intTypePromotion=1
ADSENSE

quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp - ks. nguyễn thanh sơn

Chia sẻ: Thangnam Thangnam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:249

231
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: lịch sử bảo trì của thế giới, vai trò và thách thức; vài nét về bảo dưỡng công nghiệp việt nam, định nghĩa và phân loại bảo trì, mục tiêu và lợi ích của bảo trì, bảo trì phòng ngừa,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp - ks. nguyễn thanh sơn

1<br /> <br /> B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> <br /> VI N KHOA H C GIÁO D C VI T NAM<br /> <br /> LƯƠNG TH VI T HÀ<br /> <br /> QU N LÝ HO T ð NG THAM GIA<br /> Xà H I HOÁ GIÁO D C C A TRƯ NG TRUNG H C PH<br /> KHU V C ð NG B NG SÔNG H NG<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C GIÁO D C<br /> <br /> HÀ N I - 2014<br /> <br /> THÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> <br /> VI N KHOA H C GIÁO D C VI T NAM<br /> <br /> LƯƠNG TH VI T HÀ<br /> <br /> QU N LÝ HO T ð NG THAM GIA<br /> Xà H I HOÁ GIÁO D C C A TRƯ NG TRUNG H C PH<br /> KHU V C ð NG B NG SÔNG H NG<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C GIÁO D C<br /> Chuyên ngành: Qu n lý Giáo d c<br /> Mã s : 62 14 01 14<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c<br /> PGS. TS. Tr n Qu c Thành<br /> <br /> HÀ N I - 2014<br /> <br /> THÔNG<br /> <br /> i<br /> <br /> L I CAM ðOAN<br /> Tôi xin cam ñoan, ñây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s<br /> li u, k t qu nghiên c u trong Lu n án là trung th c và chưa t ng ñư c công<br /> b trong b t kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Tác gi Lu n án<br /> <br /> Lương Th Vi t Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> Tôi tin r ng n u như không có s h tr c a m t s ngư i, tôi s không<br /> th hoàn thành nghiên c u này. Tôi bi t ơn t t c nh ng ngư i ñã luôn giúp ñ<br /> tôi hoàn thành Lu n án. Tôi xin ñ c bi t c m ơn ñ n nh ng cơ quan, t ch c<br /> và các cá nhân sau ñây:<br /> Tôi xin trân tr ng c m ơn Lãnh ñ o, Trung tâm ðào t o và B i dư ng,<br /> các Quí th y, cô giáo c a Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam ñã hư ng d n,<br /> giúp ñ , t o ñi u ki n thu n l i cho tôi trong su t th i gian h c t p, nghiên c u<br /> và th c hi n Lu n án.<br /> Tôi xin ñư c bày t lòng bi t ơn vô cùng sâu s c ñ n Th y hư ng d n,<br /> PGS.TS. Tr n Qu c Thành ñã luôn theo sát và t n tình hư ng d n tôi trong su t<br /> quá trình nghiên c u và th c hi n Lu n án.<br /> Xin ñư c t lòng bi t ơn chân thành ñ n PGS. TS Nguy n Ti n Hùng ñã<br /> g i t ng tôi nh ng tài li u h t s c quí báu.<br /> Tôi xin chân thành c m ơn Lãnh ñ o S Giáo d c và ðào t o, Ch t ch<br /> Công ñoàn Giáo d c các t nh, hi u trư ng, th y giáo, cô giáo, cha m h c sinh<br /> và h c sinh c a 10 trư ng Trung h c ph thông c a 05 t nh khu v c ñ ng b ng<br /> Sông H ng ñã ñóng góp nh ng thông tin liên quan vì l i ích c a nghiên c u<br /> này và ñã giúp ñ tôi r t nhi u trong ñi u tra, kh o sát và th c hi n Lu n án.<br /> Xin chân thành c m ơn Lãnh ñ o và các ñ ng nghi p cơ quan Công<br /> ñoàn Giáo d c Vi t Nam ñã t o ñi u ki n thu n l i nh t cho tôi hoàn thành<br /> Lu n án.<br /> Tôi xin dành t t c s yêu thương và l i c m ơn t i gia ñình, b m , các<br /> anh ch em và ngư i thân luôn là ni m ñ ng viên m nh m giúp tôi th c hi n<br /> Lu n án.<br /> Xin chân thành c m ơn!<br /> Tác gi lu n án<br /> <br /> Lương Th Vi t Hà<br /> <br /> iii<br /> <br /> M CL C<br /> Trang<br /> M ð U ................................................................................................ 1<br /> 1. Lý do ch n ñ tài .................................................................................. 1<br /> 2. M c ñích nghiên c u............................................................................. 5<br /> 3. Khách th và ñ i tư ng nghiên c u....................................................... 5<br /> 4. Gi thuy t khoa h c ............................................................................. 5<br /> 5. N i dung và ph m vi nghiên c u........................................................... 5<br /> 6. Phương pháp nghiên c u....................................................................... 6<br /> 7. Nh ng lu n ñi m b o v ...................................................................... 8<br /> 8. Nh ng ñóng góp m i c a lu n án.......................................................... 9<br /> 9. C u trúc lu n án .................................................................................... 10<br /> Chương 1: CƠ S<br /> <br /> LÝ LÝ LU N V<br /> <br /> QU N LÝ HO T ð NG<br /> <br /> THAM GIA Xà H I HÓA GIÁO D C C A TRƯ NG TRUNG<br /> H C PH THÔNG VI T NAM .............................................................. 11<br /> 1.1. T ng quan l ch s nghiên c u v n ñ ................................................. 11<br /> 1.1.1. Ngoài nư c................................................................................... 11<br /> 1.1.2. Trong nư c................................................................................... 16<br /> 1.1.3. Nh ng v n ñ rút ra t t ng quan nghiên c u v n ñ .......................<br /> 18<br /> 1.2. Giáo d c và XHHGD trong trư ng THPT .............................................<br /> 19<br /> 1.2.1. Giáo d c, xã h i hóa và xã h i hóa giáo d c ................................ 19<br /> 1.2.2. Giáo d c THPT và XHHGD<br /> <br /> trư ng THPT ................................ 24<br /> <br /> 1.3. Qu n lý ho t ñ ng tham gia XHHGD c a trư ng THPT Vi t Nam........<br /> 27<br /> 1.3.1. Cách ti p c n huy ñ ng tham gia và qu n lý ho t ñ ng tham<br /> gia XHHGD c a trư ng THPT ................................................................ 27<br /> 1.3.2. Các LLXH tham gia vào XHHGD c a các trư ng THPT Vi t Nam.........<br /> 37<br /> 1.3.3. B n ch t c a qu n lý ho t ñ ng tham gia XHHGD c a<br /> trư ng THPT Vi t Nam.................................................................................<br /> 43<br /> 1.3.4. Qui trình, n i dung và tiêu chí qu n lý ho t ñ ng tham gia<br /> XHHGD c a trư ng THPT ...........................................................................<br /> 47<br /> 1.4. Các y u t<br /> <br /> nh hư ng ñ n qu n lý ho t ñ ng tham gia XHHGD<br /> <br /> c a trư ng THPT ..........................................................................................<br /> 62<br /> K t lu n Chương 1.................................................................................... 63<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2