intTypePromotion=1

Quản trị tài chính - Chương 2: Môi trường tài chính của doanh nghiệp

Chia sẻ: Luutanluc Luc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

1
589
lượt xem
294
download

Quản trị tài chính - Chương 2: Môi trường tài chính của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này sẽ giúp các bạn phân biệt được sự khác nhau của các hình thức tổ chức doanh nghiệp, sự khác nhau giữa các thành phần của hệ thống tài chính và ôn tập phương pháp tính khấu hao, những quy định hiện hành về cách tính khấu hao, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, giải được bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị tài chính - Chương 2: Môi trường tài chính của doanh nghiệp

 1. CHƯƠNG II itườ  àic nh ủ do M ô  r ngt  hí c a  anh  ng ệ hip Ho tđộ  àic nh ủa  to   itường ạ   ngt  hí c DN r ngmô  r   t ếnào h      1
 2. M ụctê c ương2  iu h   • SV hảo uận  ự  t l s khác  nhau  ủa  c các  nh hức  hì t t   ức  N   ựa  ổ ch D d vào uậtdoanh  l   ệ VN nghi p    năm   2005 • SV  phân  ệtđược  ự  bi   s khác  nhau  ữa  gi các  thành  ần  ủa  ệ hống àichí   hị  ph c h t t   nh :t t ường àichí   r t   nh,các ổ  ức àichí   t ch t   nh,các  công  ụ àichí   ơ  ở  ạ ầng àichí c t   nh,c s h t t   nh • Ô n ạiphương  l   pháp í khấu    những  tnh  hao và  quiđịnh  ện    hi hành  ề  v cách í khấu  tnh  hao,   cách í t ế hu  ập  N ,gi iđược   ập tnh hu t nh D   ả  bàit   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 2
 3. u ầ Yê c u • SV ì đọ  uậtdo ng ệ 2005   ót ể hảol ận  ềs   tm  cl   anh  hip  để c  h t  u v  ự khácnhau ủa áchì t ứct  hứcdo ng ệ   c c   nh h  ổ c   anh  hip • SV  ctangwe :f t e vn    ế   cc  hành  ần ủa  đọ  r   b  e p.du. để bitđượ  áct ph c hệt ố  àic nh,nhận a ự    ệ  ủa ừngt  h ngt  hí   r s khácbitc t  hành  ần ph và  tì bàyc  ácbạn r ngnhó rnh   hoc   to   m • Đọ  ạ     ọ   uy n ýkết án    ớ ạ   ươngpháp í clibàih cng ê l   o để nh liph   tnh  khấu   àis n ốđịnh,phươngpháp í t ết nhập  anh  haot  ả c       tnh hu  hu  do ng ệ hip   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 3
 4. N ộ  idung Các loại hình doanh nghiệp Chương 2 Hệ thống tài chính CS TC :Thuế Khấu hao tài sản cố định   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 4
 5. C ác oạihì doanh  l   nh  ệ nghi p • LuậtD oanh    nghi p  ăm   ệ n 2005   ủa  ệ   c Vit Nam   quy  nh  ề  ệc hành ập,t   ức  ản ý  đị v vi t l  ổ ch qu l và  ạtđộng  ủa  l ạihì do ho   ng ệ c các o   nh  anh   hip   gồm  ô  y r h   ệ   ữu   ạn ,c ng  y ổ   c ng t tác nhim h h  ô t c phần ,c ng  y  ợp    ô t h danh   do và  anh   hip  ư  ng ệ t nhân .Luậtdoanh      ệ 2005  nghi p  còn  đị quy  nh  về  m  ô  y. nhó c ng t • Luậtnàyđ đượcQuố   ộ  ệ     ã    ch iVitNam  á  ,kỳ  ọ kho XI  h p  t ứ  t ngq ng   t   năm  h 8 hô  ua  ày29 háng11  2005,c   ệ l c  óhiu ự   hihành ừ  ày1 háng7  ăm  t   t ng   t   n 2006.   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 5
 6. Côngt  r h  ệ hữu  ạn  ytác nhim  h Một thành viên, chịu trách nhiệm trên vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Từ 2 đến 50 thành viên, chịu trách nhiệm trên vốn góp   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 6
 7. Cô  yc   ần ngt  ổ ph Cổ phần thường, chịu trách nhiệm trên vốn góp, có quyền chuyển nhượng Công ty cổ phần Cổ phần ưu đãi, cổ phần thành lập, có quyền chuyển nhượng sau 3 năm   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 7
 8. Cô  yhợp  ngt   danh Thành viên hợp danh, chịu trách nhiệm vô hạn Công ty hợp danh Thành viện góp vốn, chịu trách nhiệm hữu hạn   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 8
 9. Do ng ệ t   anh  hip ư nhân Một cá nhân làm chủ DN tư nhân Chịu trách nhiệm vô hạn   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 9
 10. m ắ Tó t t Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Các hình thức tổ chức doanh nghiệp của VN Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 10
 11. M ôit ường àichí và   r t   nh  thuế Thành  ần ủa  ệt ố  àic nh ph c h  h ngt  hí • Tổ hứct  hí c  àic nh ị tườ  àic nh • Th r ngt  hí  ụ t  hí • Côngc  àic nh • Cơ ở  ạ ầng àic nh s h t t  hí   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 11
 12. Tổ hứct  hí c  àic nh • H ệ hống  t các ổ  ức í dụng  t ch tn  bao  gồm : ­C ác  TD      TC nhà  ước­N H TM   n   C ổ  ần  ô hị ph đ t • ­N H TM   ổ  ần    C ph nông hôn­C hi t     nhánh  ngân  hàng  ước  n ngoài  gân  ­N hàng i doanh­C ông y àichí   lên    t t   nh­ t cho huê àichí   đại C ông y  t t   nh­VP    ệ ngân  di n  hàng  ước  n ngoài    ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 12
 13. Tổ chức tài chính Quỹ Qu NHTM tín dụng ỹđ B Nhà nước Th ảo ầu ị t hi rư ểm tư ờn g H ệt ố    h ng Quỹ hỗ trợ H ệt ố  h ng ng hàng ân  phát triển     ân  phing hàng cố m ng Cầ rườ t hị hịTrư án T ờng u ệm kho n NH nước bư t ki điệ hứng ế ngoài NH cổ Ti phần T c   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 13
 14. ị tườ  àic nh Th r ngt  hí • Là ự ắp  ế để ạor gi   ị h i a áccông  ụ  s s x p  t  a  aodc g ữ c   c t   nh àichí   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 14
 15. Thị trường tài chính Thị trường Thị trường tiền tệ Vốn Thị Thị TT vay Thị Trường TT TT trường dài hạn trường Liên cầm cố Chứng vay thuê Ngoại ngân BĐS khoán ngắn tài chính hố i hàng hạn   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 15
 16. Phân o it ị tườngt  hí dựa   hờihạn  lạ  h r  àic nh  vàot   c a ácc ngc  i   ị h  ủ c  ô  ụ gaodc • Th r ng in ệl t ị tườngt  hánh  ị tườ tề t  à h r  àic c ê g aodc nợ  ắn  ạn;bao ồ t ị huy n i   ị h  ng h   g m h  tường  ố  oái h r ngvay  ắn  ạn 1  ăm) ácc ng ụ và  dàih ( n   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 16
 17. Cô  ụ àic nh ngc t  hí • Nhữngt  ản àic nh i   ị h r n h r ngg il  àis t  hí g aodc tê t ị tườ  ọ à  ô  ụ t  hí c ngc  àic nh • Cô  ụ àic nh r n h r ngtề t  í phiu    ngc t  hí tê t ị tườ  in ệ:tn  ế kho bạct ươngphiu,c ứngc ỉ in ửit ận  ận  ân  ,h   ế  h  h tề g ,hu nh ng hàng… • Cô  ụ àic nh r n h r ngvố :táiphiu,c   ngc t  hí tê t ị tườ   n  r   ế  ổ ế phiu • Chứngkho pháisnh   ợp  ngkỳ  ạn,hợp  ng   án   i :h đồ   h   đồ   t ngl ,q ề c ọ   án  i. ươ  ai uy n h n,ho đổ .   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 17
 18. Công cụ tài chính Công cụ Công cụ thị trường tiền tệ thị trường vốn Tín phiếu Chứng chỉ kho bạc tiền gửi Chứng khoán Thương phái sinh phiếu Trái Cổ Phiếu Phiếu Hối phiếu Đô la, EU   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 18
 19. Cơ ở  ạ ầngt  hí s h t  àic nh Cơ ở  ạ ầng:l khuô khổ   ácbê gi   ị h  s h t   à  n  để c   n  aodc t  hí àic nh   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 19
 20. Cơ ở  ạ ầngt  hí s h t  àic nh Luật pháp Nguồn lực Cơ sở hạ tầng tài chính Thông tin Hệ thống thanh toán   ảngvin     ồ   Gi   ê :LêH ngNhung 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2