intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý phát triển mô hình giáo dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh của các trường trung học cơ sở, quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội

Chia sẻ: ViSamurai2711 ViSamurai2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

57
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đã phân tích sâu sắc thực trạng quản lý phát triển mô hình giáo dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh ở các trường THCS từ đó đề xuất 7 biện pháp quản lý phát triển mô hình giáo dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh ở các trường THCS ở quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý phát triển mô hình giáo dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh của các trường trung học cơ sở, quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> <br /> <br /> QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIÁO DỤC<br /> KỸ NĂNG SỐNG PHÒNG TRÁNH CÁC TỆ NẠN<br /> XÃ HỘI CHO HỌC SINH CỦA CÁC TRƯỜNG<br /> TRUNG HỌC CƠ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THỦ ĐÔ HÀ NỘI<br /> Trần Thị Mỹ An<br /> Phòng Giáo dục và Đào tạo Đống Đa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội<br /> Email: tranmyan1974@gmail.com<br /> <br /> Thông tin chung<br /> Ngày nhận bài: 5/10/2018 X ây dựng mô hình giáo dục kĩ năng sống cho<br /> học sinh ở các trường trung học cơ sở quận<br /> Đống Đa, thủ đô Hà Nội được thực hiện bằng việc<br /> Ngày phản biện: 8/11/2018<br /> khai thác nội dung của một số môn học có nhiều ưu<br /> Ngày duyệt đăng: 12/11/2018 thế như môn giáo dục công dân, môn công nghệ…,<br /> trong đó có giáo dục kỹ năng sống phòng tránh các<br /> Title tệ nạn xã hội. Tác giả bài báo đã phân tích sâu sắc<br /> thực trạng quản lý phát triển mô hình giáo dục kỹ<br /> MANAGING THE DEVELOPMENT OF năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học<br /> LIFE SKILLS EDUCATION MODEL FOR sinh ở các trường THCS từ đó đề xuất 7 biện pháp<br /> PREVENTING SOCIAL EVILS FOR PUPILS quản lý phát triển mô hình giáo dục kỹ năng sống<br /> OF JUNIOR SECONDARY SCHOOLS, IN phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh ở các<br /> DONG DA DISTRICT, HANOI CAPITAL CITY trường THCS ở quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội phù<br /> hợp, linh hoạt và hiệu quả.<br /> Từ khóa Abstract<br /> Giáo dục kỹ năng sống; Giáo dục kỹ năng sống The Model of Life Skills Education for pupils<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội; Quản lý phát triển in junior secondary schools in Dong Da district,<br /> mô hình giáo dục kỹ năng sống phòng tránh các Ha Noi capital city was implemented by exploiting<br /> tệ nạn xã hội; Học sinh ở các trường trung học the content of some subjects with many advantages<br /> cơ sở; Quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội. such as civic education, technology subjects, etc.,<br /> including life skills education to prevent social evils.<br /> Keywords The author has analyzed deeply the situation of<br /> managing the development of models of life skills<br /> Life skills education; To educate life skills to education for prevention of social evils for pupils<br /> prevent social evils; To manage the development in junior secondary schools, thus proposing seven<br /> of models of life skills education for prevention of measures to manage the development of life skills<br /> social evils; Pupils in junior secondary schools; education model to prevent social evils for pupils in<br /> Dong Da District, Hanoi Capital City. junior secondary schools in Dong Da district, Hanoi<br /> capital city with suitable, flexible and effective.<br /> <br /> 1.Đặt vấn đề cột của giáo dục thế kỷ XXI mà thực chất là cách<br /> Việt Nam đã thực hiện đổi mới giáo dục phổ tiếp cận kỹ năng sống trong giáo dục đã được quán<br /> thông từ chủ yếu là trang bị kiến thức cho người học triệt trong đổi mới mục tiêu, nội dung và phương<br /> sang dạy học phát triển năng lực: “năng lực hợp tác, pháp giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Từ năm 2001,<br /> có khả năng giao tiếp, năng lực chuyển đổi nghề Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện giáo dục kĩ<br /> nghiệp theo yêu cầu mới của thị trường lao động, năng sống cho học sinh phổ thông với sự hỗ trợ<br /> năng lực quản lý, năng lực phát hiện và giải quyết của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là của UNICEF<br /> vấn đề; tôn trọng và nghiêm túc tuân theo pháp luật; tại Việt Nam. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh<br /> quan tâm và giải quyết các vấn đề bức xúc mang được thực hiện bằng việc khai thác nội dung của<br /> tính toàn cầu; có tư duy phê phán, có khả năng thích một số môn học có nhiều ưu thế như môn giáo dục<br /> ứng với những thay đổi trong cuộc sống”. Bốn trụ công dân, môn công nghệ…, trong đó có giáo dục<br /> <br /> Số 24 - Tháng 12 năm 2018 117<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> kỹ năng sống phòng tránh tệ nạn xã hội. của Hiệu trưởng các trường THCS , tác giả khảo sát<br /> Cho đến nay việc triển khai các hoạt động giáo 102 người, trong đó: 40 CBQL, 62 giáo viên của các<br /> dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội trường THCS. Kết quả điều tra cho thấy việc quản<br /> ở các trường phổ thông nói chung và đặc biệt là lý xây dựng kế hoạch giáo dục KNS phòng tránh<br /> các trường trung học cơ sở nói riêng chưa được các tệ nạn xã hội cho học sinh trung học cơ sở của<br /> thường xuyên và thực hiện nhưng hiệu quả chưa Hiệu trưởng chưa được quan tâm, hầu hết CBQL,<br /> cao, triển khai chưa đồng bộ, hệ thống, cập nhật và GV tham gia khảo sát đánh giá ở mức bình thường<br /> mang tính kế thừa giữa các lớp; những ví dụ minh chiếm đến 57.3%, tỷ lệ đánh giá chưa tốt chiếm tỷ<br /> họa hay hướng triển khai, phân tích không đúng, lệ cao (11,5%) do kế hoạch giáo dục KNS phòng<br /> gây hoang mang trong người học hay vấn đề vượt tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS của nhà<br /> quá khả năng nhận thức của học sinh. Thời lượng trường chủ yếu là liên hệ, lồng ghép trong kế hoạch<br /> giảng dạy cho các môn học được liên hệ, lồng ghép thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường; việc<br /> và tích hợp các đơn vị kiến thức này không nhiều phân công nhiệm vụ cho các lực lượng giáo dục<br /> nên khi giảng dạy, giáo viên chỉ cố gắng đảm bảo KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội trong nhà trường<br /> đủ chương trình, đủ thời lượng mà chưa chú trọng có đề cập nhưng không cụ thể có 23.6% CBQL,<br /> đến việc phân tích, mở rộng hay liên hệ nhằm củng GV tham gia khảo đánh giá thực hiện tốt còn 76.4%<br /> cố, khắc sâu hoặc sử dụng các tri thức vào thực tế đánh giá bình thường và chưa tốt; việc đầu tư kinh<br /> bài học, cuộc sống của học sinh...Giáo dục phòng phí mua sắm cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu dạy<br /> tránh các tệ nạn xã hội vì sự phát triển bền vững học nói chung chưa có kế hoạch mua sắm thiết bị<br /> không đơn thuần chỉ là dạy học về phòng tránh các dành cho hoạt động giáo dục KNS riêng, với nội<br /> tệ nạn xã hội mà thông qua các hoạt động đa dạng dung này có tới 75.0% đánh giá thực hiện chưa tốt<br /> của mình phát triển ở người học nhận thức và năng và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn<br /> lực phòng tránh các tệ nạn xã hội, đồng thời giúp đến hiệu quả giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn<br /> cho người học có được những hành vi thái độ bảo xã hội cho học sinh trung học cơ sở trong các nhà<br /> vệ theo những định hướng cơ bản của giáo dục vì sự trường THCS chưa cao.<br /> phát triển bền vững, giúp cho học sinh và các cộng 2.2 Quản lý tổ chức bộ máy điều hành hoạt<br /> đồng dân cư vững tin về triển vọng tốt đẹp của việc động giáo dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội trong tương lai. nạn xã hội cho học sinh ở các trường trung học<br /> Công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng cơ sở<br /> sống phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh ở Qua nghiên cứu thực tế, có thể khẳng định các<br /> các trường trung học cơ sở hiện nay đã được tiến trường trung học cơ sở<br /> hành chủ yếu bằng việc lồng ghép nội dung giáo đã thành lập được bộ máy nhân sự tham gia giáo<br /> dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội cho dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh<br /> học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học các môn trung học cơ sở, đây cũng chính là bộ máy nhân<br /> cơ bản, thông qua giáo dục ngoài giờ lên lớp, thông sự tham gia vào các hoạt động giáo dục toàn diện<br /> qua hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể. Tuy trong các nhà trường gồm: Hiệu trưởng, các phó<br /> nhiên, hoạt động giáo dục KNS phòng tránh các tệ hiệu trưởng, Bí thư đoàn thanh niên, GVCN lớp,<br /> nạn xã hội cho học sinh THCS trong những năm GV bộ môn và nhân viên.<br /> qua mới chỉ dừng lại ở việc triển khai theo các văn<br /> Thông qua phiếu khảo sát, tác giả tìm hiểu thực<br /> bản của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT. Nhà trường<br /> trạng phân công nhiệm vụ cụ thể của Hiệu trưởng<br /> chưa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm<br /> cho các lực lượng tham gia giáo dục KNS phòng<br /> vụ giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho<br /> tránh các tệ nạn xã hội trong nhà trường, việc ban<br /> học sinh THCS, chưa chỉ đạo tốt các lực lượng giáo<br /> hành các văn bản chỉ đạo, quy định chức năng<br /> dục trong nhà trường và đa dạng các hình thức giáo<br /> nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục<br /> dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học<br /> KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội của BGH như<br /> sinh THCS.<br /> thế nào, kết quả thu được như sau:<br /> 2.Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống<br /> Qua kết quả điều tra có thể thấy rằng việc thành<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh ở các<br /> lập ban chỉ đạo, quy định chức năng nhiệm vụ cho<br /> trường trung học cơ sở Quận Đống Đa, thủ đô<br /> từng thành viên trong ban chỉ đạo, ban hành văn<br /> Hà Nội<br /> bản hướng dẫn và xây dựng quy chế phối hợp trong<br /> 2.1 Quản lý lập kế hoạch giáo dục kỹ năng giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho<br /> sống phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh học sinh của trường trung học cơ sở ở quận Đống<br /> ở các trường trung học cơ sở Đa chưa được quan tâm, đa số ý kiến đánh giá ở<br /> Để đánh giá thực trạng về việc xây dựng kế mức độ bình thường, chiếm trên 50.0% và CBQL,<br /> hoạch giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội GV đánh giá chưa tốt ở tất cả các mặt vẫn còn cao,<br /> <br /> <br /> 118 Số 24 - Tháng 12 năm 2018<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> chiếm hơn 10%. phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS<br /> Để làm rõ hơn mức độ phân công nhiệm vụ cho thường xuyên, hiệu quả chỉ chiếm 18,1%<br /> các lực lượng tham gia giáo dục KNS trong nhà - Có kiểm tra đánh giá việc giáo dục KNS phòng<br /> trường, tác giả khảo sát cho thấy lực lượng tham gia tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS nhưng<br /> giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội của các chưa thường xuyên chiếm đến 65.3%.<br /> nhà trường THCS chủ yếu tập trung vào hầu hết ý - Nhà trường không kiểm tra đánh giá việc giáo<br /> kiến được hỏi cho rằng việc phân công nhiệm vụ là dục KNS cho học sinh THCS chiếm 16.6%<br /> chưa cụ thể hoặc chưa phân công; đối với nhân viên<br /> Kết quả khảo sát trên cho thấy công tác quản lý<br /> tỷ lệ đánh giá chưa phân công chiếm tỉ lệ cao tới<br /> kiểm tra, đánh giá việc giáo dục KNS phòng tránh<br /> 28,3%. Điều đó cho thấy hoạt động giáo dục KNS<br /> các tệ nạn xã hội cho học sinh đã được triển khai<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh trung<br /> thực hiện nhưng chưa thường xuyên. Cần có biện<br /> học cơ sở của nhà trường trong thời gian qua chưa<br /> pháp quản lý kiểm tra, đánh giá tốt hơn hoạt động<br /> được Hiệu trưởng quan tâm đến phân công nhiệm<br /> giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho<br /> vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia hoạt động này<br /> học sinh THCS.<br /> trong nhà trường.<br /> Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của các Sở<br /> 2.3 Quản lý chỉ đạo thực hiện giáo dục kỹ<br /> GD&ĐT, các trường THCS đã xây dựng kế hoạch<br /> năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học<br /> giáo dục KNS cho học sinh trong kế hoạch thực<br /> sinh ở các trường trung học cơ sở<br /> hiện nhiệm vụ từng năm học của nhà trường và đã<br /> Để đánh giá thực trạng chỉ đạo hoạt động giáo đạt được những kết quả nhất định.<br /> dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học<br /> Nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục rèn<br /> sinh trung học cơ sở, thông qua phiếu khảo sát<br /> luyện KNS cho học sinh THCS lồng ghép trong kế<br /> với các đối tượng CBQL, GVCN, GVBM, bí thư<br /> hoạch thực hiện nhiệm vụ từng năm học;<br /> đoàn thanh niên và phỏng vấn trực tiếp một số giáo<br /> viên, cho thấy các nội dung chỉ đạo giáo dục KNS Đã thực hiện chỉ đạo chuyên môn hướng dẫn<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh của giáo viên soạn bài liên hệ, lồng ghép, tích hợp nội<br /> Hiệu trưởng, được đánh giá ở mức độ tốt đạt tỷ lệ dung giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội<br /> thấp chỉ chiếm từ 27.8% đến 43,1%; Có 3 nội dung cho học sinh THCS vào các môn học trong giờ học<br /> được đánh giá tốt với tỷ lệ khá thấp là: chỉ đạo giáo chính khóa;<br /> dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh - Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức<br /> trung học cơ sở thông qua sinh hoạt lớp (27.8%), các hoạt động ngoại khóa trong đó có nội dung giáo<br /> thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh<br /> xã hội (31.9%), qua hoạt động lao động, thông qua THCS. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài<br /> xây dựng môi trường giáo dục tốt (33.3%). giờ lên lớp với quy mô tổ chức theo lớp, theo khối<br /> Qua kết quả khảo sát của giáo viên cho thấy mỗi lớp và quy mô toàn trường. Phạm vi và hình thức tổ<br /> nội dung có những khó khăn nhất định là nguyên chức ngày một phong phú hơn.<br /> nhân dẫn đến công tác giáo dục KNS phòng tránh Giáo viên chủ nhiệm đã quan tâm, thường xuyên<br /> các tệ nạn xã hội cho học sinh trung học cơ sở phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục<br /> chưa hiệu quả. Vậy làm thế nào để công tác giáo KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho các em.<br /> dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học Việc tổ chức các hoạt động chủ yếu là giao<br /> sinh trung học cơ sở đạt hiệu quả đòi hỏi các cấp, trách nhiệm cho Bí thư Đoàn thanh niên nên việc<br /> các ngành có sự thống nhất trong chỉ đạo, quan tâm xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, hình thức<br /> đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn, trao đổi, tổ chức chưa có sự đầu tư, chuẩn bị kĩ lưỡng, chưa<br /> chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng điển hình để hoạt phát huy được sự tham gia, phối hợp của các thành<br /> động giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội viên trong nhà trường.<br /> đi vào chiều sâu.<br /> BGH nhà trường đưa nội dung chương trình giáo<br /> 2.4 Quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh<br /> dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội THCS chưa phù hợp, thiếu sáng tạo; chương trình<br /> cho học sinh ở các trường trung học cơ sở hoạt động còn sơ sài.<br /> Để đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh Công tác phối hợp của các tổ chức đoàn thể, các<br /> giá hoạt động giáo dục KNS nói chung và giáo dục lực lượng trong và ngoài nhà trường chưa hiệu quả;<br /> KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội nói riêng cho chưa phát huy được sức mạnh của các lực lượng<br /> học sinh của Hiệu trưởng ở các trường trung học giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội.<br /> cơ sở, thông qua phiếu khảo sát kết quả thu được<br /> 3. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo<br /> như sau:<br /> dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội<br /> - Việc kiểm tra đánh giá việc giáo dục KNS cho học sinh các trường trung học cơ sở quận<br /> <br /> Số 24 - Tháng 12 năm 2018 119<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Đống Đa, thủ đô Hà Nội trường; căn cứ kế hoạch tổng thể, từng bộ phận, cá<br /> 3.1 Biện pháp 1: Tăng cường hoạt động tuyên nhân được phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch<br /> truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, NV phần việc mình được giao phụ trách cụ thể, chi tiết;<br /> trong trường về tầm quan trọng của hoạt động Ban chỉ đạo duyệt kế hoạch, theo dõi việc thực hiện<br /> giáo dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã kế hoạch của các lực lượng giáo dục KNS phòng<br /> hội cho học sinh ở các trường THCS tránh các tệ nạn xã hội trong nhà trường.<br /> Giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội là 3.3 Biện pháp 3: Củng cố tổ chức bộ máy<br /> một trong những con đường thực hiện mục tiêu giáo nhân sự, bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục<br /> dục toàn diện. Để đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho các lực<br /> dục, giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội lượng giáo dục trong trường THCS<br /> phải có chương trình, nội dung phù hợp với yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường nghiên cứu văn bản, ban<br /> đổi mới và trở thành hoạt động bắt buộc đối với các hành quy định bộ máy nhân sự của nhà trường tham<br /> trường học nói chung và các trường THCS nói riêng gia hoạt động giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn<br /> nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể sau: xã hội cho học sinh THCS; có kế hoạch bồi dưỡng<br /> Giúp học sinh ý thức được hoạt động giáo dục thường xuyên để các lực lượng giáo dục tham gia<br /> KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội là hoạt động hoạt động giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn<br /> thiết thực đáp ứng tốt nhu cầu của bản thân học sinh xã hội trong nhà trường có năng lực, có trình độ<br /> và nhu cầu của xã hội. Từ đó học sinh rèn luyện kỹ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có phương pháp tổ<br /> năng, trang bị cho bản thân thông qua nhận thức, chức giáo dục KNS ứng phó với phòng tránh các tệ<br /> hành vi, hành động, việc làm đối phó với những hậu nạn xã hội cho học sinh THCS nhằm đạt hiệu quả<br /> quả do các tệ nạn xã hội gây ra, từ đó xây dựng kế cao nhất.<br /> hoạch hành động nhằm phòng tránh các tệ nạn xã Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng<br /> hội gây ra với môi trường sống hiện tại và tương lai. tránh các tệ nạn xã hội cho cán bộ quản lý, giáo<br /> Giúp các lực lượng giáo dục KNS phòng tránh viên, nhân viên đã được các Phòng GD&ĐT quan<br /> các tệ nạn xã hội hiểu rõ vì sao cần phải thực hiện tâm, đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường<br /> giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho THCS tổ chức thực hiện. Tuy nhiên công tác tập<br /> học sinh THCS. huấn mới chỉ mang tính triển khai văn bản, chỉ đạo<br /> thực hiện nhiệm vụ, chưa đi vào chiều sâu, chưa<br /> 3.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch giáo<br /> tổ chức thường xuyên, liên tục, nội dung chưa đa<br /> dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội<br /> dạng, chưa thực hiện bồi dưỡng với các lực lượng<br /> một cách chi tiết phù hợp với đặc điểm tâm sinh<br /> tham gia giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã<br /> lý học sinh và điều kiện thực tế của các trường<br /> hội khác trong nhà trường; tài liệu để các lực lượng<br /> THCS<br /> tham gia giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã<br /> Việc xây dựng kế hoạch nhằm hoạch định hội chưa phong phú.<br /> phương hướng hoạt động giáo dục KNS phòng<br /> Vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục KNS<br /> tránh các tệ nạn xã hội một cách chi tiết phù hợp<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hộ cho học sinh THCS,<br /> với đặc điểm tâm sinh lý học sinh và điều kiện thực<br /> Hiệu trưởng cần làm tốt công tác bồi dưỡng thường<br /> tế của các trường THCS, đồng thời xác định các kết<br /> xuyên cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên<br /> quả cần đạt được trong tương lai của hoạt động.<br /> nhằm nâng cao năng lực giáo dục KNS phòng tránh<br /> Việc kế hoạch hóa quá trình quản lý hoạt động các tệ nạn xã hội cho các lực lượng tham gia giáo<br /> giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội trong nhà<br /> học sinh THCS sẽ giúp cho Hiệu trưởng định hướng trường bằng các hình thức sau: Trang bị cho các lực<br /> mọi hoạt động trong nhà trường, dự kiến các mục lượng giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội<br /> tiêu chiến lược và những mục tiêu cụ thể cần đạt về nội dung, phương pháp, về kỹ thuật dạy học tích<br /> được, dự kiến huy động các nguồn lực để thực hiện cực,… để CBQL, GV, CNV có đủ năng lực giáo<br /> các mục tiêu và dự kiến tình huống sẽ gặp phải dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học<br /> trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục KNS sinh THCS.<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh.<br /> Đối với Bí thư Đoàn thanh niên: người chỉ huy<br /> Thành lập Ban chỉ đạo các hoạt động giáo dục cao nhất của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu<br /> KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội; phân công trách nhiệm toàn diện về chất lượng công tác của tổ<br /> nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ chức Đoàn trước Hiệu trưởng, Hiệu trưởng cần tạo<br /> đạo; kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục KNS điều kiện cho Bí thư Đoàn thanh niên hoàn thiện về<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội. mọi mặt, khẳng định phẩm chất đạo đức, trình độ<br /> Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể giáo dục hiểu biết về các tệ nạn xã hội…từ đó tham gia vào<br /> KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội trong nhà lực lượng giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã<br /> <br /> <br /> 120 Số 24 - Tháng 12 năm 2018<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> hội cho học sinh THCS. Tổng kết, khen thưởng CBQL, GV, NV có thành<br /> Đối với nhân viên trong nhà trường: cần tạo điều tích; nhắc nhở, phê bình hoặc sử dụng hình thức<br /> kiện để bộ phận này tham dự các khóa tập huấn giáo xử phạt cao hơn khi CBQL, GV, NV không thực<br /> dục KNS nói chung và KNS phòng tránh các tệ nạn hiện tốt hoạt động giáo dục KNS nói chung và<br /> xã hội nói riêng, đồng thời xây dựng quy chế làm hoạt động giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã<br /> việc, phân công nhiệm vụ để họ tham gia giáo dục hội nói riêng cho học sinh. Qua kết quả khảo sát,<br /> KNS cho học sinh THCS đạt hiệu quả. nghiên cứu thực trạng cho thấy trong các năm qua,<br /> các trường THCS chưa thực hiện tốt việc kiểm tra,<br /> 3.4 Biện pháp 4: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo<br /> đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động giáo dục KNS<br /> đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động giáo<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội nói riêng cho học sinh<br /> dục kỹ năng sống phòng tránh các tệ nạn xã hội<br /> THCS.<br /> cho học sinh THCS<br /> Để quản lý tốt công tác giáo dục KNS phòng<br /> Tạo sự hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia các<br /> tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS, nhà<br /> hoạt động giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã<br /> trường mà đặc biệt là Hiệu trưởng cần quan tâm tới<br /> hội, qua đó học sinh được trau dồi, rèn các KNS,<br /> công tác kiểm tra đánh giá; phải thay đổi cách kiểm<br /> thái độ, hành vi, biết vận dụng, ứng xử các tình<br /> tra đánh giá cho phù hợp với nội dung, hình thức tổ<br /> huống, các điều kiện môi trường và phòng tránh<br /> chức giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội.<br /> các tệ nạn xã hội, từ đó hình thành nhân cách, thái<br /> độ, hành vi cho các em học sinh THCS, giúp các 3.6 Biện pháp 6: Xây dựng các điều kiện cơ<br /> em biết cách tự bảo vệ mình trước sự cám dỗ của sở vật chất và tăng cường ứng dụng công nghệ<br /> các tệ nạn xã hội (nghiện hút, cờ bạc, đề đóm, rượu thông tin đảm bảo phục vụ giáo dục kỹ năng<br /> chè…), tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện. sống phòng tránh các tệ nạn xã hội trong các<br /> trường THCS<br /> Nghiên cứu văn bản hướng dẫn, các tài liệu tham<br /> khảo để lựa chọn nội dung, cách thức tổ chức giáo Tạo môi trường sư phạm khang trang, sạch đẹp;<br /> dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh khai thác phù hợp sân chơi, bãi tập, các phòng chức<br /> THCS phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi các năng, có đủ thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động dạy -<br /> em, đáp ửng yêu cầu đổi mới trong giáo dục. học giáo dục KNS nói chung và hoạt động giáo dục<br /> KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội nói riêng. Đầu tư<br /> Chỉ đạo các lực lượng giáo dục KNS phòng tránh<br /> kinh phí mua sắm cơ sở vật chất nói chung và thiết<br /> các tệ nạn xã hội đa dạng hóa hình thức, phương<br /> bị dạy học nói riêng, cải tạo cảnh quan nhà trường;<br /> pháp tổ chức để phù hợp với nội dung yêu cầu, tạo<br /> mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động<br /> cơ hội trải nghiệm, thực hành, vận dụng, tạo hứng<br /> dạy học, sinh hoạt tập thể và tổ chức hoạt động giáo<br /> thú cho các em học sinh.<br /> dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hộcho học sinh<br /> 3.5 Biện pháp 5: Tăng cường kiểm tra, đánh THCS trong nhà trường.<br /> giá các hoạt động giáo dục kỹ năng sống phòng<br /> Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ<br /> tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS một<br /> sự ủng hộ về cơ sở vật chất, tinh thần của các cá<br /> cách thường xuyên<br /> nhân, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm<br /> Kiểm tra, đánh giá là biện pháp giúp nhà trường để có được cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức<br /> nắm được thông tin phản hồi từ đối tượng quản lý, các hoạt động giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn<br /> nắm được diễn biến công việc, so sánh hiệu quả xã hội cho học sinh THCS.<br /> thực tế với mục tiêu đề ra, từ đó có những biện pháp<br /> Hiệu trưởng căn cứ nguồn kinh phí ngân sách<br /> quản lý phù hợp đối với hoạt động giáo dục KNS<br /> nhà nước cấp; nguồn thu học phí của nhà trường<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội.<br /> lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ cho<br /> Thông qua kiểm tra đánh giá để khen thưởng các hoạt động giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã<br /> tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng điển hình; khen hội nói riêng.<br /> thưởng kịp thời để động viên, khích lệ phong trào.<br /> Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục bằng<br /> Đối với những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt<br /> cách huy động nguồn lực từ các cá nhân, doanh<br /> có nhắc nhở, phê bình, rút kinh nghiệm để thực hiện<br /> nghiệp, các nhà hảo tâm để cải tạo cảnh quan nhà<br /> công tác giáo dục hoạt động giáo dục KNS phòng<br /> trường an toàn, sạch, đẹp đáp ứng yêu cầu dạy học<br /> tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS hiệu quả<br /> và giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội nói<br /> hơn.<br /> riêng cho học sinh THCS.<br /> Xây dựng tiêu chí đánh giá công tác giáo dục<br /> 3.7 Biện pháp 7: Phối hợp chặt chẽ các lực<br /> KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội trong trường<br /> lượng giáo dục, gia đình, nhà trường và xã hội<br /> học. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phát<br /> trong việc giáo dục kỹ năng sống phòng tránh<br /> động, đưa tiêu chí giáo dục phòng tránh các tệ nạn<br /> các tệ nạn xã hội cho học sinh trung học cơ sở<br /> xã hội cho học sinh THCS vào nội dung các đợt thi<br /> đua trong năm học. Tạo sự thống nhất cao giữa các lực lượng giáo<br /> <br /> Số 24 - Tháng 12 năm 2018 121<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> dục trong và ngoài nhà trường trong các hoạt động Hoạt động giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn<br /> giáo dục, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp, khai xã hội và quản lý giáo dục KNS phòng tránh các tệ<br /> thác tiềm năng to lớn của các lực lượng xã hội trong nạn xã hội cho học sinh THCS ở các trường THCS<br /> quản lý giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội nhằm hình thành<br /> cho học sinh THCS trở thành người công dân có và phát triển nhận thức, thái độ và hành vi cho các<br /> ích cho xã hội. em học sinh THCS, giúp các em thấy được những<br /> Qua thực tiễn chúng ta thấy vấn đề khó khăn nguyên nhân và hậu quả của các tệ nạn xã hội gây<br /> nhất của quản lý giáo dục KNS phòng tránh các tệ nên để từ đó các em hình thành thái độ và hành<br /> nạn xã hội cho học sinh THCS là phối hợp giữa gia vi của chính mình trong phòng tránh các tệ nạn xã<br /> đình, nhà trường và xã hội. Sự tác động của các lực hội, đồng thời có ý thức tuyên truyền cho mọi người<br /> lượng giáo dục ngoài nhà trường chưa hiệu quả đặc cùng thực hiện, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp,<br /> biệt là sự giáo dục của gia đình. Chính vì vậy đây một xã hội văn minh, đáp ứng mục tiêu giáo dục<br /> là giải pháp rất hữu hiệu, góp phần to lớn trong quá toàn diện trong giai đoạn hiện nay.<br /> trình giáo dục và việc phát triển nhận thức, thái độ, Giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội<br /> nhân cách và hành vi cho học sinh. cho học sinh THCS đang được các nhà trường quan<br /> Tạo sự đồng thuận giữa các lực lượng giáo dục tâm, tuy nhiên không chỉ lý thuyết xuông mà phải<br /> trong và ngoài nhà trường để tạo sức mạnh tổng thể thực chất bởi kết quả của giáo dục KNS phòng tránh<br /> trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục KNS phòng các tệ nạn xã hội là hình thành nhận thức, thái độ,<br /> tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS. hành vi của học sinh THCS trong nhà trường và<br /> ngoài xã hội vì vậy phải có sự phối hợp đồng bộ<br /> Phối hợp với các tổ chức, các đoàn thể, các<br /> giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường và xã<br /> cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, nội dung,<br /> hội có như vậy thì các kỹ năng sống mà học sinh<br /> chương trình giáo dục và quy định các lực lượng<br /> THCS có được mới bền vững. Từ những kết quả<br /> tham gia giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã<br /> nghiên cứu thu được tác giả đã đề xuất 7 biện pháp<br /> hội cho học sinh THCS. Chú trọng vai trò gia đình<br /> quản lý giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội<br /> trong công tác giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn<br /> cho học sinh THCS ở các trường THCS trong giai<br /> xã hội. Giáo dục gia đình đem lại hiệu quả tích cực<br /> đoạn hiện nay.<br /> cho giáo dục nhân cách nhất là về nhận thức, lối<br /> sống, giao tiếp, hành vi, ứng xử … Kết quả khảo nghiệm lấy ý kiến đánh giá của<br /> CBQL và GV cho thấy các biện pháp quản lý giáo<br /> Thành lập Ban tư vấn tâm lý học đường trong<br /> dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh<br /> trường học gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ<br /> THCS được đề xuất đều có tính cần thiết và có tính<br /> trách hoạt động đoàn thể, Giáo viên tâm lý giáo dục,<br /> khả thi cao, phù hợp với thực tiễn của các trường<br /> Bí thư Đoàn, Đại diện GVCN, nhân viên Y tế để<br /> THCS của quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội.<br /> hướng dẫn, chia sẻ với học sinh, chia sẻ với GVCN<br /> lớp, làm cầu nối để tổ chức giao lưu giữa các lớp, Tài liệu tham khảo<br /> các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tăng Nguyễn Thanh Bình, (2011), Giáo trình chuyên<br /> cường, đa dạng nội dung, hình thức giáo dục KNS đề giáo dục kỹ năng sống, NXB. Đại học Sư<br /> phòng tránh các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS. Phạm, Hà Nội.<br /> Nhà trường chủ động tham mưu với Lãnh đạo Nguyễn Lê Đắc, (1997), Cơ sở tâm lý của<br /> địa phương, phối hợp với các đoàn thể, cơ quan tạo công tác giáo dục học sinh ngoài giờ lên<br /> điều kiện thuận lợi nhất cho việc giáo dục học sinh lớp (NGLL) trên địa bàn dân cư, Luận án<br /> đặc biệt giáo dục KNS phòng tránh các tệ nạn xã PTSKH.<br /> hội cho học sinh THCS trong nhà trường. Nguyễn Dục Quang, (Chủ biên, 2006),<br /> Để đánh giá về tính cần thiết và tính khả thi của HĐGDNGLL, Tài liệu bồi dưỡng GV-Bộ<br /> các biện pháp đề xuất nêu trên, tác giả tiến hành GD&ĐT. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014),<br /> khảo nghiệm bằng phương pháp xây dựng mẫu Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày<br /> phiếu trưng cầu ý kiến, lựa chọn khách thể điều tra, 28/02/2014 về việc ban hành quy định về<br /> lấy ý kiến khảo sát và xử lý kết quả. Các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống và hoạt động<br /> đề xuất đã được khảo sát, phân tích, đánh giá kỹ giáo dục ngoài giờ chính khóa.<br /> lưỡng. Kết quả bước đầu cho thấy các biện pháp Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Công văn số<br /> được đề xuất đều cần thiết và có tính khả thi phù 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/01/2015 về<br /> hợp với điều kiện thực tế của các nhà trường và xu việc Hướng dẫn triển khai giáo dục kỹ năng<br /> hướng phát triển của giáo dục hiện nay. sống tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo<br /> 4.Kết luận dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 122 Số 24 - Tháng 12 năm 2018<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2