intTypePromotion=3

Quản trị doanh nghiệp - Chương 2

Chia sẻ: Hoang Huy Hong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
639
lượt xem
182
download

Quản trị doanh nghiệp - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.1. Khái niệm doanh nghiệp - Xét theo quan điểm Luật pháp - Xét theo quan điểm chức năng - Xét theo quan điểm phát triển - Xét theo quan điểm hệ thống - Theo cách tiếp cận quản trị doanh nghiệp - Theo điêù kiêṇ hiǹ h thaǹ h

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị doanh nghiệp - Chương 2

 1. Chương 2. Tổng quan về doanh nghiệp 1. Khái niệm, phân loại DN 2. Phương thức hoạt động của DN trong cơ chế thị trường 3. Các hình thức tổ chức DN 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của DN 5. Cơ cấu tổ chức quản lý của DN 1
 2. 1. Khái niệm, phân loại DN 1.1. Khái niệm doanh nghiệp - Xét theo quan điểm Luật pháp - Xét theo quan điểm chức năng - Xét theo quan điểm phát triển - Xét theo quan điểm hệ thống - Theo cách tiếp cận quản trị doanh nghiệp - ̀ ̣ ̀ ̀ Theo điêu kiên hinh thanh 2
 3. 1.1.1. Khái niệm DN theo Luật DN 2005 • Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2005 Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 3
 4. 1.1.1. Khái niệm DN theo Luật DN 2005 1.1.2. Quan điểm chức năng • Doanh nghiệp là một đơn vị tổ chức sản xu ất mà tại đó lao động là yếu tố trung tâm đ ể k ết hợp các yếu tố sản xuất khác nhau nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ trên thị trường để nhận được phần giá trị chênh lệch giữa giá bán sản phẩm với giá thành của sản phẩm ấy. (M.Francois Peroux). 4
 5. 1.1.3. Khái niệm DN theo quan điểm phát triển Doanh nghiệp là một cộng đồng người sản xuất ra của cải. Doanh nghiệp được sinh ra, phát triển, có thất bại, có thành công, có lúc vượt qua những thời kỳ nguy kịch và có lúc phải ngừng sản xuất, thậm chí tiêu vong do gặp phải những khó khăn không vượt qua được. (D.Larua.A Caillat, 1992) 5
 6. 1.1.1. Khái niệm DN theo Luật DN 2005 1.1.4. Khái niệm DN theo quan điểm hệ thống Doanh nghiệp bao gồm một tập hợp các bộ phận được tổ chức, có tác động qua lại và theo đuổi cùng một mục tiêu. Các bộ phận tập hợp trong doanh nghiệp bao gồm các phân hệ như: sản xuất, thương mại, tổ chức, nhân sự… 6
 7. 1.1.5. Theo cách tiếp cận quản trị DN • Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế bao gồm một tập thể lao động, hiệp tác và phân công lao động với nhau để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm sản xuất sản phẩm hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của xã hội. 7
 8. 1.1.1. Khái niệm DN theo Luật DN 2005 1.1.6. Theo điều kiện hình thành • DN là một đơn vị kinh doanh thành lập nhằm mục đích thực hiện 1 hoặc một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường, với mục tiêu cuối cùng là sinh lợi. 8
 9. 1.2. Phân loại doanh nghiệp 1.2.1. Theo lĩnh vực SXKD S ¶n xuÊt- DÞc h vô CÊp II CÊp I CÊp III Khai th¸c DÞch vô ChÕ biÕn, x© dùng y Trång §¸nh HÇm Ng© hµng n VËn Ph©n trät b¾t má t¶i phèi Hµng ho¸ tiªu dïng Hµng ho¸ cho s¶n xuÊt Tiªu thô Tiªu thô Nhµ x­ ThiÕt l© dµi u mét lÇn ëng bÞ
 10. 1.2.2 Theo loại hình sở hữu C¸c lo ¹i h×nh S X - KD Khu vùc Khu vùc tËp Khu vùc t­ c«ng thÓ Doanh Kinh C«ng C«ng HTX HTX HTX kinh nghiÖp doanh ty hîp ty s¶n tiªu doanh nhµ n­íc c¸ thÓ doanh TNHH xuÊt thô dÞch vô C«ng ty C«ng ty TNHH TNHH cña t­ nh©n tæ chøc x· héi kh¸c
 11. 1.2. Phân loại DN 1.2.3. Căn cứ vào hình thức pháp lý • DN Nhà nước • HTX • Hộ kinh doanh cá thể • Công ty cổ phần • Công ty hợp danh • Công ty TNHH • DN tư nhân 11
 12. 1.2. Phân loại DN 1.2.4. Căn cứ vào số lượng sở hữu (Loại hình sở hữu có thể là Nhà nước, ngoài Nhà nước hoặc vốn đầu tư nước ngoài) • Doanh nghiệp một chủ sở hữu – Doanh nghiệp Nhà nước – Doanh nghiệp tư nhân – Công ty TNHH một thành viên • Doanh nghiệp có nhiều hơn 02 chủ sở hữu – Công ty: công ty đối nhân – Công ty đối vốn • Công ty TNHH hai thành viên trở lên • Công ty cổ phần 12
 13. 1.2. Phân loại DN 1.2.5. Căn cứ vào quy mô của doanh nghiệp – DN quy mô lớn – DN quy mô vừa – DN quy mô nhỏ – DN quy mô siêu nhỏ 1.2.6. Căn cứ vào chức năng hoạt động – DN sản xuất – DN dịch vụ – DN sản xuất và dịch vụ 13
 14. 1.2. Phân loại DN 1.2.7. Căn cứ vào loại hình sản xuất – DN SX khối lượng lớn (chỉ SX 1 loai sản phẩm có quy mô lớn – DN SX đơn chiếc – DN SX hàng loạt 1.2.8. Căn cứ vào trình độ kỹ thuật – DN có trình độ kỹ thuật thủ công – DN có trình độ nửa cơ khí – DN cơ giới hóa và tự động hóa 14
 15. 1.2. Phân loại DN 1.2.9. Căn cứ vào vai trò của nhân tố sản xuất (Phân theo các yếu tố sản xuất) – DN sử dụng nhiều lao động – DN sử dụng nhiều vốn – DN sử dụng máy móc là chủ yếu – …. 1.2.10. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất, vị trí của DN (Đây là căn cứ mang tính định tính) – DN phụ thuộc nhiều vào nguyên nhiên liệu, – DN phụ thuộc vào lao động 15 – DN phụ thuộc vào nơi bán hàng
 16. 2. Phương thức hoạt động của DN trong cơ chế thị trường Chọn sản Chuẩn bị Nghiên Tổ chức Thiết kế cứu thị phẩm các yếu tố sản xuất sản phẩm trường sản xuất hàng hóa Điều tra Tổ chức Sản xuất Sản xuất tiêu thụ hàng loạt &bán thử sau tiêu t hụ nghiệm • Nghiên cứu thị trường và lựa chọn sản phẩm hàng hóa • Chuẩn bị các yếu tố sản xuất • Tổ chức sản xuất • Tổ chức tiêu thụ SP và thu tiền 16
 17. 2. Phương thức hoạt động của DN trong cơ chế thị trường 2.1. Nghiên cứu thị trường, chọn sản phẩm hàng hóa a) Nghiên cứu cơ hội kinh doanh • Nghiên cứu và phát hiện cầu • Nghiên cứu cung • Cân nhắc cơ hội kinh doanh b) Nghiên cứu các điều kiện môi trường • Các vấn đề về luật pháp • Chính sách kinh tế vĩ mô • Vấn đề về khoa học công nghệ • Vấn đề về nguồn lực 17
 18. 2. Phương thức hoạt động của DN trong cơ chế thị trường 2.2. Chuẩn bị các yếu tố sản xuất • Lựa chọn nhân tố lao động • Lựa chọn nhân tố tư liệu lao động • Lựa chọn nguyên vật liệu 2.3. Thiết kế hệ thống sản xuất và tổ chức sản xuất • Lựa chọn địa điểm đặt DN và các bộ phận của DN. • Lựa chọn quy mô sản xuất • Lựa chọn phương pháp tổ chức sản xuất (sản xuất dây chuyền, theo nhóm, sản xuất đơn chiếc) 18 • Lựa chọn số cấp của bộ phận sản xuất
 19. 2. Phương thức hoạt động của DN trong cơ chế thị trường 2.4. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm và thu tiền • Tổ chức nghiên cứu và dự báo thị trường • Tổ chức mạng lưới tiêu thụ • Xác định giá cả tiêu thụ • Xây dựng các chính sách hỗ trợ tiêu thụ 19
 20. 3. Các hình thức DN theo quy định của Luật pháp • Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005 • Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003 • Các hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 1996 và năm 2005 • Các hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản