intTypePromotion=1

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Chương 8

Chia sẻ: Cty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
179
lượt xem
95
download

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quản lý chất thải rắn sinh hoạt - chương 8', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Chương 8

  1. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG GREE Fax: (08)4452694 TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT CHÖÔNG 8 TAÙI SINH VAØ TAÙI SÖÛ DUÏNG CHAÁT THAÛI RAÉN Hoaït ñoäng taùi cheá chaát thaûi raén ñöôïc thöïc hieän thoâng qua heä thoáng thu gom chaát thaûi raén theo maïng löôùi 3 caáp goàm: ngöôøi thu gom, ñoàng naùt vaø buoân baùn pheá lieäu. Taùi cheá vaät lieäu: bao goàm caùc hoaït ñoäng thu gom vaät lieäu coù theå taùi cheá töø raùc, xöû lyù trung gian vaø söû duïng vaät lieâu naøy ñeå taùi saûn xuaát caùc saûn phaåm môùi hoaëc caùc saûn phaåm khaùc. Taùi cheá nhieät: bao goàm caùc hoaït ñoäng naëng löôïng töø raùc thaûi. Cuõng coù theå coi hoaït ñoäng taùi cheá nhö hoaït ñoäng taùi sinh laïi chaát thaûi thoâng qua: Taùi sinh saûn phaåm chuyeån hoaù sinh hoïc: thoâng qua quaù trình leân men, phaân huyû chuyeån hoaù sinh hoïc thu hoài caùc saûn phaåm nhö phaân boùn, khí meâtan, protein, caùc loaïi coàn vaø nhieàu hôïp chaát höõu cô khaùc. Taùi sinh naêng löôïng töø caùc saûn phaåm chuyeån hoaù: töø caùc saûn phaåm chuyeån hoaù baèng quaù trình sinh hoïc, sinh hoïc coù theå taùi sinh naêng löôïng baèng quaù trình ñoát taïo thaønh hôi nöôùc vaø phaùt ñieän. Lôïi ích cuûa vieäc taùi cheá: - Tieát kieäm taøi nguyeân thieân nhieân. - Giaûm löôïng raùc thaûi thoâng qua vieäc giaûm chi phí ñoå boû, giaûm taùc ñoäng moâi tröôøng do vieäc ñoå boû taïo ra, tieát kieäm dieän tích choân laáp. - Coù theå thu lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taùi cheá, hoaït ñoäng taùi cheá luùc naøy seõ mang tính kinh doanh vaø vì theá coù theå giaûi thích taïi sao caùc vaät lieäu coù theå taùi cheá hieän ñöôïc thu gom ngay taïi nguoàn phaùt sinh cho tôùi khaâu xöû lyù vaø tieâu huyû cuoái cuøng. 8.1 TAÙI SINH VAØ TAÙI SÖÛ DUÏNG NHOÂM - Nhoâm ñoà hoäp. - Nhoâm ñònh hình: Khung cöûa soå, cöûa ñi, thanh tröôït,… Chaát löôïng nhoâm khaùc nhau, neân giaù trò söû duïng khaùc nhau. TS: Nguyeãn Trung Vieät 8-1 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
  2. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG GREE Fax: (08)4452694 TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 8.2 TAÙI SINH VAØ TAÙI SÖÛ DUÏNG GIAÁY VAØ CARTON - Giaáy thaûi coù khaû naêng taùi sinh: Giaáy baùo cuõ, carton, giaáy chaát löôïng cao, giaáy hoãn hôïp. - Chaát löôïng giaáy tuyøï thuoäc: Loaïi sôïi, nguoàn, ñoä ñoàng nhaát, khaû naêng in, tính chaát cô hoïc vaø hoaù hoïc. 8.3 TAÙI SINH VAØ TAÙI SÖÛ DUÏNG NHÖÏA - Plastic coù theå ñöôïc chia thaønh hai loaïi: bao bì saïch vaø bao bì tieâu thuï - Bao bì tieâu thuï coù hai loaïi: loaïi coù theå tuaàn hoaøn(polyethylene terephthalate PETE) ñöôïc söû duïng trong caùc hoäp nöôùc ngoït vaø polyethylene maät ñoä cao (high density polyethylene) ñöôïc söû duïng ñeå ñöïng söõa, thuøng chöùa nöôùc vaø chai ñöïng taåy röûa. 8.4 TAÙI SINH VAØ TAÙI SÖÛ DUÏNG THUYÛ TINH - Thuyû tinh ñöôïc phaân loaïi thaønh: trong, xanh vaø hoå phaùch. Hình 8.1: Caùc loaïi chaát thaûi raén coù rheå taùi sinh vaø taùi söû duïng 8.5 TAÙI SINH VAØ TAÙI SÖÛ DUÏNG KIM LOAÏI - Kim loaïi ñen (saét vaø theùp). - Kim loaïi maøu. TS: Nguyeãn Trung Vieät 8-2 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản