intTypePromotion=1

Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Chia sẻ: Binh Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
815
lượt xem
476
download

Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế là một trong những đòi hỏi cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay. Để tồn tại trong thế giới phẳng, các doanh nghiệp việt nam cần nhanh chóng áp dụng quản trị chất lượng (qcs – quality cost schedule) vào doanh nghiệp mình.chính vì lẽ đó mà môn quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế có vai trò quan trọng cho một nhà quản trị doanh nghiệp trong tương lai như chúng tôi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

 1. LỜi mỞ đẦu Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế là một trong những đòi hỏi cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay. Để tồn tại trong thế giới phẳng, các doanh nghiệp việt nam cần nhanh chóng áp dụng quản trị chất lượng (qcs – quality cost schedule) vào doanh nghiệp mình.chính vì lẽ đó mà môn quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế có vai trò quan trọng cho một nhà quản trị doanh nghiệp trong tương lai như chúng tôi. Hiểu được tầm quan trọng của việc học bộ môn này nên chúng tôi cố gắng tìm tòi, học hỏi và chúng tôi mong muốn áp dụng những điều mình được học vào thực tế cuộc sống đang diễn ra. Chúng tôi nhận thấy rằng hiện nay đại bộ phận người tiêu dùng chỉ đánh giá các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày bằng cảm tính. Vì thế, chúng tôi muốn vận dụng những điều mình được học để đánh giá chất lượng sản phẩm tiêu dùng. Sau nhiều lần họp nhóm, chúng tôi đã quyết định chọn sản phẩm mì ăn liền “hảo hảo hương vị tôm chua cay” để xây dựng các tiêu chí chất lượng và qua đó đánh giá chất lượng sản phẩm này. Sở dĩ chúng tôi chọn sản phẩm này vì chúng tôi nhận thấy rằng mì ăn liền là một sản phẩm tiêu dùng gắn liền với đời sống sinh viên của mình, và chúng tôi mong muốn bản thân được đánh giá chất lượng sản phẩm này một cách có hệ thống và khoa học hơn. Chúng tôi đã tìm hiểu và biết được những điều nổi bật về công ty acecook việt nam: năm 2000 với sự ra đời của thương hiệu hảo hảo đã tạo nên một bước đột phá mới cho công ty trên thị trường. Hiện nay công ty acecook là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất việt nam, sản phẩm của công ty đã đạt được danh hiệu hàng việt nam chất lượng cao liên tiếp trong 9 năm liền. Riêng về dòng sản phẩm mì ăn liền hảo hảo được tiêu thụ trên 2 tỷ gói trong năm vừa qua. Đặc biệt là sản phẩm mì ăn liền “ hảo hương vị tôm chua cay” rất được sinh viên chúng ta ưa thích. Công ty acecook việt nam:
 2. Nhãn hiệu mì ăn liền hảo hảo: Đôi nét về sản phẩm:
 3. Mì "hảo hảo" hương vị tôm chua cay - khối lượng tịnh: 75g - thông số dinh dưỡng: - giá trị năng lượng : 338kcal - chất béo : 11.6g (17.9%) - sodium : 1575,0 mg (65.6%) - total carbonhydrate : 51.4g (17.1%) - protein : 6.9g thành phần giá trị năng lượng hàng ngày được tính trên cơ sở 1 khẩu phần 2000 calorie - thành phần: - mì : bột mì, dầu shortening, muối, đường, bột ngọt, - súp : dầu tinh luyện, muối, dường, bột ngọt, gia vị, rau sấy, tôm tự nhiên, axit citric, disodium 5’-guanilate, disodium 5’-inosinate
 4. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã có nhiều thuận lợi và cũng gặp không ít khó khăn cho bài tập nhóm. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô nguyễn thanh bình, giáo viên giảng dạy môn “quản trị chất lượng doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế” nên chúng tôi đã hoàn thành được đề tài này. Bài làm của chúng tôi còn nhiều thiếu sót, xin cô thanh bình và các bạn góp ý, bổ sung để chúng tôi sửa chữa và hoàn thịện tốt hơn nữa bài tập này. Chuùng ta ñeàu bieát raèng moät nghieân cöùu duø nhoû hay lôùn maø muoán ñaûm baûo tính khoa hoïc vaø thöïc teá thì phaûi keát hôïp ñöôïc caû lyù thuyeát vaø thöïc haønh. Vì vaäy, nghieân cöùu nhoû naøy cuûa chuùng ta cuõng caên cöù vaøo nhöõng cô sôû lyù thuyeát maø mình ñaõ ñöôïc hoïcñeå tieán haønh nghieân cöùu moät caùch khoa hoïc hôn. Thöù nhaát: chuùng ta tuaân thuû theo moät nguyeân taéc sau: Nguyeân taéc 1: chaát löôïng laø toång hôïp caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm, chuùng ñöôïc hình thaønh töø caùc phaân caáp, phaân nhaùnh. Nguyeân taéc 2: coù hai khaùi nieäm ño vaø ñaùnh giaù: Ño laø tìm trò soá cuûa chæ tieâu ci Ñaùnh giaù laø so saùnh ci vôùi giaù trò chuaån coi. Vôùi giaù trò chuaån (coi) laø caùc tieâu chuaån, caùc yeâu caàu hoaëc ñoøi hoûi cuûa khaùch haøng. Töùc laø ñaùnh giaù möùc ñoä thoaû maõn cuûa khaùch haøng. Ôû ñaây coù 4 caáp ñoä thoaû maõn töông öùng vôùi soá ñieåm töø 1 –> 4 nhö sau: Caáp ñoä: raát haøi loøng –> 4 ñieåm Caáp ñoä: haøi loøng –> 3 ñieåm
 5. Caáp ñoä: ít haøi loøng –> 2 ñieåm Caáp ñoä: khoâng haøi loøng –> 1 ñieåm Nguyeân taéc 3: ngoaøi giaù trò ci, moãi tính chaát (chæ tieâu) caáu thaønh saûn phaåm coøn ñöôïc ñaëc tröng bôûi taàm quan troïng (troïng soá) cuûa chæ tieâu khaùch haøng vi. Trong nghieân cöùu naøy troïg coá cuõng phaân laøm 4 caáp ñoä öùng vôùi ñieåm töø cao ñeùn thaáp tuyø theo caáp ñoä. Raát quan troïng –> 4 ñieåm Quan troïng –> 3 ñieåm Ít quan troïng –> 2 ñieåm Khoâng quan troïng –> 1 ñieåm Nguyeân taéc 4: quaù trình ñaùnh giaù chaát löôïng phaûi ñöôïc thöïc hieän töø phaân heä thieát keá (quan troïng nhaát) ñeán phaân heä saûn xuaát vaø phaân heä tieâu duøng. Tuy nhieân, do söï haïn heïp veà thôøi gian vaø vaø khoâng coù ñieàu kieän ñoàng thôøi saûn phaåm maø chuùng toâi seõ choïn la saûn phaåm aên lieàn chuû yeáu daønh cho taàng lôùp bình daân coäng vôí vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa khaùch haøng chuû yeáu baèng caûm nhaän neân chuùng toâi xin pheùp ñöôïc boû qua phaân heä thieát keá vaø saûn xuaát ñeå taäp trung vaøo phaân heä tieâu duøng. Sau ñaây laø khaùi quaùt veà sô ñoà nghieân cöùu cuûa chuùng toâi:
 6. Ño löôøng chaát löôïng Ño chæ tieâu chaát So saùnh chæ tieâu löôïng baèng giaù trò chaát löôïng Ci vôùi Coi Coi Cô sôû ño vaø so saùnh Vi
 7. Chuaån möïc nhu caàu khaùch haøng Tieâu duøng Thöù 2: saûn phaåm maø chuùng toâi choïn la mì aên lieàn haûo haûo höông vò tôm chua cay neân khaùch haøng muïc tieâu chuû yeáu laø khaùch haøng bình daân maø cuï theå chuùng toâi choïn giôùi sinh vieân. Ñeå tìm ra caùc chæ tieâu chaát löôïng maø khaùch haøng quan taâm nhaát nhaèm thuaän tieän cho vieäc ñieàu tra thì chuùng toâi ñaõ tieán haønh phoûng vaán caùc khac ñaïi lyù phaân phoái cuûa mi haûo haûo nhö ñaêng khoa… Ñoàng thôøi xin phieáu ñaùnh giaù tieâu chí cuûa 20 sinh vieân. Coù keøm theo video vaø 20 phieáu thaêm doø coù chöõ kí cuûa khaùch haøng.
 8. Thöù 3: choïn maãu Aùp duïng coâng thöùc: n = N: quy moâ maãu. Z2: giaù trò cuûa mieàn thieát keá tính töø trung taâm cuûa mieàn phaân phoái chuaån khi bieát ñoä tin caäy cho tröôùc. Trong kinh doanh, ñoä tin caäy thöôøng ñöôïc choïn laø 95%, luùc ñoù z = 1 %. Ñoä leäch chuaån (xaùc ñònh baèng caùch nghieân cöùu treân moät maãu nhoû) E: sai soá maãu cho pheùp (0,1). Thöù 4: xaây döïng phieáu ñieàu tra vaø toång hôïp soá lieäu Phieáu ñieàu tra bao goàm 2 phaàn laø möùc ñoä thoaõ maõn vaø quan taâm cuûa khaùch haøng. Moãi phaàn coù 4 caáp ñoä, ñöôïc tính ñieåm theo thöù töï töø 1 –> 4 nhö ñaõ noùi ôû treân. Caû nhoùm chia laøm 3 toùp moãi toùp 3 ngöôøi ñeå tieàn haønh phaùt phieáu ñieàu tra ôû moãi khu vöïc ñöôïc chia. Moãi toùp toång keát soá lieäu cuûa mình sau ñoù goäp chung 3 baûng toång hôïp thaønh 1 baûng chung. Thứ 5: xác định trọng số vi và ci Vi= Ci= B)phương pháp thực hiện: Dựa trên cơ sở lý thuyết, chúng tôi đã vận dụng vào thực tế để có thể đánh giá được chất lượng sản phẩm mì ăn liền “hảo hảo hương vị chua cay” theo từng bước như sau: Bước 1:xây dựng các tiêu chí chất lượng
 9. Đầu tiên, chúng tôi thông qua nghiên cứu và tìm hiểu đã xác định được khách hàng mục tiêu của mì ăn liền “hảo hảo hương vị tôm chua cay” là những người tiêu dùng có mức thu nhập trung bình, đặt biệt là những người sống xa gia đình như sinh viên. Nên chúng tôi quyết định sẽ dựa vào ý kiến khách hàng để xác định các tiêu chí chất lượng. Chúng tôi đã đi phỏng vấn 20 người tại các tiệm tạp hóa và những quán bán mì để trực tiếp điều tra ý kiến của khách hàng về những chỉ tiêu chất lượng của mì ăn liền. BẢng tỔng kẾt điỀu tra 20 khách hàng
 10. Khách hàng Địa điểm Tiêu chí quan tâm Nguyễn duy 28/a,đường 2/4 nha Rẻ tiền,thời gian dùng lâu,vệ sinh toàn trang thực phẩm,thơm ngon. Đỗ thanh tịnh Lớp 49đt1,đại học Rẻ,ngon,bổ. nha trang Nguyễn thị 9e,nguyễn đình Giá cả,mùi vị,sợi mì. thanh chiểu thảo Hoàng dương 5/6,nguyễn đình Giá cả,chất lượng,an toàn thực lưu chiểu phẩm,tốt cho sức khỏe. Nguyễn thị Đại học nha trang Ngon,chất lượng,hợp vệ sinh,rẻ. như ý Lê tiến thi Đại học nha trang Bao bì,giá cả. Trần thị trang Đại học nha trang Gia cả,hương vị,chất lượng,hợp vệ tuyết sinh,tính tiên lợi. Hoàng Đh nha trang Hợp khẩu vị,giá cả hợp lý. nguyễn khánh vân Nguyễn duy Lạc thiện,vĩnh Giá rẻ,không nóng. vũ thọ ,nha trang Nguyễn văn Số 10 tổ 24,hòn Giá rẻ vừa phải,thơm,không mùi quá tuấn chòng,nha gắt,sợi mì dai,màu vàng,không trang nên quá béo,ít tốn thời gian chế biến. Nguyễn thế 6a nguyễn đình An toàn thực phẩm,mùi vị ,giá cả,tốt trượng chiểu cho sức khỏe,sự tiện lợi,sợi mì dai,thơm. Nguyễn văn Đại hoc nha trang Giá sinh viên,chất lượng phù hợp,đủ trình gia vị,phục vụ nhanh
 11. Đặng phước 8/24 đoàn trần Chất lượng dinh dưỡng phải duy nghiệp cao,không hóa chất,giá cả phải chăng. Nguyễn đăng 8/10 đoàn trần Giá rẻ,ngon,sợi mì dai,vàng,không tung nghiệp dùng mỡ Ngô văn tuấn 15/33 đoàn trần Giá cả vừa phải,an toàn thực nghiệp phẩm,tốt cho sức khỏe,thương hiệu. Trần ngọc tú 87kc ,sơn Sợi mì dai,màu vàng,sợi nhỏ,chua phước,vĩnh cay,rẻ,an toàn,sử dụng nhanh thọ dể dàng. Phạm việt Vĩnh hòa,nha trang Vệ sinh,hợp khẩu vị,không nóng,rẻ khoa Đoàn văn 1/3 nguyễn đình Giá sinh viên,sợi mì nhỏ dai,ngon,đủ toản chiểu gia vị,mì trứng. Nguyễn 155/3 dương hiến Giá vừa phải,ngon ,thương hiệu nổi quang quyền,nha tiếng,không dùng dầu chiên đi học trang chiên lại,ít nóng. Phạm chí tín 21/8.táp bà vĩnh Mùi vị,giá cả,tiện dụng,an toàn. phước
 12. Sau quá trình phân tích,tổng hợp và dựa vào yêu cầu khi lựa chọn,hệ thống chỉ tiêu,chúng tôi đã xác định các danh mục các chỉ tiêu chất lượng như sau: 1)an toàn thực phẩm 2)sợi mì vàng dai 3)hợp khẩu vị 4)giá cả hợp lí 5)tiện lợi khi sử dụng 6)tốt cho sức khỏe Bước 2:xây dựng phiếu điều tra: Đây là bước rất quan trọng trong phương pháp thực hiện.như đã nói ở trên,chúng tôi đánh giá chất lượng sản phẩm theo tiêu chí khách hàng do đó phiếu điều tra là phương tiện, là cầu nối để chúng tôi hiểu được ý kiến của khách hàng.vì vậy phiếu điều tra phải được xây dựng một cách chi tiết ,cụ thể rõ ràng,dễ hiểu và đầy đủ. Qua bàn bạc chúng tôi đã thống nhất phiếu điều tra,cụ thể là phiếu điều tra mức độ quan tâm của khách hàng về các tiêu chí chất lượng của sản phẩm mì ăn liền. Bảng 1:
 13. Thứ hai là phiếu điều tra về mức độ hài lòng của khách hàng dựa trên các tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm mì ăn liền ”hảo hảo hương vị tôm chua cay” Bảng 2:
 14. Như vậy dựa vào bảng 1 chúng tôi có thể tính được trọng số vi (tầm quan trọng của chỉ tiêu thứ i) bằng cách quy đổi mức quan tâm theo các cấp độ:rất quan tâm,có quan tâm,ít quan tâm, không quan tâm ra điểm cụ thể như sau: Rất quan tâm:4 điểm Có quan tâm:3 điểm Ít quan tâm:2 điểm Không quan tâm:1 điểm Sau đó dựa vào công thức ở cơ sở lý thuyết để tính vi. Dựa vào bảng 2: chúng tôi sẽ tìm được ci (điểm của khách hàng cho mỗi chỉ tiêu)bằng cách quy đổi mức độ thõa mãn(mức độ hài lòng) theo các cấp độ như sau: Rất hài lòng:4 điểm cấp độ :rất hài lòng,hài lòng, ít hài lòng,không hài lòng như sau: Hài lòng:3 điểm Ít hài lòng:2 điểm Không hài lòng: 1 điểm Sau đó tính ci theo công thức ở cơ sở lý thuyết: Bước 3:tìm cỡ mẫu n. Dựa vào công thức: N=z^2* N:quy mô mẫu Z^2:giá trị của miền thống kê
 15. E:sai số mẫu cho phép Như vậy,dựa vào công thức trên,muốn xác định được quy mô mẫu, ta phải đi tìm xích ma bình phương б^2 tức độ lệch chuẩn. Chúng tôi đã dùng phương pháp thống kê chọn mẫu,phương pháp thu thập dữ liệu là theo ý kiến khách hàng để tìm б^2. Cách tính б^2 (độ lệch chuẩn): Thứ nhất:chọn ra một mẫu nhỏ(cỡ mẫu n=20),theo phương pháp chon mẫu ngẫu nhiên,đây là phương pap có tinh khách quan đại diện cho tổng thể.áp dụng vào thực tiễn,chúng tôi đã thu thập dữ liệu bằng cách điều tra ý kiến 20 khách hàng theo phiếu điều tra số 2(mức độ hài lòng của khách hàng dựa trên các tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm mì ăn liền)để tìm б^2. Cách thứ hai:xác định phương sai mẫu hiệu chỉnh (vì cỡ mẫu nhỏ n=20 nên chúng tôi phải dùng phương sai mẫu hiệu chỉnh) Công thức: :phương sai mẫu hiệu chỉnh biểu thị độ phân tán của dữ liệu Sau quá trình tính toán,chúng tôi dã xác định được: =0.67,
 16. Giá trị của miền thống kê z là giá trị của miền thống kê tinh từ trung tâm của phân phối chuẩn với độ tin cậy là 95% thi z=1,96 Sai số mẫu cho phép là e=10%. Vậy n= =257,4 Chúng tôi đã chọn n=260 để tiện cho việc tính toán và điều tra Bước 4:điều tra ý kiến khách hàng bằng các phiếu điều tra,đồng thời kiểm tra số liệu và tổng kết số liệu để xác định trọng số :vi và điểm cho từng chỉ tiêu :ci Chúng tôi đã tiến hành điều tra ý kiến khách hàng chủ yếu là sinh viên,sau đó là việc kiểm tra các phiếu điều tra thu được,loại trừ những phiếu điều tra không hợp lệ như là:chưa đánh giá hết các tiêu chí,hoặc chọn cùng một mức độ quan tâm cho tất cả các tiêu chí. Chúng tôi tiến hành thống kê số liệu và được kết quả như sau: BẢng tỔng kẾt mỨc đỘ quan tâm cỦa khách hàng vỀ các tiêu chí chẤt lưỢng cỦa sẢn phẨm
 17. Số thứ Tên chỈ tiêu R.h.l H.l It.h.l Không.hl tự 1 An toàn thực phẩm 178 72 8 2 2 Chất lượng sợi mì 60 143 48 9 3 Hợp khẩu vị 132 108 18 2 4 Giá cả 110 78 50 22 5 Tiên lợi khi sử dụng 66 126 51 17
 18. 6 Tốt cho sức khỏe 162 67 24 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản