Quản lý thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
140
lượt xem
44
download

Quản lý thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý TTCK Tạ Thanh Bình Phó Ban PTTT ­ UBCKNN .1. Pháp luật về tổ chức thị trường N§ 144/2003/N§­CP  ThÞ tr­êng giao dÞch tËp trung ®­îc tæ chøc 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý thị trường chứng khoán

 1. Quản lý TTCK Tạ Thanh Bình Phó Ban PTTT ­ UBCKNN
 2. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường N§ 144/2003/N§­CP  ThÞ tr­êng giao dÞch tËp trung ®­îc tæ chøc  d­íi h×nh thøc TTGDCK hoÆc SGDCK.   Thñ  t­íng  ChÝnh  phñ  quyÕt  ®Þnh  viÖc  thµnh  lËp TTGDCK, SGDCK.  TTGDCK  lµ  ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  cã  thu,  trùc  thuéc UBCKNN, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã trô  së,  con  dÊu  vµ  tµi  kho¶n  riªng;  kinh  phÝ  ho¹t ®éng cña TTGDCK do ng©n s¸ch nhµ n­íc  cÊp.   SGDCK lµ mét ph¸p nh©n tù chñ vÒ tµi  chÝnh, chÞu sù gi¸m s¸t vµ qu¶n lý cña ñy  ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc. Tæ chøc, bé m¸y 
 3. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường TTGDCK không phải là các tổ chức tự quản:   Không được ban hành các quy chế  Không chấp thuận niêm yết  Không chấp thuận hoặc chấm dứt tư cách  thành viên  Khả năng độc lập trong quản lý và xử lý vi  phạm của thành viên thấp.
 4. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường §iÒu kiÖn niªm yÕt cæ phiÕu t¹i TTGDCK  Tp.HCM  C«ng ty cæ phÇn cã vèn tèi thiÓu  5 tû ®ång; t×nh h×nh tµi chÝnh  lµnh m¹nh, ho¹t ®éng 2 n¨m liÒn  kÒ cã l∙i.  DNNN cæ phÇn ho¸ vµ niªm yÕt ngay  th× n¨m liÒn tr­íc ph¶i cã l∙i.   Thµnh viªn H§QT, BG§, BKS ph¶i  n¾m gi÷ Ýt nhÊt 50% cæ phiÕu  trong vßng 3 n¨m kÓ tõ khi niªm  yÕt.   Tèi thiÓu 20% vèn cæ phÇn ph¶i do 
 5. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường Điều kiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại  TTGDCK HN:  Là CTCP có vốn ĐL từ 5 tỷ đồng trở lên và ít  nhất 50 cổ đông;  Có tình hình tài chính minh bạch và hoạt động  sản xuất kinh doanh năm liền trước năm đăng  ký giao dịch phải có lãi
 6. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường Luật chứng khoán  SGDCK,  TTGDCK  là  pháp  nhân  thành  lập  và  hoạt  động  theo  mô  hình  công  ty  trách nhiệm HH hoặc CTCP. Mô hình tổ chức giữa SGDCK và TTGDCK cơ bản là  giống nhau, chỉ khác nhau về hàng hoá và phương thức giao dịch.  Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổ chức,  hình thức sở hữu của SGDCK, TTGDCK theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  SGDCK, TTGDCK có chức năng tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng  khoán niêm yết tại SGDCK, TTGDCK .   Hoạt động của SGDCK, TTGDCK phải tuân thủ quy định của Luật này và Điều lệ  SGDCK, TTGDCK .  SGDCK, TTGDCK chịu sự quản lý và giám sát của Uỷ ban Chứng khoán Nhà  nước.
 7. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường  SGDCK tổ chức thị trường giao dịch chứng  khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành  đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng  khoán.  TTGDCK tổ chức thị trường giao dịch chứng  khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành  không đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch  chứng khoán.
 8. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường MÔ HÌNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THẾ  GIỚI  Theo Liên đoàn các SGDCK thế giới (WFE) thì hiện  nay trên thế giới đang tồn tại năm hình thức SGDCK:  Công ty tư nhân, công ty TNHH sở hữu bởi các thành  viên: SGDCK được đăng ký như công ty tư nhân,  thông thường với một mức vốn cổ phần cố định. Các  tổ chức tài chính trung gian thường là chủ sở hữu của  SGDCK, quyền sở hữu và phạm vi hoạt động và quyền  của các tổ chức tài chính trung gian được liên kết chặt  chẽ. Có 16,3 % các SGDCK áp dụng mô hình này gồm  Luxembourg, Colombo, Jakarta,…
 9. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường  Công ty cổ phần hữu hạn: SGDCK được cổ phần  hóa tuy nhiên cổ phần của SGDCK chưa được niêm  yết. Đây là giai đoạn chuyển từ mô hình thành viên  phi lợi nhuận sang hình thức thành viên góp vốn vì  mục tiêu lợi nhuận. Ở một mức độ nào đó thì quyền  sở hữu được mở rộng hơn. Có 26,5% SGDCK áp  dụng mô hình này gồm Italy, Tokyo, Đài Loan…  hoạt động theo mô hình này.
 10. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường  Công ty niêm yết đại chúng: SGDCK thực  hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng và  thực hiện niêm yết trên chính SGD do  mình quản lý. Đây là một mô hình đang  được nhân rộng hiện nay trên thế giới. Có  26,5% SGDCK áp dụng mô hình này gồm  Luân Đôn, Philippines, Australia,  Malaysia…
 11. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường  Mô hình hiệp hội hoặc thành viên: Thông  thường sự hợp tác của các thành viên SGD không  cần có vốn đóng góp, và quyền làm thành viên  thì bị hạn chế. Có 18,4% SGDCK áp dụng mô  hình này gồm Thượng Hải, Thẩm Quyến,…  Hình thức pháp lý khác:  bao gồm các SGDCK  có cấu trúc một cơ quan nhà nước, thuộc sở hữu  nhà nước hoặc một nửa­nhà nước. Có 12,3%  SGDCK trong nhóm này gồm Thái Lan, Ba Lan,  I­ran,…
 12. 1. Pháp luật về tổ chức thị trường  Hiện nay, trên thế giới đã và đang hình thành  trào lưu cải tổ các SGDCK theo hướng công ty  hóa hoạt động của SGDCK nhắm đến mục tiêu  lợi nhuận. Nhiều quốc gia như Hàn Quốc,  Malaysia, Singapore … đã tiến hành hợp nhất  các SGDCK trong nước lại để thống nhất quản  lý, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu  hóa các hoạt động kinh tế tài chính đang mở  rộng và tăng cường ở khắp nơi trên thế giới.
 13. Quy ®Þnh vÒ SGDCK t¹i LuËt cña  mét sè n­íc Th¸i Lan Philippines NhËt B¶n Hµn quèc Trung quèc Indonesia M«  ­  M«  h×nh  ­  M«  h×nh  M«  h×nh  M«  h×nh  ­  ­  ­  Ph¸p  M«  h×nh  ­  hinh thµnh  c«ng  ty  thµnh  thµnh  nh©n  thµnh  viªn cæ phÇn viªn. viªn. kh«ng  viªn. ,  ­  Kh«ng  v×  ­  Bé  Tµi  ­Kh«ng  v×  v×  môc ­ UBCK cÊp  ®Þa  môc  ®Ých  chÝnh cÊp  môc  ®Ých  ®Ých  giÊy  vÞ  lîi  giÊy phÐp  lîi  lîi  phÐp  ph¸p  nhuËn thµnh lËp nhuËn nhuËn thµnh  ­  Quèc  vô  lËp lý  viÖn  quyÕt  ®Þnh  thµnh  lËp/gi¶ i thÓ C¬ cÊu ­  Cã  Héi ­  Cã  H§QT  ­ Chñ tÞch  ­ Cã  ­ Cã Héi  ­  Ko  quy ®ång  (®¹i diÖn  SGD tæng  ®ång  ®Þnh tæ  qu¶n  trÞ  cho  c¸c ­ Tõ 2 gi¸m  gi¸m  gi¸m  chøc  (quy  CTCK  ®èc trë  s¸t,  ®èc; vµ  ®Þnh  râ  thµnh  lªn Ban  Tæng  chøc  viªn,  tæ  gi¸m 
 14. Quy ®Þnh vÒ TT OTC t¹i LuËt cña mét  sè n­íc Th¸i Lan Philippines NhËt B¶n Hµn quèc Trung quèc Indonesia ­ Trung t©m  ­ Ko quy ®Þnh ­  Quy  ®Þnh  ­  Quy  ®Þnh  ­  Ko  quy  ­  Ko  OTC cã t­  ­ Nguyªn t¾c:  nguyªn  nguyªn  ®Þnh quy  c¸ch ph¸p  kh«ng  ai  t¾c  t¾c  c¬  ®Þnh  nh©n, do  ®­îc  thµnh  trong  b¶n  (§iÒu  c¸c CTCK  lËp  vµ  vËn  Ch­¬ng  84­27)  vÒ  thµnh  hµnh  Trung  HiÖp  héi  giao  dÞch  viªn xin  t©m  giao  c¸c  nhµ  trªn  thÞ  phÐp  dÞch  chøng  kinh  tr­êng  thµnh  kho¸n  doanh  OTC: lËp.  ­ TT OTC ph¶i  chøng  +  giao  dÞch  SECcÊp  ®¨ng  ký  kho¸n: thùc  hiÖn  phÐp. thµnh  lËp  +  Chøng  trªn  c¬  ­ theo  §iÒu  kho¸n  ®­ së  song  33  LuËt  îc  phÐp  ph­¬ng  nµy. giao  (one  ­  ThÞ  tr­êng  dÞch; seller  giao  dÞch    +  HiÖp  héi  and  one  chøng  ph¶i  buyer); kho¸n  cña  ®¨ng  ký  + lo¹i chøng  c¸c  c«ng  c¸c  dÞch  kho¸n  ®­ ty  võa  vµ  vô  thùc  îc  phÐp 
 15. Trung tâm lưu ký chứng khoán NĐ 144 Luật CK ­ Không quy định về mô hình ­ Mô hình công ty TNHH hoặc CTCP ­  CK  của  các  công  ty  đại  chúng  phải  được  đăng  ký,  lưu  ký  tập  trung  tại TTLK. Quy định này phù hợp  với  thông  lệ  quốc  tế,  khắc  phục  tình  trạng  CK  nằm  rải  rác  trong  các  nhà  đầu  tư,  đồng  thời  thuận  tiện  cho  giao  dịch,  tiến  tới  phi  vật chất CK
 16. 2. Pháp luật về tham gia của bên  nước ngoài Kinh nghiÖm quèc tÕ:  Ban ®Çu cho phÐp nhµ ®Çu t­ n­íc  ngoµi së h÷u mét tû lÖ cæ phÇn  thÝch hîp trong c¸c c«ng ty  niªm yÕt sau ®ã n©ng dÇn lªn.  Phæ biÕn nhÊt;  Hµn quèc: ban ®Çu: kh«ng cho  phÐp; 10%(1998); 55% (1992);  100% (1998) (KEPCO vµ POSCO:  30%)
 17. 2. Pháp luật về tham gia của bên  nước ngoài Ph¸t hµnh mét lo¹i cæ phiÕu riªng  cho ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi giao  dÞch.  Trung quèc: cæ phiÕu B cho nhµ  ®Çu t­ n­íc ngoµi (ph¸t hµnh  b»ng NDT nh­ng giao dÞch b»ng  ngo¹i tÖ, NY trªn SGDCK Th­îng  H¶i vµ Th©m QuyÕn); cæ phiÕu H  (niªm yÕt t¹i Hång K«ng); cæ  phiÕu N (niªm yÕt t¹i Newyork);
 18. 2. Pháp luật về tham gia của bên  nước ngoài Cho phÐp ®Çu t­ 100% vèn vµo tÊt  c¶ c¸c c«ng ty trong mäi lÜnh  vùc, nh­ng h¹n chÕ ®èi víi mét  sè ngµnh nghÒ ®Æc biÖt quan  träng.  Australia: truyÒn th«ng (20%;  c¸ nh©n: 15%), in Ên (30%; 25%)  ng©n hµng (10%);  Singapore: ng©n hµng vµ b¸o chÝ  (40%­49%; Singapore Press 
 19. 2. Pháp luật về tham gia của bên  nước ngoài Ban hµnh mét tû lÖ mua chøng  kho¸n ban ®Çu cña c¸c nhµ ®Çu t­  n­íc ngoµi cho ®ît ph¸t hµnh  IPO.  Bangladesh: nhµ ®Çu t­ n­íc  ngoµi chØ cã thÓ ®¨ng ký mua  tèi ®a lµ mét phÇn ba khèi l­ îng ph¸t hµnh cña mét ®ît IPO.
 20. 2. Pháp luật về tham gia của bên  nước ngoài 1. Hình thức tham gia  NĐ 48/1998/NĐ­CP: ­ Mua bán CK; ­ Góp vốn thành lập CTCK liên doanh;  NĐ144/2003/NĐ­CP: ­ Mua, bán CK trên TTCK; ­ Góp vốn, mua cổ phần; ­ Góp vốn thành lập CTCK hoặc CTQLQ liên doanh; ­ Chi nhánh CTQLQ nước ngoài tại Việt Nam; ­ Văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài  Luật chứng khoán: ­ Không có Chương riêng về tham gia của bên nước ngoài ­ Được tham gia đầy đủ các hình thức, kể cả CTCK và CTQLQ  100% vốn NN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản