intTypePromotion=1

Quan điểm Hồ Chí Minh về chữ “trung” và sự vận dụng quan điểm đó trong giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Đà Nẵng hiện nay

Chia sẻ: ViEnzym2711 ViEnzym2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
15
lượt xem
1
download

Quan điểm Hồ Chí Minh về chữ “trung” và sự vận dụng quan điểm đó trong giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Đà Nẵng hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đã chỉ ra quá trình Hồ Chí Minh tiếp thu, kế thừa và vận dụng sáng tạo chữ “trung” trong quan điểm của Nho giáo vào Việt Nam; qua đó, góp phần nhận thức đầy đủ hơn về sự thể hiện của chữ “trung” trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết đã nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp vận dụng chữ “trung” trong giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Đà Nẵng hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan điểm Hồ Chí Minh về chữ “trung” và sự vận dụng quan điểm đó trong giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Đà Nẵng hiện nay

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> <br /> QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ CHỮ “TRUNG” VÀ<br /> SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ TRONG GIÁO DỤC ĐẠO<br /> ĐỨC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ<br /> Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY<br /> HO CHI MINH’S VIEW OF THE WORD “TRUNG” AND ITS<br /> APPLICATION IN MORAL EDUCATION FOR STUDENTS<br /> OF VOCATIONAL TRAINING COLLEGES<br /> IN DA NANG TODAY<br /> Lê Đức Thọ1, Phạm Xuân Đức2<br /> Email: ductholevtc007@gmail.com<br /> 1<br /> Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng<br /> 2<br /> Trường Đại học Sao Đỏ<br /> Ngày nhận bài: 06/9/2017<br /> Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 21/12/2017<br /> Ngày chấp nhận đăng: 28/3/2018<br /> Tóm tắt<br /> Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt những giá trị tinh túy trong học thuyết Nho<br /> giáo, trong đó Người đặc biệt chú trọng đến chữ “trung”. Theo Người, “trung” là “trung với nước”, là trung<br /> thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc, với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Ðảng, với sự nghiệp xây<br /> dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quan điểm này có ý nghĩa giáo dục sâu<br /> sắc, góp phần tạo ra những con người xã hội chủ nghĩa đủ đức, đủ tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp<br /> hóa - hiện đại hóa đất nước. Sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Đà Nẵng là những người năng động,<br /> luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ sinh viên có thái độ<br /> chưa tích cực trong quá trình học tập và rèn luyện, có biểu hiện xem nhẹ các giá trị văn hóa truyền thống<br /> của dân tộc, chạy theo thị hiếu không lành mạnh. Bài viết đã chỉ ra quá trình Hồ Chí Minh tiếp thu, kế thừa<br /> và vận dụng sáng tạo chữ “trung” trong quan điểm của Nho giáo vào Việt Nam; qua đó, góp phần nhận thức<br /> đầy đủ hơn về sự thể hiện của chữ “trung” trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết đã nghiên cứu thực trạng và<br /> đề xuất một số giải pháp vận dụng chữ “trung” trong giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng<br /> nghề ở Đà Nẵng hiện nay.<br /> Từ khóa: Chữ “trung”; trung với nước; Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức.<br /> Abstract<br /> President Ho Chi Minh applied creatively and flexibly the quintessential values of Confucian doctrine, in<br /> which he paid special attention to the word “trung”. According to him, “trung” is “trung voi nuoc”, to be loyal to<br /> the interests of the nation and the people, to the revolutionary struggle of the Party, to the cause of building<br /> and firmly defending the socialist fatherland of Vietnam. This view has meaningful education, contributing to<br /> the creation of virtuous and virtuous socialists in service of the cause of industrialization and modernization of<br /> the country. Students in vocational training colleges in Da Nang are dynamic, always striving in learning and<br /> training. However, there is still a small part students have not positive attitude in the process of learning and<br /> training, it has a slight expression of the traditional cultural values of the nation, followed by unhealthy tastes.<br /> The article shows the Ho Chi Minh process of acquiring, inheriting, and manipulating the word “trung” in the<br /> perspective of Confucianism into Vietnam; thereby contributing to a better understanding of the expression<br /> of “trung” in Ho Chi Minh thought. The article has studied the situation and proposed some solutions using<br /> the word “middle” in moral education for students of vocational colleges in Da Nang today.<br /> Keywords: The word “trung”; loyal with nation; Ho Chi Minh; moral education.<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho<br /> sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Trong<br /> Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc những phẩm chất đạo đức cơ bản cần phải có thì<br /> xây dựng nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng. chữ “trung” được xem là cốt lõi. “Trung” trong quan<br /> Người coi đó là gốc rễ của mọi công việc, là nền tảng điểm của Người không chỉ có ý nghĩa trong lịch<br /> <br /> <br /> 122 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(60).2018<br /> LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> sử mà nó vẫn còn nguyên ý nghĩa trong giai đoạn Chữ “trung” trong quan niệm đạo đức của Nho giáo,<br /> hiện nay, nhất là trong bối cảnh phát triển kinh tế thị để chỉ mối quan hệ giữa thần dân với thiên tử (vua)<br /> trường và tác động của quá trình toàn cầu hóa đã - “vua” là bậc tối cao nhất trong xã hội, có quyền đặt<br /> tác động và làm biến đổi các giá trị đạo đức của con ra mọi phép tắc, luật lệ trong xã hội, buộc con người<br /> người, nhất là sinh viên. Vì vậy, giáo dục đạo đức phải tuân theo. “Ý vua” là mệnh Trời (thiên mệnh),<br /> cho sinh viên theo quan điểm về chữ “trung” của Hồ mọi thần dân trong thiên hạ đều phải phục tùng tuyệt<br /> Chí Minh là việc làm giúp sinh viên nhận thức được đối, vua bảo chết thần dân không thể không chết -<br /> ý nghĩa của chữ “trung” và có thể vận dụng vào các quân xử thần tử thần bất tử bất trung. Cho nên chữ<br /> hoạt động học tập và rèn luyện của bản thân. “trung” trở thành “cuồng si”, “ngu tín”. Mà vua trong<br /> chế độ phong kiến, là người đứng đầu và duy nhất<br /> 2. NỘI DUNG<br /> cho một quốc gia, dân tộc. Chữ “trung” đó thực chất<br /> 2.1. Quan điểm Hồ Chí Minh về chữ “trung” là sự phản ánh quy luật phân biệt đẳng cấp trong<br /> chế độ phong kiến một cách mù quáng, nhằm bảo<br /> 2.1.1. Cơ sở lý luận của Hồ Chí Minh về chữ “trung”<br /> vệ địa vị và lợi ích “độc tôn” cho một bộ phận thuộc<br /> Một là, truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam về tầng lớp cai trị, bóc lột trong xã hội, mà đứng đầu<br /> là vua.<br /> Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nói chung, về<br /> chữ “trung” nói riêng bắt nguồn từ yêu cầu giải Trong mối quan hệ quân - thần, Khổng Tử đã nhận<br /> phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con thấy ở đó mỗi bên đều phải có trách nhiệm với nhau,<br /> người. Điều đó chứng tỏ, Hồ Chí Minh không chỉ là đều phải có cách đối xử cần thiết, và cách đối xử<br /> một lãnh tụ cách mạng, mà còn là một nhà tư tưởng của bên này là điều kiện để bên kia có cách đối xử<br /> rất quan tâm đến vấn đề đạo đức và có rất nhiều tương ứng. Khổng Tử nói: “Quân sử thần dĩ lễ, thần<br /> cống hiến về đạo đức cách mạng. Không những thế, sự quân dĩ trung” - Nhà vua sai khiến bề tôi thì bề tôi<br /> bản thân Người còn là một tấm gương rất mẫu mực dùng lễ, bề tôi phụng sự nhà vua thì giữ đạo trung.<br /> về đạo đức cách mạng, cho nên tư tưởng đó của Xuất phát từ thực tiễn Trung Quốc, Khổng Tử cho<br /> Người thực sự là một khoa học. Bởi, tư tưởng đó rằng nguyên nhân dẫn đến loạn lạc trong thời Xuân<br /> của Người, trước hết là sự kế thừa, tiếp thu có chọn Thu là do vua không ra vua, bề tôi không ra bề tôi<br /> lọc những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và do vậy đưa đến tình trạng giành địa vị của nhau,<br /> và được Người nâng lên một tầm cao mới, phù hợp vương hầu lấn át quyền “thiên tử”. Khổng Tử không<br /> với điều kiện và hoàn cảnh mới. chủ trương “ngu trung”, không bắt buộc bề tôi phải<br /> Đó là truyền thống “nhiễu điều phủ lấy giá gương”, phục tùng bề trên một cách vô điều kiện như quan<br /> quan tâm giúp đỡ lẫn nhau “thương người như niệm về chữ “trung” của các nhà Nho sau này. Mạnh<br /> thể thương thân”, “sống trọng tình, trọng nghĩa”… Tử và Tuân Tử cũng đều cho rằng, trung không phải<br /> Truyền thống tốt đẹp đó được hun đúc từ thực tiễn là tuyệt đối, khi vua không ra vua thì thần dân không<br /> của cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhất thiết phải trung.<br /> dân tộc. Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, Đến chế độ phong kiến trung ương tập quyền thì<br /> tư tưởng đạo đức của quê hương (nết đất) và của nội dung của “trung” đã có khác. Khi đó, nhà vua và<br /> gia đình (nết nhà) đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tư triều thần đều cần người bề tôi tuyệt đối phục tùng<br /> tưởng và nhận thức của Người. Tính cách xứ Nghệ vua, trung thành với vua vô điều kiện. Trong lịch<br /> với những đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn, kiên sử xã hội phong kiến phương Đông đã có biết bao<br /> trung trong bản chất, khắc khổ trong sinh hoạt, cứng người chết cho sự nghiệp của một ông vua. Việc<br /> cỏi trong giao lưu… đều là những tính cách có ý làm đó do tư tưởng trên chi phối, đồng thời nó cũng<br /> nghĩa đạo đức. làm cho tư tưởng trên mang ý nghĩa hiện thực và<br /> Hai là, tư tưởng Nho giáo về chữ “trung” được củng cố.<br /> <br /> Nho giáo là một học thuyết chính trị được Khổng Tử 2.1.2. Chữ “trung” trong tư tưởng Hồ Chí Minh<br /> khởi xướng, sau này được các học trò của ông bổ Hồ Chí Minh đặt chữ “trung” trong một quan niệm<br /> sung, phát triển với quan điểm lấy đạo đức là điểm tích cực, tiến bộ; “trung” không chỉ là sự hy sinh cho<br /> mấu chốt để cải hóa xã hội, đem đến cho con người đến chết, mà quan trọng hơn là phải đạt cho được<br /> cuộc sống thái bình, thịnh trị. kết quả, phải nhất định thành công. Cho nên “trung”<br /> là “trung với nước”. Đây được coi là cuộc cách mạng<br /> “Trung” là khái niệm chính trị - đạo đức, xuất hiện<br /> trong quan niệm về đạo đức. Người gạt bỏ các cốt<br /> trong các tác phẩm kinh điển của Nho giáo và<br /> lõi nhất trong quan niệm của Nho giáo là trung thành<br /> thường được dùng để chỉ hành động hết lòng với<br /> tuyệt đối với chế độ phong kiến mà vua là đại diện.<br /> vua, mà theo đó, khái niệm “trung quân” - trung với<br /> Người không chấp nhận lòng trung thành tuyệt đối<br /> vua xuất hiện. Khi quyền lợi của ông vua ấy thống<br /> của nhân dân bị áp bức với kẻ áp bức mình.<br /> nhất với quyền lợi của dân tộc thì “trung” đó cũng<br /> đồng thời là trung với nước. Theo Người, “trung” là “trung với nước”, là trung thành<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(60).2018 123<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> với lợi ích của quốc gia, dân tộc, với sự nghiệp đấu cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Dù mục tiêu,<br /> tranh cách mạng của Ðảng, với sự nghiệp xây dựng nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng khác nhau,<br /> và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nhưng yêu cầu về trung, hiếu luôn nhất quán và là<br /> nghĩa ... Nước ở đây với ý nghĩa “Dân là con nước, tiêu chí chung cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp<br /> nước là mẹ chung” [3, tr. 486], là nước của dân, của nhân dân học tập và rèn luyện. Ðó là lòng yêu nước<br /> toàn dân tộc chứ không phải của riêng ai, và chính mỗi thương nòi, tự hào với truyền thống vẻ vang của<br /> người dân là những “chủ nhân ông” của đất nước. Mối dân tộc; là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người<br /> quan hệ nước - dân, dân - nước mang ý nghĩa nhân dân với cộng đồng, với sự nghiệp của Ðảng và dân<br /> văn sâu sắc, hòa quyện với nhau trong một thể thống tộc, với sự hưng vong của đất nước; là ý chí và nghị<br /> nhất về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi công dân lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn<br /> với cộng đồng, quốc gia, dân tộc. sàng hy sinh vì mục tiêu chung của sự nghiệp cách<br /> Nội dung chủ yếu của chuẩn mực đạo đức “trung mạng. Vì vậy, trong suốt quá trình xây dựng Ðảng,<br /> với nước”  trong tư tưởng Hồ Chí Minh được biểu lãnh đạo cách mạng, Bác thường xuyên quan tâm<br /> hiện cụ thể là: tới việc nâng cao tinh thần “trung” ở mỗi người dân<br /> Việt Nam yêu nước nói chung, cán bộ, đảng viên <br /> Thứ nhất,  yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã nói riêng và đòi hỏi họ phải luôn ghi sâu trong lòng.<br /> hội. Người đã gắn kết chủ nghĩa yêu nước truyền<br /> thống với chủ nghĩa xã hội tạo thành một giá trị mới Như vậy, “trung” trong quan điểm của Nho giáo và<br /> làm chuyển hóa nội hàm của khái niệm trung với vua, “trung” trong quan điểm Hồ Chí Minh là một sự đảo<br /> nước của vua sang quan điểm yêu nước mới. lộn về quan niệm đạo đức truyền thống. Hồ Chí Minh<br /> đã “lật ngược” học thuyết Nho giáo như Mác đã làm<br /> Thứ hai,  đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của với học thuyết Hêghen. “Trung với nước” không chỉ là<br /> nhân dân lên trên hết, bởi Đảng là người lãnh đạo, ý tưởng cao đẹp, một chuẩn mực trong tu dưỡng, rèn<br /> dẫn dắt thực hiện lợi ích của dân tộc, của dân, của luyện của các tầng lớp nhân dân Việt Nam hiện nay,<br /> nước. Người khẳng định  “Đặt lợi ích của Đảng và mà nó được đúc rút từ chính cuộc đời hoạt động cách<br /> của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích mạng đầy gian khổ, khó khăn và thử thách của Người.<br /> riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ<br /> nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, 2.2. Thực trạng và giải pháp vận dụng quan điểm<br /> gương mẫu trong mọi việc” [5, tr. 285]. Hồ Chí Minh về chữ “trung” vào thực tiễn giáo<br /> dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng<br /> Thứ ba,  quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu nghề ở Đà Nẵng hiện nay<br /> chung của cách mạng. Mục tiêu của cách mạng Việt<br /> Nam là làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 2.2.1. Thực trạng đạo đức sinh viên các trường<br /> và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người căn cao đẳng nghề ở Đà Nẵng hiện nay<br /> dặn: “Người cộng sản chúng ta không được phút Đào tạo nghề là một trong những giải pháp có ý<br /> nào quên lý tưởng cao cả của mình là: suốt đời làm nghĩa quyết định nâng cao chất lượng nguồn nhân<br /> cách mạng, phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế,<br /> lập, làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đồng thời giúp người lao động có cơ hội tìm việc<br /> thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và trên thế giới” làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao<br /> [4, tr. 61-52]. chất lượng cuộc sống.<br /> Thứ tư, trung với nước biểu hiện trong đời sống thực Đà Nẵng hiện có khoảng 6 trường cao đẳng nghề,<br /> tiễn hàng ngày, là việc thực hiện tốt chủ trương của với hơn 10.000 sinh viên theo học ở các trình độ đào<br /> Đảng, chính sách của Nhà nước, có trách nhiệm tạo. Sinh viên các trường cao đẳng nghề có trình độ<br /> xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. xét tuyển đầu vào thấp hơn so với các trường cao<br /> “Trung với nước” là thể hiện mối quan hệ giữa cá đẳng khác, không phải qua thi tuyển mà chỉ cần xét<br /> nhân với cộng đồng, với xã hội, thể hiện trách nhiệm học bạ là có thể theo học, học sinh rất ít người theo<br /> của mỗi người với sự nghiệp xây dựng và phát triển học trường nghề, vì theo họ vào trường nghề là con<br /> đất nước, đó cũng là sự thể hiện lòng trung thành đường lựa chọn cuối cùng khi không vào được các<br /> của cộng đồng với mục tiêu, phương hướng phát trường đại học, cao đẳng khác.<br /> triển của đất nước là đi lên chủ nghĩa xã hội, phấn<br /> Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lòng<br /> đấu hết sức mình cho sự nghiệp giải phóng và phồn<br /> yêu nước, giáo dục nhân cách cho sinh viên đã<br /> vinh của đất nước. Với nghĩa đó, “trung với nước”<br /> được các trường cao đẳng nghề rất quan tâm. Nhờ<br /> trở thành bổn phận chung của mọi công dân, không<br /> vậy, đa số sinh viên các trường cao đẳng nghề ở<br /> phân biệt bất kỳ ai, nó khác về chất so với chế độ<br /> Đà Nẵng hiện nay là những người năng động, sống<br /> phong kiến trước đây.<br /> có mục đích, có lý tưởng, hoài bão. Luôn tự phấn<br /> Chữ “trung” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đấu rèn luyện bản thân, biết tự hoàn thiện kiến thức<br /> được thể hiện trong mọi công việc cách mạng của chuyên môn nghề nghiệp, tích cực tham gia các<br /> Ðảng, trong từng suy nghĩ, việc làm cụ thể của mỗi hoạt động xã hội trong nhà trường và ở địa phương.<br /> <br /> <br /> 124 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(60).2018<br /> LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> Họ là những người giàu lòng yêu nước, gắn bó thiết các nước kém phát triển thoát khỏi tình trạng nghèo<br /> tha, trung thành với Đảng, với nhân dân, với chế đói. Tuy nhiên, trước cơn lốc của toàn cầu hóa, của<br /> độ xã hội chủ nghĩa, mong muốn được cống hiến giao lưu, hội nhập cũng có những tác động ngược<br /> cho đất nước. Khảo sát 90 sinh viên năm thứ 2 lớp chiều đến sự phát triển của mỗi nước, tác động đến<br /> May - Thiết kế thời trang và Công nghệ ô tô khóa truyền thống đạo đức, văn hóa, đời sống tinh thần<br /> 2016 - 2019 đang học tập tại Trường Cao đẳng của con người Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói<br /> Nghề Đà Nẵng năm học 2017 - 2018 về nội dung riêng. Cùng với đó, Việt Nam đang chuyển đổi nền<br /> “Bạn có tự hào khi là người Việt Nam không?”, trong kinh tế từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị<br /> số 90 sinh viên tham gia khảo sát có 42,3% rất tự trường, dưới tác động hai mặt của kinh tế thị trường<br /> hào khi là người Việt Nam; 28,8% khá tự hào khi đã làm thay đổi chuẩn mực đạo đức và hành vi của<br /> là người Việt Nam và 18,9% chưa tự hào lắm. Kết một bộ phận không nhỏ cá nhân, biểu hiện của nó là<br /> quả cho thấy, nhận thức của sinh viên về các giá trị sự xuống cấp về mặt đạo đức, lối sống buông thả,<br /> truyền thống dân tộc, về lòng yêu nước, trung thành ăn chơi, đua đòi, không có trách nhiệm đối với gia<br /> với sự nghiệp cách mạng của dân tộc có chuyển đình và xã hội, sống ít ước mơ, hoài bão,...<br /> biến tích cực. Sinh viên rất tự hào khi là người Việt<br /> Bên cạnh đó, tư tưởng coi trọng bằng cấp, học<br /> Nam, trái lại vẫn còn một bộ phận sinh viên chưa ý<br /> đại học hơn học nghề đã khiến cho phần lớn học<br /> thức được lòng tự hào khi là người Việt Nam.<br /> sinh và phụ huynh chưa thấy được tầm quan trọng<br /> của học nghề dẫn đến chủ quan với việc học và ý<br /> thức học tập không tốt. Đây chính là khó khăn cho<br /> các trường cao đẳng nghề trong việc xếp loại chất<br /> lượng học sinh đầu vào.<br /> Ngoài ra, sự hiểu biết, cá tính, yếu tố tài chính, quỹ<br /> thời gian của học sinh… cũng ảnh hưởng không nhỏ<br /> đến chất lượng đào tạo nghề. Dưới tác động tiêu<br /> cực của kinh tế thị trường đã làm xuất hiện một bộ<br /> phận sinh viên có lối sống lệch lạc, thiếu lý tưởng và<br /> Hình 1. Thái độ của sinh viên khi được hỏi: “Bạn có ý thức chấp hành pháp luật; có lối sống thực dụng,<br /> tự hào khi là người Việt Nam không”? đua đòi, lãng phí, cá biệt có một số sinh viên sa vào<br /> tệ nạn xã hội, tội phạm.<br /> Khi được hỏi về “ý thức bảo vệ Tổ quốc”, có 90 sinh<br /> viên năm thứ 2 lớp May - Thiết kế thời trang và Công Trên cơ sở tìm hiểu sự lựa chọn các hoạt động cơ<br /> nghệ ô tô khóa 2016 - 2019 tham gia trả lời khảo sát, bản của sinh viên bằng phương pháp phân tích<br /> kết quả cho thấy: nhân tố và phân tích phân loại đã cho thấy ba kiểu<br /> sống cơ bản của sinh viên các trường cao đẳng<br /> nghề ở Đà Nẵng hiện nay (110 sinh viên năm thứ<br /> 2 khóa 2016 - 2019 được lựa chọn khảo sát ngẫu<br /> nhiên, đang theo học chuyên ngành Công nghệ<br /> ô tô tại hai trường: Cao đẳng Nghề Đà Nẵng và Cao<br /> đẳng Nghề số 5 Bộ Quốc phòng) như sau:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Thái độ của sinh viên khi được hỏi về<br /> “Ý thức bảo vệ Tổ quốc”<br /> Đa số sinh viên có thái độ tích cực: 94,4% sinh viên<br /> sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, vẫn<br /> còn 5,6% sinh viên có thái độ chưa rõ ràng, thể hiện<br /> thái độ chưa tích cực đối với vấn đề này.<br /> Hình 3. Thực trạng lối sống của sinh viên các<br /> Có thể thấy, sinh viên có ý thức cao đối với công trường cao đẳng nghề ở Đà Nẵng hiện nay<br /> cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấy là kết quả<br /> Chúng ta có thể thấy, lối sống của sinh viên hiện<br /> tích cực của công tác giáo dục đạo đức cho sinh<br /> nay đa số có dấu hiệu tích cực như tham gia các<br /> viên hiện nay.<br /> hoạt động xã hội của nhà trường (41,3%), đoàn<br /> Hiện nay, quá trình toàn cầu hóa đã góp phần tích thể… Tuy nhiên, lối sống thích hưởng thụ, đua đòi,<br /> cực trong việc tăng trưởng kinh tế và khả năng giúp ăn chơi vẫn chiếm một tỷ lệ khá lớn (24,7%). Trong<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(60).2018 125<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> khi, nhiệm vụ của sinh viên là học tập, thì tỷ lệ sinh 2.2.2. Giải pháp vận dụng quan điểm Hồ Chí<br /> viên chú tâm việc học chỉ chiếm 23%, đáng lo ngại Minh về chữ “trung” vào thực tiễn giáo dục đạo<br /> là một bộ phận sinh viên (11%) có dấu hiệu sống thu đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở<br /> mình, khép kín. Đà Nẵng hiện nay<br /> Dẫu biết rằng việc đánh giá thực trạng đạo đức lối Trong thư gửi thanh niên ngày 2/9/1965, Bác Hồ căn<br /> sống sinh viên ngày nay cần có những điều tra xã dặn: “Phải luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung<br /> hội học toàn diện thì mới có thể rút ra kết luận khoa với nước, hiếu với dân”, nhiệm vụ nào cũng hoàn<br /> học, khách quan. Nhưng rõ ràng những con số thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng<br /> thống kê nêu trên cũng đã phản ánh được phần nào đánh thắng”. “Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái<br /> thực trạng đạo đức lối sống của sinh viên học nghề thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu,<br /> ở Đà Nẵng hiện nay. Những số liệu cụ thể là những xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu<br /> báo động hết sức lo ngại về một bộ phận không nhỏ nước” [6, tr. 504]. Sinh viên học nghề với những đặc<br /> của tầng lớp trẻ bị tha hóa, hư hỏng, để lại hậu quả thù về trình độ nhận thức và tâm lý, trong thời gian<br /> đau buồn cho gia đình cho xã hội. Nguyên nhân của tới, để làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho sinh<br /> hạn chế, tồn tại là: viên các trường cao đẳng nghề trên địa bàn thành<br /> phố Đà Nẵng theo quan điểm chữ “trung” của Hồ Chí<br /> Về phía gia đình: Có gia đình do cha mẹ sống không<br /> Minh, chúng ta cần:<br /> gương mẫu, cha mẹ ly hôn; hay buông lỏng giáo<br /> dục, phó mặc cho xã hội, cho nhà trường. 2.2.2.1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức<br /> giáo dục đạo đức đối với sinh viên trên cơ sở<br /> Về phía nhà trường: Có lúc, có nơi uy tín người thầy<br /> nguyên lý giáo dục khoa học của Chủ nghĩa<br /> bị sa sút, các giá trị truyền thống “tôn sư trọng đạo”<br /> Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận gắn với<br /> bị nhìn nhận một cách méo mó, vật chất hóa, thực<br /> thực tiễn, “học” đi đôi với “hành”<br /> dụng; có trường hợp người thầy không giữ được<br /> tư thế đáng kính trọng trong quan hệ thầy trò; tình Hình thức giáo dục đạo đức đối với thanh niên - sinh<br /> trạng vi phạm dạy thêm, học thêm đã tác động xấu viên cần phù hợp với tâm lý lứa tuổi ưa thích cái mới<br /> đến uy tín của người thầy trong suy nghĩ học sinh và và sự sáng tạo, đề cao yếu tố “tự giáo dục”, “tự rèn<br /> không ít phụ huynh. luyện” của người sinh viên đi đôi với sự định hướng,<br /> hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn của tổ chức; gắn kết<br /> Về phía xã hội: Những hạn chế, tác động xấu từ môi<br /> giữa việc giáo dục lý tưởng cách mạng với bảo vệ,<br /> trường của thời kỳ “mở cửa, hội nhập”, những “tư<br /> chăm lo bồi dưỡng và phát huy vai trò của sinh viên<br /> tưởng văn hoá xấu, ngoại lai”; mặt trái của cơ chế thị<br /> trong sự nghiệp cách mạng.<br /> trường… có cơ hội xâm nhập. Đây đó còn có những<br /> hiện tượng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, 2.2.2.2. Sự liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã<br /> thích chạy theo lối sống thực dụng, thậm chí những hội là nền tảng để giúp sinh viên rèn luyện những giá<br /> hành động phạm pháp của “người lớn” đã tác động trị sống tốt đẹp<br /> xấu trực tiếp đến học sinh. Các tệ nạn xã hội có nơi,<br /> Tạo môi trường phát triển lành mạnh, trong sạch,<br /> có lúc đã xâm nhập vào trong trường học; tình trạng<br /> bảo vệ các em trước những tệ nạn xã hội, những<br /> một số ít học sinh lún sâu vào tệ nạn xã hội  thậm<br /> thói hư tật xấu, tránh xa những cạm bẫy và phát<br /> chí đánh thầy, gây án, giết người, cướp của,… Số<br /> triển một cách bình thường. Nhà trường xây dựng<br /> này tuy không phổ biến nhưng có xu hướng gia tăng,<br /> môi trường sư phạm chuẩn mực là nơi sinh viên<br /> làm băng hoại đạo đức, tha hóa nhân cách; gây nỗi<br /> có thể học tập và chia sẻ tâm tư tình cảm, nơi nuôi<br /> đau, đáng lo ngại cho các bậc cha, mẹ; đã tác động<br /> dưỡng tâm hồn trong sáng sẽ giúp các em vững<br /> xấu tới các giá trị đạo đức truyền thống, ảnh hưởng<br /> bước trên đường đời.<br /> không nhỏ trực tiếp đến công tác giáo dục đạo đức<br /> sinh viên, đến an ninh trật tự xã hội. 2.2.2.3. Xây dựng và rèn luyện đạo đức cho sinh<br /> viên học nghề phải gắn liền với hành động thiết<br /> Bên cạnh đó, các thế lực phản động đang tìm mọi<br /> thực, cụ thể<br /> cách chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt<br /> Nam. Với âm mưu “diễn biến hòa bình gắn với bạo Muốn xây dựng và giáo dục đạo đức cho sinh viên,<br /> loạn lật đổ”,  lợi dụng  “tự do, dân chủ, dân quyền, vừa phải chú trọng cải tạo về mặt tư tưởng, vừa<br /> dân tộc, tôn giáo,...”  để kích động gây rối trật tự, phải coi trọng việc rèn luyện đạo đức hằng ngày,<br /> an ninh xã hội, lôi kéo thanh niên, học sinh,… Vì gắn với các công việc cụ thể, với nhiệm vụ học<br /> vậy, chúng ta cần phải tích cực giáo dục cho sinh tập của bản thân. Bởi theo Người, đạo đức cách<br /> viên nhận thức được âm mưu thâm độc của kẻ thù, mạng không phải trên trời rơi xuống, nó là do kết<br /> đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; quả đấu tranh kiên cường, bền bỉ mà có. Cho nên,<br /> tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói nếu không tự nguyện, tự giác, thường xuyên tự tu<br /> chung, giáo dục đạo đức nói riêng cho học sinh, cho dưỡng và rèn luyện thì khó có thể trở thành một<br /> thế hệ trẻ; là vấn đề cấp thiết, cần chú trọng trong con người vừa có tài, vừa có đức như mong muốn<br /> giai đoạn hiện nay. của Người được. Rèn luyện đạo đức phải gắn với<br /> <br /> <br /> 126 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(60).2018<br /> LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> các hành động cụ thể, thiết thực, được thể hiện ở 2.2.2.6. Giáo dục chữ “trung” thông qua hệ thống di<br /> môi trường học tập, ngành nghề học tập của bản tích lịch sử - văn hóa ở Đà Nẵng hiện nay<br /> thân mỗi sinh viên, tham gia các hoạt động xã hội<br /> Đà Nẵng hiện có hệ thống di tích lịch sử - văn hóa<br /> do khoa, trường tổ chức như thực hiện phong trào<br /> rất phong phú và đa dạng, mỗi di tích chứa đựng<br /> sinh viên tình nguyện, hoạt động từ thiện giúp đỡ<br /> một sự kiện lịch sử riêng, nhưng đều phản ánh<br /> những người cô đơn, những người mắc bệnh hiểm<br /> truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc. Nhà<br /> nghèo,… giúp sinh viên hiểu hơn về phong tục tập<br /> quán, đời sống văn hóa của quê hương đất nước và trường cần tạo điều kiện tổ chức cho sinh viên đi<br /> được đắm mình trong dòng chảy của truyền thống học tập thực tế tại các di tích lịch sử - văn hóa, qua<br /> của dân tộc. đó, giáo dục cho sinh  viên nhận thức được giá trị<br /> của độc lập, tự do; biết trân trọng, tự hào về truyền<br /> 2.2.2.4. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong thống dân tộc và đóng góp sức lực của mình vào sự<br /> công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên học nghề nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.<br /> Đoàn Thanh niên ở các trường cao đẳng nghề cần 2.2.2.7. Cần thiết lập một hệ thống tư vấn giáo<br /> tổ chức nhiều hoạt động hướng về nguồn cho sinh dục học đường cho sinh viên ở các trường cao<br /> viên, tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm với chủ đề đẳng nghề<br /> về đạo đức truyền thống, nổi bật là lòng trung thành<br /> với Tổ quốc. Cần có nhiều hoạt động phong phú về Mục đích là để các chuyên viên tư vấn lắng nghe,<br /> nội dung, đa dạng về hình thức tạo sự hứng thú lôi chia sẻ và can thiệp kịp thời các vần đề mà các em<br /> cuốn sinh viên tham gia. Phối hợp với Thành đoàn đang gặp phải từ thực tế cuộc sống. Giúp các em<br /> Đà Nẵng để động viên sinh viên tham gia các hoạt bình tâm, lấy lại thăng bằng và nhìn nhận được các<br /> động do Thành đoàn tổ chức vào các dịp lễ lớn. Qua giá trị sống tốt mà bản thân mỗi em trước đây chưa<br /> đó, sẽ giúp sinh viên nhận thức sâu sắc và đầy đủ nhận thức được do sự giáo dục khiếm khuyết, lỏng<br /> về truyền thống trung, hiếu của dân tộc, về những lẻo của gia đình, do ảnh hưởng của môi trường<br /> hy sinh to lớn của các thế hệ ông cha ta để chúng sống phức tạp xung quanh mình mà các em chưa<br /> ta có được ngày nay, qua đó nâng cao tinh thần yêu có đủ nghị lực vượt qua những khó khăn của<br /> nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, bản thân.<br /> coi đó là lương tâm, trách nhiệm của mỗi người Việt<br /> 2.2.2.8. Tuyên tuyền, phổ biến cho sinh viên nắm<br /> Nam yêu nước.<br /> vững quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong<br /> 2.2.2.5. Thanh niên cần phải nhận thức được vai trò tình hình mới, tăng cường giáo dục truyền thống<br /> của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên<br /> đất nước<br /> Đảm bảo cho sinh viên hiểu rõ bảo vệ Tổ quốc<br /> Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói, thanh niên là rường trong tình hình mới không chỉ là bảo vệ lãnh thổ,<br /> cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, đâu biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển, mà còn<br /> cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Điều đó là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng,<br /> khẳng định vai trò của thanh niên là vô cùng to lớn Nhà nước và nhân dân. Thông qua môn Giáo dục<br /> và bao trùm rất nhiều lĩnh vực. Trong những năm quốc phòng, an ninh; môn học Chính trị giáo dục<br /> qua, thanh niên Việt Nam đã và đang nỗ lực hết cho sinh viên có nhận thức sâu sắc về truyền thống<br /> mình trong việc chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ dựng nước đi đôi với giữ nước, kiên cường, bền bỉ<br /> quốc, xung kích trên mọi mặt trận. Ngày nay, trước đánh đuổi giặc ngoại xâm cứu nước của ông cha ta<br /> yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ trong lịch sử. Trên cơ sở đó, giúp sinh viên tự hào<br /> quốc, các cấp, các ngành cần phát huy tốt vai trò về truyền thống và phát huy giá trị đó trong thời đại<br /> của thanh niên và thanh niên cần tiếp tục tự khẳng ngày nay.<br /> định mình thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo<br /> trong đời sống xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 2.3. Đánh giá<br /> <br /> Hôm nay, trong thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi Vận dụng quan điểm về chữ “trung” của Hồ Chí Minh<br /> rất cao năng lực và trí tuệ của cả dân tộc, trong vào thực tiễn giáo dục đạo đức cho sinh viên các<br /> đó  thanh  niên  có vai trò rất quan trọng. Bổn trường cao đẳng nghề ở Đà Nẵng trong thời gian<br /> phận  thanh  niên  phải sống có lý tưởng, có ý chí qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận<br /> vươn lên, có hoài bão lớn lao, cống hiến ngày càng thức của sinh viên về trách nhiệm của bản thân đối<br /> nhiều cho Tổ quốc và nhân dân. Thanh niên bao giờ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được<br /> cũng là lực lượng đáng tin cậy của Đảng, của nhân nâng lên. Từ kết kết quả nhận thức đó, sinh viên cao<br /> dân. Vì vậy, đem sức trẻ, trí tuệ, sự năng động sáng đẳng nghề ở Đà Nẵng đã biến thành những hành<br /> tạo, nhạy bén đi đầu trong công cuộc xây dựng quê động thiết thực phù hợp với điều kiện học tập và rèn<br /> hương, đất nước - đó là trách nhiệm vinh quang luyện của bản thân. Kết quả rèn luyện của sinh viên<br /> của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Đà Nẵng các trường cao đẳng nghề có nhiều chuyển biến<br /> nói riêng. tích cực.<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(60).2018 127<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> <br /> Trong năm học 2016 - 2017, Trường Cao đẳng hợp học sinh - sinh viên vi phạm kỷ luật bị đuổi<br /> Nghề Đà Nẵng đã đẩy mạnh cuộc vận động học học. Thông qua đánh giá hạnh kiểm học sinh - sinh<br /> tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ viên cuối năm, số sinh viên đạt hạnh kiểm khá, tốt<br /> Chí Minh; đẩy mạnh công tác văn hóa, văn nghệ,<br /> là trên 94%. So với năm học 2015 - 2016, tỷ lệ<br /> thể dục thể thao, tạo sân chân chơi lành mạnh, qua<br /> đó tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho học sinh viên đạt hạnh kiểm khá, tốt tăng 2% (tỷ lệ sinh<br /> sinh sinh viên nhà trường. Nhờ đó, số lượng sinh viên đạt hạnh kiểm khá, tốt năm học 2015 - 2016<br /> viên vi phạm kỷ luật giảm rõ rệt, không có trường là 92%).<br /> <br /> Bảng 1. Kết quả rèn luyện của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng năm học 2016 - 2017<br /> <br /> Xuất sắc Tốt Khá TB khá TB Yếu Kém<br /> TT Khoa SL<br /> SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %<br /> <br /> 1 CNTT 205 26 12,68 132 64,39 42 20,49 3 1,46 1 0,49 1 0,49 0 0,00<br /> 2 ĐĐT 357 3 0,84 304 85,15 20 5,60 19 5,32 9 2,52 2 0,56 0 0,00<br /> 3 CNOT 709 24 3,39 618 87,17 32 4,51 27 3,81 0 0,00 7 0,99 1 0,14<br /> <br /> 4 May 255 21 8,24 215 84,31 15 5,88 4 1,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00<br /> 5 DL 759 44 5,80 620 81,69 74 9,75 5 0,66 6 0,79 10 1,32 0 0,00<br /> 6 KT 92 11 11,96 40 43,48 38 41,30 0 0,00 3 3,26 0 0,00 0 0,00<br /> <br /> 7 CĐL 219 8 3,65 135 61,64 60 27,40 5 2,28 3 1,37 0 0,00 8 3,65<br /> Tổng cộng 2596 137 5,28 2064 79,51 281 10,82 63 2,43 22 0,85 20 0,77 9 0,35<br /> <br /> (Nguồn: Phòng Công tác HSSV Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng)<br /> <br /> Tuy nhiên, số sinh viên có hạnh kiểm yếu, kém vẫn nay, các thế lực thù địch thường xuyên tiến hành các<br /> còn 1,94%, vẫn còn một bộ phận sinh viên vẫn thờ hoạt động chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa<br /> ơ, lạnh nhạt với thời cuộc. Chính vì thế, tiếp tục vận xã hội của chúng ta, vì vậy, việc giáo dục chữ “trung”<br /> dụng chữ “trung” trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ cho sinh viên - chủ nhân tương lai của đất nước là<br /> Chí Minh vào thực tiễn giáo dục đạo đức cho sinh vấn đề càng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các chủ<br /> viên các trường cao đẳng nghề hiện nay là việc làm<br /> thể giáo dục phải đồng lòng, chung tay góp sức mới<br /> rất cần thiết và cấp bách. Nhà trường cần nâng cao<br /> thực hiện thành công.<br /> nhận thức về vai trò của công tác giáo dục đạo đức,<br /> nhất là trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của<br /> kinh tế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế quốc<br /> tế đã kéo theo sự thay đổi các giá trị đạo đức. Mỗi TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> thầy cô giáo phải trở thành tấm gương sáng cho sinh [1]. Nguyễn Duy Cần (1992). Tinh hoa đạo đức<br /> viên học tập và rèn luyện. Bản thân mỗi sinh viên<br /> phương Đông. NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ<br /> phải thấy được trách nhiệm của bản thân đối với sự<br /> nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó tích cực Chí Minh.<br /> và chủ động trong học tập và rèn luyện bản thân. [2]. Thành Duy (1996). Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo<br /> 3. KẾT LUẬN đức. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.<br /> <br /> Như vậy, chữ “trung” trong tư tưởng Hồ Chí Minh [3]. Hồ Chí Minh (2006). Biên niên tiểu sử, tập 1.<br /> không chỉ có giá trị về mặt lý luận mà cả trong thực NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.<br /> tiễn, không chỉ trong thời đại Hồ Chí Minh mà cả hôm<br /> [4]. Hồ Chí Minh (1995). Toàn tập, tập 8. NXB Chính<br /> nay và mai sau. Đó luôn là chuẩn mực để tất cả thế<br /> hệ trẻ, sinh viên soi mình vào đó để rèn luyện bản trị Quốc gia, Hà Nội.<br /> thân. Bài viết đã trình bày một cách hệ thống và khoa [5]. Hồ Chí Minh (2002). Toàn tập, tập 9. NXB Chính<br /> học quan điểm của Hồ Chí Minh về chữ “trung”, qua<br /> trị Quốc gia, Hà Nội.<br /> đó còn làm sâu sắc thêm những quan điểm đúng<br /> đắn, sáng tạo của Hồ Chí Minh về một phẩm chất [6]. Hồ Chí Minh (2002). Toàn tập, tập 11. NXB Chính trị<br /> cụ thể trong những chuẩn mực cơ bản của đạo đức Quốc gia, Hà Nội.<br /> Hồ Chí Minh - “trung”. Từ phẩm chất này, nó chi phối<br /> đến những phẩm chất khác trong nhận thức, cũng [7]. Vũ Khiêu (chủ biên) (1993). Tư tưởng đạo đức Hồ<br /> như trong thực hành tu dưỡng rèn luyện đạo đức Chí Minh - truyền thống dân tộc và nhân loại. NXB<br /> của mỗi người dân Việt Nam. Trong giai đoạn hiện Khoa học xã hội, Hà Nội.<br /> <br /> <br /> 128 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(60).2018<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2