Quản trị hàng dự trữ

Chia sẻ: Nguyễn Nhàn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
226
lượt xem
80
download

Quản trị hàng dự trữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng dự trữ được xem là tất cả những nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại hoặc tương lai cho chính doanh nghiepj hoặc cho khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị hàng dự trữ

 1. Chương 8 QUẢN TRỊ HÀNG DỰ TRỮ
 2. I. HÀNG DỰ TRỮ VÀ CÁC CHI PHÍ CÓ  LIÊN QUAN 1.1. Hàng dự trữ  Hàng dự trữ được xem là tất cả những nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại hoặc tương lai cho chính doanh nghiệp hoặc cho khách hàng.  Hàng dự trữ bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm, dụng cụ phụ tùng, thành phẩm tồn kho,... kho,...  Quản trị dự trữ: duy r   øc  ù r  èi­ vË tt  d t÷ t  u   ­ t× m hµng ho¸ gi  t i ® a chi Ý  dù t÷ cho  , ¶m è    ph r doanh  nghi p Ö    
 3. 1.2 CHỨC NĂNG CỦA DỰ TRỮ  1 • Hình 1 : Ngày 27-04-08 lượng người xếp hàng rồng rắn đi mua gạo tại siêu thị: Tại sao không tích trữ…? • Hình số 2 :Giá gạo cao ngất ngưỡng • Hình số 3 : Gạo đã trống trơn tại các kệ chứa 3 2    
 4. 1.2 CHỨC NĂNG CỦA DỰ TRỮ  • Hiệu quả kinh tế (Để được giảm giá khi mua nguyên liệu với số lượng lớn) • Để đầu cơ, tích trữ nếu dự báo có sự tăng giá của nguyên liệu • Đáp ứng nhanh các nhu cầu của khách hàng • Giảm rủi ro và sự an toàn (sự không chắc chắn về hệ thống cung cấp, tách riêng các công đoạn sản xuất)    
 5. 1.3. Chi phí dự trữ  Chi phí đặt hàng Đó là toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc thiết lập các đơn hàng. Bao gồm:  Chi phí tìm nguồn hàng; thực hiện quy trình đặt hàng (giao dịch, ký hợp đồng, thông báo qua lại);  C hiphÝ   Ë n  µng vË n    nh h ( chuyÓ n, èc  ì.) b d ..  C hiphÝ  in    lª quan  Õ n hanh o¸ cho  çi® ¬n  µng ® t t n  m  h C hiphÝ   Æ thµng ¨ t  Ö   í  è Ç n  Æ thµng    ®  t ng û l v is l ®   →  Ó   ¶m     Ý   µy  è Ç n  Æ thµng  ph¶iÝ t  è ­î § gi chiph n s l ®     ,s l ng  ® Æ thµng  çil n í   m  Ç ln    
 6. I. HÀNG DỰ TRỮ VÀ CÁC CHI PHÍ CÓ LIÊN  QUAN 1.3. Chi phí dự trữ  Chi phí tồn trữ (duy trì) hàng dự trữ Chi phí phát sinh trong thực hiện hoạt động tồn Chi trữ. • C hiphÝ   èn   v • C hiphÝ   Þ ch  ô ­ kho t Õ ,b¶o  Ó m ..   d v lu  ( hu   hi .) • C hiphÝ  huª nhµ    t  kho t   ( huª kho,b∙..   i.) • r   o  t kho m Ê tm ¸ ,h­  áng.. C hiphÝ   ñir do ån    (   t  h .) duy r   ù r  ¨ cï sè ­î dù r C hiphÝ     t × d t ÷ t ng  ng  l ng  t ÷ →  Ó   ¶m     Ý   µy  Ç n  Æ thµng  Ò u Ç n  í  è  § gi chiph n c ®  nhi l v is ­ ng    Ç nh lî m çil n  á  
 7. I. HÀNG DỰ TRỮ VÀ CÁC CHI PHÍ CÓ  LIÊN QUAN 1.3. Chi phí dự trữ  Chi phí mua hàng Chi phí được tính từ khối lượng hàng của đơn hàng và giá mua một đơn vị.    
 8. II. KỸ THUẬT PHÂN TÍCH A ­ B ­C TRONG PHÂN  LOẠI HÀNG DỰ TRỮ  (Do nhà kinh tế người Ý Vilfredo Pareto đưa ra) %   ãö  aït ë  v gi  r haì dæ û r î ng  tæ                   80 N hãm   A                   25 N hãm   B                     5 N hãm   C %   è ­î s l ng  hµng  ù r d t÷    
 9. II. KỸ THUẬT PHÂN TÍCH A ­ B ­C TRONG PHÂN  LOẠI HÀNG DỰ TRỮ  Tác dụng cña  ỹ thuật phân tích ABC trong công k tác quản trị dự trữ: Các nguồn tiềm lực dùng mua hàng nhóm A cần phải cao  hơn nhiều so với nhóm C, do đó cần sự ưu tiên đầu tư thích đáng vào quản trị nhóm A. Các loại hàng nhóm A cần có sự ưu tiên trong bố trí, kiểm  tra, kiểm soát về hiện vật. Trong dự báo nhu cầu về vật tư, chúng ta cần áp dụng  phương pháp dự báo khác nhau cho các nhóm hàng khác nhau. Nhóm A cần được dự báo cẩn thận hơn các nhóm khác. C ¸ s¶n  È m  o¹    ­î qu¶n ý   c  ph l iC ® c  l b»ng ki m     Þ nh    Ó kª ® kú,sè ­î dù r   µ ¸ ¹ cè  Þ nh.   l ng  t ÷ v t it o  ®      
 10. III. DỰ TRỮ ĐÚNG THỜI ĐIỂM 3.1. Khái niệm lượng dự trữ đúng thời điểm Lượng dự trữ đúng thời điểm là lượng dự trữ tối thiểu cần thiết để giữ cho hệ thống sản xuất và điều hành hoạt động bình thường.    
 11. III. DỰ TRỮ ĐÚNG THỜI ĐIỂM 3.2. Những nguyên nhân cụ thể của những biến đổi gây ra chậm treex hoặc không đúng lúc của quá trình cung ứng  Các nguyên nhân thuộc về lao động, thiết bị, nguồn vật tư của nguồn cung ứng không đảm bảo các yêu cầu.  Không nắm chắc yêu cầu khách hàng;  Thiết lập các mối quan hệ không chặt chẽ giữa các khâu;  Hệ thống cung cấp chưa đảm bảo đúng các yêu cầu của dự trữ (gây ra mất mát, hư hỏng).    
 12. III. DỰ TRỮ ĐÚNG THỜI ĐIỂM 3.3. Những giải pháp nhằm giảm dự trữ trong các giai  đoạn Giảm bớt lượng dự trữ nguyên vật liệu ban đầu.  Giảm bớt lượng sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản   xuất. Giảm bớt lượng dụng cụ, phụ tùng.  Giảm thành phẩm dự trữ.  Khi mức tiêu dùng không thay đổi thì lượng dự trữ trung bình sẽ là: L­î ­ ng dù t ÷ t i ® a + l r è  î dù r  èit Ó u ng  t ÷ t  hi Læ åüng                      2 = dæ û r î tæ   t ung  çnh  r b    
 13. IV. NHỮNG MÔ HÌNH DỰ TRỮ C hiphÝ   Æ thµng   ®  C hiphÝ  ån r   t t÷ S¶n ­îl ng  ® Æ thµng    l  µ bao  nhi u? ª    
 14. 4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬  1.M h ® h ki t c b¶n  (The  asi Econom i O r   B c  c  der quanttiy  m odel­EO Q )    C ¸ gi t Õ tcña  «  ×nh: c  ¶ hi   mh ph¶ibi tt ­í vµ   N hu  Ç u  c   Õ  r c  nhu  Ç u  c kh«ng  æ i ®;  Ph¶ibi tt ­í t êigi kÓ  õ    Æ thµng    Õ  r c h   an  t khi®   cho  Õ n  ® khinhË n  ­î hµng  µ hêigi ® ã    ® c  v t   an  kh«ng  æ i®;  L­î hµng  ña  çi® ¬n  µng  ­î t ùc  Ö n r ng  cm  h ® c h hi t ong  m étchuyÕ n  µng  µ  ­î t ùc  Ö n    étt êi® i m     h v ® c h hi ë m  h   Ó t ­ c; ® ∙® Þ nh r í   s¶n ­î  K h«ng i n  µnh  Ê u r  heo  tÕ h kh tõ t l ng;  C hØ  Ý nh  Õ n   o¹    Ý  µ    Ý  ån r   µ  t ® hail ichiph l chiph t t ÷ v chiphÝ   Æ thµng;   ®   S ù hi thôtt ong  t Õ    r kho  µn oµn  ho t kh«ng x¶y  a  Õ u  rn nh­  ¬n  µng  ­î t ùc  Ö n  óng t êigi ® h ® c h hi ®  h   an.    
 15. 4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬  1.M h ® h ki t c b¶n  (The  asi Econom i O r   B c  c  der quanttiy  m odel­EO Q )                        Qmax Q = Qmax:2 O A B C Thêigi   an  ong  ã:   *:S ản ­î cña  ét® ¬n  µng lî hµng  ù r  èi® a) (­ ng  Tr ®   Q   l ng  m  h d tữ t        :D ù r  èit Ó u    O   t ữ t  hi          Q   Q *    ­î dù r  r           =  :2:l ng  t ữ t ung  ìnhb   khoảng  ch  Ó   õ    Ë n  ­î           A   A B   B C :                   O =  =  c¸ k t khinh ® c  hµng  Õ n    ö  ông  Õ thµng  ña  ét® î vÞ   µng  ù r . ® khis d h  c m   n  h d tữ    
 16. 4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬  1.M h ® h ki t c b¶n  (The  asi Econom i O r   B c  c  der quanttiy  m odel­EO Q )      4. 1.X¸ ® Þ nh  c  h«ng  è  ¬  1.   c  c¸ t s c b¶n  ña  «  ×nh  cmh EO Q ×C   tong  ăm    hiphÝ   n C hiphÝ   Æ thµng  S è Ç n  Æ thµng r   ®  =  l ®   cho  çil n  Æ t m  Ç ®   D.S = C dh Q × chiph t tữ 1  t kho  L­î t n  =  ng å kho r  ình      Ý  ån r   ® ¬n  Þ   C hiphÝ  ån    t.b v tong  ăm r n Q C tt = H 2 Trong  ã: ® d tữ D :N hu  Ç u  µng  ăm   Ò  o¹  µng  ù r   ch n v l ih Q :L­î hµng  ù r   d tữ cho  ét® ¬n  Æ thµng   ng  m  ®  S:C hiphÝ   Æ thµng Ý nh r n  ét® ¬n  µng    ®  t tª m   h t tữ tung  ình r n  ét® ¬n  Þ   ù r  r v d tữ tong  ăm . H :C hiphÝ  ån r  r    b tª m   n    
 17. 4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬  1.M h ® h ki t c b¶n  (The  asi Econom i O r   B c  c  der quanttiy  m odel­EO Q )    4. 1.X¸ ® Þ nh  c  h«ng  è  ¬  1.   c  c¸ t s c b¶n  ña  «  ×nh  cmh   EO Q C hi   TC phÝ Ctt Cdh S¶n ­î l ng D Q 2DS .S = .H Q2 = Q 2 H 2DS Q* = H    
 18. 4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬  1.M h ® h ki t c b¶n  (The  asi Econom i O r   B c  c  der quanttiy  m odel­EO Q )      4. 1. c ® Þ nh c¸ h«ng sè c¬ b¶n cña m «  1.  X¸ c t V Ý×nh  «ng t h  dô:EO Q y M ai nh chuyªn s¶n xuÊ t « ph¶i ï  C  Li  « t  d ng  t Ð p  Ê m   í  h t v inhu  Ç u  c 1000  Ê m / ăm .C hiphÝ   Æ t hµng  t n    ®  cho   m çi Ç n l  100.  l µ 000 ® ång/ ¬n hµng. ®  chi Ý  dù t ữ   µng l    ph rh µ 000  ång/Ê m / ăm . H ∙ x¸ ® Þ nh  ­î m ua  µng  èi ­u  5. ® t n   y  c  l ng  h t   cho  m çil n  Æ thµng?  Ç ®   2DS 2.(1000).(100.000) Q* = = = 200 H 5000 S è  ¬n  µng  ong  uèn: ® h m m D 1000 N= * = =5 Q 200    
 19. 4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬  1.M h ® h ki t c b¶n  (The  asi Econom i O r   B c  c  der quanttiy  m odel­EO Q )      4. 1. X¸ ® Þ nh  c  h«ng  è  ¬  1.   c  c¸ t s c b¶n  ña  «  ×nh  cmh EO Q K ho¶ng  ch  ÷a    Ç n  Æ t hµng  (   ­î t nh  heo  c¸ gi hail ®     T) ® c  Ý t c«ng  S äú  ì l ì   ãûc r nga y a m vi t ong  thøc sau:  nàm T= S äú æ åüng  n  ì m ong  l âå ha ng  G i sö r m uäún N ) t l m   Ö c  ×nh  © n  ¶  tong  m ,C «ng y µ vi b n¨  ( qu 300  µy. ng   Kho¶ng  ch  ÷a   Ç n  Æ thµng: c¸ gi hail ®              T  300   =  ngµy             =  :5  60  Tæ ng    Ý : chiph Q* D TC = * S + H 2 Q 1000 200 TC = ×100.000 + × 5000 = 1.000.000 200 2    
 20. 4.   «  ×nh  ¬n  µng  nh Õ   ¬  1.M h ® h ki t c b¶n  (The  asi Econom i O r   B c  c  der quanttiy  m odel­EO Q )    4. 2.X¸ ® Þ nh hêi® i m   Æ thµng ¹  O P 1.   c  t  Ó ®   liR               R O P  d  L              =  x  d:N hu  Ç u  µng  µy  Ò     c h ng v nguyª vË tlª n   i u             hu  Ç u  n¨           N c c¶  m d =         è  µy        S ng s¶n  Ê ttong  m xu  r n¨ L  hêigi vË n  :t   an  chuyÓ n  ¬n  µng ® h V Ý   ô:C «ng y ¾ p ¸ ® i n ö    ã  d  t l r p  Ö t H c nhu  Ç u  Ò   étl ¹  © y  c v m  o id dÉ n  S2 µ  000  ¬n  Þ / m .Thêigi l m   Ö c r TY  l 8. ® v n¨     an µ vi tong  m   ña  n¨ c C «ng y µ  t l 200  µy.Thêigi vË n  ng     an  chuyÓ n  ét® ¬n  µng µ  m  h l 3  ngµy.   §i m   Æ tlihµng  O P  Ïl : Ó ®  ¹  R s  µ       R O P  8. =  000:200  3=    x  120  ¬n  Þ ® v    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản