trî më c¸c líp ng¾n h¹n, ®Ò cã liªn quan tíi viÖc chØ ®¹o, ®iÒu miÔn phÝ båi d−ìng kiÕn thøc khoa häc, hµnh, thùc thi nhiÒu chÝnh s¸ch míi, c«ng nghÖ cho hé kinh doanh, doanh nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ t− nh©n ë n−íc nghiÖp cña t− nh©n" (5, tr.64-65). ta giai ®o¹n hiÖn nay vµ s¾p tíi, nh−: ChÝnh s¸ch hç trî vÒ th«ng tin, xóc ChÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, tÝn dông. tiÕn th−¬ng m¹i. Ban hµnh vµ tæ chøc ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tÝn dông cho kinh tÕ t− nh©n b×nh ®¼ng víi thùc thi chÝnh s¸ch nµy, §¶ng nh»m doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn môc ®Ých b¶o ®¶m cho khu vùc kinh tÕ kinh tÕ kh¸c; b¶o ®¶m ®Ó kinh tÕ t− t− nh©n nhËn ®−îc nh÷ng th«ng tin cÇn nh©n tiÕp cËn vµ ®−îc h−ëng c¸c −u ®·i thiÕt vÒ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, quy cña Nhµ n−íc cho kinh tÕ hé, doanh ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· nghiÖp nhá vµ võa, cho ®Çu t− theo c¸c héi cña ®Êt n−íc, cña c¸c ngµnh, c¸c môc tiªu ®−îc Nhµ n−íc khuyÕn khÝch; vïng... Nhµ n−íc khuyÕn khÝch vµ hç sím ban hµnh quy ®Þnh cña Nhµ n−íc trî hé kinh doanh, doanh nghiÖp cña t− vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp nh©n vµ c¸c hiÖp héi ®Èy m¹nh ho¹t nhá vµ võa, trong ®ã cã doanh nghiÖp ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i ë c¶ thÞ cña t− nh©n; kinh tÕ t− nh©n ®−îc dïng tr−êng trong vµ ngoµi n−íc (5, tr.65). tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®Ó thÕ Do vËy, ®Ó kinh tÕ t− nh©n n−íc ta chÊp vay vèn ng©n hµng (5, tr.60-66). thùc sù cã ®−îc b−íc ph¸t triÓn v−ît ChÝnh s¸ch vÒ lao ®éng - tiÒn l−¬ng. bËc, ®óng h−íng, ngµy cµng t−¬ng xøng Theo ®©y th× kinh tÕ t− nh©n ph¶i thùc víi vai trß quan träng, vÞ trÝ chiÕn l−îc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña LuËt Lao ®éng cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng vÒ viÖc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, tiÒn ®Þnh h−íng XHCN, tr−íc hÕt chóng ta
  7. Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n… 9 cÇn ph¶i qu¸n triÖt, t¹o sù thèng nhÊt, th©n doanh nghiÖp vµ cã ®−îc sù quan nhÊt trÝ cao vµ quyÕt t©m thùc hiÖn t©m mét c¸ch toµn diÖn cña §¶ng, Nhµ quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng vÒ ph¸t n−íc, c¸c c¬ quan ban ngµnh vµ nh©n triÓn kinh tÕ t− nh©n. Cïng víi ®ã, d©n trong c¶ n−íc. chóng ta ph¶i t¹o ra mét m«i tr−êng thuËn lîi c¶ vÒ thÓ chÕ lÉn t©m lý x· héi cho sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t− nh©n; Tµi liÖu tham kh¶o tiÕp tôc söa ®æi, bæ sung mét sè c¬ chÕ, 1. http://www.cpv.org.vn/tiengviet/tul chÝnh s¸ch cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm ieuvankiendang/details.asp?topic=1 cña kinh tÕ t− nh©n n−íc ta hiÖn nay. 91&subtopic=9&leader_topic=549&i Ngoµi viÖc hç trî vÒ vèn, vÒ c¬ së h¹ d=BT2880636823 tÇng, Nhµ n−íc cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch 2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn hç trî vÒ ®µo t¹o nh©n lùc, vÒ khoa häc, §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø c«ng nghÖ vµ th«ng tin, xóc tiÕn th−¬ng VII. H.: Sù thËt, 1991. m¹i cho c¸c doanh nghiÖp t− nh©n. 3. http://www.cpv.org.vn/tiengviet/tul §ång thêi, cÇn ph¶i t¨ng c−êng h¬n n÷a ieuvankiendang/details.asp?topic=1 vai trß qu¶n lý cña Nhµ n−íc ®èi víi 91&subtopic=8&leader_topic=225&i kinh tÕ t− nh©n; kh«ng ngõng n©ng cao d=BT2540633010 n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng vµ ph¸t 4. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn huy cã hiÖu qu¶ vai trß cña c¸c tæ chøc §¹i héi IX. H.: ChÝnh trÞ quèc gia, quÇn chóng, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, c¸c 2001. hiÖp héi doanh nghiÖp trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ t− nh©n. “X©y dùng th−¬ng 5. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn hiÖu, xö lý rñi ro trong kinh doanh, b¶o Héi nghÞ lÇn thø V Ban ChÊp hµnh vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸c doanh Trung −¬ng kho¸ IX. H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2002. nghiÖp” vµ “thùc sù t«n vinh c¸c doanh nh©n cã tµi vµ thµnh ®¹t, ®ãng gãp 6. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn nhiÒu cho x· héi” (6, tr.231–232). §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X. H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2006. Kinh tÕ t− nh©n ViÖt Nam ®ang ë 7. Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi sau giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, 20 n¨m ®æi míi ë ViÖt Nam. H.: ®ång thêi còng ph¶i chÞu nhiÒu søc Ðp Khoa . häc x· héi, 2007. c¹nh tranh gay g¾t, c¶ tõ trong n−íc lÉn bªn ngoµi. Khu vùc kinh tÕ t− nh©n cã 8. Vò V¨n Gµu. Ph¸t triÓn kinh tÕ t− tiÒm n¨ng ph¸t triÓn rÊt lín vµ sÏ thùc nh©n vµ vÊn ®Ò ®¶ng viªn lµm kinh sù trë thµnh “mét trong nh÷ng ®éng lùc tÕ t− nh©n trong nÒn kinh tÕ thÞ cña nÒn kinh tÕ” (6, tr.337) nÕu kh¾c tr−êng ®Þnh h−íng XHCN. T¹p chÝ phôc ®−îc nh÷ng h¹n chÕ tõ phÝa b¶n TriÕt häc, sè 9, 2007.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản