Quản trị nhân sự - Chương 6

Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
170
lượt xem
52
download

Quản trị nhân sự - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình hội nhập vào môi trường làm việc: giới thiệu nhân viên mới về tổ chức, về đơn vị công tác, về chính công việc mà họ sẽ đảm nhận. NV hội nhập vào khung cảnh làm việc mới. Chương trình tái hội nhập vào môi trường làm việc: NV đang làm việc được trang bị các kiến thức , kỹ năng nhằm chuẩn bị cho họ hội nhập vào môi trường mới, thay đổi trong tương lai Làm cho nhân viên mới dễ thích ứng với tổ chức Cung cấp thông tin liên quan đến công việc và kỳ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị nhân sự - Chương 6

 1. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ MBA. LÊ THÀNH HƯNG
 2. ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP - Chương trình hội nhập vào môi trường làm việc: giới thiệu nhân viên mới về tổ chức, về đơn vị công tác, về chính công việc mà họ sẽ đảm nhận. NV hội nhập vào khung cảnh làm việc mới. Chương trình tái hội nhập vào môi trường làm việc: NV đang làm việc được trang bị các kiến thức , kỹ năng nhằm chuẩn bị cho họ hội nhập vào môi trường mới, thay đổi trong tương lai
 3. Mục đích Làm cho nhân viên mới dễ thích ứng với tổ chức Cung cấp thông tin liên quan đến công việc và kỳ vọng Giảm bớt sai xót và tiết kiệm thời gian Tạo một ấn tượng thuận lợi
 4. CÁC GĐ CỦA CT HỘI NHẬP Đánh giá và theo dõi Chương trình chuyên môn Chương trình tổng quát HNMT/LV
 5. MUÏC ÑÍCH GIAÙ TRÒ TAÏO RA GIAÙ TRÒ TAÏO RA CHO DOANHNGHIEÄP CHO MOÃI NGÖÔØI NGHIEÂN CÖÙU ÑÒNH HÖÔÙNG & PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP
 6. GIAÙ TRÒ TAÏO RA CHO MOÃI NHAÂN VIEÂN Phaùt hieän ra caùc khaû naêng ngheà nghieäp Ñöa ra quyeát ñònh choïn löïa ngheà nghieäp ñuùng ñaén vaø coù keá hoaïch ñaàu tö vaøo giaùo duïc, ñaøo taïo chính xaùc, tieát kieäm Thoûa maõn ñoái vôùi caùc muïc tieâu ngheà nghieäp, taïo ra söï ñoùng goùp toát nhaát cho toå chöùc
 7. GIAÙ TRÒ TAÏO RA CHO DOANH NGHIEÄP Tuyeån nhaân vieân coù naêng khieáu phuø hôïp vôùi coâng vieäc Khuyeán khích nhaân vieân trung thaønh, taän tuïy vôùi doanh nghieäp Ñoäng vieân nhaân vieân thöïc hieän coâng vieäc toát hôn Khai thaùc vaø giuùp nhaân vieân phaùt trieån caùc khaû naêng tieàm taøng cuûa hoï
 8. QUY TRÌNH ÑÒNH HÖÔÙNG & PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP Quy trình 2. Xaùc ñònh naêng löïc 1. Xaùc ñònh naêng löïc caàn hieän coù, ñieåm maïnh- thieát cuûa coâng ty yeáu cuûa nhaân vieân 3. Xaùc ñònh nhaân vieân 4. Ñònh höôùng vaø phaùt ñang ôû naác thang ngheà trieån ngheà nghieäp cho nghieäp naøo nhaân vieân
 9. QUY TRÌNH ÑÒNH HÖÔÙNG & PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP (tt) Naêng löïc caàn thieát cuûa coâng ty Maïnh 1 2 4 3 Yeáu Maïnh Naêng löïc cuûa caù nhaân
 10. ÑAÙNH GIAÙ NAÊNG LÖÏC NGHEÀ NGHIEÄP CUÛA NHAÂN VIEÂN Tìm hieåu muïc tieâu cuûa nhaân vieân Döïa vaøo trình ñoä chuyeân moân NLĐ Döïa vaøo nhöõng thaønh tích ñaõ ñöôïc trong quaù trình laøm vieäc Döïa vaøo khaû naêng caù nhaân, naêng löïc vaø kinh nghieäm cuûa nhaân vieân
 11. Döïa tuoåi taùc cuûa nhaân vieân Söû duïng caùc baøi Test traéc nghieäm ñeå ñaùnh giaù naêng löïc cuûa nhaân vieân Döïa vaøo baûn moâ taû coâng vieäc Tìm hieåu ñònh höôùng phaùt trieån ngheà nghieäp cuûa nhaân vieân
 12. ASSESSMENT CENTER Kieåm tra IQ, EQ Kieåm tra naêng löïc thöïc haønh Phoûng vaán Thaûo luaän nhoùm khoâng thuû lónh Thi huøng bieän Baøi taäp thöïc haønh veà khaû naêng ñieàu haønh caùc coâng vieäc haøng ngaøy Troø chôi kinh doanh Phaân tích vaán ñeà vaø ra quyeát ñònh
 13. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN 3-14tuổi KHÁM PHÁ, THĂM DÒ -Tự nhận thức 15-24tuổi THIẾT LẬP 25-44tuổi -Tự -Tìm kiến DUY TRÌ khẳng thức SUY TÀN -Thử 45-hưu định thách -Vừa làm, -Sức khoẻ -Củng cố thăm dò -Ổn định vị trí nn -Chấp -Phát hiện nhận vai -Khủng -Tích luỹ, khả năng trò nv trẻ hoảng lúc bản thân -Hiệu quả giữa đời I
 14. Nghiên cứu, Thực tiễn khám phá ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ Nghệ thuật NGHIỆP CÁ Truyền thống NHÂN Kinh doanh Xã hội
 15. NHỮNG VẤN ĐỀ THEN CHỐT TRONG NGHỀ NGHIỆP Quá trình hoạch định, phát triển nghề nghiệp: khám phá bản thân: tài năng, .. Những đặc điểm then chốt trong nghề nghiệp là: những quan tâm, giá trị mà con người không muốn từ bỏ một khi họ đã lựa chọn
 16. PHÂN LOẠI THEN CHỐT TRONG NGHỀ NGHIỆP Được Được Được phục vụ làm làm người Được có Được Được công Được việc có khác quyền làm việc làm việc làm tính ổn thừa trong quản trị việc việc độc định hành, lĩnh vực sáng tạo lập sự ảnh kỹ hưởng thuật, và kiểm chuyên Được làm các công việc đa soát môn dạng, phong phú người khác
 17. KHẢ NĂNG CÁ NHÂN Năng khiếu cá Khả năng nghề nhân: nghiệp - khéo léo,giao tiếp, - Làm việc với con trí nhớ, người - DN nên trắc - Làm việc với các nghiệm để lãnh số liệu đạo phát hiện tài năng trẻ - Làm việc với các loại vật dụng
 18. TÌM HIỂU VỀ NGHỀ NGHIỆP Tìm hiểu năng lực cá nhân Tìm hiểu nghề nghiệp Tìm hieåu thoâng qua : »Töø ñieån danh muïc ngaønh ngheà »Soå tay tra cöùu ngheà nghieäp »Saùch baùo, phim aûnh, caùc thoâng baùo tuyeån duïng, caùc cô quan dòc vuï lao ñoäng
 19. Ảnh hưởng môi trường và phát triển nghề nghiệp Làm cha mẹ nghề nghiệp của người phối Môi trường kinh ngẫu doanh, thu nhập và các yếu tố tâm lý…
 20. Thực hiện mục tiêu nghề nghiệp Mở rộng các mối Tạo cơ hội quan hệ giao tiếp Hiệu quả: -Tính cách cá nhân - Lãnh đạo Môi trường văn hoá Tìm kiếm sự …. Cuốn hút vào hướng dẫn trong công việc nghề nghiệp Tự đề cử hoặc tự giới thiệu mình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản