QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

1
901
lượt xem
441
download

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyến tham quan học tập kết hợp tập huấn về kiểm soát ô nhiễm này được đề xuất dành cho các cán bộ quản lý cấp trung ương (mỗi Vụ một người) và các cán bộ cao cấp tại các địa phương (thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi tỉnh một người) nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về vấn đề kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo. Khóa đào tạo sẽ được tiến hành ở Thái Lan....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC

 1. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC
 2. Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo (PCDA) Hợp phần số: 104.Vietnam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực BÁO CÁO CUỐI CÙNG BẢN THẢO CUỐI CÙNG – Ngày 7/12/2006 Chương trình nâng cao năng lực CHI TIẾT NĂM 2007 ĐỀ CƯƠNG NĂM 2008 – 2010 Ông Johan Bertens, Tư vấn quốc tế ngắn hạn [Trưởng nhóm] Bà Nguyễn Thị Anh Thu, Tư vấn trong nước ngắn hạn Bà Nguyễn Trinh Hương, Tư vấn trong nước ngắn hạn
 3. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ MỤC LỤC GIỚI THIỆU ........................................................................................................................... 3 PHẦN A: TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NĂM 2007 DO HỢP PHẦN PCDA TỔ CHỨC THỰC HIỆN ..................................................... 6 1. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ..................................................................................................... 7 1.1. CẤP TRUNG ƯƠNG....................................................................................................... 7 Khóa đào tạo và khảo sát thực tế về kiểm soát ô nhiễm ....................................................... 7 Khóa đào tạo ngắn hạn chuyên sâu về quản lý chất thải ...................................................... 9 Áp dụng hệ thống pháp lý vào kiểm soát ô nhiễm.............................................................. 11 Các giải pháp công nghệ môi trường thích hợp cho kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo ................................................................................................................... 13 Kinh tế môi trường và các công cụ kinh tế thích hợp cho kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo. ........................................................................................................... 15 Ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng tại các khu vực đông dân nghèo .................. 17 2. THAM QUAN KHẢO SÁT ............................................................................................. 19 2.1. NƯỚC NGOÀI ............................................................................................................... 19 Khảo sát thực tế ở Đan Mạch dành cho Ban Chỉ đạo Hợp phần ........................................ 19 Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm về các kiến thức, kỹ năng quản lý môi trường/kiểm soát ô nhiễm dành cho cán bộ quản lý........................................................................................... 21 Khảo sát học tập và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng kiểm soát ô nhiễm dành cho các cán bộ kỹ thuật................................................................................................................................ 23 2. 2.TRONG NƯỚC/GIỮA CÁC TỈNH ............................................................................. 25 Chuyến tham quan kết hợp với họp Ban Quản lý Hợp phần .............................................. 25 3. HỘI THẢO ........................................................................................................................ 27 3.1. CẤP TRUNG ƯƠNG..................................................................................................... 27 Hội thảo Giới thiệu Hợp phần PCDA ................................................................................. 27 Thảo luận dự thảo Chương trình Nâng cao năng lực và Kế hoạch hoạt động năm 2007 .. 29 3.2. CẤP TỈNH ...................................................................................................................... 31 4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC KHÁC ........................................ 31 1
 4. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ PHẦN B: KHUNG TỔNG QUÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NĂM 2007 DO CÁC ĐƠN VỊ CỦA BỘ ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN .................. 32 VỤ THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DEIA&A) .................... 33 VỤ MÔI TRƯỜNG (DoE) ..................................................................................................... 35 CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (VEPA) ................................................................................ 37 QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VEPF)............................................................ 39 TRUNG TÂM QUAN TRẮC, DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG (CEMDI) ...... 42 PHẦN C: KHUNG TỔNG QUÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NĂM 2007 DO CÁC TỈNH THAM GIA HỢP PHẦN PCDA ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ......................................................................................................................... 44 1. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ................................................................................................... 45 1. 2. CẤP TỈNH ..................................................................................................................... 45 PHẦN D: KHUNG HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NĂM 2008 - 2010 DO HỢP PHẦN PCDA ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ......................................................................................................................... 49 PHẦN E: KHUNG HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NĂM 2008 - 2010 DO CÁC ĐƠN VỊ CỦA BỘ ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ......................................................................................................................... 53 VỤ THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DEIA&A) .................... 54 VỤ MÔI TRƯỜNG (DoE) ..................................................................................................... 56 CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VEPA) ........................................................... 58 QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VEPF)............................................................ 60 TRUNG TÂM QUAN TRẮC, DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG (CEMDI) ...... 61 PHẦN F: KHUNG HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NĂM 2008-2010 DO CÁC TỈNH THAM GIA HỢP PHẦN PCDA ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ................................................................................. 65 2
 5. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ GIỚI THIỆU Tài liệu này cung cấp một cách tổng quan những hoạt động nâng cao năng lực đã được đề xuất và/hoặc đã được đưa vào kế hoạch triển khai trong suốt quá trình thực thi Hợp phần PCDA từ cuối năm 2006 – 20101. Cấu trúc báo cáo 2007 2008 - 2010 PHẦN A PCDA (Chi tiết) PHẦN D PCDA (Hướng dẫn) PHẦN B CÁC VỤ (Khung) PHẦN E CÁC VỤ (Hướng dẫn) PHẦN C 4 TỈNH (khung) PHẦN F 4 TỈNH (Hướng dẫn) 2007 PHẦN A bao gồm toàn bộ chi tiết về những hoạt động nâng cao năng lực trong năm 2007do PCDA thực hiện hoặc thực hiện thông qua PCDA. Kinh phí cho những hoạt động này được lấy từ mục kinh phí 1.2.3, PCDA sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động trên. PHẦN B đưa ra khung tổng quát các hoạt động nâng cao năng lực do các đơn vị của Bộ đề xuất/đưa vào kế hoạch triển khai trong năm 2007. Việc tổ chức và quản lý những hoạt động này thuộc quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị. Toàn bộ kinh phí sẽ do hợp phần PCDA chi trả và PCDA cũng sẽ hỗ trợ nếu có yêu cầu. Các mục kinh phí khác nhau tuỳ theo đầu mục hoạt động các đơn vị tham gia hoặc chịu trách nhiệm. Sẽ phải có các bản đề cương/đề xuất (bao gồm tiêu đề và loại hoạt động, lý do đề xuất, các kết quả mong đợi, sản phẩm đầu ra và các tác động, thông tin chi tiết về thời gian, số người tham gia, thời điểm, địa điểm tổ chức và dự trù kinh phí) trình trước khi tiến hành hoạt động để PCDA phê duyệt hay tổ chức thực hiện. PHẦN C trình bày khung tổng quát các hoạt động đề xuất cho 4 tỉnh của Hợp phần PCDA thực hiện trong năm 2007. Các hoạt động này do Các Sở TN&MT thuộc Hợp phần PCDA chịu trách nhiệm tổ chức và do PCDA chi trả. PCDA sẽ hỗ trợ nếu có yêu cầu. Sẽ phải có các bản đề cương/đề xuất (bao gồm tiêu đề và loại hoạt động, lý do đề xuất, các kết quả mong đợi, sản phẩm đầu ra và các tác động, thông tin chi tiết về thời gian, số người tham gia, thời điểm, địa điểm tổ chức và dự trù kinh phí) do từng Sở TN&MT trình trước khi tiến hành hoạt động để PCDA phê duyệt hay tổ chức thực hiện. 2008 – 2010 (Chỉ có tính chất hướng dẫn) 1Sẽ có bản trình bày thời gian và kinh phí cho từng hoạt động, mục kinh phí cho tất cả các hoạt động nâng cao năng lực (Xem bản excel ). 3
 6. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ PHẦN D cung cấp thông tin về các hoạt động nâng cao năng lực do PCDA đề xuất/đưa vào kế hoạch thực hiện trong các năm từ 2008 đến 2010. Phần này không được trình bày chi tiết với mục đích nếu trong quá trình thực hiện hợp phần năm 2007 có nảy sinh các nhu cầu mới hoặc cấp thiết hơn thì Hợp phần vẫn có thể linh hoạt và đáp ứng được. Đề nghị đến gần cuối năm 2007, nên tổng kết những kết quả đã đạt được, qua đó sẽ điều chỉnh lại các nhu cầu nâng cao năng lực, khi các nhu cầu này đã thể hiện một cách rõ ràng hơn. PHẦN E trình bày những hoạt động nâng cao năng lực do các đơn vị trong Bộ tham gia Hợp phần đề xuất trong giai đoạn 2008 – 2010. Tương tự như phần C, điều quan trọng ở phần này là sự linh hoạt đối với những nhu cầu nâng cao năng lực khác nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án mà thời điểm hiện nay chưa thấy trước được. PHẦN F là những thông tin về các hoạt động đề xuất do các tỉnh tổ chức hay thực hiện. Các hoạt động này có thể được tiến hành tại tỉnh, huyện/thị hoặc xã/phường. Một số lưu ý quan tr ọng (1) Hiện tại các các hoạt động nâng cao năng lực do các tỉnh tự tổ chức và tiến hành còn hạn chế. Điều này không có gì là ngạc nhiên do hạn chế của các tỉnh về mặt kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm trong kiểm soát ô nhiễm tại các vùng đông dân nghèo. Do đó, chương trình nâng cao năng lực hiện nay trước tiên là tập trung vào cải thiện và tăng cường kiến thức cũng như kĩ năng của các cán bộ cấp tỉnh (đặc biệt là nửa đầu của năm 2007). Trong nửa năm còn lại có thể sẽ diễn ra việc “tăng tốc”, nghĩa là sau khi các cán bộ cấp tỉnh tiếp thu được kiến thức và những kĩ năng mới sẽ truyền đạt cho các cán bộ khác bằng các cách khác nhau (thông qua hoạt động nâng cao năng lực đã được xây dựng trong chương trình, hoặc/và theo kiểu thực hiện các nhóm nhiệm vụ, học tại nơi làm việc, học thông qua hành, tham quan học tập trong nước, hội thảo, toạ đàm về những kinh nghiệm hay,..). Tương tự, từ nửa cuối của năm 2007 trở đi, sẽ có nhiều các hoạt động nâng cao năng lực mang tính kỹ thuật được tiến hành để bổ sung những kiến thức cơ bản đã được trang bị trong giai đoạn đầu cho các bên liên quan. (2) Đa phần các hoạt động nâng cao năng lực tập trung vào hoặc thu hút đội ngũ cán bộ cấp tỉnh. Các hoạt động nâng cao năng lực này nhìn chung được tổ chức ở quy mô quốc gia hoặc cấp trung ương, và cũng có thể thu hút cả các cán bộ của các vụ của Bộ TN&MT tham gia Hợp phần. (3) Các hoạt động nâng cao năng lực từ khía cạnh nâng cao nhận thức không đưa vào chương trình nâng cao năng lực này, mà sẽ được nhóm chuyên gia về nâng cao nhân thức (chuyên gia quốc tế/chuyên gia trong nước) do PCDA thuê soạn thảo. (4) Các dự tính về kinh phí đã được Nhóm chuyên gia về nâng cao năng lực tính toán cẩn thận và giả định sẽ có sự xê dịch 10% so với tính toán hiện tại. (5) Cũng không là ngoại lệ sẽ có những khóa đào tạo chuyên hoặc những hoạt động nâng cao năng lực tương thích với việc thực hiện Hợp phần do các tổ chức khác hỗ trợ (ví dụ Đại sứ quán Đan Mạch, AITCV, v.v…). Các khóa đào tạo này sẽ được đánh giá theo từng trường hợp, và thực tế sẽ phải được báo cáo lại cho các bên liên quan khi được yêu cầu. Đôi khi chi phí cho khóa đào tạo sẽ do nhà tài trợ thạnh toán toàn bộ. Trong những trường hợp không 4
 7. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ được tài trợ toàn bộ , Hợp phần PCDA sẽ đánh giá sự tương thích của hoạt động được đề xuất và xem có kinh phí và mục kinh phí nào thích hợp để tài trợ cho hoạt động đó hay không. (6) PCDA có thể cân nhắc để thuê một cán bộ điều phối có năng lực (ít nhất là cho năm 2007) để đảm bảo các hoạt động của chương trình Nâng cao năng lực được thực hiện đúng thời hạn (xem Báo cáo Hành chính). 5
 8. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ PHẦN A: TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NĂM 2007 DO HỢP PHẦN PCDA TỔ CHỨC THỰC HIỆN 6
 9. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ 1. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO 1.1. CẤP TRUNG ƯƠNG Mã số chương trình : A.1.1.1 1. Tiêu đề/mô tả chương trìnhNâng cao năng lực đề xuất Khóa đào tạo và khảo sát thực tế về kiểm soát ô nhiễm 2. Loại hình đào tạo: Kết hợp tham quan học tập và tập huấn về kiểm soát ô nhiễm 3. Mô tả tóm tắt về chương trình Nâng cao năng lực đề xuất Chuyến tham quan học tập kết hợp tập huấn về kiểm soát ô nhiễm này được đề xuất dành cho các cán bộ quản lý cấp trung ương (mỗi Vụ một người) và các cán bộ cao cấp tại các địa phương (thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi tỉnh một người) nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về vấn đề kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo. Khóa đào tạo sẽ được tiến hành ở Thái Lan. 4. Lý do tổ chức khoá đào tạo Nâng cao năng lực Kiểm soát ô nhiễm ở các khu vực đông dân nghèo là một khái niệm tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Để thực hiện tốt vấn đề này, việc quan trọng nhất là phải nâng cao nhận thức và kiến thức cho các cán bộ trong các đơn vị chủ chốt chịu trách nhiệm việc thực hiện Hợp phần PCDA 5. Kết quả mong đợi từ khoá đào tạo nâng cao năng lực Các đại biểu tham dự khóa tập huấn sẽ có kiến thức và nhận thức tốt hơn về công tác quản lý, điều phối và tham gia (cộng đồng) trong kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo; nâng cao năng lực trong việc đưa ra các quy định có hiệu quả/thực thi liên quan đến kiểm soát ô nhiễm; có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chính sách và đưa ra/hỗ trợ việc đưa ra các công cụ luật pháp, tài chính và kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất lượng nước và không khí, tiếng ồn, vv… 6. Giám sát kết quả và tác động của khoá đào tạo nâng cao năng lực Kết quả: Các cơ quan chủ chốt có trách nhiệm trong việc thực hiện thực tế và hiệu quả Hợp phần PCDA phải có ít nhất 1 cán bộ được đào tạo về các khái niệm và công cụ liên quan tới kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo. Tác động: Kiến thức và nhận thức nâng cao về kiểm soát ô nhiễm được lan rộng trong mỗi đơn vị và kết quả là sự gia tăng hàng năm của các trường hợp giảm thiểu 7
 10. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ ô nhiễm cùng với các biện pháp kiểm soát (đề xuất và thực thi) ở những vùng đông dân nghèo dẫn đến cải thiện chất lượng môi trường của các khu vực này. 7. Các thông tin chi tiết a) Đơn vị nào chịu trách nhiệm về Hợp phần PCDA công tác hậu cần, hành chính, v.v…? b) Đơn vị nào chịu trách nhiệm tổ AIT chức chuyến tham quan học tập kết hợp tập huấn? c) Có bao nhiêu đại biểu tham dự và Tối đa là 10 cán bộ của các vụ và các từ các ban ngành/đơn vị cấp trung tỉnh tham gia Hợp phần PCDA ương/địa phương nào? d) Chuyến tham quạn học tập kết hợp Chỉ tổ chức một lần tập huấn này sẽ được tổ chức bao nhiêu lần? e) Hội thảo sẽ được tổ chức vào khi 09-18/1/2007, 8 ngày ở Bangkok nào (ngày tháng) và ở đâu (địa điểm)? f) Tổng chi phí dự kiến? 23.000 USD (mục kinh phí 1.2.3.5) 8. Các vấn đề liên quan khác? Đây là khóa học do AIT xây dựng, gồm việc giảng dậy của các chuyên gia hàng đầu (phần lớn từ AIT), cùng với các chuyến thăm quan những tổ chức có chức năng và hoạt động về kiểm soát ô nhiễm. 8
 11. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ Mã số chương trình: A.1.1.2 1. Tiêu đề khoá đào tạo Nâng cao năng lực đề xuất Khóa đào tạo ngắn hạn chuyên sâu về quản lý chất thải 2. Loại hình đào tạo Đào tạo ở nước ngoài 3. Mô tả tóm tắt về chương trình đào tạo Nâng cao năng lực đề xuất Khóa đào tạo 5 ngày này được dự kiến dành cho cán bộ tham gia hợp phần PCDA có nhiệm vụ lập kế hoạch tái chế chất thải và những người có nhiệm vụ kiểm soát và quản lý chất thải công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và chất thải sinh hoạt . Khóa tập huấn này cung cấp cho học viên tổng hợp các chiến lược của đất nước hiếm đất – Singapore trong quản lý chất thải, kể cả chất thải nguy hại nhằm đảm bảo một môi trường sống không ô nhiễm 4. Lý do tổ chức khoá đào tạo Nâng cao năng lực Mục tiêu phát triển của Hợp phần là hướng tới tình trạng mà trong đó: “ Chất lượng của môi trường tại các khu vực đông dân nghèo được kiểm soát có hiệu quả ở địa phương và được duy trì ở một mức có thể chấp nhận được”. Điều này có thể thực hiện bằng cách sử dụng các biện pháp khác nhau để quản lý chất thải - nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Singapore là một trong các nước Châu Á (thậm chí là một trong những nước trên thế giới) có trình độ và kinh nghiệm tiên tiến hơn hẳn trong lĩnh vực quản lý chất thải, chắc chắn rằng kiến thức của học viên tham dự khóa đào tạo, những người có nhiệm vụ thực thi hợp phần PCDA, sẽ được cải thiện đáng kể. 5. Kết quả mong đợi của khoá đào tạo nâng cao năng lực Học viên tham dự khóa học sẽ tiếp thu kiến thức mới về những khái niệm và chính sách quản lý chất thải ở Singapore, quản lý những chất nguy hại và chất thải độc hại; kết hợp giữa việc quản lý chất thải với xây dựng và triển khai các kế hoạch, giảm thiểu và tái chế chất thải; kiểm soát việc lưu trữ, vận chuyển và chôn lấp; và giáo dục cộng đồng. 6. Giám sát kết quả và tác động của chương trình nâng cao năng lực Kết quả: 5 cán bộ ở cấp trung ương sau khóa đào tạo sẽ được nâng cao kiến thức và kỹ năng về các khái niệm quản lý rác thải và thiết kế/triển khai các biện pháp xử lý/loại bỏ chất thải phù hợp ở các cấp trung ương và địa phương Tác động: Số lượng các chính sách và kế hoạch liên quan đến quản lý chất thải tăng lên. Số đội ngũ cán bộ trẻ ở các Bộ ngành trung ương tham gia hiệu quả trong các khóa đào tạo về quản lý môi trường cho những cán bộ khác ở cấp tỉnh và huyện cũng như tham gia vào các đoàn đánh giá và thanh tra môi trường tại các doanh nghiệp và cộng đồng cũng sẽ tăng lên. 9
 12. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ 7. Các thông tin chi tiết a) Đơn vị nào chịu trách nhiệm về Hợp phần PCDA công tác hậu cần, hành chính, v.v…? b) Đơn vị nào chịu trách nhiệm tổ Viện nghiên cứu môi trường chức khóa đào tạo? Singapore c) Có bao nhiêu đại biểu tham dự và Tổng cộng 5 - 7 người được lựa chọn từ các ban ngành/đơn vị cấp trung từ các đơn vị tham gia Hợp phần ương/địa phương nào? PCDA d) Khóa đào tạo này sẽ được tổ chức Tổ chức 1 lần, 3 –5 ngày bao nhiêu lần? e) Khóa đào tạo sẽ được tổ chức vào Quý 2 năm 2007 khi nào (ngày tháng) và ở đâu (địa Địa điểm: Singapore điểm)? f) Tổng chi phí dự kiến? 16.500USD (mục kinh phí 1.2.3.5) 8. Các vấn đề liên quan khác? 10
 13. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ Mã số chương trình: A.1.1.3 1. Tiêu đề chương trình đào tạo Nâng cao năng lực Áp dụng hệ thống pháp lý vào kiểm soát ô nhiễm 2. Loại hình đào tạo Đào tạo trong nước 3. Mô tả ngắn gọn về chương trình đào tạo Nâng cao năng lực Phổ biến cho các cán bộ được lựa chọn từ các đơn vị thuộc Bộ TNMT và các tỉnh tham gia hợp phần PCDA về các công cụ pháp lý (mới) có liên quan đến lĩnh vực môi trường (chi tiết hơn là lĩnh vực ô nhiễm và kiểm soát ô nhiễm) nhằm đảm bảo việc tực hiện và ứng dụng tốt các công cụ pháp lý đó. 4. Lý do tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực Một số lượng tương đối các Bộ luật, nghị định và những công cụ pháp luật tương tự đã và đang tồn tại ở Việt Nam. Cùng lúc đó một số bộ luật mới đang được xây dựng, và gần đây cuốn “Luật Bảo vệ môi trường” đã được phát hành. Các cán bộ cấp trung ương và thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường có được cập nhật nhưng chưa triệt để những công cụ pháp lý đang tồn tại, cũng như ý nghĩa và hiệu lực thực sự của chúng. 5. Kết quả mong đợi từ chương trình đào tạo nâng cao năng lực Các cán bộ được lựa chọn ở cơ quan trung ương và từ 4 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh được phổ biến và cập nhật về khung pháp lý thuộc lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm để có thể ứng dụng/thực thi/tuân thủ đúng các công cụ môi trường có liên quan và theo mục đích sử dụng. 6. Giám sát kết quả và tác động của chương trình nâng cao năng lực Kết quả: 30 cán bộ cấp trung ương và địa phương được cập nhật cả về lý thuyết lẫn thực tế các kiến thức về công cụ pháp lý liên quan đến vấn đề kiểm soát ô nhiễm Tác động: Việc thực thi các công cụ pháp lý thuộc lĩnh vực môi trường được tăng cường tại địa phương, từ đó giúp giảm thiểu sự lan tràn ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo. 7. Các thông tin chi tiết a) Đơn vị nào chịu trách nhiệm về Hợp phần PCDA công tác hậu cần, hành chính, v.v…? b) Đơn vị nào chịu trách nhiệm tổ Tư vấn trong nước ngắn hạn – do PCDA chức khóa đào tạo? ký hợp đồng c) Có bao nhiêu đại biểu tham dự Tổng số 30 người từ các đơn vị tham gia 11
 14. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ và từ các ban ngành/đơn vị cấp Hợp phần PCDA trung ương/địa phương nào? d) Khóa đào tạo này sẽ được tổ Chỉ tổ chức 1 lần, kéo dài 2 ngày chức bao nhiêu lần? e) Khóa đào tạo sẽ được tổ chức Quý I năm 2007, địa điểm: Hà Nội vào khi nào (ngày tháng) và ở đâu (địa điểm)? f) Tổng chi phí dự kiến? 7.000 USD (mục kinh phí 1.2.3.5) bao gồm cả chuyên gia tư vấn ngắn hạn trong nước. 8. Các vấn đề liên quan khác? Sẽ có Điều khoản tham chiếu để ký hợp đồng với các chuyên gia tư vấn trong nước để soạn thảo và triển khai khóa học. Điều khoản tham chiếu cho chuyên gia tư vấn trong nước sẽ bao gồm – nhưng cũng không nhất thiết chỉ hạn chế trong các nội dung này – việc chuẩn bị một tổng quan về khung pháp lý liên quan đến kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo; chuẩn bị và soạn thảo tài liệu tập huấn, chương trình tập huấn, v.v. Hợp phần PCDA sẽ hỗ trợ khi có yêu cầu. 12
 15. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ Mã số chương trình: A.1.1.4 1. Tiêu đề chương trình đào tạo Nâng cao năng lực đề xuất Các giải pháp công nghệ môi trường thích hợp cho kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo 2. Loại hình đào tạo Đào tạo trong nước (có cả nghiên cứu tình huống, tham quan) 3. Mô tả ngắn gọn về chương trình đào tạo Nâng cao năng lực đề xuất Khóa đào tạo 3 ngày về công nghệ môi trường dành cho cán bộ ở các vụ (tập trung cho VEPA và VEPF) và các phòng Môi trường của 4 sở Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao kiến thức về công nghệ môi trường đặc biệt chú trọng về công nghệ thích hợp ứng dụng cho những các khu vực đông dân nghèo. Sẽ tổ chức thêm một ngày tham quan thực địa/nghiên cứu tình huống để học về các tình huống với những khả năng áp dụng thực tế. Điều này sẽ giúp học viên tham gia khóa học hiểu rõ ràng hơn về việc làm thế nào các công nghệ họ vừa được học trong khóa đào tạo có thể được ứng dụng vào thực tế. Khóa học này sẽ được tổ chức ở Hà Nội. 4. Lý do tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực Phần lớn các Cán bộ thuộc cơ quan trung ương lẫn địa phương đều mới và dường như họ quen với những khía cạnh liên quan đến quản lý hơn là các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường. Hơn nữa, gần đây có rất nhiều phương pháp luận khác nhau về đánh giá tải lượng ô nhiễm đã được xây dựng, và sự lựa chọn cách tiếp cận công nghệ môi trường mới sẽ rất hữu ích cho việc thực thi hợp phần PCDA, đặc biệt cho việc xác định các dự án trình diễn. Để vấn đề này được giải quyết tốt, thì điều quan trọng là các kiến thức này phải được truyền đạt cho các cán bộ chủ chốt thuộc những cơ quan chính (Vụ, Sở) có trách nhiệm trong việc thực hiện hợp phần PCDA. Chuyến tham quan thực địa để minh họa bài học trong thực tế được đưa vào nhằm giúp khóa đào tạo có hiệu quả hơn. Hơn nữa, thông qua thực tế, học viên tham gia khóa học sẽ được chia sẻ kinh nghiệm với các cán bộ đang làm việc về những công nghệ đó. 5. Kết quả mong đợi từ chương trình đào tạo nâng cao năng lực đề xuất Cán bộ tham dự khóa học sẽ được nâng cao kiến thức về đánh giá tải lượng ô nhiễm của không khí, nước, đất (và môi trường sinh thái) gây ra bởi các tác nhân khác nhau, cả về hóa học và vật lý, đồng thời sẽ được làm quen với một loạt các công nghệ xử lý và quản lý thích hợp đối với chất thải khí, chất thải lỏng và chất thải rắn tại các khu vực đông dân nghèo. Các học viên sẽ có thể áp dụng những bài học về công nghệ môi trường vào xử lý công việc của mình. 6. Giám sát kết quả và tác động của chương trình nâng cao năng lực đề xuât 13
 16. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ Kết quả: Sau khóa học học viên sẽ có khả năng ước tính được tải lượng ô nhiễm tại một số địa điểm nhất định và có thể đề xuất công nghệ thích hợp để kiểm soát chúng. Họ có thể tham gia vào quá trình thực hiện các dự án trình diễn và am hiểu về các ứng dụng thực tế. Tăng cường khả năng thẩm định dự án cho các học viên. Tác động: Hầu hết thành viên tham gia khóa đào tạo sẽ tham gia vào những dự án trình diễn một cách hiệu quả. Số lượng cán bộ trẻ thuộc Vụ Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam tham dự quy trình thẩm dịnh các báo cáo về đánh giá tác động môi trường hoặc các dự án vay vốn sẽ tăng lên đáng kể. Đồng thời số đội ngũ cán bộ trẻ của Cục Bảo vệ Môi trường hoặc các Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ/có thể tham gia hiệu quả trong các khóa đào tạo về quản lý môi trường cho những cán bộ khác ở cấp tỉnh và huyện cũng như tham gia vào các đoàn đánh giá và thanh tra môi trường tại các doanh nghiệp và cộng đồng cũng sẽ tăng lên. 7. Các thông tin chi tiết a) Đơn vị nào chịu trách nhiệm về Hợp phần PCDA công tác hậu cần, hành chính, v.v…? b) Đơn vị nào chịu trách nhiệm tổ CETTIA, INEST chức khóa đào tạo? c) Có bao nhiêu đại biểu tham dự Tối đa 20-25 người được lựa chọn từ các và từ các ban ngành/đơn vị cấp vụ và các tỉnh tham gia Hợp phần PCDA trung ương/địa phương nào? d) Khóa đào tạo này sẽ được tổ Chỉ tổ chức 1 lần, 3+1 ngày chức bao nhiêu lần? e) Khóa đào tạo sẽ được tổ chức Quý III năm 2007, tại Hà Nội + tham vào khi nào (ngày tháng) và ở quan thực tế ở một địa điểm trong hoặc đâu (địa điểm)? gần Hà Nội f) Tổng chi phí dự kiến? 9.500 USD (Mục kinh phí 1.2.3.5) 8. Các vấn đề liên quan khác? Khóa đào tạo tốt nhất nên được tổ chức trước khi có bất kì hoạt động nào của những dự án trình diễn được diễn ra. CETTIA/INEST sẽ trình bày lịch trình khóa học và các đề xuất tham quan thực tế cho Hợp phần PCDA bao gồm địa điểm tham quan, thời gian, danh sách những người tham quan, chủ đề tham quan. 14
 17. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ Mã số chương trình: A.1.1.5 1. Tiêu đề chương trình đào tạo Nâng cao năng lực đề xuất Kinh tế môi trường và các công cụ kinh tế thích hợp cho kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo. 2. Loại hình đào tạo Đào tạo trong nước 3. Mô tả tóm tắt về chương trình đào tạo Nâng cao năng lực đề xuất Khóa đào tạo 2 ngày về những công cụ kinh tế dành cho cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ TNMT và cán bộ cấp tỉnh tham gia hợp phần PCDA. Mục đích chính của khóa học là giới thiệu cho các học viên những khái niệm và phương pháp hiện hành trong lĩnh vực kinh tế môi trường. Khóa đào tạo sẽ tiến hành phân tích các vấn đề môi trường ở tầm kinh tế vi mô lẫn kinh tế vĩ mô; đồng thời sẽ đưa ra cách tiếp cận mới đối với việc ước tính chi phí-lợi nhuận và sử dụng các công cụ kinh tế áp dụng trong các vấn đề môi trường. Khóa học được thiết kế và đưa ra trên cơ sở giả định học viên có rất ít kiến thức cơ bản về kinh tế học. Những khái niệm quan trọng sẽ được trình bày với sự tham khảo các bài học tình huống và 1 ngày đi thực tế. Khóa học sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 4. Lý do tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực Kinh tế môi trường học là khái niệm tương đối mới mẻ trong thuật ngữ Việt Nam. Có hiểu biết tốt về kinh tế môi trường học nói chung và hiểu biết về các công cụ kinh tế sử dụng để bảo vệ môi trường và ước tính chi phí-lợi nhuận trong việc lựa chọn những biện pháp bảo vệ môi trường nói riêng sẽ giúp cho việc chọn lựa các giải pháp kiểm soát ô nhiễm thích hợp trong quá trình thực thi hợp phần PCDA. Tham quan thực địa sẽ cung cấp cho người học cái nhìn thực tế góp phần tăng hiệu quả khóa đào tạo. Hơn nữa, người học sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm cùng những người đang làm việc với các công cụ kinh tế. 5. Kết quả mong đợi của chương trình đào tạo nâng cao năng lực đề xuất Kết thúc khóa học, cán bộ tham dự chương trình đào tạo sẽ có khả năng tốt trong việc phân tích các vấn đề môi trường bằng các thuật ngữ kinh tế, ứng dụng thực tế của chúng, và xây dựng các chính sách môi trường. 6. Giám sát kết quả và tác động của chương trình nâng cao năng lực Kết quả: Học viên sẽ có khả năng thiết lập mối liên hệ giữa môi trường và kinh tế, phân tích các chính sách, sử dụng các công cụ kinh tế cho môi trường, đưa ra các khung kinh tế vĩ mô và vi mô cho sự phát triển bền vững. Họ cũng có thể thực hiện những bài học tình huống cho các khu vực trình diễn của hợp phần PCDA. 15
 18. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ Tác động: Việc nâng cao kiến thức về ứng dụng kinh tế môi trường cho các học viên sẽ đảm bảo tất cả các dự án trình diễn do các tỉnh đề xuất sẽ được phân tích như các bài tập tình huống có tính đến yếu tố kinh tế môi trường. 7. Các thông tin chi tiết a) Đơn vị nào chịu trách nhiệm về Hợp phần PCDA công tác hậu cần, hành chính, v.v…? b) Đơn vị nào chịu trách nhiệm tổ Các chuyên gia (Tư vấn ngắn hạn quốc chức khóa đào tạo? tế - Tư vấn ngắn hạn trong nước) – do Hợp phần PCDA kí hợp đồng (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) c) Có bao nhiêu đại biểu tham dự Tối đa 25 người được lựa chọn từ các Vụ và từ các ban ngành/đơn vị cấp và các tỉnh tham gia Hợp phần PCDA trung ương/địa phương nào? d) Khóa đào tạo này sẽ được tổ Chỉ tổ chức 1 lần, trong vòng 2 ngày + 1 chức bao nhiêu lần? ngày tham quan thực tế e) Khóa đào tạo sẽ được tổ chức Quý IV năm 2007, tại Hà Nội vào khi nào (ngày tháng) và ở đâu (địa điểm)? f) Tổng chi phí dự kiến? 8.500 USD (Mục kinh phí 1.2.3.5) bao gồm cả chuyên gia 8. Các vấn đề liên quan khác? Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội sẽ trình bày đề cương khóa học và đưa ra đề xuất tham quan hiện trường cho Hợp phần PCDA, bao gồm địa điểm tham quan, thời gian, danh sách những người tham quan, chủ đề thăm quan. 16
 19. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ Mã số chương trình: A.1.1.6 1. Tiêu đề chương trình đào tạo Nâng cao năng lực đề xuất Ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng tại các khu vực đông dân nghèo 2. Loại hình đào tạo Đào tạo trong nước. 3. Mô tả tóm tắt về chương trình đào tạo Nâng cao năng lực đề xuất Khóa học 2 ngày về lĩnh vực sức khỏe môi trường dành cho cán bộ của các vụ và các tỉnh tham gia Hợp phần PCDA nhằm nâng cao kiến thức về các chất gây ô nhiễm môi trường nói chung và sự tác động về sau lên sức khỏe con người cũng như môi trường sinh thái của chúng. Các bài học sẽ nói về hóa chất, nấm mốc, thuốc trừ sâu,v.v đều là những thứ có thể được tìm thấy ở trong nhà, ngoài cộng đồng, và giới thiệu về Báo cáo quốc gia về sức khỏe môi trường. Khóa học tổ chức ở Hà Nội. 4. Lý do tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực Chúng ta đều nhận thấy rõ tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng có tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng. Cục Bảo vệ Môi trường và Cục y tế dự phòng (thuộc Bộ Y tế) đang chuẩn bị soạn thảo Kế hoạch hành động quốc gia về sức khỏe môi trường, và trên cơ sở này các tỉnh sẽ tự chuẩn bị kế hoạch hành động cho tỉnh và địa phương mình. Tuy nhiên, “sức khỏe môi trường” lại là khái niệm khá mới mẻ đối với người dân Việt Nam. Hiểu biết tốt về sức khỏe môi trường sẽ giúp cho việc dự báo được các vấn đề về sức khỏe gây ra do ô nhiễm môi trường tại các tỉnh thí điểm, và từ đó sẽ giúp lựa chọn đúng những dự án trình diễn ưu tiên trong quá trình thực hiện hợp phần PCDA. 5. Kết quả mong đợi từ chương trình đào tạo nâng cao năng lực đề xuất Các học viên tham gia khóa đào tạo sẽ được nâng cao kiến thức về mối quan hệ giữa ô nhiễm môi trường (ô nhiễm không khí, nước, đất và ngộ độc thực phẩm) với sức khỏe cộng đồng. 6. Giám sát kết quả và tác động của chương trình nâng cao năng lực đề xuất Kết quả: Kết thúc khóa học, các cán bộ có khả năng dự báo và đánh giá được các nguy cơ về sức khỏe gây ra bởi những hoạt động khác nhau trong công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Họ hoàn toàn có khả năng hướng dẫn những thành viên khác ở địa phương hoặc tự mình lập ra các kế hoạch hành động ở tỉnh hoặc địa phương mình. Tác động: Ngày càng có nhiều các vấn đề sức khỏe môi trường do ô nhiễm môi trường tại các vùng được dự báo và xác định, đồng thời số lượng các kế hoạch hành động tỉnh và địa phương về sức khỏe môi trường được soạn thảo và thực hiện tăng lên. 7. Các thông tin chi tiết 17
 20. Hợp phần kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân nghèo số 104 - Việt Nam 806 Nghiên cứu nâng cao năng lực Chương trình nâng cao năng lực 2007 -2010 ___________________________________________________________________________ a) Đơn vị nào chịu trách nhiệm về Hợp phần PCDA công tác hậu cần, hành chính, v.v…? b) Đơn vị nào chịu trách nhiệm tổ Chuyên gia (Tư vấn ngắn hạn trong và chức khóa đào tạo? ngoài nước) do Hợp phần PCDA kí hợp đồng c) Có bao nhiêu đại biểu tham dự Tối đa 25 người được lựa chọn từ các vụ và từ các ban ngành/đơn vị cấp và các tỉnh tham gia Hợp phần PCDA trung ương/địa phương nào? d) Khóa đào tạo này sẽ được tổ Một lần trong 2 ngày chức bao nhiêu lần? e) Khóa đào tạo sẽ được tổ chức Quý II năm 2007, Hà Nội vào khi nào (ngày tháng) và ở đâu (địa điểm)? f) Tổng chi phí dự kiến? 8.500USD (Mục kinh phí 1.2.3.5) – đã bao gồm Tư vấn quốc tế ngắn hạn/Tư vấn trong nước ngắn hạn 8. Các vấn đề liên quan khác? 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản