Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị dự án phần mềm (10)

Chia sẻ: Nguyen Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

359
lượt xem
131
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hoạt động quản trị dự án: Lập kế hoạch: xác định các hoạt động cần thực hiện; Lập lịch: lập lịch cho các hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ; Tổ chức: chọn lựa, đánh giá, phân công công việc cho các thành viên; Định giá: ước lượng chi phí, nhân lực, nguồn tài nguyên cần thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị dự án phần mềm (10)

 1. Qu n tr d án ph n m m (10) Nguy n Thanh Bình Khoa Công ngh Thông tin Trư ng ð i h c Bách khoa ð i h c ðà N ng T i sao qu n tr d án ? Qu n tr d án là c n thi t ñ th c hi n ph n m m ñúng ti n ñ gi m chi phí ñ t ñư c m c tiêu Qu n tr d án là r t quan tr ng vì d án ph n m m ph c t p s thay ñ i thư ng xuyên xu t hi n trong quá trình phát tri n c n ñ m b o các ràng bu c • th i gian • chi phí • ng n tài nguyên 2 1
 2. Các ho t ñ ng qu n tr d án L p k ho ch xác ñ nh các ho t ñ ng c n th c hi n L p l ch l p l ch cho các ho t ñ ng, ñ m b o ñúng ti n ñ T ch c ch n l a, ñánh giá, phân công công vi c cho các thành viên ð nh giá ư c lư ng chi phí, nhân l c, ngu n tài nguyên c n thi t 3 Các ho t ñ ng qu n tr d án L nh ñ o ñưa ra các quy t ñ nh ñ m b o s h p tác g a các thành viên trong nhóm Giám sát ki m tra ti n ñ giám sát chi phí/nhân l c Hi u ch nh có các bi n pháp hi u ch nh c n thi t n u d án b ch m tr L p báo cáo vi t các báo cáo, trình bày 4 2
 3. L p k ho ch Qu n lý hi u qu d án ph thu c vào k ho ch ðư c th c hi n trong su t quá trình th c hi n d án L p k ha ch bao g m xác ñ nh: các m c tiêu các ràng bu c các công vi c c n th c hi n ñ ñ t m c tiêu các m c quan tr ng (milestones) các s n ph m t o ra 5 L p k ho ch B tñ u Xác ñ nh các m c tiêu và ràng bu c Th c hi n ñánh giá ban ñ u Xác ñ nh các công vi c, m c quan tr ng, các s n ph m L p l ch cho các công vi c Th c hi n theo l ch C p nh t l i l ch s Ki m tra l i các D án k t thúc ? ñánh giá ñ 6 K t thúc 3
 4. L p k ho ch Xác ñ nh các m c tiêu và ràng bu c Xác ñ nh m c tiêu m c tiêu chung c a d án các ch c năng cơ b n mà ph n m m ph i ñáp ng yêu c u v ch t lư ng Các ràng bu c ngày giao s n ph m nhân s ngân sách cho phép thi t b , ph n c ng phương th c giao ti p v i khách hàng ... 7 L p k ho ch ðánh giá ban ñ u ðánh giá ban ñ u các tham s c a d án c u trúc kích thư c chi phí phân tích các ch c năng c a ph n m m nhân công nhân l c yêu c u 8 4
 5. L p k ho ch Xác ñ nh các công vi c, m c quan tr ng, các s n ph m Các m c quan tr ng (milestones) các bư c hoàn thành quan tr ng c a d án • Ví d : th m ñ nh ñ c t yêu c u, th m ñ nh thi t k các m c quan tr ng cho phép giám sát ñư c ti n ñ Xác ñ nh các s n ph m (delivrables) trong các bư c bàn giao cho khách hàng ñ c t yêu c u nguyên m u thi t k giao di n ngư i dùng ... 9 L p k ho ch Xác ñ nh các công vi c, m c quan tr ng, các s n ph m D án c n ph i chia thành các công vi c (task/activity) Các công vi c không nên quá nh • m i công vi c nên kéo dài kho ng 2 tu n M i công vi c ti p t c ñư c chia thành các công vi c con d dàng x lý M t công vi c con d dàng x lý • có k t qu d dàng ñánh giá • d th c hi n • d ñánh giá th i gian th c hi n • d ñánh giá nhân công, tài nguyên c n thi t 10 5
 6. L p k ho ch Xác ñ nh các công vi c, m c quan tr ng, các s n ph m Chia công vi c M t cách ñơn gi n ñ xác ñ nh và chia công vi c là t o WBS (Work Breakdown Structure) • tương t như m t m c l c Ví d 1. Kh i ñ ng d án 1.1 L p k hoach d án 2. Phân tích yêu c u 2.1 Thu th p yêu c u 2.2 Mô hình hóa yêu c u s d ng UML 3. Thi t k 3.1 Xây d ng các bi u ñ l p 3.2 Xây d ng các bi u ñ tu n t 3.3 Xây d ng các bi u ñ gói 4. Mã hóa 5. Ki m th 11 L p k ho ch Báo cáo k ho ch d án C n ch a các m c (1) Gi i thi u • mô t m c tiêu • ràng bu c T ch c • các thành viên c a nhóm • vai trò c a các thành viên Phân tích r i ro • d báo các r i ro có th • ñ xu t các gi i pháp h n ch r i ro Ngu n tài nguyên c n thi t • ph n c ng • ph n m m 12 6
 7. L p k ho ch Báo cáo k ho ch d án C n ch a các m c (2) Chia công vi c • chia d án thành các công vi c • xác ñ nh các m c quan tr ng • xác ñ nh n i dung các s n ph m giao hàng L ch • mô t ràng bu c các công vi c và th i gian ñ ñ t ñư c các môc quan tr ng • gán công vi c cho các thành viên Giám sát • mô t các báo cáo ñư c t o ra khi nào và như th nào • mô t cơ ch s d ng ñ th c hi n th m ñ nh các công vi c ñã hoàn thành 13 L p l ch L p l ch bao g m các công vi c xác ñ nh ngày quan tr ng • ngày b t ñ u, ngày k t thúc xác ñ nh các giai ño n quan tr ng li t kê các công vi c trong th t th c hi n • ch ra quan h gi a các công vi c ñánh giá ngu n tài nguyên c n thi t ñ hoàn thành m i công vi c • nhân l c, th i gian, ngân sách 14 7
 8. L p l ch Li t kê các công vi c trong th t th c hi n ch ra s ph thu c gi a các công vi c • các công vi c nào có th ti n hành ñ n th i • các công vi c nào ch th c hi n khi công vi c khác k t thúc gi m t i thi u các ph thu c • h n ch s ch m tr th i gian th c hi n d án ph thu c con ñư ng dài nh t trong ñ th công vi c • sơ ñ PERT 15 L p l ch S d ng b ng ñ bi u di n l ch c a d án B ng các giai ño n quan tr ng B ng các công vi c B ng phân công 16 8
 9. L p l ch B ng các giai ño n quan tr ng các giai ño n quan tr ng và ngày có th ñ t ñư c Ngày Giai ño n quan tr ng August 26 Project Kickoff (with client) October 16 Analysis Review October 26 System Design Review November 7 Internal Object Design Review November 20 Project Review (with client) Nov 26 Internal project review Dec 11 Acceptance test (with client) 17 L p l ch B ng các công vi c các công vi c và ngày b t ñ u/ngày k t thúc Ngày Công vi c Jul 17-Aug 23 Preplanning Phase Aug 26 - Sep 24 Project Planning Sep 11-Oct 8 Requirements Analysis Oct 9 - Oct 26 System Design Oct 28-Nov 7 Object Design Nov 8 - Nov 20 Implementation & Unit Testing Nov 22 - Dec 4 System Integration Testing Dec 4 - Dec 10 System Testing Dec 11- Dec 18 Post-Mortem Phase 18 9
 10. L p l ch B ng phân công ai làm gì và th i gian bao lâu Công vi c Phân công Th i gian Ph thu c (ngư i/ngày) T1 Jane 8 T2 Anne (75%) 15 T3 Jane (80%) 15 T1 (M1) T4 Fred 10 T5 Mary 10 T2, T4 (M2) T6 Anne 5 T1, T2 (M3) T7 Jim 20 T1 (M1) T8 Fred 25 T4 (M5) T9 Jane 15 T3, T6 (M4) T10 Anne 15 T5, T7 (M7) T11 Fred 7 T9 (M6) 19 T12 Fred (50%) 10 T11 (M8) L p l ch Có th s d ng các sơ ñ ñ xây d ng, phân tích các l ch ph c t p Sơ ñ Gantt • bi u di n quan h th i gian gi a con ngư i và công vi c Sơ ñ PERT • bi u di n ph thu c gi a các công vi c 20 10
 11. L p tài li u Tài li u là c n thi t cho chương trình ñ s d ng chương trình • c n mô t ñ y ñ v chương trình • m c ñích, môi trư ng, thu t toán, vào/ra, th i gian th c thi... ñ tin tư ng chương trình • báo cáo k t qu ki m th • ki m th các ch c năng th c hi n t t • ki m th các tình hu ng không mong ñ i ñ ch nh s a chương trình • mô t ñ y ñ chương trình • c u trúc bên trong • mô t v t ch nh s a 21 L p tài li u 22 11
 12. L p tài li u Nh ng ngư i s d ng khác nhau yêu c u các lo i tài li u khác nhau ngư i s d ng • tài li u hư ng d n s d ng ngư i phát tri n • tài li u phát tri n • chú thích ngư i thi t k • mô hình thi t k ngư i qu n lý • k t qu ki m th 23 L p tài li u C n duy trì s g n k t gi a mã ngu n và tài li u 24 12
 13. L p tài li u V nñ c n duy trì s g n k t gi a mã ngu n và tài li u trong các t p khác nhau Gi i pháp xây d ng tài li u t ñ ng (auto-documentation) • Javadoc, CcDoc, CcpDoc, AutoDoc, DocClass... sinh mã t ñ ng t mô hình thi t k sinh mô hình thi t k t mã ngu n • Rational Rose, Jude, Poseidon, ArgoUML... 25 Qu n lý c u hình ð nh nghĩa C u hình ph n m m bao g m các thành ph n ph n m m xác ñ nh tính ch t cơ b n c a ph n m m m t thành ph n có th • mã ngu n, t p d li u, ñ c t yêu c u, tài li u thi t k , c u hình ph n c ng... 26 13
 14. Qu n lý c u hình ð nh nghĩa Qu n lý c u hình là lĩnh v c c a qu n tr d án nh m ñ nh nghĩa xác ñ nh qu n lý ki m tra c u hình trong su t quá trình phát tri n ph n m m ð nh nghĩa IEEE (Standard 1042) “Software configuration management (SCM) is the discipline of managing and controlling change in the evolution of software systems” 27 Qu n lý c u hình T i sao ? SCM ñ h tr ngư i qu n lý giám sát các thay ñ i trong quá trình phát tri n g m các ho t ñ ng • xây d ng các th c n th c hi n khi có s thay ñ i • ghi nh n các thành ph n và yêu c u thay d i • ño lư ng chi phí và công s c th c hi n thay ñ i • ... SCM ñ h tr ngư i phát tri n cung c p ch c năng và công c h tr ngư i phát tri n th c hi n các thay ñ i g m các ho t ñ ng • qu n lý các ch c năng káhc nhau c a ph n m m • xây d ng l i c u hình trư c ñó • ghi nh n v t thay ñ i c a c a ph n m m • ... 28 14
 15. Qu n lý c u hình L p k ho ch c u hình G m các ho t ñ ng (1) ð nh nghĩa các thành ph n c a c u hình • các lo i tài li u c n qu n lý • ñ c t yêu c u, tài li u thi t k , mã ngu n, báo cáo ki m th ... ð nh nghĩa chính sách qu n lý thay ñ i và qu n lý phiên b n • m c ñính c a chính sách thay ñ i nh m ñ m b o m i phiên b n ñáp ng tiêu chu n ñ t ra • ví d • “không phân ph i s n ph m cho khách hàng n u chưa th c hi n bư c ki m th beta v i ít nh t 1000 ngư i s d ng bên ngoài” 29 Qu n lý c u hình L p k ho ch c u hình G m các ho t ñ ng (2) ð nh nghĩa vai trò và trách nhi m c a các thành viên trong các ho t ñ ng SCM • ngư i qu n lý, ngư i phát tri n... ð nh nghĩa CSDL s d ng ñ ghi thông tin v c u hình ð nh nghĩa các công c s d ng h tr SCM Ch n l a chu n ñ s d ng • Ví d • IEEE 828-1990: Software Configuration Management Plans • IEEE 1042: Guide to Software Configuration Management 30 15
 16. Qu n lý c u hình Qu n lý thay ñ i Ph n m m thư ng xuyên thay ñ i do yêu c uc a ngư i s d ng ngư i phát tri n th trư ng Qu n lý thay ñ i là ghi nh n t t c các s thay ñ i và b o b o r ng chúng ñư c th c hi n v i chi phí th p nh t 31 Qu n lý c u hình Qu n lý phiên b n Thu t ng promotion • m t phiên b n ñư c chuy n giao cho các ngư i phát tri n release • m t phiên b n ñư c chuy n giao cho ngư i s d ng (ngoài nhóm phát tri n) ð t tên các phiên b n r ràng, không nh p nh ng phương pháp ñơn gi n thư ng ñư c s d ng • ñánh s 32 16
 17. Qu n lý c u hình Xây d ng h th ng Biên d ch và k t h p t t c các thành ph n c a m t c u hình thành m t h th ng th c thi ñư c Các cách k t h p khác nhau các thành ph n có th t o nên các h th ng khác nhau Nên s d ng các công c h tr Ví d : Makefile 33 Qu n lý c u hình Xây d ng h th ng Các v n ñ c n lưu ý khi xây d ng h th ng: T t c các thành ph n c n thi t ñ u ñư c s d ng (liên k t) ? Phiên b n thích h p c a m i thành ph n dư c s d ng ? T t c các t p d li u ñã s n sàng ? H th ng ñư c xây d ng cho n n (platform) ñúng ñ n ? • h ñi u hành, c u hình ph n c ng Phiên b n c a trình biên d ch và các công c s d ng là ñúng ñ n ? 34 17
 18. Qu n lý c u hình Công c SCM ñư c h tr b i các công c Có các lo i công c các công c ñ c l p các công c tích h p vào trong các môi trư ng phát tri n 35 Qu n lý c u hình Công c Công c qu n lý phiên b n Ho t ñ ng h tr • ð t tên các phiên b n • t ñ t tên các phiên b n m i • Ghi l i l ch s (v t) thay ñ i • Phát tri n c ng tác • nhi u ngư i có th thay ñ i ñ ng th i m t phiên b n • Ghi nh n các phiên b n: 2 kh năng • Ghi nhân toàn b phiên b n • Ch ghi nh n s khác nhau gi a các phiên b n 36 18
 19. Qu n lý c u hình Công c Công c qu n lý phiên b n RCS (Revision Control System) • mã ngu n m , cũ CVS (Concurrent Version System) • mi n phí, h tr các máy tính s d ng h ñi u hành khác nhau, s d ng t xa Perforce • công c thương m i Subversion • mã ngu n m , ñ y các tính năng c a CVS, t t hơn CVS 37 T ch c d án T ch c d án là r t quan tr ng y u t chính quy t ñ nh cho s thành công Bao g m các ho t ñ ng Ch n nhân s thích h p Ch n c u trúc c a nhóm Ch n kích thư c c a nhóm Xác ñ nh vai trò c a các thành viên trong nhóm Qu n lý giao ti p gi a các thành viên trong nhóm 38 19
 20. T ch c d án Ch n nhân s thích h p Các y u t c n xem xét khi ch n nhân s Kinh nghi m • hi u bi t lĩnh v c ng d ng • kinh nghi m v i môi trư ng phát tri n • hi u bi t v ngôn ng l p trình ðào t o Kh năng • kh năng giao ti p • kh năng thích ng, kh năn h c Thái ñ Tính cách 39 T ch c d án Ch n c u trúc c a nhóm Nhóm không hình th c (egoless team) Nhóm chief-programmer Nhóm phân c p 40 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2