intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quản trị chất lượng - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
186
lượt xem
70
download

Quản trị chất lượng - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG §7. CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QCS 1. Khái niệm Trong QCS thường áp dụng các p/p thống kê (SPC/SQC) để: Thu thập, trình bày, phân tích các dữ liệu một cách đúng đắn, chính xác và kịp thời. Nhằm theo dõi, kiểm soát cải tiến q/trình h/động của một đơn vị, một tổ chức bằng cách giảm tính biến động của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị chất lượng - Chương 3

 1. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng CAÙC COÂNG CUÏ QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG Chöông 3: §7. CAÙC COÂNG CUÏ THOÁNG KEÂ TRONG QCS 1. Khaùi nieäm Trong QCS thöôøng aùp duïng caùc p/p thoáng keâ (SPC/SQC) ñeå: Thu thaäp, trình baøy, phaân tích caùc döõ lieäu moät caùch ñuùng ñaén, chính xaùc vaø kòp thôøi. Nhaèm theo doõi, kieåm soaùt caûi tieán q/trình h/ñoäng cuûa moät ñôn vò, moät toå chöùc baèng caùch giaûm tính bieán ñoäng cuûa noù. Vieäc aùp duïng SPC ñem laïi nhöõng lôïi ích nhö sau: • Taäp hôïp döõ lieäu ñöôïc deã daøng • Xaùc ñònh ñöôïc caùc vaán ñeà • Döï ñoaùn vaø nhaän bieát caùc nguyeân nhaân gaây sai laàm • Loaïi boû caùc nguyeân nhaân • Ngaên ngöøa caùc sai soùt laäp laïi • Xaùc ñònh hieäu quaû caûi tieán 2. Muïc tieâu cuûa SPC o Chuyeån ñoåi caùc kyõ thuaät haøn laâm thaønh nhöõng coâng cuï ñôn giaûn nhöng hieäu quaû deã söû duïng cho moïi ñoái töôïng o Giuùp tìm ra nguyeân nhaân sai soùt, truïc traëc o Ñaûm baûo cho caùc giaûi phaùp CL coù tính thöïc tieãn cao, khaû thi (khaéc phuïc – phoøng ngöøa söï coá taùi dieãn) http://www.ebook.edu.vn 34
 2. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng 3. Moät soá coâng cuï SPC phoå bieán 3.1 Bieåu ñoà tieán trình (Löu ñoà) a/ Khaùi nieäm: Moâ taû moät quaù trình baèng caùch söû duïng nhöõng hình aûnh hoaëc nhöõng kyù hieäu kyõ thuaät … Nhaèm cung caáp söï hieåu bieát ñaày ñuû veà caùc ñaàu ra vaø doøng chaûy cuûa quaù trình. b/ Taùc duïng: - Moâ taû quaù trình hieän haønh - Khaùm phaù, caûi tieán vaø ñoåi môùi caùc böôùc cuûa quaù trình - Thieát keá hoaëc tieâu chuaån hoùa moät quaù trình môùi c/ Nhöõng kyù hieäu thöôøng duøng: Nhoùm 1 - Baét ñaàu Böôùc quaù trình - Keát thuùc Coâng vieäc tieán haønh Tieán trình ñoàng thôøi Quyeát ñònh Nhoùm 2 Nguyeân coâng Trì hoaõn Vaän chuyeån Löu kho Thanh tra http://www.ebook.edu.vn 35
 3. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng d/ Caùc böôùc xaây döïng löu ñoà (1) Xaùc ñònh söï baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa quaù trình (2) Hình dung caùc böôùc caàn laøm trong quaù trình ñoù (3) Thieát laäp döï thaûo bieåu ñoà ñeå trình baøy quaù trình ñoù (4) Xem xeùt laïi döï thaûo bieåu ñoà cuøng vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc cho laø coù lieân quan ñeán quaù trình (5) Caûi tieán bieåu ñoà tieán trình döïa treân söï xem xeùt laïi naøy (6) Ghi ngaøy thaùng laäp bieåu ñoà ñeå tham khaûo vaø söû duïng trong töông lai http://www.ebook.edu.vn 36
 4. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng Ví duï: Veõ löu ñoà chöông trình laøm vieäc buoåi saùng Chuoâng baùo thöùc Uoáng nöôùc, taäp theå duïc Khoâng Uûi 9o62 Phoøng taém Taém Maëc y phuïc Ñieåm taâm saùng Khoâng Ñoïc baùo Xem ti vi Coù Laùi xe ñi laøm Ñeán sôû http://www.ebook.edu.vn 37
 5. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng 3.2 Bieåu ñoà kieåm soaùt a/ Khaùi nieäm: Laø bieåu ñoà coù moät ñöôøng taâm ñeå chæ giaù trò t/bình cuûa quaù trình vaø hai ñöôøng song song giôùi haïn kieåm soaùt treân vaø döôùi. b/ Taùc duïng: Döï ñoaùn, ñaùnh giaù söï oån ñònh cuûa quaù trình • Kieåm soaùt, xaùc ñònh khi naøo caàn ñieàu chænh quaù trình • Xaùc ñònh söï caûi tieán cuûa moät quaù trình • c/ Caùch xaây döïng: (1) Thu thaäp soá lieäu (thöôøng khoaûng 100 soá lieäu) (2) Saép xeáp soá lieäu thaønh töøng nhoùm, moãi nhoùm neân coù 2 ñeán 5 giaù trò ño (n côõ nhoùm; k soá nhoùm) (3) Ghi cheùp caùc soá lieäu vaøo phieáu kieåm soaùt (4) Xaùc ñònh giaù trò trung bình cuûa moãi nhoùm con (xj) ∑ xi xj = n (5) Xaùc ñònh ñoä roäng cuûa moãi nhoùm con (Rj) Rj = ximax – ximin (6) Xaùc ñònh giaù trò trung bình cuûa xj (x) ∑ xj x= k (7) Xaùc ñònh giaù trò trung bình cuûa Rj (R) ∑ RJ R= k (8) Xaùc ñònh caùc ñöôøng giôùi haïn kieåm soaùt treân vaø döôùi Bieåu ñoà kieåm soaùt x Ñöôøng trung taâm : x Ñöôøng giôùi haïn kieåm soaùt treân : GHT = x + A2R Ñöôøng giôùi haïn kieåm soaùt döôùi : GHD = x – A2R http://www.ebook.edu.vn 38
 6. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng Bieåu ñoà kieåm soaùt R Ñöôøng trung taâm R Ñöôøng giôùi haïn kieåm soaùt treân : GHT = D4R Ñöôøng giôùi haïn kieåm soaùt döôùi : GHD = D3R (9) Xaây döïng bieåu ñoà kieåm soaùt - Truïc tung bieåu thò x vaø R - Truïc hoaønh bieåu thò soá thöù töï nhoùm con HEÄ SOÁ CUÛA BIEÅU ÑOÀ D4 n A2 D3 2 1,880 0 3,267 3 1,023 0 2,575 4 0,729 0 2,282 5 0,577 0 2,115 6 0,483 0 2,004 7 0,419 0,076 1,924 8 0,370 0,140 1,860 9 0,340 0,180 1,820 10 0,310 0,220 1,780 Bieåu ñoà p : söû duïng ñeå kieåm tra tyû leä khieám khuyeát trong chaát löôïng cuûa moät quaù trình. Laäp bieåu ñoà naøy baèng tyû leä khieám khuyeát ñöôïc tìm thaáy trong maãu Giaû thieát coù M - Soá maãu n - Kích thöôùc cuûa maãu yi - Soá löôïng thöù phaåm cuûa moãi maãu yi Caùc böôùc tính toaùn : pj = (1) Tính tæ leä thöù phaåm cuûa moãi maãu : n http://www.ebook.edu.vn 39
 7. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng (2) Tính tæ leä thöù phaåm trung bình : (3) Ñoä leäch bình phöông trung bình : δ = Ba ñöôøng thaúng cuûa bieåu ñoà kieåm tra : Ñöôøng trung taâm: p Ñöôøng giôùi haïn kieåm soaùt treân: GHT = Ñöôøng giôùi haïn kieåm soaùt döôùi: GHD = t - heä soá xaùc ñònh möùc ñoä dao ñoäng cuûa sai soá (t = 2) Laäp bieåu ñoà k/tra trong t/hôïp tieâu chuaån ñaõ ñöôïc ñònh ra: Trong tröôøng hôïp naøy, bieåu ñoà kieåm tra ñöôïc laäp nhö sau: Caùc maät ñoä t/bình (μ, p), ñoä leäch chuaån (δ) ñöôïc cho tröôùc Ñöôøng trung taâm chính laø giaù trò cuûa maät ñoä trung bình (Soá sai soùt hoaëc khoâng ñaït) - μ hoaëc p Giôùi haïn treân : GHT = p + A * δ Gôùi haïn döôùi : GHD = p – A * δ Trong ñoù : A = Giaù trò cuûa A coù theå tra trong baûng d/ Theá naøo laø moät quaù trình ñöôïc kieåm soaùt: Quaù trình saûn xuaát ôû traïng thaùi oån ñònh khi: Toaøn boä caùc ñieåm treân bieåu ñoà ñeàu naèn trong hai ñöôøng giôùi haïn kieåm soaùt cuûa bieåu ñoà Caùc ñieåm lieân tieáp cuûa bieåu ñoà coù bieán ñoäng nhoû Quaù trình saûn xuaát ôû traïng thaùi khoâng oån ñònh khi: Moät soá ñieåm vöôït ra ngoaøi caùc ñöôøng giôùi haïn cuûa bieåu ñoà kieåm soaùt Caùc ñieåm coù daáu hieäu baát thöôøng maëc duø vaãn naèm trong ñöôøng giôùi haïn Caùc daáu hieäu baát thöôøng nhö sau Daïng moät beân ñöôøng taâm Daïng xu theá http://www.ebook.edu.vn 40
 8. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng Daïng chu kyø Daïng keà caän vôùi ñöôøng giôùi haïn kieåm soaùt e/ LôïÏi ích cuûa bieåu ñoà kieåm tra + Cho pheùp nhaø quaûn lyù bieát ñöôïc tính chaát coát loõi cuûa caùc söï coá/ sai hoûng + Giaûm thieåu ñöôïc chi phí kieåm tra chaát löôïng ôû khaâu cuoái (KCS) cuûa quaù trình saûn xuaát Ví duï: Taïi böu ñieän trung taâm, ngöôøi quaûn lyù muoán kieåm tra toác ñoä phaân höôùng thö trong 1 giôø vaø söï bieán ñoäng trong toác ñoä phaân höôùng giöõa caùc coâng nhaân. Xem xeùt 20 maãu, moãi maãu coù 3 coâng nhaân phaân höôùng ñöôïc löïa choïn khaùc nhau trong trong moät soá ngaøy (kích côõ cuûa maãu n = 3). Keát quaû nhö sau: Ñôn vò tính: laù thö Maãu Soá löôïng thö ñöôïc phaân höôùng x R CN1 CN2 CN3 1 1400 1350 1600 2 1300 1520 1380 3 1680 1420 1400 4 1630 1200 1070 5 1380 1620 1275 6 1528 1632 1130 7 1624 1800 1085 8 1490 1370 1694 9 1815 1170 948 10 1538 1422 790 11 1390 1285 1775 12 1552 1628 1470 13 1648 1332 1070 14 1750 1250 1800 15 1480 1370 1110 16 1570 1328 1582 17 980 1620 1510 18 1180 1410 1010 19 1780 1210 1549 20 1900 1615 1120 http://www.ebook.edu.vn 41
 9. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng Ví duï: Ñeå k/tra chaát löôïng phaân höôùng cuûa maùy chia thö töï ñoäng, ngöôøi ta thöïc hieän laäp bieåu ñoà kieåm tra vôùi 25 maãu cuûa 100 laù thö ñöôïc choïn & soá luôïng sai soùt nhaän ñöôïc nhö sau : Maãu Soá sai soùt pi Maãu Soá sai soùt pi 1 3 14 3 15 4 2 1 16 1 3 0 17 1 4 0 18 2 5 2 5 6 5 19 2 7 3 20 3 8 6 21 4 9 1 22 1 10 4 23 0 11 0 24 1 12 2 25 13 1 Ví duï: Moät traïm ñieän thoaïi töï ñoäng coù toån thaát cho pheùp p = 1%; Kieåm tra thoáng keâ quy ñònh quay soá thöû 1000 laàn 1 ngaøy (kích côõ cuûa maãu laø 1000). Heä soá xaùc ñònh möùc ñoä dao ñoäng cuûa sai soá laø t = 3 . http://www.ebook.edu.vn 42
 10. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng 3.3 Bieåu ñoà nhaân quaû a/ Khaùi nieäm: Bieåu ñoà naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå theå hieän moái quan heä giöõa moät keát quaû vôùi caùc nguyeân nhaân taïo ra noù. Nhöõng nguyeân nhaân ñöôïc phaân thaønh nhöõng nhoùm lôùn sau: • Nguoàn nhaân löïc • Phöông tieän thieát bò • Nguyeân vaät lieäu • Phöông phaùp • Moâi tröôøng b/ Taùc duïng: - Lieät keâ vaø p/ tích caùc moái q/heä nhaân quaû, nhaát laø caùc nguyeân nhaân laøm cho quaù trình bieán ñoäng - Taïo ñ/kieän thuaän lôïi ñeå giaûi quyeát vaán ñeà töø trieäu chöùng, nguyeân nhaân tôùi giaûi phaùp - Ñònh roõ thöù töï coâng vieäc caàn xöû lyù - Coù taùc duïng tích cöïc trong vieäc ñaøo taïo, huaán luyeän caùn boä kyõ thuaät vaø kieåm tra - Naâng cao söï hieåu bieát tö duy logic vaø söï gaén boù giöõa caùc thaønh vieân c/ Lôïi ích cuûa bieåu ñoà xöông caù: + Bieåu ñoà xöông caù giuùp hieåu roõ caùc vaán ñeà + Laø dieãn ñaøn cho söï truyeàn ñaït, trao ñoåi thoâng tin + Khaùm phaù ra nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng + Chæ ra nhöõng döõ lieäu caàn phaûi thu thaäp d/ Nhöõng ñieåm caên baûn: Moät keát quaû coù raát nhieàu nguyeân nhaân Muïc tieâu chính cuûa vieäc söû duïng bieåu ñoà xöông caù laø: Phaân tích caùi gì ñang xaûy ra Caûi tieán treân cô sôû nhöõng vaán ñeà ñang toàn taïi Ñònh ra tieâu chuaån cho töông lai http://www.ebook.edu.vn 43
 11. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng e/ Xaây döïng bieåu ñoà xöông caù Böôùc 1: Xaùc ñònh roõ vaø ngaén goïn chæ tieâu chaát löôïng caàn phaân tích. Vieát CTCL ñoù vaøo beân phaûi muõi teân Böôùc 2: Xaùc ñònh nhöõng nguyeân nhaân chính Böôùc 3: Phaùt trieån bieåu ñoà baèng vieäc lieät keâ nhöõng nguyeân nhaân ôû caáp tieáp theo Böôùc 4: Hoäi thaûo vôùi nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñeå tìm moät caùch ñaày ñuû caùc nguyeân nhaân Böôùc 5: Löïa choïn vaø xaùc ñònh nguyeân nhaân aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán CTCL ñeå phaân tích Bieåu ñoà xöông caù MACHINE MAN Maùy moùc, thieát bò Con ngöôøi Phaàn meàm öùng duïng Chöa höôùng daãn kyõ veà dòch vuï Trang bò maùy tính suû duïng coøn ñôn leû Thaùi ñoä phuïc vuï keùm quaûn lyù coøn haïn cheá Chöa thöïc hieän ñuùng chöùc Traùch nhieäm chöa cao naêng kieåm tra, kieåm soaùt Chöông trình phaàn meàm chöa khaéc phuïc ñöôïc moät soá nhöôïc ñieåm Kinh nghieäm xöû lyù yeáu Chaát löôïng dòch vuï CTN chöa thoûa maõn nhu caàu cuûa KH Thuû tuc rôøm Maët baèng khai thaùc hep Saép xeáp vaät tö aán phaåm Boá trí lao ñoäng chöa phuø hôïp Aán phaåm thieát chöa phuø hôïp keá chöa phuø hôïp Chöa thöïc hieän ñaày Thôøi gian ñoái kieåm ñuû theå leä, thuû tuïc chöa ñaûm baûo Heä thoáng chaêm soùc khaùch Nhu caàu aán phaåm khoâng kòp thôøi haøng coøn yeáu keùm METHOD MATERIAL Phöông thöùc, phöông tieän Nguyeân vaät lieäu \ http://www.ebook.edu.vn 44
 12. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng 3.4 Bieåu ñoà Pareto Vifredo Pareto ñöa ra nguyeân taéc 80 – 20 a/ Khaùi nieäm: Bieåu ñoà Pareto laø daïng bieåu ñoà hình coät saép xeáp töø cao xuoáng thaáp. Moãi coät ñaïi dieän cho moät nguyeân nhaân gaây ra truïc traëc aûnh höôûng ñeán keát quaû coâng vieäc. Phaân tích Pareto ñeå xaùc ñònh xem caàn taäp trung giaûi quyeát vaøo ñaâu ñeå coù söï taùc ñoäng maïnh nhaát vaøo vaán ñeà b/ Taùc duïng: Cho thaáy söï ñoùng goùp cuûa caùc caù theå tôùi hieäu quaû chung theo thöù töï quan troïng Xeáp thöù töï cho nhöõng cô hoäi caûi tieán c/ Xaây döïng bieåu ñoà Pareto Böôùc 1: Löïa choïn caùc caù theå ñeå phaân bieät Böôùc 2: Choïn ñôn vò ño ñeå phaân tích: soá laàn xaûy ra; chi phí; caùc daïng laõng phí Böôùc 3: Choïn giai ñoaïn thôøi gian cho soá lieäu phaân tích Böôùc 4: Veõ caùc caù theå töø traùi sang phaûi leân truïc hoaønh theo traät töï giaûm daàn Böôùc 5: Keõ hai truïc tung ôû ñaàu vaø cuoái truïc hoaønh Böôùc 6: Laäp ñöông taàn suaát tích luõy baèng coäng caùc ñoä lôùn cuûa caùc caù theå töø traùi sang phaûi Böôùc 7: Xaùc ñònh caù theå quan troïng ñeå caûi tieán chaát löôïng http://www.ebook.edu.vn 45
 13. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng Böu göûi khoâng ñöôïc phaân höôùng Loaïi sai soùt Soá laàn sai Tyû leä % Tyû leä coäng soùt doàn A. Ñòa chæ ghi khoâng ñuû 11 38 38 B. Vieát sai ñòa chæ 9 31 69 C. Loãi cuûa giao dòch 4 14 83 D. Loãi khai thaùc 2 7 90 E. Khoâng ñeà ñòa chæ 1 3.4 93.4 F. Ñòa chæ khoâng ñoïc ñöôïc 1 3.3 96.7 G. Ñòa chæ khoâng toàn taïi 1 3.3 100 Toång coäng 29 100 100 Biểu đồ Pareto 1 2 3 4 5 6 7 8 100% 25 80% T ầ n su ấ t (% ) 20 60% Lần 15 40% 10 20% 5 0 0% A B C D E F G Số lần khiếu nại Tỷ lệ cộng dồn http://www.ebook.edu.vn 46
 14. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng 3.5 Phieáu kieåm tra a/ Khaùi nieäm: Ñaây laø heä thoáng caùc baûng maãu duøng ñeå theo doõi, thu nhaäp caùc thoâng tin, döõ lieäu taäp trung vaøo caùc vaán ñeà caàn nghieân cöùu, giaûi quyeát b/ Xaây döïng phieáu kieåm tra (1) Xaây döïng muïc tieâu cuï theå (2) Xaùc ñònh döï lieäu caàn coù (3) Coâng cuï phaân tích ngöôøi phaân tích (4) Laäp bieåu maãu ghi cheùp döõ lieäu (5) Xem xeùt söûa ñoåi bieåu maãu neáu caàn Ví duï Maãu phieáu kieåm tra chaát löôïng cuûa Tolimex TOLIMEX PHIEÁU KIEÅM TRA Toå: Maët haøng: Chi tieát: Maøu: Soá löôïng trong kieän: Ngaøy saûn xuaát: Ngaøy kieåm tra: Ngöôøi kieåm tra: 3.6 Bieåu ñoà phaân taùn 3.7 Bieåu ñoà coät http://www.ebook.edu.vn 47
 15. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng 4. Vai troø vaø öùng duïng SPC trong QCS Caùc coâng cuï SPC khoâng toàn taïi moät caùch ñoäc laäp vaø caàn ñöôïc söû duïng trong moái lieân quan chaët cheõ vôùi nhau. SPC giuùp nhaø quaûn lyù ñieàu chænh vaø caûi thieän heä thoáng theo ñònh höôùng: giaûm thieåu sai soùt, giaûm thieåu nhöõng maát maùt, toån thaát do chaát löôïng khoâng phuø hôïp gaây neân. Caùc sai soùt, truïc traëc Bieåu ñoå kieåm soaùt Phaân tích tìm Bieåu ñoà nhaân quaû nguyeân nhaân Löïa choïn caùc vaán ñeà öu Bieåu ñoà Pareto tieân ñeå giaûi quyeát Ñeà xuaát bieän phaùp Löu ñoà söûa chöõa, ñieàu chænh Kieåm tra keát quaû Bieåu ñoà kieåm soaùt Baùo caùo, löu tröõ Phieáu kieåm tra http://www.ebook.edu.vn 48
 16. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng §8. NHOÙM CHAÁT LÖÔÏNG 1. Khaùi nieäm Hôïp taùc ñeå cuøng giaûi quyeát vaán ñeà seõ coù nhieàu lôïi theá hôn caù nhaân. Nhoùm chaát löôïng ñoù laø moät heä thoáng quaûn trò mang tính taäp theå, trong ñoù coâng nhaân ñeà xuaát kieáân nghò cuøng caùc bieän phaùp caûi tieán nhaèm giuùp coâng ty hoaït ñoäng toát hôn. 2. Muïc tieâu cuûa nhoùm chaát löôïng 1) Töï thaân phaùt trieån 2) Hoã trôï cuøng nhau phaùt trieån 3) Caûi tieán chaát löôïng 4) Caûi thieän giao tieáp 5) Choáng laõng phí 6) Laøm troøn traùch nhieäm 7) Giaûm chi phí 8) Naâng cao naêng suaát 9) Caûi thieän vaán ñeà baûo hoä lao ñoäng 10)Caùc cô hoäi giaûi quyeát khoù khaên 11)Xaây döïng tinh thaàn ñoàng ñoäi 12)Söï lieân keát cuûa taát caû caùc caáp trong coâng ty 13)Thu huùt moïi ngöôøi vaøo coâng vieäc 14)Môû roäng hôïp taùc 15)Giaûm söï vaéng maët cuûa CN vaø than phieàn cuûa KH 3. Bí quyeát ñeå xaây döïng nhoùm chaát löôïng 1) Xaây döïng baàu khoâng khí thích hôïp 2) Coù söï chaáp thuaän töø ban quaûn trò caáp cao 3) Choïn löïa ñuùng ngöôøi vaø ñuùng choã 4) Choïn muïc tieâu 5) Trình baøy cho moïi ngöôøi veà chöông trình 6) Thoâng baùo vaø truyeàn ñaït 7) Chöông trình mang tính chaát töï nguyeän 8) Huaán luyeän raát caàn thieát http://www.ebook.edu.vn 49
 17. Quaûn trò chaát löôïng Chöông 3 : Caùc coâng cuï quaûn lyù chaát löôïng 9) Baét ñaàu töø töø vaø phaùt trieån töø töø 10)Môû roäng vaø tích cöïc 11)Quaûn trò caùc thay ñoåi vaø tieán trieån 4. Toå chöùc nhoùm chaát löôïng Ban laõnh ñaïo chöông trình Chuû tòch hay giaùm ñoác Uûy vieân ñieàu haønh Ñieàu phoái vieân Tröôûng nhoùm Ñieàu phoái vieân caáp thaáp 5. Hoaït ñoäng cuûa nhoùm chaát löôïng - Ñöa ra caùc vaán ñeà - Phaân tích caùc vaán ñeà tìm ra nguyeân nhaân - Trieån khai caùch giaûi quyeát - Baùo caùo cho laõnh ñaïo - Xem xeùt vaø theo doõi cuûa ban giaùm ñoác --------- ---------- http://www.ebook.edu.vn 50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản