Quản trị nhân sự - Chương 1

Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
142
lượt xem
42
download

Quản trị nhân sự - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là quá trình làm cho những hoạt động được hoàn thành với hiệu quả cao bằng hoặc thông qua người khác. Là nói đến con người, cụ thể là con người trong công ty hoặc trong các tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị nhân sự - Chương 1

 1. MBA LEÂ THAØNH HÖNG – ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HCM
 2. - TEÂN MOÂN HOÏC: QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ - SOÁ TÍN CHÆ: 3 TÍN CHÆ. SOÁ TIEÁT QUY ÑOÅI: 45 TIEÁT. - NOÄI DUNG MOÂN HOÏC: CUNG CAÂP CHO HOÏC VIEÂN CAÙC KIEÁN THÖÙC VAØ KYÕ NAÊNG CAÀN THIEÁT ÑEÅ GIUÙP CHO CAÙC QUAÛN TRÒ GIA KEÁT HÔÏP GIÖÕA CHIEÁN LÖÔÏC CON NGÖÔØI VÔÙI CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA COÂNG TY QUA ÑOÙ THU HUÙT, TUYEÅN CHOÏN VAØ BOÁ TRÍ ÑUÙNG NGÖÔØI CHO ÑUÙNG VIEÄC; ÑOÀNG THÔØI KHUYEÁN KHÍCH NHAÂN VIEÂN LAØM VIEÄC MOÄT CAÙCH COÙ HIEÄU QUAÛ NHAÁT NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SXKD CUÛA DOANH NGHIEÄP TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG. - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC – TS. TRAÀN KIM DUNG, NXB THOÁNG KEÂ QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ - NGUYEÃN HÖÕU THAÂN, NHAØ XUAÁT BAÛN LAO ÑOÄNG XAÕ HOÄI, 2008. 2. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC – GOERGE T.MILKOVICH, JOHN W. BOUDREAU.. NHAØ XUAÁT THOÁNG KEÂ, 2005 3. CAÙC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO KHAÙC GIAÛNG VIEÂN: MBA LEÂ THAØNH HÖNG – ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HCM
 3. NOÄI DUNG PHAÀN GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC IV PHAÀN THU HUÙT NGUOÀN NHAÂN LÖÏC I PHAÀN ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN II PHAÀN DUY TRÌ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC III
 4. CHÖÔNG I
 5. PHAÀN I - CHÖÔNG 2. HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC - CHÖÔNG 3. PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC - CHÖÔNG 4. QUAÙ TRÌNH TUYEÅN DUÏNG -- CHÖÔNG 5. TRAÉC NGHIEÄM VAØ PHOÛNG VAÁN
 6. PHAÀN II - CHÖÔNG 6. ÑÒNH HÖÔÙNG VAØ PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP - CHÖÔNG 7. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NHAÂN SÖÏ
 7. PHAÀN III - CHÖÔNG 8. ÑAÙNH GIAÙ NAÊNG LÖÏC THÖÏC HIEÄN CUÛA NHAÂN VIEÂN - CHÖÔNG 9. TRAÛ COÂNG LAO ÑOÄNG - CHÖÔNG 10. QUAN HEÄ LAO ÑOÄNG
 8. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH ÑIEÅM ÑIEÅM MOÂN HOÏC (100 %) ÑIEÅM QUAÙ TRÌNH ÑIEÅM THI (40 %) CUOÁI KYØ 1. THAM GIA LÔÙP 10% 2. BAØI TAÄP NHOÙM 20% (70 %)
 9. PHAÀN I
 10. CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 10
 11. NỘI DUNG Khaùi nieäm Vai troø cuûa QTNS Vai trò của phòng QTNS Quá trình phát triển của QTNS Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán QTNS Đánh giá trình độ QTNS 11
 12. 1. QUAÛN TRÒ NHAÂN LÖÏC LAØ GÌ ? 1.1. Khaùi nieäm HRM bkmax.info
 13. CHÖÔNG I TUYEÅN DUÏNG NHAÂN SÖÏ DOANH NGHIEÄP Nhaèm phuïc vuï ÑAÙNH GIAÙ PHAÙT TRIEÅN NHAÂN SÖÏ NHAÂN SÖÏ ÑÒNH MÖÙC LÖÔNG BOÅNG
 14. DOANH NGHIEÄP CHUÙNG TA Ñang treân ñöôøng tieán tôùi thaønh coâng
 15. Laø quaù trình laøm cho nhöõng hoaït Laø noùi ñeán con ngöôøi, cuï theå ñoäng ñöôïc hoaøn thaønh vôùi hieäu laø con ngöôøi trong coâng ty quaû cao baèng hoaëc thoâng qua hoaëc trong caùc toå chöùc ngöôøi khaùc. NHÂN SỰ QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 15
 16. QUAÛN TRÒ Quaûn trò: + Tính khoa hoïc: Ñoøi hoûi nhaø quaûn trò phaûi coù caùc kieán thöùc, kyõ naêng chuyeân moân vaø quaûn trò + Ngheä thuaät laõnh ñaïo: Ñoøi hoûi nhaø quaûn trò phaûi coù caùc naêng löïc baåm sinh nhö: - Thoâng minh - Coù taøi thuyeát phuïc, loâi cuoán ngöôøi khaùc laøm theo mình - Khaû naêng mau choùng naém baét vaán ñeà vaø ra quyeát ñònh - Xöû lyù caùc tình huoáng moät caùch linh hoaït 16
 17. NHAÂN SÖÏ Con ngöôøi coù: + YÙ thöùc khaùc nhau, Naêng löïc khaùc nhau, Ñaëc ñieåm khaùc nhau, Haønh vi khaùc nhau, Tieàm naêng phaùt trieån khaùc nhau… + Coù khaû naêng thaønh laäp caùc nhoùm hoäi ñoaøn theå ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa mình, Coù theå ñaùnh giaù, ñaët caâu hoûi ñoái vôùi caùc quaûn trò gia.. 17
 18. 1. Khái niệm QTNS: là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn điều chỉnh, kiểm tra sự trao đổi chất (năng lượng, thần kinh, bắp thịt) CÁC YẾU TỐ VC (CÔNG CỤ LĐ, CON NGƯỜI ĐỐI TƯỢNG LĐ) CỦA CẢI, VẬT CHẤT THOẢ MÃN NC CON NGƯỜI DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI 18
 19. 1. Khái niệm (tiếp) QTNS: BAO GỒM CÁC CÔNG VIỆC… HOẠCH ĐỊNH TỔ CHỨC CHỈ HUY KIỂM SOÁT PHỐI HỢP (PLANNING) (ORANIZING) (LEADING) (COOPERATING) (CONTROLING) …CÁC HĐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU HÚT, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NLĐ TRONG CÁC TỔ CHỨC 19
 20. 1. Khái niệm (tiếp) QTNS: LÀ NGHỆ THUẬT… SỬ DỤNG CHỌN LỰA NHÂN VIÊN CŨ NHÂN VIÊN MỚI NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CV ĐẠT MỨC TỐI ĐA KHUYẾN KHÍCH NV LÀM VIỆC MỘT CÁCH HQ NHẤT 20
Đồng bộ tài khoản