Quản lý thuê bao di động trả trước

Chia sẻ: Trung Bùi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
686
lượt xem
351
download

Quản lý thuê bao di động trả trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quản lý thuê bao di động trả trước

 1. TR NG CAO NG CNTT H U NGH VI T HÀN KHOA KHOA H C MÁY TÍNH ************ *********** BÀI T P L N PHÂN TÍCH THI T K H TH NG TÀI : QU N L THUÊ BAO DI NG TR TR C ************* Gi ng Viên h ng d n : Ths.Nguy n Quang V Sinh Viên th c hi n: Bùi Duy Trung Nguy n Công C ng à N ng, tháng 05 n m 2009
 2. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c M CL C I.Mô t yêu c u: ................................................................................................... - 2 - II.Quy tr nh nghi p v : ....................................................................................... - 2 - 1.Qu n l khách hàng: .................................................................................... - 2 - 2.Qu n l thuê bao: ......................................................................................... - 2 - 3.Qu n l ng k thuê bao: .......................................................................... - 3 - III.Bi u phân r ch c n ng BFD: ................................................................. - 4 - IV.Bi u phân lu ng d li u (DFD): .............................................................. - 4 - 1.S d ng d li u m c ng c nh: ............................................................. - 6 - 2.Bi u lu ng d li u m c 1: ...................................................................... - 6 - 3.Bi u phân lu ng d li u m c 2:............................................................. - 7 - V.Mô h nh quan h th c th (ERD) ................................................................. - 10 - Thu c tính th c th : ..................................................................................... - 11 - VI.Mô h nh chu n hóa: ..................................................................................... - 12 - T i n d li u .............................................................................................. - 13 - VII.Diagrams: .................................................................................................... - 14 - VIII.Khung nh n:............................................................................................... - 15 - Duy Trung & Công C ng Trang - 1 -
 3. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c I.Mô t yêu c u: Ngày tr c, n u mu n s d ng thuê bao tr tr c, khách hàng ch c n ra ng k v i các i l là c s h u b Kit m i và h a m ng ngay l p t c, không c n b t c gi y t tùy thân g . Nh ng v i u ó mà có nhi u v vi c n c p s p, tranh ch p các s di ng tr tr c, v i m c giá c a "ra" lên t i hàng tr m tri u ng. Các nhà cung c p d ch v di ng cho bi t, khi ng i s d ng n nhà cung c p khôi ph c l i thuê bao b m t, n u không có phi u ng k s d ng, h ch c n nh 5 s i n tho i hay g i i th ng xuyên là l p t c c tái s h u l i s thuê bao ó. Li u r ng, khi k c p l y c sim, vi c n m b t c các s di ng th ng xuyên g i i, g i n có ph i là chuy n ''d nh tr bàn tay''? Chính v v y, hi n nay B Thông Tin và Truy n Thông ra quy t nh cho các nhà cung c p d ch v thuê bao tr tr c khi khách hàng khi ng k s d ng d ch v thuê bao tr tr c ph i ng k thông tin cá nhân ( ch ng minh th , ngày tháng n m sinh, s thuê bao ) m i c kích ho t s . th c hi n c vi c qu n l các s thuê bao này, c n ph i có m t h th ng làm công vi c này, v s l ng s thuê bao tr tr c ngày m t gia t ng, không th qu n l th công c. II.Quy tr nh nghi p v : 1.Qu n l khách hàng: Tu thu c vào lo i khách hàng mà có nhi u cách ng k thuê bao khác nhau. Có ba lo i khách hàng ng k thuê bao khác nhau: - Khách hàng cá nhân Vi t Nam ph i ng k ch ng minh nhân dân. - Khách hàng là m t t p th , m t công ty ph i có gi y phép c a t p th , công ty và ch ng minh nhân dân c a ng i ng k . - Khách hàng là cá nhân ng i n c ngoài ph i có h chi u c n th i h n ít nh t 6 tháng k t ngày ng k . M i khách hàng có th ng tên ng k nhi u thuê bao tr tr c. 2.Qu n l thuê bao: Tu vào cách s d ng c a khách hàng mà ng k các gói c c thuê bao khách nhau phù h p v i hoàn c nh. Thuê bao có th là thuê bao m i ng k ho c thuê bao ph c h i. Duy Trung & Công C ng Trang - 2 -
 4. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c 3.Qu n l ng k thuê bao: Khách hàng s ng k thuê bao tr tr c tr c ti p v i i l ho c c a hàng i n tho i cho s thuê bao và gói c c m nh dùng. Khi kích ho t tài kho n khách hàng s khai báo h tên, s ch ng minh (h chi u), ngày tháng n m sinh, a ch cho i l y quy n ho c c a hàng l u thông tin vào h th ng. Quy tr nh làm vi c: ng k thuê bao Xác nh n s thuê Không ng bao C p nh t ng k Kích ho t thông tin Duy Trung & Công C ng Trang - 3 -
 5. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c III.Bi u phân r ch c n ng BFD: Gi i h n ph m vi h th ng thông tin c n phân tích. Làm r ch c n ng h th ng. Phân bi t ch c n ng và nhi m v c a t ng b ph n trong h th ng thông tin. Bi u BFD: Qu n l ng k thuê bao tr tr c ng k thuê Kích ho t tài Th ng kê bao kho n Ki m tra s thuê Kích ho t ng S thuê bao bao k m i C p nh t ng k Kích ho t ph c Khách hàng h i Kích ho t chuy n i d ch v Bi u phân c p ch c n ng h th ng qu n l thuê bao tr tr c IV.Bi u phân lu ng d li u (DFD): Mô t cách th c d li u c x l bên trong và t i biên gi i c a h th ng thông tin. Th hi n chi ti t s ph thu c l n nhau gi a các quá tr nh c a h th ng thông tin, các s d ch chuy n d li u ho c thông tin gi a các quá tr nh. Tác nhân ngoài: là ngu n cung c p ho c nh n thông tin d li u c a h th ng thông tin. Duy Trung & Công C ng Trang - 4 -
 6. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c K hi u : Nhân Viên Kho d li u: là n i l u tr d li u, là các b ng c xác nh trong quá tr nh phân tích h thi t k d li u. K hi u : D li u D ng d li u: M t d ng d li u bi u di n m t s di chuy n c a d li u(thông tin) gi a các quá tr nh ho c kho d li u. K hi u : ng k Ô x l : là m t ho t ng c th c hi n trên d ng d li u vào t o m t d ng d li u ra. Là ch c n ng c th c hi n b i h th ng thông tin áp ng l i các d ng d li u ho c i u ki n vào. K hi u : 2.3 Kích ho t chuy n i d ch v Duy Trung & Công C ng Trang - 5 -
 7. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c 1.S d ng d li u m c ng c nh: 0 Nhân Qu n l ng Viên k thuê bao tr tr c 2.Bi u lu ng d li u m c 1: Nhân Viên 9 1 4 8 5 3.0 1.0 2.0 Th ng kê ng k Kích ho t thuê bao tài kho n 2 3 7 6 10 D li u Chú thích : 1. Nhân viên nh n yêu c u ng k s c a khách hàng. 2. H th ng ki m truy xu t vào kho ki m tra s thuê bao này. 3. Kho d li u tr l i k t qu cho h th ng . 4. H th ng thông báo v i nhân viên và nhân viên tr l i cho khách hàng. 5. Nhân viên g i yêu c u kích ho t tài kho n cho khách hàng. Duy Trung & Công C ng Trang - 6 -
 8. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c 6. H th ng c p nh t m i thông tin v khách hàng vào kho d li u. 7. Kho d li u ti n hành tr k t qu l i cho h th ng. 8. Hê th ng tr k t qu cho nhân viên và nhân viên thông báo cho khách hàng. 9. Nhân viên g i yêu c u th ng kê s thuê bao ho c khách hàng. 10. H th ng truy xu t vào kho và tr v k t qu cho nhân viên. 3.Bi u phân lu ng d li u m c 2: Nhân Viên 113 112 115 118 1.1 1.2 Ki m tra s C p nh t thuê bao ng k 114 111 116 117 D li u H nh 2: Bi u phân lu ng vi c ng k thuê bao Chú thích : 1. Nhân viên g i yêu c u ki m tra s thuê bao này vào h th ng. 2. H th ng truy xu t vào kho ki m tra yêu c u c a nhân viên. 3. Tr k t qu v cho h th ng . 4. H th ng thông báo cho nhân viên . 5. Nhân viên g i yêu c u c p nh t thông tin cho thuê bao vào h th ng. 6. H th ng truy xu t vào kho và thêm d li u này vào. 7. Sau khi thêm kho d li u g i k t qu l i cho h th ng. 8. H th ng thông báo cho nhân viên . Duy Trung & Công C ng Trang - 7 -
 9. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c Nhân Viên 4 1 5 8 12 9 2.1 2.2 2.3 Kích ho t Kích ho t Kích ho t ng k ph c h i chuy n i m i d ch v 6 7 11 10 3 2 D li u H nh 3: Bi u phân lu ng vi c kích ho t tài kho n Chú thích: 1. Nhân viên g i yêu c u ng k m i lên h th ng. 2. H th ng truy xu t vào kho d li u c p nh t thông tin. 3. Kho d li u s g i k t qu v cho h th ng . 4. H th ng thông báo cho nhân viên. 5. 12 :t ng t nh các b c trên . Duy Trung & Công C ng Trang - 8 -
 10. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c Nhân Viên 1 4 5 8 3.1 3.2 Th ng kê Th ng kê thuê bao khách hàng 2 3 6 7 D li u H nh 4: Bi u phân lu ng vi c th ng kê Chú thích: 1. Nhân viên g i yêu c u lên h th ng. 2. H th ng truy xu t vào d li u. 3. Kho d li u tr l i l i cho h th ng. 4. H th ng thông báo cho nhân viên. 5. 8: t ng t nh trên. Duy Trung & Công C ng Trang - 9 -
 11. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c V.Mô h nh quan h th c th (ERD): Thuê Bao Khách Hàng CMT n 1 1 1 S TB S d ng M KH Có S CMT Tên KH Tên KH Tên DK Ghi chú M LKH Ghi chú M DV Tên LKH Ngày c p M KH S TB N ic p Ngày c p S CMT N ic p Ngày Sinh a ch n Email S d ng n n D ch v Lo i KH M DV 1 M LKH Thu c Tên DV Tên LKH Ngày c p Ghi chú Chú thích: S TB: S thuê bao Tên KH: Tên khách hàng M DV: M d ch v M KH: M khách hàng Tên DV: Tên d ch v Tên DK: Tên ng k M LKH: M lo i khách hàng Tên LKH: Tên lo i khách hàng S TB : S thuê bao S CMT: S ch ng minh th Lo i KH: Lo i khách hàng CMT: ch ng minh th Duy Trung & Công C ng Trang - 10 -
 12. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c Thu c tính th c th : Th c th M Khách Hàng: Ma_Khach_Hang M khách hàng Ten_Khach_Hang Tên khách hàng Ngay_Sinh Ngày Sinh Dia_Chi a ch Email Email Ghi_Chu_KH Ghi chú khách hàng So_CMT S CMT So_Thue_Bao S Thuê bao Th c Th S Thuê Bao: So_Thue_Bao S Thuê bao Ngay_Cap_TB Ngày c p TB Ghi_chu_TB Ghi chú thuê bao Ma_Loai_KH M lo i khách hàng Ten_Loai_KH Tên lo i khách hàng Ghi_Chu_Loai_KH Ghi chú lo i KH Ten_Dich_Vu Tên dich v Ngay_Cap_DV Ngày c p DV So_CMT S CMT Th c Th M D ch V : Ma_Dich_Vu M d ch v Ten_Dich_Vu Tên dich v Ngay_Cap_DV Ngày c p DV Th c Th S CMT: So_CMT S CMT Ten_DK_CMT Tên ng k CMT Ngay_Cap_CMT Ngày c p CMT Noi_Cap_CMT N i c p CMT Ghi_Chu_CMT Ghi chú CMT Duy Trung & Công C ng Trang - 11 -
 13. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c VI.Mô h nh chu n hóa: Thu c tính ban Chu n hoá d ng 1 Chu n hoá d ng 2 Chu n hoá d ng 3 u ch a chu n 1NF 2NF 3NF hoá M khách hàng M khách hàng M khách hàng M khách hàng Tên khách hàng Tên khách hàng Tên khách hàng Tên khách hàng Ngày sinh Ngày sinh Ngày sinh Ngày sinh a ch a ch a ch a ch Email Email Email Email Ghi chú khách hàng Ghi chú khách hàng Ghi chú khách hàng Ghi chú khách hàng S Thuê bao Ghi chú lo i KH Ghi chú lo i KH M lo i KH Ngày c p TB M lo i KH M lo i KH S CMT Ghi chú thuê bao Tên lo i KH Tên lo i KH M lo i KH S CMT S CMT M lo i KH Tên lo i KH Tên ng k CMT Tên ng k CMT Tên lo i KH Ghi chú lo i KH Ngày c p CMT Ngày c p CMT Ghi chú lo i KH M d ch v N i c p CMT N i c p CMT Tên dich v Ghi chú CMT Ghi chú CMT S CMT Ngày c p DV Tên ng k CMT S CMT M khách hàng M khách hàng Ngày c p CMT Tên ng k CMT S Thuê bao S Thuê bao N i c p CMT Ngày c p CMT Ngày c p TB Ngày c p TB Ghi chú CMT N i c p CMT Ghi chú thuê bao Ghi chú CMT M d ch v S Thuê bao M khách hàng Tên dich v Ghi chú thuê bao S Thuê bao Ngày c p DV M d ch v Ngày c p TB Tên dich v Ngày c p DV S Thuê bao Ghi chú thuê bao M d ch v M d ch v Tên dich v Ngày c p DV Duy Trung & Công C ng Trang - 12 -
 14. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c T i n d li u KHACH_HANG : Tr ng Ki u d li u Kích th c Chú thích Ma_Khach_Hang Text 5 M khách hàng Ten_Khach_Hang Text 30 Tên khách hàng Ngay_sinh DateTime Ngày sinh Dia_chi Text 50 a ch Email Text 30 Email Ghi_chu Text 50 Ghi chú Ma_loai_KH Text 10 M lo i khách hàng So_CMT NumBer 15 S CMT LOAI_KH : Tr ng Ki u d li u Kích th c Chú thích Ma_Loai_KH Text 10 M Lo i Khách hàng Ten_Loai_KH Text 30 Tên Lo i Khách Hàng Ghi_Chu Text 50 Ghi Chú CMT : Tr ng Ki u d li u Kích th c Chú thích So_CMT NumBer 15 S CMT Ten_DK_CMT Text 30 Tên ng k CMT Ngay_cap_CMT DateTime Ngày c p CMT Noi_cap_CMT Text 30 N i c p CMT Ghi_chu Text 30 Ghi chú CMT Dang_Ky_DV : Tr ng Ki u d li u Kích th c Chú thích Ma_Dich_Vu Text 5 M D ch v So_Thue_bao NumBer 15 S thuê bao Ngay_cap_DV Text 50 Ngày c p thuê bao THUE_BAO : Tr ng Ki u d li u Kích th c Chú thích So_Thue_bao NumBer 15 S Thuê Bao Ghi_chu_TB Text 15 Ghi chú thuê bao Ma_Khach_Hang Text 5 M Khách hàng Duy Trung & Công C ng Trang - 13 -
 15. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c DICH_VU : Tr ng Ki u d li u Kích th c Chú thích Ma_Dich_Vu Text 5 M D ch V Ten_Dich_Vu Text 15 Tên D ch v VII.Diagrams: Duy Trung & Công C ng Trang - 14 -
 16. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c VIII.Khung nh n: Duy Trung & Công C ng Trang - 15 -
 17. Phân Tích Thi t K H Th ng Qu n L Thuê Bao Tr Tr c Duy Trung & Công C ng Trang - 16 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản