intTypePromotion=1

Quan trắc chuyển dịch của công trình thủy lợi, thủy điện theo góc kế tới một điểm xa - ThS. Hoàng Xuân Thành

Chia sẻ: Khanh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
11
download

Quan trắc chuyển dịch của công trình thủy lợi, thủy điện theo góc kế tới một điểm xa - ThS. Hoàng Xuân Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Quan trắc chuyển dịch của công trình thủy lợi, thủy điện theo góc kế tới một điểm xa" trình bày về phương pháp mới để xác định độ chuyển dịch của công trình khi địa hình và cấu trúc của công trình không thuận lợi cho việc sử dụng các phương pháp truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan trắc chuyển dịch của công trình thủy lợi, thủy điện theo góc kế tới một điểm xa - ThS. Hoàng Xuân Thành

  1. Quan tr¾c chuyÓn dÞch cña c«ng tr×nh thñy lîi- thñy ®iÖn theo gãc kÕ tíi mét ®iÓm xa Th.s Hoµng xu©n thµnh Tr­êng §¹i häc Thñy lîi Tãm t¾t C«ng t¸c quan tr¾c chuyÓn dÞch c«ng tr×nh Thñy lîi- thñy ®iÖn cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vµ ®é æn ®Þnh c«ng tr×nh. Trong bµi b¸o tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p míi ®Ó x¸c ®Þnh ®é chuyÓn dÞch cña c«ng tr×nh khi ®Þa h×nh vµ cÊu tróc cña c«ng tr×nh kh«ng thuËn lîi cho viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy chØ cÇn ®o gãc t¹i c¸c ®iÓm kiÓm tra tíi mét ®iÓm ë xa c«ng tr×nh trong c¸c chu kú thêi gian kh¸c nhau råi dùa vµo ®é lÖch c¸c kÕt qu¶ ®o ®Ó tÝnh ®é chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÓm kiÓm tra g¾n trªn c«ng tr×nh. Trong bµi b¸o t¸c gi¶ ®· chøng minh c«ng thøc tÝnh sai sè cña c¸c ®¹i l­îng ®o vµ liªn hÖ trong thùc tÕ nÕu ®o gãc víi ®é chÝnh x¸c lµ 2”th× sai sè ®é chuyÓn dÞch ®iÓm yÕu nhÊt sÏ b»ng 1,4mm. Sai sè nµy tho· m·n víi yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c khi quan tr¾c chuyÓn dÞch c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp lín. §Ó x¸c ®Þnh ®é dÞch chuyÓn cña c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu dµi lín thÝ dô c¸c ®Ëp ch¾n n­íc trªn s«ng, c¸c ®Ëp trµn nhµ m¸y thuû ®iÖn, c¸c tuyÕn ¸p lùc, c¸c cÇu trªn s«ng…trong tr­êng hîp do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh hoÆc do cÊu tróc cña c«ng tr×nh mµ tõ c¸c mèc khèng chÕ hai ®Çu kh«ng ng¾m th«ng nhau, thÝ dô mèc A kh«ng nh×n thÊy mèc B (h×nh 1). Trong tr­êng hîp nµy ta chän mét ®iÓm S ë c¸ch xa c«ng tr×nh víi ®iÒu kiÖn m¸y t¹i c¸c mèc khèng chÕ vµ c¸c ®iÓm kiÓm tra nh×n thÊy ®iÓm nµy. T¹i chu kú ®o thø nhÊt t¹i c¸c ®iÓm mèc khèng chÕ A, B vµ tÊt c¶ c¸c mèc kiÓm tra 1, 2,.. ta ®o gãc kÕ δi t­¬ng øng, tøc lµ δ1, δ2…δn . Trong chu kú ®o tiÕp theo vÞ trÝ c¸c ®iÓm kiÓm tra sÏ dÞch chuyÓn ®Õn vÞ trÝ míi lµ 1’, 2’… n’ vµ sÏ cã ®é dÞch chuyÓn t­¬ng øng lµ Δ1, Δ2,…Δn vµ c¸c gãc kÕ lóc nµy sÏ lµ δ’1, δ’2…δ’n. S 1 1 n 1 1 2 2 B n' A 1' 2 2' 1 H×nh 1 1
  2. Theo h×nh vÏ ta tÝnh ®­îc ®é chuyÓn dÞch cña ®iÓm 1 theo c«ng thøc sau:  1'   1 l 1  l1  1  1 (1)   Trong ®ã: l1 – kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm A ®Õn ®iÓm 1. §Ó tÝnh ®é chuyÓn dÞch cña ®iÓm 2 vµ c¸c ®iÓm tiÕp theo ta coi ®iÓm 1 kh«ng bÞ dÞch chuyÓn, tøc ta dÞch chuyÓn ®iÓm 1’ trïng víi ®iÓm 1 (h×nh 2) lóc ®ã ®é chuyÓn dÞch cña ®iÓm 2 ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 1  2  1   ' 2 l   2   1  (2) 2 2 2 2'  1'=1 2 2 S2 Trong ®ã: γ1- Gãc t¹o bëi h­íng S-1 vµ h­íng S-1’. H×nh 2 l2- Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm 1 ®Õn ®iÓm 2. Gãc γ rÊt nhá nªn tõ tam gi¸c S11’ ta cã:  1 cos  2  ' '   (3) s ë ®©y: s- kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm S ®Õn ®iÓm 1. Trong c«ng thøc (3) nµy nÕu kho¶ng c¸ch s chän lín h¬n hoÆc b»ng 1km tøc lµ ®iÓm S c¸ch xa c«ng tr×nh h¬n 1 km, lóc ®ã gãc γ rÊt bÐ nªn cã thÓ bá qua, do ®ã c«ng thøc (2) cã thÓ ®¬n gi¶n ho¸ nh­ sau: l1 l2 2   1   2 (4)   Trong c«ng t¸c ®o chuyÓn dÞch c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu dµi lín ta cã thÓ bè trÝ c¸c ®iÓm kiÓm tra t¹i c¸c vÞ trÝ mµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng b»ng nhau (b»ng l), trong tr­êng hîp ®ã ®é chuyÓn dÞch cña mét ®iÓm bÊt kú [4] sÏ lµ: i l i     1 i (5) Khi ®ã sai sè trung ph­¬ng ®é chuyÓn dÞch c¸c ®iÓm kiÓm kiÓm tra víi ®iÒu kiÖn c¸c gãc kÕ ®o cïng ®é chÝnh x¸c ®­îc tÝnh theo c«ng thøc [2]: 2
  3. l mi  2.i .m  §iÓm yÕu nhÊt trong tr­êng hîp nµy sÏ lµ ®iÓm gi÷a cña c«ng tr×nh vµ c«ng thøc tÝnh ®é chuyÓn dÞch cho nh÷ng ®iÓm nµy [1] sÏ lµ: n/2 l  tb     1 Tõ ®©y ta cã: l mtb  n .m (6)  Trong c«ng thøc (6) sai sè vÞ trÝ ®iÓm kiÓm tra ®é chuyÓn dÞch chØ tÝnh ¶nh h­ëng cña sai sè ®o gãc lÖch chø ch­a tÝnh ®Õn sai sè ®o chiÒu dµi. B©y giê ta xem xÐt ¶nh h­ëng cña sai sè ®o chiÒu dµi ®Õn ®é chÝnh x¸c cña viÖc x¸c ®Þnh ®é chuyÓn dÞch cña ®iÓm kiÓm tra, víi môc ®Ých nµy quay l¹i c«ng thøc (1) ta cã: 2 2l 2 2  2 m   2 m  2 ml2 (7)   Tõ c«ng thøc (7) ta thÊy: NÕu l= 20m, mδ= ±2” lóc ®ã mΔδ=0.28mm. NÕu ml=±1m, Δ= 5mm theo c«ng thøc (1) ta cã Δδ= 50” vµ thu ®­îc mΔl=0.05mm. Nh­ vËy theo ph­¬ng ph¸p nµy sai sè x¸c ®Þnh ®é chuyÓn dÞch chñ yÕu phô thuéc vµo sai sè ®o gãc kÕ, cßn chiÒu dµi c¹nh khi ®o víi sai sè ml=±1m còng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c kÕt qu¶ ®o ®é chuyÓn dÞch. NÕu L= 1km (L- chiÒu dµi c«ng tr×nh), c¸c gãc kÕ ®­îc ®o b»ng m¸y kinh vÜ víi sai sè mδ= ±2” (m¸y kinh vÜ Wild T2 hoÆc c¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö cã ®é chÝnh x¸c cao nh­ TC- 2002, TC-2003….), víi l= 20m th× sai sè x¸c ®Þnh ®é chuyÓn dÞch cña ®iÓm yÕu nhÊt (®iÓm gi÷a c«ng tr×nh) sÏ lµ ±1,4mm. Sai sè nµy tho¶ m·n víi yªu cÇu ®o ®é chuyÓn dÞch ®èi víi c¸c c«ng tr×nh lín, hiÖn ®¹i. Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®é chuyÓn dÞch nh­ sau: Theo c«ng thøc (5) tiÕn hµnh tÝnh tÊt c¶ Δi cña c¸c ®iÓm kiÓm tra trõ mèc B [5] mµ ®é n 1 l chuyÓn dÞch sÏ lµ f      i . 1 3
  4. i. f  §é chuyÓn dÞch Δi ®­îc hiÖu chØnh víi mét ®¹i l­îng v i   . n 1 Víi ®é chÝnh x¸c cao vµ sù ®¬n gi¶n vÒ tÝnh to¸n ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp ¸p dông kh«ng nh÷ng trong tr­êng hîp hai ®iÓm mèc khèng chÕ kh«ng ng¾m th«ng nhau mµ cßn ¸p dông ë nh÷ng c«ng tr×nh lín kh¸c [3] mµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®o chuyÓn dÞch th«ng th­êng sö dông kh«ng hiÖu qu¶. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. Hoµng Ngäc Hµ, Tr­¬ng Quang HiÕu (1999), C¬ së to¸n häc xö lý sè liÖu tr¾c ®Þa, Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i, Hµ néi. [2]. Bolsakov V. D. Lý thuyÕt sai sè vµ ph­¬ng ph¸p sè b×nh ph­¬ng nhá nhÊt (tiÕng Nga). NXB “Nhedra”. Matxc¬va, 1987. [3]. Mikhelev §. S vµ nnk. Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh (tiÕng Nga). NXB “Akademia”. Matxc¬va, 2004. [4]. Mikhelev §.S vµ nnk. C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong nghiªn cøu biÕn d¹ng c«ng tr×nh lín (tiÕng Nga). NXB “Nhedra”. Matxc¬va, 1977. [5]. P. R Walf, C. D Ghilani. Adjustment computations. John Willey Sons. INC 1997. Summary Monitoring horizontal movement of hydraulic and hydro- electric power- stations with established anglers measuring method from far point. Monitoring deformation movement of hydraulic and hydro- electric power- stations has important role in the quality asesment construction and stability building. The report introduces new method for defining horizontal movement of hydraulic and hydro- electric power- stations when terrain and construction structure is unsuitable with tradition method. By this method we can measure only established anglers from far point in control marks in the different time, then base on different deviation of results to define the horizontal movement of every control mark. Apart from it the report gives conclusion that accuracy of angle 2” causing error of horizontal movement about 1,4 mm. This error has been satisfying requirement of Monitoring Horizontal Movement for all model construction. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản