intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý dự án

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

469
lượt xem
187
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án là một quá trình gồm các công tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau, được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực và ngân sách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý dự án

 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN 1 DÖÏ AÙN Döï aùn laø moät quaù trình goàm caùc coâng taùc, nhieäm vuï coù lieân quan vôùi nhau, ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà ra trong ñieàu kieän raøng buoäc veà thôøi gian, nguoàn löïc vaø ngaân saùch. 2 Bang Tam / Hao thi 1
 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án TÍNH CHAÁT CUÛA DÖÏ AÙN QUAÙ TRÌNH SÖÏ THAM GIA CUÛA NHIEÀU CHÖÙC NAÊNG/KYÕ NAÊNG MUÏC TIEÂU • HÖÕU HÌNH • VOÂ HÌNH THÔØI HAÏN NHAÁT ÑÒNH CHU KYØ HOAÏT ÑOÄNG SÖÛ DUÏNG NGUOÀN LÖÏC BÒ HAÏN CHEÁ THEÁ GIÔÙI CUÛA CAÙC MAÂU THUAÃN ÑOÄC ÑAÙO (DUY NHAÁT) LUOÂN THAY ÑOÅI, KHOÂNG COÙ SÖÏ LAËP LAÏI 3 CHU KYØ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN % hoaøn thaønh döï aùn Chaäm 100% Nhanh Chaäm Thôøi gian Ñieåm baét ñaàu Khôûi ñaàu Trieån khai Keát thuùc Ñieåm keát thuùc 4 Bang Tam / Hao thi 2
 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án THAÛO LUAÄN Taïi sao döï aùn laïi ñöôïc thöïc hieän theo tieán trình CHAÄM – NHANH – CHAÄM ? Anh/Chò haõy gôïi nhôù laïi moät döï aùn gaàn ñaây maø anh/chò ñaõ tham gia, Tieán trình döï aùn cuûa Anh/Chò coù nhö vaäy hay khoâng? 5 GIAI ÑOAÏN KHÔÛI ÑAÀU + Khaùi nieäm (Conception) + Ñònh nghóa döï aùn (Definition) + Thieát keá (Design) + Thaåm ñònh (Appraisal) + Löïa choïn (Selection) + Baét ñaàu trieån khai 6 Bang Tam / Hao thi 3
 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án GIAI ÑOAÏN TRIEÅN KHAI + Hoaïch ñònh (Planning) + Laäp tieán ñoä (Scheduling) + Toå chöùc coâng vieäc (Organizing) + Giaùm saùt (Monitoring) + Kieåm soaùt (Controlling) 7 GIAI ÑOAÏN KEÁT THUÙC + Chuyeån giao (Handover) + Ñaùnh giaù (Evaluation) 8 Bang Tam / Hao thi 4
 5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án CHI PHÍ CUÛA DÖÏ AÙN Chi phí cuûa DA Thôøi gian 9 CHÖÔNG TRÌNH, DÖÏ AÙN VAØ NHIEÄM VUÏ Chöông trình (Program) laø moät keá hoaïch daøi haïn bao goàm nhieàu döï aùn. Döï aùn (Project) laø moät quaù trình goàm caùc coâng taùc, nhieäm vuï coù lieân quan vôùi nhau, ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà ra trong ñieàu kieän raøng buoäc veà thôøi gian, nguoàn löïc vaø ngaân saùch. Nhieäm vuï (Task) laø noã löïc ngaén haïn trong vaøi tuaàn hoaëc vaøi thaùng ñöôïc thöïc hieän bôûi moät toå chöùc naøo ñoù, ñoàng thôøi toå chöùc naøy coù theå keát hôïp vôùi caùc nhieäm vuï khaùc ñeå thöïc hieän döï aùn. 10 Bang Tam / Hao thi 5
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án DÖÏ AÙN VAØ PHOØNG BAN CHÖÙC NAÊNG Baûn chaát: naêng ñoäng so vôùi oån ñònh 11 QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Quaûn lyù döï aùn laø moät quaù trình hoaïch ñònh (Planning), toå chöùc (Organizing), laõnh ñaïo (Leading/Directing) vaø kieåm soaùt (Controlling) caùc coâng vieäc vaø nguoàn löïc ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu ñaõ ñònh. 12 Bang Tam / Hao thi 6
 7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Thaønh quaû Yeâu caàu veà thaønh quaû Muïc tieâu Chi phí Ngaân saùch cho pheùp Thôøi haïn quy ñònh Thôøi gian 13 CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN QLDA thaønh coâng coù caùc ñaëc ñieåm sau : - Hoaøn thaønh trong thôøi haïn quy ñònh (Within Time) - Hoaøn thaønh trong chi phí cho pheùp (Within Cost) - Ñaït ñöôïc thaønh quaû mong muoán (Desire Performance) ==>Söû duïng nguoàn löïc ñöôïc giao moät caùch : + Hieäu quaû (Effective) + Höõu hieäu (Efficiency) 14 Bang Tam / Hao thi 7
 8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN "Khoâng moät döï aùn chuû yeáu naøo ñöôïc thöïc hieän ñuùng thôøi haïn, trong giôùi haïn veà ngaân saùch, hoaëc vôùi cuøng moät ñoäi nguõ nhaân vieân nhö luùc döï aùn baét ñaàu caû. Döï aùn cuûa baïn seõ khoâng phaûi laø caùi ñaàu tieân nhö vaäy". 15 NHAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN VÒ TRÍ CUÛA NHAØ QLDA Parent Organization (Toå chöùc Meï) Project Team Client/Beneficiary (Toå Döï aùn) (Ngöôøi höôûng thuï töø DA) 16 Bang Tam / Hao thi 8
 9. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án NHAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN VAI TROØ CUÛA NHAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN PM laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà QLDA PM phaûi laäp keá hoaïch, toå chöùc, laõnh ñaïo vaø kieåm soaùt. • Quaûn lyù caùc moái quan heä giöõa ngöôøi vaø ngöôøi trong caùc toå chöùc cuûa DA • Phaûi duy trì söï caân baèng giöõa chöùc naêng : - Quaûn lyù döï aùn - Kyõ thuaät cuûa döï aùn • Ñöông ñaàu vôùi ruûi ro trong quaù trình QLDA • Toàn taïi vôùi ñieàu kieän raøng buoäc cuûa döï aùn 17 NHAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN TRAÙCH NHIEÄM CUÛA NHAØ QLDA Cost Relations Time Quality 18 Bang Tam / Hao thi 9
 10. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án NHAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN CAÙC KYÕ NAÊNG CUÛA PM Kyõ naêng quaûn lyù thôøi gian & laäp tieán ñoä Kyõ naêng kyõ thuaät Kyõ naêng laäp ngaân saùch Kyõ naêng laõnh ñaïo Kyõ naêng tieáp thò vaø kyù hôïp ñoàng Kyõ naêng quan heä con vôùi khaùch haøng ngöôøi vaø quaûn lyù nguoàn löïc Kyõ naêng thöông löôïng Kyõ naêng truyeàn ñaït 19 NHAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN CAÙC PHAÅM CHAÁT CUÛA PM • Thaät thaø vaø chính tröïc (Honesty & Integrity) • Khaû naêng ra quyeát ñònh (Decision Making Ability) • Hieåu bieát caùc vaán ñeà veà con ngöôøi (Understanding of Personal Problem) • Tính chaát linh hoaït, ña naêng, nhieàu taøi (Versatility) • Khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà (Problem Solving) 20 Bang Tam / Hao thi 10
 11. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án NHAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN CHOÏN LÖÏA PM : Bieát toång quaùt > chuyeân saâu (Generalist > Specialist) Ñaàu oùc toång hôïp > ñaàu oùc phaân tích (Synthesizer > Analyst) Ngöôøi laøm cho moïi vieäc deã daøng > Giaùm saùt ( saün saøng hôïp taùc) (Facilatator > Supervisor) 21 NHAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Yeâu caàu Kyõ naêng quan heä con ngöôøi Kyõ naêng chuyeân moân / kyõ thuaät Quy moâ döï aùn 22 Bang Tam / Hao thi 11
 12. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án TOÅ CHÖÙC DÖÏ AÙN TOÅ CHÖÙC laø moät nhoùm ngöôøi ñöôïc saép xeáp theo moät traät töï nhaát ñònh ñeå coù theå cuøng phoái hôïp hoaït ñoäng vôùi nhau ñeå ñaït ñeán muïc tieâu cuûa toå chöùc CAÁU TRUÙC TOÅ CHÖÙC laø moät kieåu maãu ñöôïc ñaët ra ñeå phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa caùc ngöôøi trong toå chöùc Khoâng coù toå chöùc toát hay xaáu maø chæ coù toå chöùc thích hôïp hay khoâng thích hôïp Trong moãi caáu truùc toå chöùc, moãi thaønh vieân phaûi ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng veà traùch nhieäm ---> Traùch nhieäm = quyeàn haïn + boån phaän (Accountability = Authority + Responsibility) 23 CAÁU TRUÙC TOÅ CHÖÙC CAÙC LOAÏI CAÁU TRUÙC TOÅ CHÖÙC Coù 3 loaïi : + Caáu truùc chöùc naêng + Caáu truùc döï aùn + Caáu truùc ma traän 24 Bang Tam / Hao thi 12
 13. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án CAÁU TRUÙC CHÖÙC NAÊNG Döï aùn ñöôïc chia ra laøm nhieàu phaàn vaø ñöôïc phaân coâng tôùi caùc boä phaän chöùc naêng hoaëc caùc nhoùm trong boä phaän chöùc naêng thích hôïp. Döï aùn seõ ñöôïc toång hôïp bôûi nhaø quaûn lyù chöùc naêng caáp cao. Chuû tòch / Giaùm ñoác Phoù GÑ Taøi Phoù GÑ Phoù GÑ Saûn Phoù GÑ Kyõ thuaät chính Marketing xuaát Döï aùn 1 Döï aùn 1 Döï aùn n Döï aùn n 25 CAÁU TRUÙC DÖÏ AÙN Moät nhaø quaûn lyù phaûi chòu traùch nhieäm quaûn lyù moät nhoùm/toå goàm nhöõng thaønh vieân noøng coát ñöôïc choïn töø nhöõng boä phaän chöùc naêng khaùc nhau treân cô sôû laøm vieäc toaøn phaàn. Caùc nhaø quaûn lyù chöùc naêng khoâng coù söï tham gia chính thöùc. Chuû tòch / Giaùm ñoác Caùc phoøng ban chöùc naêng: Phoù GÑ Quaûn lyù Döï aùn Taøi chính, Marketing, ... GÑ GÑ Döï aùn 1 Döï aùn 2 Taøi chính Taøi chính Kyõ thuaät Kyõ thuaät 26 Bang Tam / Hao thi 13
 14. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 27 2004-2005 Bài giảng Quản lý dự án CAÁU TRUÙC MA TRAÄN Caáu truùc naøy laø söï keát hôïp cuûa hai daïng caáu truùc chöùc naêng vaø döï aùn. Chuû tòch / Giaùm ñoác Phoù GÑ Phoù GÑ Phoù GÑ Phoù GÑ Kyõ Phoù GÑ Taøi chính Marketing Saûn xuaát thuaät QL döï aùn Döï aùn 1 Döï aùn 2 Döï aùn 3 27 THAÛO LUAÄN Trình baøy öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa caùc loaïi caáu truùc toå chöùc ? Anh/Chò haõy gôïi nhôù laïi moät döï aùn gaàn ñaây maø anh/chò ñaõ tham gia, döï aùn cuûa Anh/Chò thuoäc loaïi naøo? Taïi sao? 28 Bang Tam / Hao thi 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=469

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2