intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quản trị trường học: Cơ sở lí luận, thực trạng đào tạo ở Việt Nam và thế giới

Chia sẻ: DanhVi DanhVi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
5
lượt xem
1
download

Quản trị trường học: Cơ sở lí luận, thực trạng đào tạo ở Việt Nam và thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết cho thấy chương trình đào tạo ngành quản trị trường học hấp dẫn với người học bởi giá trị quản trị một cách khoa học và hệ thống. Từ đó giúp người học có cơ hội học hỏi chia sẻ kinh nghiệm từ những nhà quản trị giáo dục có kinh nghiệm trong và ngoài nước được trang bị năng lực chuyên môn cao và có khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục nước nhà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị trường học: Cơ sở lí luận, thực trạng đào tạo ở Việt Nam và thế giới

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 9-12<br /> <br /> QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC: CƠ SỞ LÍ LUẬN, THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO<br /> Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI<br /> Nguyễn Thị Hương, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Ngày nhận bài: 15/01/2018; ngày sửa chữa 19/01/2018; ngày duyệt đăng: 22/01/2018.<br /> Abstract: The bachelor program of School Management aims to equip learners with general, fundamental,<br /> core knowledge in human resource management, administrative and organizational management,<br /> educational program development and evaluation. With the legal bases, the scientific basis and the overview<br /> of the training of bachelors of school management in the world and Vietnam, the article shows that the<br /> curriculum of the school management is attractive to learners thanks to the scientific and systematic<br /> management value. Through this course, learners have an opportunity to learn experiences from the world<br /> and domestic administrators who are equipped with high professional competence, capable of meeting<br /> attractive career opportunities to meet the practical requirements of education reform of our country.<br /> Keywords: School management, administration, student, lecturers, university.<br /> 1. Mở đầu<br /> Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi<br /> mới căn bản, toàn diện GD-ĐT chỉ rõ các hạn chế của<br /> GD-ĐT của nước ta hiện nay, đó là: - Chất lượng, hiệu<br /> quả GD-ĐT còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục<br /> đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống GD-ĐT thiếu<br /> liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức<br /> GD-ĐT; còn nặng lí thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo<br /> thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh<br /> doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú<br /> trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kĩ<br /> năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra<br /> và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất; - Quản<br /> lí GD-ĐT còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán<br /> bộ quản lí giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và<br /> cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và<br /> phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm<br /> đạo đức nghề nghiệp; - Đầu tư cho GD-ĐT chưa hiệu<br /> quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho GD-ĐT chưa phù<br /> hợp. Cơ sở vật chất kĩ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất<br /> là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.<br /> Để giải quyết các hạn chế đó, một trong các giải<br /> pháp đặt ra là “Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo,<br /> bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục<br /> gắn với nhu cầu phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh,<br /> quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa<br /> đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo.<br /> Tiến tới giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; giáo viên,<br /> giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình<br /> độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm. Giảng viên<br /> cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sĩ trở lên và phải<br /> được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ<br /> quản lí giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ<br /> quản lí”.<br /> <br /> Ở tầm vĩ mô, nhân lực cho công tác quản lí, hoạch<br /> định chính sách về GD-ĐT được đào tạo tại các cơ sở<br /> GD-ĐT trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo<br /> ngành Quản lí giáo dục đã và đang được triển khai tại các<br /> cơ sở giáo dục đại học như Trường Đại học Giáo dục<br /> (ĐHGD), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại<br /> học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Quản lí giáo dục, Học<br /> viện Chính trị An ninh nhân dân… Tuy nhiên, đào tạo<br /> nhân lực để thực thi các công việc quản lí, điều hành cụ<br /> thể trong các cơ sở GD-ĐT (Quản trị trường học, Quản<br /> trị cơ sở GD-ĐT…) thì chưa có cơ sở giáo dục đại học<br /> nào trong nước nào thực hiện.<br /> Đại học Bắc Carolina Charlotte (Hoa Kì) công bố<br /> mục tiêu đối với chương trình cử nhân ngành Quản trị<br /> trường học “Chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho<br /> học viên năng lực quản lí và điều hành, đặc biệt là cho<br /> các vị trí như hiệu trưởng và hiệu phó”. Trường Đại học<br /> Bang Mississippi “Chương trình chào đón sinh viên<br /> mong muốn có khả năng tạo cảm hứng, sáng tạo, các nhà<br /> lãnh đạo có tầm nhìn xa cho trường học thế kỉ XXI”.<br /> Khi người học có nguyện vọng đối với nghề nghiệp<br /> trong lĩnh vực giáo dục, ngoài lựa chọn các ngành sư<br /> phạm như sư phạm Toán; Vật lí; Hóa; Sinh… người học<br /> có thể có thêm lựa chọn đối với các công việc liên quan<br /> đến lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo các hoạt động giáo dục,<br /> đánh giá và phát triển chương trình đào tạo.<br /> Các cơ sở đào tạo ngành cử nhân quản trị trường học<br /> trên thế giới cho rằng, khi sinh viên đạt được bằng cử<br /> nhân về quản trị trường học, họ hiểu rõ về cách tổ chức<br /> hoạt động giáo dục như thế nào, họ biết cách quản lí hiệu<br /> quả các giảng viên, đảm bảo năng lực của giáo viên và<br /> đánh giá chương trình giảng dạy. Chương trình này có<br /> nhiều học phần có ích trực tiếp cho vị trí các nhà quản lí<br /> trong nhà trường. Hầu hết các tiểu bang ở Hoa Kì,<br /> <br /> 9<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 9-12<br /> <br /> Australia yêu cầu các hiệu trưởng trường tiểu học, trung<br /> học cơ sở và phổ thông phải có trình độ tối thiểu bằng<br /> thạc sĩ. Để tiếp tục phát triển nghề nghiệp, sinh viên tốt<br /> nghiệp ngành này tiếp tục học thạc sĩ về quản trị trường<br /> học hoặc quản lí giáo dục.<br /> Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện đổi mới căn<br /> bản toàn diện GD-ĐT, cán bộ lãnh đạo và quản lí nhà<br /> trường cần được trang bị những kiến thức cập nhật thế<br /> giới về quản trị nhà trường, hướng đến sự hội nhập trong<br /> nước và quốc tế. Đứng trước tình hình đó, Trường<br /> ĐHGD - Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội xây dựng<br /> đề án thí điểm đào tạo ngành Quản trị Trường học nhằm<br /> đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho quản trị<br /> nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới<br /> GD-ĐT hiện nay. Chương trình đào tạo ngành Quản trị<br /> Trường học được kế thừa kinh nghiệm đào tạo cử nhân<br /> các ngành sư phạm và quản lí giáo dục của Trường<br /> ĐHGD. Chương trình cử nhân ngành Quản trị trường<br /> học với mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức<br /> chung, cơ bản, cốt lõi về quản trị nguồn nhân lực, quản<br /> trị hành chính và tổ chức, phát triển/đánh giá chương<br /> trình giáo dục trong nhà trường. Chương trình sẽ cung<br /> cấp kiến thức sâu về việc vận hành một cơ sở giáo dục,<br /> đặc biệt trong quá trình hội nhập quốc tế nhưng vẫn đảm<br /> bảo được đào tạo đầy đủ năng lực nghiên cứu, tham gia<br /> xây dựng và phát triển môi trường giáo dục từ việc lập<br /> kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo<br /> dục và giám sát đánh giá nhằm phát triển chương trình<br /> giáo dục của cơ sở giáo dục.<br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. Các căn cứ pháp lí cho phép mở chương trình<br /> Các cơ sở pháp lí cho phép triển khai việc xây dựng<br /> đề án mở chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị<br /> Trường học gồm:<br /> - Luật Giáo dục do Quốc hội ban hành ngày<br /> 14/06/2005;<br /> - Luật Giáo dục đại học do Quốc hội ban hành ngày<br /> 18/06/2012;<br /> - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi<br /> mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.<br /> - Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT ngày 16/04/2015<br /> của Bộ GD-ĐT về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu<br /> về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối<br /> với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình<br /> xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình<br /> độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.<br /> - Nghị định số 186/2013/NĐ- CP ngày 17/11/2013<br /> của Chính Phủ về ĐHQG;<br /> - Quy chế Tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các<br /> cơ sở giáo dục đại học thành viên được ban hành theo<br /> <br /> 10<br /> <br /> Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Thủ<br /> tướng Chính phủ;<br /> - Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQG Hà Nội ban hành<br /> kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN, ngày<br /> 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội;<br /> - Quy định mở mới và điều chỉnh chương trình đào<br /> tạo ở ĐHQG Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số<br /> 1366/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/04/2012 của Giám đốc<br /> ĐHQG Hà Nội.<br /> - Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 03/04/2009 của<br /> Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHGD<br /> thuộc ĐHQG Hà Nội;<br /> - Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường<br /> ĐHGD được ban hành theo Quyết định số 568/QĐ-TCCB<br /> ngày 02/07/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHGD;<br /> - Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày<br /> 06/09/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành<br /> Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và<br /> đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo<br /> trình độ đại học;<br /> - Kết luận số 1761/TB-ĐHQGHN, ngày 29/5/2017<br /> của Giám đốc ĐHQG Hà Nội tại buổi làm việc với<br /> Trường ĐHGD ngày 11/05/2017.<br /> - Quyết nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo tại<br /> phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường<br /> ĐHGD-ĐHQG Hà Nội ngày 14/06/2017.<br /> 2.2. Luận cứ khoa học về ngành Quản trị trường học<br /> Chuyên ngành đào tạo cử nhân Quản trị trường học<br /> đã được triển khai tại rất nhiều nước trên thế giới, trong<br /> đó có những nước phát triển như: Mĩ, Anh, Australia,<br /> Thụy Điển. Các trường này đã đào tạo cử nhân chuyên<br /> ngành Quản trị trường học nhiều năm qua với chỉ tiêu<br /> mỗi năm tuyển sinh từ 50 đến 150 tùy theo từng trường.<br /> Ở Việt Nam, chưa có cơ sở đào tạo cử nhân nào đào tạo<br /> chuyên ngành này. Chương trình đào tạo cử nhân tương<br /> tự với Quản trị trường học như Quản lí Giáo dục cũng đã<br /> được triển khai ở nhiều trường đại học. Các chương trình<br /> do Việt Nam cấp bằng đã có (Học viện Quản lí Giáo dục,<br /> Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh,<br /> Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh…). Tuy nhiên, trong<br /> bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, cần chuyên nghiệp<br /> hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí và chuyên viên trong<br /> các cơ sở giáo dục, cần trang bị cho họ những kiến thức<br /> quản trị nhà trường cập nhật thế giới, hướng đến sự hội<br /> nhập trong nước và quốc tế.<br /> Để đáp ứng nhu cầu học tập và đào tạo đội ngũ cán<br /> bộ lãnh đạo và chuyên viên công tác trong lĩnh vực giáo<br /> dục, Trường ĐHGD-ĐHQG Hà Nội thiết kế chương<br /> trình cử nhân Quản trị trường học nhằm xây dựng các<br /> kiến thức về quản trị, về giáo dục học và nâng cao năng<br /> lực quản trị trường học.<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 9-12<br /> <br /> Nhiều trường học từ mầm non đến trung học phổ<br /> thông có nhu cầu về đội ngũ có trình độ về quản trị trường<br /> học và đây là chuyên ngành thiết thực nhất cho công tác<br /> quản trị, đặc biệt là cho đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu<br /> trưởng, chuyên viên. Việc mở chuyên ngành đào tạo cử<br /> nhân Quản trị trường học sẽ có thêm một sự lựa chọn mới<br /> cho học sinh, sinh viên có mong muốn công tác trong các<br /> cơ sở giáo dục, muốn trau dồi những kiến thức chuyên<br /> sâu về quản trị trường học.<br /> Bên cạnh đó, ở nước ta hiện nay có hơn 600 trường đại<br /> học, cao đẳng, trung cấp, trong đó, đội ngũ cán bộ quản lí,<br /> chuyên viên lại chưa được đào tạo bài bản phù hợp với vị<br /> trí công tác. Việc khảo sát đã cho thấy rằng, chương trình<br /> đào tạo cử nhân Quản trị trường học là một trong những<br /> chương trình đào tạo thu hút được đông đảo sự quan tâm,<br /> ủng hộ của đội ngũ cán bộ quản lí. Chương trình đã nhận<br /> được những đánh giá cao của các cơ sở tuyển dụng và đặc<br /> biệt các cán bộ quản lí đang công tác tại các trường đại<br /> học, cao đẳng, trung cấp và các trường phổ thông.<br /> Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi đội ngũ cán bộ,<br /> nhân viên cần phải có năng lực phát hiện, giải quyết các<br /> vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng<br /> kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng<br /> lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính<br /> cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra<br /> được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề<br /> phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu<br /> trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng<br /> xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí<br /> tuệ tập thể trong quản lí và hoạt động chuyên môn; có<br /> khả năng nhận định, đánh giá và quyết định phương<br /> hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả<br /> năng dẫn dắt chuyên môn để xử lí những vấn đề lớn.<br /> Đối với các cán bộ quản lí, có thể thấy rằng, kĩ năng<br /> lãnh đạo và ra quyết định phù hợp với vị trí công tác quản<br /> lí trong cơ sở giáo dục là rất quan trọng. Bên cạnh đó, các<br /> kĩ năng phát triển và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong<br /> quản trị cơ sở giáo dục; kĩ năng tư duy phản biện, sáng<br /> tạo trong thực tiễn quản lí cơ sở giáo dục; kĩ năng giải<br /> quyết một cách sáng tạo các vấn đề thực tiễn phù hợp với<br /> địa phương cũng là những kĩ năng góp phần quan trọng<br /> tạo nên thành công của công tác giáo dục.<br /> Dưới góc độ phát triển KT-XH cho đất nước, đội ngũ<br /> cử nhân sau khi tốt nghiệp được kì vọng là có khả năng<br /> ứng dụng những kiến thức đã học được áp dụng vào thực<br /> tiễn quản trị nhà trường, từ đó góp phần vào sự phát triển<br /> của nền giáo dục nước nhà.<br /> Với thực tế nhu cầu xã hội đa dạng và điều kiện đào<br /> tạo nhân lực có trình độ được đào tạo chuyên nghiệp còn<br /> nhiều hạn chế như ở Việt Nam hiện nay, trong khi nhu cầu<br /> đào tạo cán bộ có trình độ nghiệp vụ về quản trị trường học<br /> <br /> 11<br /> <br /> trở nên cấp bách, Chương trình đào tạo cử nhân chuyên<br /> ngành Quản trị trường học nếu được phép triển khai sẽ góp<br /> phần quan trọng phát triển các hoạt động của nhà trường<br /> và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên nhà<br /> trường. Mặt khác, đào tạo cử nhân Quản trị trường học góp<br /> phần vào đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng, hiệu<br /> quả GD-ĐT trong các nhà trường hiện nay.<br /> 2.3. Tình hình đào tạo quản trị trường học trên thế giới<br /> và Việt Nam<br /> 2.3.1. Ở Việt Nam:<br /> - Chưa có cơ sở đào tạo nào đào tạo cử nhân ngành<br /> Quản trị trường học, Trường ĐHGD-ĐHQG Hà Nội có<br /> chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành này (bắt đầu<br /> tuyển sinh từ năm 2017);<br /> - Chương trình đào tạo cử nhân Quản lí giáo dục: Tại<br /> các trường sư phạm, Trường ĐHGD, Học viện Quản lí<br /> giáo dục…, trang bị cho người học các kiến thức chung,<br /> cơ bản cốt lõi về quản lí ngành giáo dục nói chung, quản<br /> lí đào tạo, hành chính giáo dục và quản lí giáo dục nói<br /> riêng; rèn luyện năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ,<br /> quyền hạn của chuyên viên hành chính trong các cơ sở<br /> giáo dục và cán bộ quản lí trong lĩnh vực giáo dục. Theo<br /> quy định mới, sản phẩm của chương trình này là chuyên<br /> viên hành chính giáo dục.<br /> - Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học quản lí: Tại<br /> Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG<br /> Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; khoa Quốc<br /> tế - ĐHQG Hà Nội (học bằng tiếng Anh)…, người học<br /> được cung cấp thông tin, kiến thức, được rèn luyện<br /> phương pháp tư duy cũng như kĩ năng tác nghiệp, các kĩ<br /> năng mềm thông qua các học phần mang tính liên ngành<br /> của các hoạt động quản lí…<br /> - Chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục học:<br /> Đào tạo giảng viên hoặc những chuyên gia về lĩnh vực<br /> khoa học giáo dục như: lí luận giáo dục, phương pháp<br /> luận, giảng dạy, tâm lí giáo dục, quản lí, xây dựng<br /> chương trình, chính sách giáo dục…<br /> - Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lí nhà<br /> nước: Cung cấp cho sinh viên có được kiến thức cơ bản<br /> về quản lí, kiến thức chuyên sâu về quản lí hành chính<br /> nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc<br /> quản lí hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư...<br /> 2.3.2. Trên thế giới<br /> Ngành quản lí, quản trị hiện đang là một trong những<br /> ngành đào tạo quan trọng trên thế giới, không chỉ ở các<br /> nước châu Âu, châu Mĩ, mà ngay cả các nước châu Á, các<br /> quốc gia được đánh giá là năng động và có tiềm năng về<br /> phát triển, đặc biệt trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay.<br /> Chương trình này sẽ tập trung phát triển các kĩ năng<br /> cần thiết để đảm bảo rằng giáo viên có năng lực và có<br /> trình độ. Sinh viên sẽ học các kĩ thuật dùng để đánh giá<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 9-12<br /> <br /> hiệu suất của giáo viên, giảng dạy phương pháp cải tiến,<br /> thực hành giám sát và kĩ năng phát triển nhân viên.<br /> Chương trình học này sẽ dạy sinh viên cách quản lí các<br /> cơ sở giáo dục, sinh viên sẽ được học các kĩ năng quản lí<br /> và lãnh đạo, và các phương pháp được sử dụng ngày nay;<br /> dạy sinh viên cách đánh giá, phát triển, lên kế hoạch<br /> chương trình giảng dạy và các chương trình giáo dục.<br /> Chương trình cử nhân Quản trị trường học từ xa của AIU<br /> là một chương trình tùy chỉnh được thiết kế cho bạn bởi sinh<br /> viên và cố vấn học tập của sinh viên. Tính linh hoạt để đáp<br /> ứng nhu cầu của học sinh hiếm khi được tìm thấy trong các<br /> chương trình học tập từ xa khác. Chương trình không đòi hỏi<br /> tất cả sinh viên phải học cùng một khoá học, sử dụng cùng<br /> một cuốn sách hay tài liệu học tập. Nó đặc biệt đề cập tới các<br /> điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân đối với các cơ hội thị<br /> trường trong lĩnh vực công việc chủ yếu và mong muốn. Một<br /> cách để nâng cấp các tiêu chuẩn học tập và quản lí của các cơ<br /> sở giáo dục là nâng cao trình độ học vấn của các quản trị viên,<br /> chương trình này được thiết kế riêng cho các quản trị viên<br /> trường học để đảm bảo rằng họ có kiến thức, kĩ năng và thái<br /> độ cần thiết để quản lí trường học.<br /> Chương trình Quản trị trường học tại Bang Ohio là một<br /> chương trình lãnh đạo đào tạo các vị Quản nhiệm Giáo dục<br /> trong tương lai của các trường học, hiệu trưởng và các nhà<br /> lãnh đạo của trường…<br /> Là một trong những chương trình ra mắt ở Hoa Kì, sinh<br /> viên sẽ học hỏi từ các cán bộ quản lí giáo dục, những người<br /> đã nghiên cứu sâu rộng và kinh nghiệm tại chỗ, tạo cho bạn<br /> một lợi thế nổi bật là một nhà lãnh đạo trong giáo dục.<br /> Sinh viên sẽ học về lãnh đạo và truyền thông, hiểu được<br /> các cơ sở giáo dục hay trường học hoạt động như thế nào từ những nỗ lực dẫn đến kết quả học tập, quan hệ con người<br /> và việc ra quyết định đối với các hệ thống cơ sở vật chất.<br /> Sinh viên theo đuổi chương trình này phản ánh một số<br /> phẩm chất mà các nhà lãnh đạo sở hữu. Họ là những học<br /> viên năng động, dũng cảm, học suốt đời và đam mê. Họ là<br /> những người có ảnh hưởng ở mọi cấp độ và loại người mà<br /> những người khác muốn theo.<br /> 3. Kết luận<br /> Với những căn cứ pháp lí, luận cứ khoa học và tổng<br /> quan tình hình đào tạo cử nhân quản trị trường học trên<br /> thế giới và Việt Nam, có thể khẳng định, Chương trình<br /> đào tạo ngành Quản trị trường học hấp dẫn với người học<br /> bởi giá trị quản trị một cách khoa học và hệ thống. Theo<br /> cách tiếp cận hệ thống, chương trình được xây dựng dựa<br /> trên trục quản trị, bao gồm từ quản trị chiến lược đến<br /> quản trị nhân sự. Thông qua khóa học, sinh viên sẽ được<br /> trang bị những kĩ năng cần thiết như khả năng hội tụ, kết<br /> nối nguồn nhân lực hay khả năng cải tiến, học hỏi từ các<br /> tổ chức khác… khóa học được tổ chức với chi phí phù<br /> hợp đối với sinh viên, có tính thực tiễn cao và có nhiều<br /> <br /> 12<br /> <br /> cơ hội thực hành những kiến thức kĩ năng nghề nghiệp<br /> được học. Sinh viên có các cơ hội học hỏi chia sẻ kinh<br /> nghiệm từ những nhà quản trị giáo dục có kinh nghiệm<br /> trong và ngoài nước. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được<br /> trang bị năng lực chuyên môn cao và có khả năng đáp<br /> ứng cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn đáp ứng yêu cầu thực<br /> tiễn đổi mới giáo dục nước nhà. Với điều kiện về cơ sở<br /> vật chất đảm bảo, đội ngũ cán bộ giảng viên chuyên môn<br /> tốt nhất hiện nay, nhà trường hoàn toàn có khả năng đáp<br /> ứng việc cung cấp chương trình Quản trị trường học.<br /> Với mục tiêu phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại<br /> học theo định hướng Đại học nghiên cứu, chương trình<br /> Quản trị nhà trường sẽ là một điểm nhấn quan trọng giúp<br /> Trường ĐHGD - ĐHQG Hà Nội có một bước phát triển<br /> mới trong lĩnh vực đào tạo cán bộ giáo dục chất lượng<br /> cho đất nước.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Deal T.E. - Peterson D K (1999). Shaping School Culture<br /> The heart of Leadership. Jossey-Bass.<br /> [2] (Editor) (2006). New Foundations for Knowledge in<br /> Educational Administration, Policy, and Politics: Science<br /> and Sensationalism, Routledge. (June 23, 2006).<br /> [3] Douglas J. Fiore (2009). Introduction to Educational<br /> Administration: Standards, Theories, and Practice. Eye<br /> On Education.<br /> [4] Everard, K.B. - Geofrey Morris - Ian Wilson (2009). Quản<br /> trị hiệu quả trường học. NXB Hà Nội (Tài liệu dùng cho<br /> cán bộ quản lí trường phổ thông, bản dịch tiếng Việt).<br /> [5] Edward Moore - Don Bagin - Donald Gallagher (2015).<br /> School and Community Relations. The Pearson<br /> Educational Leadership Series.<br /> [6] George E. Pawlas (2005). Administrator's Guide to<br /> School-Community Relations. The 2nd Edition. Eye On<br /> Education, Inc.<br /> [7] James H.Donnel (2008). Quản trị học căn bản. NXB Lao<br /> động - Xã hội.<br /> [8] John A. Black (2002). What They Don't Tell You in Schools<br /> of Education about School Administration Reprint Edition.<br /> R&L Education; Reprint edition (January 15, 2002).<br /> [9] Manmohan Joshi (2012). Administration Skills.<br /> Manmohan Joshi and Ventus Publishing.<br /> [10] Marlene Caroselli (2010). Leadership skills for<br /> management, McGrawHill.<br /> [11] Neila A. Connors (2000). If You Don't Feed the Teachers<br /> They Eat the Students: Guide to Success for<br /> Administrators and Teachers (Kids' Stuff) Paperback May 1, 2000, Incentive Publications; Edition Unstated<br /> edition. R.C. Mishra, APH Publishing Corporation<br /> (2009), Theory of Education Administration.<br /> [12] Quốc hội (2005). Luật Giáo dục.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản