intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản trị nhóm

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

275
lượt xem
82
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng cho bạn cách để làm việc nhóm mang lại hiệu quả nhiều hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị nhóm

  1. QU N TR CHI N LƯ C - Các nhóm chi n lư c Khái ni m Các i th c nh tranh có các i u ki n và cách ti p c n c nh tranh tương t nhau L pb n nhóm chi n lư c - Bi u di n v trí c nh tranh mà các i th trong ngành. - Th t c g m : + Nh n di n các c tính phân bi t, d a trên các bi n s ch y u như : -> giá/ch t lư ng (cao, trung bình, th p), -> ph m vi a lý ( a phương, vùng, qu c gia, toàn c u), -> m c h i nh p d c (không, m t ph n, hoàn toàn), r ng ph s n ph m (r ng, h p), -> s d ng kênh phân ph i (không, m t vài, t t c ), -> m c cung c p d ch v ,… - nh v các doanh nghi p lên h tr c t a v i t ng c p các c tính phân bi t. - V các vòng tròn bao quanh nhóm chi n lư c, tương ng v i t l doanh s c a nhóm so v i toàn ngành. Khi xây d ng nhóm chi n lư c c n lưu ý : - Th nh t, hai bi n l a ch n trên các tr c t a không liên quan cao v i nhau, - Th hai, các bi n l a ch n s khác bi t l n v v th c a m i doanh nghi p. - Th ba, các bi n s không ph i là nh lư ng, hay hiên t c, mà nó thư ng là các bi n r i r c hay xác nh trên cơ s x p h ng ho c k t h p. - Th tư, v ư ng bao các nhóm t l v i doanh s các doanh nghi p trong nhóm so v i toàn ngành cho phép ph n ánh qui mô tương i c a m i nhóm. - Th năm, n u có nhi u hơn hai bi n có th v m t s b n bi u di n khác nhau v v th c nh tranh Hàm ý c a nhóm chi n lư c - Trư c h t, các i th c nh tranh g n gũi nh t c a công ty là nh ng công ty trong nhóm chi n lư c c a nó
  2. - Th hai, nhóm chi n lư c khác nhau có v th khác nhau so v i l c lư ng trong s các l c lư ng c nh tranh. - Rào c n di ng b o v các công ty trong m t nhóm nào ó trư c các e d a nh p t nhóm khác. h n ch kh năng◊+ N u rào c n di ng th p, e d a nh p cu c cao, tăng giá và l i nhu n. các◊+ Rào c n di ng cao, e d a nh p cu c th p công ty trong nhóm cơ h i tăng giá và nh n l i nhu n cao hơn a. S c i ti n và c u trúc ngành - C nh tranh như m t quá trình ư c thúc y b ng c i ti n. - C i ti n thành công có th cách m ng hóa c u trúc ngành - Khi c u trúc ngành ang b cách m ng hóa b i s c i ti n, giá tr di trú n các mô hình kinh doanh m i. - Mô hình năm l c lư ng c nh tranh và nhóm chi n lư c là tĩnh t i, có th là công c h u ích cho vi c phân tích c u trúc ngành trong th i kỳ n nh. - C u trúc c a nh ng ngành như th b cách m ng hóa liên t c b i c i ti n ; không có th i kỳ cân b ng -> mô hình năm l c lư ng c nh tranh và nhóm chi n lư c có giá tr b h n ch b. C u trúc ngành và các khác bi t c a công ty - Các ngu n l c và năng l c khác bi t c a m t công ty là y u t quan tr ng hơn nhi u -> mô hình năm l c lư ng c nh tranh và nhóm chi n lư c tr nên kém ý nghĩa, - M t công ty không ph i là sinh l i ch b i vì nó trong ngành h p d n. C NH TRANH THEO CHU KỲ NGÀNH Chu kỳ s ng c a ngành: - Th i kỳ u phát tri n - Tăng trư ng - Tái t ch c - Bão hòa ; - Suy thoái
  3. Th i kỳ u phát tri n - Là khi ngành mà m i xu t hi n và b t u phát tri n + S tăng trư ng ch m: -> Ngư i mua chưa quen v i các s n ph m c a ngành, -> Giá cao do công ty không hư ng ư c tính kinh t c a qui mô, -> Các kênh phân ph i chưa phát tri n. + Các rào c n nh p cu c d a trên quy n v bí quy t công ngh cơ b n hơn là ti t ki m chi phí hay s trung thành nhãn hi u. + S ganh thư ng không hư ng nhi u vào giá mà: -> nh hư ng vào ngư i tiêu dùng, -> M r ng kênh phân ph i, -> Hoàn thi n thi t k s n ph m. Các ngành tăng trư ng - Nhu c u v s n ph m c a m t ngành b t u c t cánh, - Trong m t ngành tăng trư ng, + Nhu c u phát tri n r t nhanh vì nhi u khách hàng m i gia nh p th trư ng. + Ki m soát các bí quy t công ngh như là m t rào c n nh p ã gi m nhi u. + Rào c n nh p cu c khác có khuynh hư ng tương i th p, + Ganh ua tương i th p. Tái t ch c ngành - Nhu c u ti n d n t i m c bão hòa, Nhu c u b h n ch b i s thay th . - Khi m t ngành i vào giai o n tái t ch c: + Ganh ua gi a các công ty tr nên mãnh li t. + Năng l c theo t c tăng trư ng quá kh . -> dư th a năng l c s n xu t. + C g ng s d ng năng l c này, -> gi m giá. -> K t qu là có th x y ra cu c chi n tranh giá, Các ngành bão hòa - Th trư ng hoàn toàn n m c bão hòa, nhu c u b gi i h n b i s thay th . - Trong giai o n này: + Tăng trư ng th p th m chí b ng không. + Các rào c n nh p cu c tăng lên, và e d a nh p cu c t các i th ti m tàng gi m + Các công ty không duy trì t c tăng trư ng quá kh n a, mà gi th ph n c a h . + C nh tranh vì phát tri n th ph n d n n gi m giá. -> h u qu là m t cu c chi n v giá, + Các công ty b t u t p trung vào c c c ti u hóa chi phí và t o s trung thành nhãn hi u. Ngành suy thoái
  4. - H u h t các ngành u i vào giai o n suy thoái. - Trong giai o n suy thoái: + Tăng trư ng âm, vì : -> thay th công ngh , -> các thay i xã h i, -> nhân kh u h c, -> c nh tranh qu c t . +M c ganh ua gi a các công ty hi n có thư ng tăng lên, Tùy thu c: -> t c suy gi m -> cao c a rào c n r i ngành, +V n chính trong giai o n suy thoái là năng l c dư th a. Trong khi c g ng s d ng các năng l c dư th a L C LƯ NG D N D T S THAY I TRONG NGÀNH Khái ni m - Các th l c là tín hi u t o nên nh ng khích l hay s c ép cho s thay i. - L c lư ng d n d t có tác ng m nh nh t n các thay i v môi trư ng và c u trúc ngành. Phân tích các l c lư ng d n d t là tìm ra các nguyên nhân chính c a các thay i trong ngành, (thư ng ch 3-4) Phân tích các l c lư ng d n d t g m hai bư c - Nh n di n nh ng l c lư ng d n d t ngành - ánh giá tác ng có th có lên ngành.. Các l c lư ng d n d t ph bi n nh t - S thay i v m c tăng trư ng dài h n c a ngành - Các thay i v ngư i mua s n ph m và cách th c s d ng chúng - C i ti n s n ph m, thay i công ngh , c i ti n marketing - S thâm nh p hay r i ngành c a các hãng l n - S phát tán các bí quy t công ngh - Các thay i v chi phí hi u qu - S phát sinh nh ng s thích c a ngư i mua v nh ng s n ph m khác bi t hơn là nh ng hàng hóa thông thư ng - Nh ng thay i v quy nh và chính sách - Toàn c u hóa và c u trúc ngành + Trư c h t, ranh gi i c a m t ngành không d ng l i biên gi i qu c gia, + Th hai, s d ch chuy n t các th trư ng qu c gia n toàn c u làm sâu s c thêm s ganh ua + Th ba, tính kh c li t c nh tranh tăng lên, cùng v i m c c i ti n. + Cu i cùng, s gi m u n các rào c n thương m i ã m c a nhi u th trư ng v n ư c b ov cho các công ty bên ngoài tham gia. NG THÁI C A I TH Nhà chi n lư c c n theo sát i th ; - hi u ư c các chi n lư c c a h , - theo dõi hành ng c a h , - o lư ng s c m nh và i m y u c a h , - và c g ng d ki n nh ng bư c i ti p theo c a h . NHÂN T THEN CH T CHO THÀNH CÔNG (KFS- Key Factor of Competitive Success) - Là nh ng nhân t tác ng m nh nh t t i kh năng thành t trên th trư ng c a các thành viên
  5. trong ngành - Nhân t then ch t thành công tr l i câu h i : + i u gì khi n khách hàng l a ch n gi a các nhãn hi u? + M i ngư i bán ph i làm gì thành công, các kh năng và ngu n l c nào c n ph i có ? + Nh ng ngư i bán ph i làm gì duy trì l i th c nh tranh b n v ng ? Các nhân t then ch t thành công tùy theo ngành và theo t ng kho ng th i gian, do các l c lư ng d n d t và các i u ki n c nh tranh thay i K T LU N V S C H P D N C A NGÀNH - Cu i cùng trong phân tích ngành là tr l i câu h i: + ngành có h p d n hay không, + tri n v ng c a ngành có th cho m t kh năng sinh l i trên trung bình hay không? - Các nhân t quan tr ng cho các nhà qu n tr xem xét bao g m : + Ti m năng tăng trư ng c a ngành + Tình tr ng c nh tranh hi n t i có cho phép t ư c kh năng sinh l i y hay không, các l c lư ng c nh tranh tr nên m nh hơn hay y u hơn + V th c nh tranh c a công ty trong ngành, và nó s tr nên m nh hơn hay y u hơn + Kh năng c a công ty khai thác các i m y u c a nh ng i th y u hơn + Công ty có th t b o v , hay phòng th v i các nhân t làm cho ngành kém h p d n hay không + Kh năng c nh tranh c a công ty phù h p v i các y u t then ch t c a thành công trong ngành n m c nào +M c r i ro hay không ch c ch n c a tương lai ngành + Tính kh c li t c a các v n ang t ra i v i ngành + N u công ty ti p t c trong ngành có làm tăng kh năng thành công c a nó trong các ngành khác mà nó quan tâm hay không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2