Quản trị vận hành

Chia sẻ: Hanh Nguyen Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:192

1
1.279
lượt xem
640
download

Quản trị vận hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị sản xuât và điêu hành là môn học chuyên ngành đôi với sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh. Trong xu thê hoi nhap toàn câu, cùng với nên kinh tê nang đong, ða linh vực, môn Quản trị sản xuât co đien đã mở rong ra nhiêu chuyên ngành khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị vận hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. --------------------- Biên so n: 1
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trang Bài gi i thi u 4 Bài 1: T ng quan v Qu n tr v n hành 7 Bài 2 Thi t k quy trình và công ngh 29 Bài 3: B trí m t b ng 61 Bài 4: Ho ch đ nh t ng h p 93 Bài 5: Qu n lý t n kho 125 Ho ch đ nh nhu c u v t tư s n xu t theo J.I.T Bài 6: 146 và s n x u t tinh g n Bài 7: Đi u đ s n x u t 176-192 2
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M TS T VI T T T TRONG BÀI TC: T ng chi phí Cf: T ng đ nh phí TR: T ng doanh thu T ng doanh thu V: S lư ng bán P: Giá s n ph m Z: L i nhu n TC: T ng chi phí Cv : Bi n phí tính cho t ng đơn v s n ph m. 3
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BÀI GI I THI U Chào m ng các b n đ n v i Chương trình đào t o t xa c a Trư ng Đ i h c M TP. H Chí Minh. Gi i thi u khái quát v môn h c Qu n tr s n xu t và đi u hành là môn h c chuyên ngành đ i v i sinh viên theo h c ngành Qu n tr kinh doanh. Trong xu th h i nh p toàn c u, cùng v i n n kinh t năng đ ng, đa lĩnh v c, môn Qu n tr s n xu t c đ i n đ ã m r ng ra nhi u chuyên ngành khác nhau như: Qu n tr d án, Qu n tr d ch v , Qu n tr chu i cung ng... v i s h tr c a t đ ng hóa và công ngh thông tin. Đi m tr ng y u c a môn h c là s giúp sinh viên có cái nhìn m i, hi u qu n tr s n xu t và đi u hành như m t ngh chuyên môn và có vai trò r t quan tr ng đ nâng cao l i th c nh tranh c a doanh nghi p trong giai đo n phát tri n kinh t hi n nay. M c tiêu c a môn h c Sau khi h c xong môn h c, sinh viên s : § Hi u đư c đây là m t ngành h c, m t ngh chuyên môn r t ph bi n trên th gi i và đang r t c n thi t cho các doanh nghi p Vi t Nam hi n nay. Ph m vi ng d ng không ch trong s n xu t mà còn trong đi u hành d ch v như ngân hàng, b o hi m, siêu th , v n t i… § Hi u đư c các khái ni m chuyên môn, ch c năng, qu n lý đi u hành, đ c bi t trong xí nghi p s n xu t, đ ng th i, phát huy hi u qu t các ch c năng khác (ti p th , tài chính, nhân s ...) trong doanh nghi p đ h tr cho v n hành. 4
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. § Gi i thi u m t s khái ni m v chi n lư c đi u hành. B c c tài li u Tài li u đư c chia thành 7 bài v i th i lư ng 60 ti t, tương đương 6 ti t/bài và 18 ti t cho bài t p, đư c thi t k theo m t trình t như sau: § Bài 1: T ng quan v qu n tr s n xu t và đi u hành. § Bài 2: Thi t k quy trình và công ngh . § Bài 3: B trí m t b ng. § Bài 4: Công su t và ho ch đ nh t ng h p. § Bài 5: Qu n lý t n kho. § Bài 6: S n xu t theo J.I.T và s n x u t tinh gi n. § Bài 7: Đ i u đ s n xu t. M i bài đ u đ ư c t ch c theo m t khung th ng nh t, bao g m các ph n sau: § Gi i thi u khái quát và m c tiêu c n đ t đư c. § Khái ni m cơ b n và cách h c. § N i dung cơ b n c a bài – tài li u tham kh o. § M t s đi m lưu ý khi h c. § Tóm lư c nh ng v n đ c n ghi nh . § Câu h i g i ý cho cá nhân/nhóm, c ng c bài. Hư ng d n khái quát cách h c môn h c § Phương pháp h c t p : Qu n tr s n xu t và đi u hành là m t khoa h c và là m t ngh thu t trong qu n lý nên công tác đào t o c n ph i h p nhi u p hương pháp khác nhau. Sinh viên t h c c n đ c th t k các bài h c theo th t đ n m b t đ ư c n i d ung môn h c. 5
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ ng th i, sinh viên c n tìm đ c thêm các tài li u tham kh o đã gi i thi u và các trang web đ m r ng và c p nh t ki n th c chuyên môn. Vi c t h c là r t t t, nhưng n u có k t h p đư c v i m t s hình th c khác như nêu v n đ , th o lu n nhóm, bài t p nhóm... và đ c bi t là th c t p, quan sát th c t t i các công ty trong ngành s n xu t, ch bi n, xu t nh p kh u, c u c ng, d ch v công nghi p , siêu th , ngân hàng… thì hi u qu h c t p , ti p thu ki n th c s tăng hơn r t nhi u. Do v y, tài li u hư ng d n ch là m t b ph n h tr cho sinh viên trong quá trình t đào t o, còn đ theo đu i đư c con đư ng ngh nghi p chuyên môn, sinh viên c n áp d ng ph i h p các phương pháp đào t o nói trên. Trong quá trình s d ng tài li u này như là m t công c t h c, n u có vư ng m c gì sinh viên có th trao đ i thêm v i gi ng viên đ n ôn t p cho l p ho c liên h tr c ti p v i tác gi theo đ a ch sau: nkimanh2001@yahoo.com. § Tài li u tham kh o: Sinh viên có th đ c thêm các sách và các ngu n thông tin trên Internet sau đây: 1. MPDF – Khoa Qu n lý Công nghi p – G iáo trình Qu n lý s n xu t và đi u hành. 2. Roberta S.Russell – Bernard W. Taylor III – Operations Management – Prentice Hall 2003. 3. TS. Đ ng Minh Trang – Qu n lý s n xu t và đ i u hành – Nhà Xu t b n Th ng kê, 2005. 6
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BÀI 1 T NG QUAN V QU N TR V N HÀNH Các b n thân m n ! Bài này s cung c p cho các b n t ng quan v qu n tr s n xu t và đ i u hành nh m m c tiêu giúp cho h c viên hi u v v n hành và t m quan tr ng c a nó trong s n xu t và d ch v . M i doanh nghi p đ u ph i cung c p s n ph m ho c d ch v nào đó nh m t o ra giá tr gia tăng đóng góp vào l i ích c a doanh nghi p và xã h i, vi c t o ra s n ph m/d ch v này chính là ch c năng c a s n xu t và đi u hành. Qu n tr s n xu t và đ i u hành liên quan đ n công tác ho ch đ nh và ki m tra m i ho t đ ng c n cho vi c cung c p s n ph m và d ch v cho doanh nghi p. Trong ph n này, chúng ta cũng s tìm hi u s tương tác gi a đi u hành s n xu t và các ch c năng khác c a ho t đ ng kinh doanh và cũng c n ph i nh n m nh r ng ch c năng đi u hành s n xu t chi m m t ph n l n trong các chi phí c a t ch c. Bài này cũng s gi i thi u khái ni m v các chi n lư c s n xu t trong b i c nh c nh tranh. M c tiêu c a bài Bài này s cung c p m t s khái ni m sau: • Các ch c năng qu n tr s n xu t và đi u hành, • M i liên h và s ph i h p gi a v n hành và các ch c năng khác c a doanh nghi p . • Mô t các thành ph n c a ch c năng v n hành. • Các chi n lư c trong v n hành c a d oanh nghi p s n xu t. • L i ích c a tính kinh t nh quy mô và tính kinh t nh p h i 7
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h p. Nh ng khái ni m cơ b n trong bài và cách h c § Khái ni m cơ b n – Đ u vào: bao g m t t c nh ng y u t liên quan đ n s n xu t. Có 7 y u t đ u vào đư c li t kê như sau: nguyên v t li u, cơ s h t ng (nhà xư ng), máy móc thi t b , lao đ ng (con ngư i), v n, công ngh , qu n lý. – Đ u ra: c a h th ng s n x u t là s n ph m hay d ch v . – G iá tr gia tăng: giá tr chênh l ch gi a đ u ra và đ u vào. § Cách h c: bài này sinh viên đ c tài li u hư ng d n là có th n m v ng đư c đi u c t lõi c a bài. Sinh viên đ c đ hi u n i dung c a bài ch không c n h c thu c lòng. N u sinh viên có cơ h i tham gia áp d ng m t s phương pháp h c t p như : trao đ i v i gi ng viên và b n h c, nêu v n đ và th o lu n, th o lu n nhóm... thì hi u qu s cao hơn. N I DUNG CHÍNH 1. T ng quan v qu n tr s n xu t và đi u hành 1.1 S n xu t - Qu n tr s n xu t S n xu t đư c đ nh nghĩa như là m t quá trình chuy n đ i t đ u vào thành đ u ra, trong h th ng đó: – Đ u vào g m 7 y u t : nguyên v t li u, cơ s h t ng (nhà xư ng), máy móc (thi t b ), con ngư i, v n, công ngh , qu n lý. – Đ u ra là s n ph m hay d ch v . Q uá trình s n xu t đư c th c hi n m t cách hi u qu khi đ u ra 8
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. có giá tr l n hơn t ng giá tr đ u vào. Lúc này, ta nói r ng đ u ra đ ã có nh ng giá tr gia tăng. Giá tr gia tăng Các y u t đ u vào Đ u ra Nhà xư ng Con ngư i Hàng hóa Quá trình x lý V t li u D ch v và chuy n hóa Thi t b Vn Qu n lý Công ngh Ph n h i Ph n h i Hình 1.1 : Mô hình hóa quá trình s n xu t Ví d v quá trình chuy n đ i: – V t lý: trong các tác v c a s n xu t, thay đ i hình dáng. – V trí: như trong h th ng v n t i ho c trong v n hành h th ng t n kho, siêu th . – Tinh th n: như trong h th ng gi i trí. Thu t ng “s n xu t” thư ng đư c s d ng đ di n t quá trình chuy n đ i trong nhà máy s n x u t, trong khi “đi u hành” xu t hi n nhi u lĩnh v c d ch v . 1 .2 Các ch c năng đi u hành Các ho t đ ng trong vi c Qu n tr s n xu t và đi u hành bao 9
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. g m: t ch c công vi c, ch n l a quá trình s n xu t/d ch v , ho ch đ nh đ a đi m, b trí thi t b , thi t k công vi c, đo lư ng hi u qu công vi c, đi u đ công vi c, qu n lý t n kho và l p k ho ch s n xu t. Nhà qu n lý đ i u hành gi i quy t các v n đ liên quan đ n con ngư i, công ngh và th i h n hoàn t t công vi c. Các nhà qu n lý này, ngoài s hi u bi t v khái ni m qu n tr s n xu t, c n đư c trang b ki n th c và k năng v k thu t và v n hành h th ng s n xu t. Các ch c năng c a s n xu t có quan h m t thi t v i các ch c năng khác trong m t nhà máy, m t doanh nghi p hay m t t ch c. S n xu t Ti p th Tài chính Hình 1.2: Nh ng ch c năng cơ b n c a m t doanh nghi p Hình 1.2 cho th y, m t nhà máy hay m t doanh nghi p có ba ch c năng cơ b n là: (1) Ti p th , (2) Tài chính và (3) S n xu t/d ch v. Các lĩnh v c khác như qu n tr nhân s , k thu t, k toán, cung ng v t tư… s h tr cho ba ch c năng này. Nói m t cách đơn gi n, ta có th xem b ph n ti p th đưa ra nhu c u cho s n x u t, b ph n tài chính cung c p ti n và b ph n s n xu t m i th t s s n xu t ra s n ph m ho c tr c ti p ph c v . Trong cách nhìn này, s n xu t s d ng nhân l c nhi u nh t và ngu n đ u tư tài s n l n nh t. 10
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Baûo trì Kyõ thuaät Heä thoáng thoâng tin tieáp thò -MIS Kinh Quan heä coâng doanh- Quaûn tr saûn xuaát chuùngđ(P.R.) Ti p th Mua haøng Nhaân söï Tài chính Hình 1.3.: Qu n tr S n xu t đư c xem như h t nhân k thu t Hình 1.3 cho th y, s n xu t đư c nhìn m t khía c nh khác là h t nhân k thu t c a m t t ch c. T t c ch c năng khác có m t đ h tr cho ch c năng đi u hành – s n xu t. Nh ng tác đ ng qua l i c a đi u hành – s n xu t v i các ch c năng khác đư c th hi n như sau: v i Ti p th – nh n các d b áo v nhu c u c a khách hàng cũng như thông tin ph n h i t khách hàng; v i Tài chính – các v n đ liên quan đ n huy đ ng v n, đ u tư tài chính, kinh phí và nh ng yêu c u c a c đông; v i Nhân s – các v n đ liên quan đ n đ ào t o, b i dư ng, tuy n d ng cũng như sa th i công nhân; v i Mua hàng – đ đ t các yêu c u mua s m v t tư và nguyên li u cho s n xu t, v i quan h công chúng là quan h đưa hình nh công ty (s n ph m) đ n v i xã h i, c ng đ ng; v i h th ng thông tin ti p th qu n lý và x lý thông tin v th trư ng và s n p h m; v i b o trì là duy trì s ho t đ ng c a máy móc thi t b . 11
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Các chi n lư c s n xu t 2.1. Đ t đ n th m nh trong c nh tranh M t doanh nghi p hay m t t ch c thành công khi nó vư t tr i hơn đ i th c nh tranh c a nó. M t nhà máy ph i có các th m nh trong c nh tranh đ p hân bi t nó v i các nhà máy c nh tranh khác. Ưu th c nh tranh mà m t nhà máy c n có hay c n phát huy s quy t đ nh các chi n lư c c a nhà máy này. N n t ng đ u tiên c a ưu th c nh tranh thông qua phương trình l i nhu n: L i nhu n = Doanh thu - Chi phí V ì v y đ t i đa hóa l i nhu n, công ty ph i ho c là t i đa hóa doanh thu ho c t i thi u hóa chi phí, t đây, ngư i ta đưa ra nhi u chi n lư c (tăng doanh thu, h chi phí) đ t o l i th c nh tranh. 2.2. Chi n lư c d n đ u v chi phí Đ có th d n đ u v chi phí, công ty thư ng có mũi nh n v công ngh , nghĩa là ph i có h u h t các thi t b đ t hi u qu v chi phí, đ ng th i ph i có hi u qu trong v n hành đ gi m chi phí. Công ty ph i s n xu t m t lư ng l n đ bù tr chi phí c đ nh khi đ u tư thi t b và t n d ng ưu th c a tính kinh t nh q uy mô. Tuy nhiên, đ có th gia tăng s n lư ng b t nh p v i tính kinh t nh quy mô, công ty c n ph i chu n hóa s n ph m đ có th s n x u t hàng lo t. Giá c trong vi c phân ph i và v n chuy n ph i đư c gi m c th p. Phương ti n đ đ t t i vi c d n đ u v giá c bao g m vi c hi n đ i hóa nhà máy, xây d ng nh ng trung tâm s n xu t khu v c, xây d ng nh ng m i liên h kinh doanh và đương nhiên c công tác ti p th . N ghiên c u và Phát tri n (R&D) gi vai trò quan tr ng trong vi c 12
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d n đ n s thành công c a chi n lư c này. Quy trình hi u qu v chi phí s đư c ki m ch ng b i vi c Nghiên c u & Phát tri n và sau đó nh ng quy trình s n xu t cũng như s n ph m s đư c thi t k và hi u ch nh sao cho vi c s n x u t d d àng và r . 2.3. Chi n lư c l i nhu n thông qua giá Đ đ t đư c l i nhu n qua vi c bán s n ph m v i giá cao, công ty ph i cung c p hàng hóa ho c d ch v đ n nh ng khách hàng s n sàng b qua nh ng s l a ch n giá th p. Nói cách khác, nh ng khách hàng này ch p nh n tr giá cao cho s n ph m ho c d ch v t t (có s khác bi t v i các s n p h m cùng lo i). Công ty ph i cung c p s n ph m ho c d ch v khác bi t v i nh ng công ty khác. L y ví d , công ty có th ch s n x u t nh ng s n ph m đ t ti n ho c lo i d ch v tiêu chu n cao. Theo quy lu t t ng quát, chi n lư c này có nh hư ng trên ti p th hơn trên s n xu t. B p h n ti p th ph i ph c v khách hàng b ng s khác bi t v i công ty khác. 2.4. Chi n lư c l i nhu n thông qua s t p trung M t công ty có th ch n l a s t p trung cho mình. S t p trung này có th là nh ng khách hàng mà công ty này ph c v . N hi u công ty Nh t đ ã thành công trong vi c t p trung theo khu v c. Nh ng công ty Nh t khác t p trung vào s n lư ng l n, giá bán th p khi đ i ch i v i s c nh tranh c a các công ty M . Thu n l i ban đ u c a h là giá c đ l y th ph n, sau khi thành công v i đi m t p trung này, h chuy n s t p trung sang nh ng s n ph m cao c p và đi m m nh chi n lư c này là ch t lư ng. 3. T ho ch đ nh đ n ki m soát Ho t đ ng ho ch đ nh đư c p hân lo i theo th i gian c n thi t đ hoàn t t nó. Phân lo i v th i gian: 13
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. – Ho ch đ nh dài h n (> 12 tháng), – Ho ch đ nh trung h n (t 1 tháng đ n 12 tháng), – Ho ch đ nh ng n h n cho vi c th c thi hi n t i. Đương nhiên th i gian n đ nh có th đư c thay đ i tùy thu c vào công ty. Ví d : h u h t các công ty khai thác m xem vi c ho ch đ nh đ n hai năm là ho ch đ nh ng n h n. Vài công ty thư ng phân bi t ho ch đ nh ng n h n v i vi c th c thi hi n hành. Ho ch đ nh dài h n (hay ho ch đ nh chi n lư c) liên quan đ n các v n đ r ng như dây chuy n s n x u t, đưa vào s d ng hay lo i đi các phương ti n s n x u t, thay th thi t b . Ho ch đ nh trung h n (hay ho ch đ nh t ng h p) liên quan đ n vi c cung ng nguyên v t li u hay vi c s d ng nhân l c. Ho ch đ nh ng n h n (hay ho ch đ nh tác nghi p) gi i quy t nh ng vi c c th trong đi u đ tác nghi p. Các câu h i thư ng xu t hi n trong ho ch đ nh ng n h n là: s n ph m nào, đơn hàng nào s đư c đi u đ đ s n xu t t i chuy n nào ? Đương nhiên vi c phân lo i theo th i gian như trên không ph i hoàn toàn phân bi t, trung h n có th ch ra nhu c u v nh ng phương ti n s n xu t khác (ho ch đ nh dài h n) ho c nhu c u ph i h p đ ng bên ngoài (ho ch đ nh ng n h n). 14
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phaûn hoài vaø Kieåm tra Hoaïch ñònh chieán löôïc/ Daøi haïn chieán thuaät (daøi hôn 12 Xaùc ñònh muïc tieâu thaùng) Hoaïch ñònh coâng suaát Xaùc ñònh nhu caàu Trung haïn (1 ñeán 12 Hoaïch ñònh toång hôïp thaùng) Nhu Xaùc ñònh möùc ñoä toàn caàu kho vaø nhaân löïc Leân keá hoaïch saûn xuaát Xaùc ñònh toác ñoä saûn xuaát ñoái vôùi töøng loaïi saûn phaåm Ngaén haïn (ngaén hôn 1 t haùng) Laäp baûng ñieàu ñoä saûn xuaát Ñieàu ñoä maùy moùc vaø coâng vieäc Hình 1.4. Phân lo i trong ho ch đ nh s n xu t 15
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.1. Ho ch đ nh dài h n Các k ho ch dài h n thư ng đư c p hân thành các k ho ch chi n lư c ho c k ho ch chi n thu t. Ho ch đ nh chi n lư c là thi t l p m c tiêu chung cho công ty. Ho ch đ nh phương th c ch n l a nh ng phương pháp c th đ th c hi n b n k ho ch chi n lư c. Ví d như m t p h n c a b n k ho ch chi n lư c có th là xây d ng nhà máy m t t nh, trong khi trong b n k ho ch phương th c s là xây nhà máy t nh Đ ng Nai. M c dù, các b n k ho ch phương th c là k ho ch dài h n nhưng nó khác v i k ho ch chi n lư c. Các k ho ch chi n lư c x ác đ nh khuynh hư ng trong c hai m t l i nhu n và x ã h i. Có nh ng câu h i c n đư c tr l i đ xây d ng k ho ch chi n lư c c a công ty: M c tiêu kinh doanh chính c a công ty b n là gì? Nhân t nào cho phép công ty gi đ ư c n đ nh và tăng trư ng ? M c tiêu tài chính c a công ty là gì? Đ i m m nh và đi m y u c a công ty là gì? Vai trò c a công ty như th nào trong xã h i? Trách nhi m c a công ty v i môi trư ng sinh thái, ch t lư ng s n ph m, công b ng trong cơ h i tuy n d ng và nh ng v n đ xã h i khác? M t thành t cơ b n trong s n xu t nh hư ng đ n ho ch đ nh chi n lư c là yêu c u v năng l c s n xu t d ài h n c a công ty. Nh ng quy t đ nh v năng l c s n xu t dài h n c a công ty các m c đ khác nhau, b i vì các phương pháp bi n đ i năng l c s n xu t thì tr i t ng n h n (làm vi c ngoài gi ) đ n trung h n (tăng ca) đ n d ài h n (m nhà máy m i). 3.2 Ho ch đ nh trung h n M c tiêu cơ b n c a ho ch đ nh trung h n là th a mãn nhu c u c a khách hàng. K ho ch h u như đư c ph i h p thi t l p b i b ph n tài chính, k toán, ti p th , s n xu t hay nh ng cá nhân có th m 16
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quy n trong công ty. Vi c th c hi n k ho ch này là do nhà qu n tr tác nghi p/s n xu t. Ho ch đ nh trung h n bao g m ho ch đ nh s n xu t và ho ch đ nh t ng h p . Trong ho ch đ nh s n x u t, công su t đư c thi t l p, vi c xác đ nh công su t tr c ti p nh hư ng đ n nhà máy các lĩnh v c: m c đ t n kho cho v t tư l n thành ph m, m c đ nhân l c và chi phí đào t o ho c tr lương. nh hư ng c a ho ch đ nh trung h n thì không l n như ho ch đ nh dài h n. Các quy t đ nh liên quan đ n m c đ c a nhân l c, ti n đ u tư vào thi t b m i, b trí m t b ng, nguyên v t li u, mua hàng. 3.3 Ho ch đ nh ng n h n B n k ho ch t ng h p trung h n đ ư c tách nh thành nh ng b n k ho ch s n x u t c th cho m i s n ph m m i nhà máy, phân xư ng hay văn phòng. Các b n k ho ch này đư c th c hi n thông qua vi c phân b tài nguyên (nhân s , v t tư và máy móc) và vi c đ t mua v t tư hay các chi ti t l p ráp. c p đ này, qu n đ c phân xư ng là ngư i ch u trách nhi m v v n đ tác nghi p nhưng ngư i này ch ch u trách nhi m v ho t đ ng thư ng ngày. Và h ch làm t t công vi c khi có đư c nh ng công c thích h p. Cung c p nh ng công c này là công vi c c a ngư i ho ch đ nh dài và trung h n. 3.4. Ki m soát N gay khi k ho ch đư c hình thành và vi c kinh doanh s n xu t b t đ u, ngư i q u n lý tác nghi p c n thi t tham gia vào quá trình ki m soát tác nghi p. Vì vi c ho ch đ nh không ng ng, nhà qu n lý c n đ ng th i có hai trách nhi m: ho ch đ nh và ki m tra. Ki m soát là các phương th c mà nh đó ngư i qu n lý đo lư ng m c đ hi u qu c a k ho ch đư c v n hành. Đ ki m soát tác nghi p, nh ng y u t v m c đ và ch t lư ng 17
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ u ra t m i công nhân và thi t b ph i đư c ghi nh n, nhà qu n lý c n có phương th c đ thu th p thông tin h u ích càng nhi u càng t t, càng nhanh càng t t. H th ng thông tin qu n lý (Management Information System – MIS) đ ư c s d ng v i nhi u hình th c. Nó có th là h th ng thông tin máy tính cung c p thông tin hàng ngày cho vi c q u n lý. Nó cũng có th là th i gian nhà qu n lý tiêu t n đ làm vi c v i công nhân đ c m nh n công vi c đư c ti n tri n th nào. M t h th ng thông tin qu n lý t t s bao g m c hai ch c năng này. Do đó, chìa khóa đ ki m soát là thông tin. Nhà qu n lý thành công chú ý đ n nh ng thông tin cung c p m t b c tranh t t nh t v s n xu t dù nó thành công hay th t b i. Vì v y nhà qu n lý c n có thông tin đ đo lư ng thành qu c a công vi c. Các thông tin thư ng đư c s d ng đ đo lư ng m c đ thành công là: l i n hu n, doanh s , chi phí, s n lư ng, s khách hàng đư c ph c v , ch t lư ng s n ph m và s khách hàng quay l i l n sau. 4. Các c p qu n lý M t cách đ p hân lo i các ki u ho ch đ nh là coi nó thu c v trách nhi m c a c p qu n tr nào cũng như thu c vào kho ng th i gian nào trong tương lai. N hà qu n lý c p cao Nhà qu n lý c p th p Q uan tâm đ n t ng quát Quan tâm đ n chi ti t Thi t l p k ho ch dài Thi t l p k ho ch trung h n, ng n h n hn K ho ch có t m nh K ho ch có t m nh hư ng đ n m t b hư ng đ n toàn công ty ph n ch c năng 18
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Coâng ty Tröôøng Ngaân Khaùch Haøng saûn xuaát ñaïi hoïc haøng saïn khoâng Hoäi ñoàng Ban quaûn Ban Toång Ban Ban Hoaïch quaûn trò trò giaùm ñoác giaùm giaùm ñònh ñoác ñoác chieán löôïc Giaùm Hieäu Giaùm Giaùm Hoaïch Chuû tòch ñoác tröôûng ñoác ñoác ñònh chieán Phoù Phoù hieäu Phoù chuû Phoù Phoù thuaät giaùm ñoác tröôûng tòch phuï giaùm giaùm traùch ñoác ñoác ñieàu haønh Quaûn Chuû Giaùm Quaûn trò Giaùm Hoaïch ñoác nhieäm ñoác vieân ñoác khu ñònh khoa vöïc trung haïn Ñoác Tröôûng Giaùm Toå Tröôûng Hoaïch coâng, Toå boä moân ñoác chi tröôûng chi cuïc ñònh tröôûng nhaùnh haøng ngaén khoâng haïn T m nhìn chi n lư c T m nhìn chi n thu t, tác nghi p Hình 1.5. M i liên quan gi a các C p ho ch đ nh và các 19
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C p qu n tr 5. S c nh tranh T ng quát, có ba lĩnh v c c nh tranh quan tr ng mà nhà qu n lý c p cao ph i chú ý: 5.1. C nh tranh b ng chi phí Các công ty mu n c nh tranh v chi phí thư ng theo hư ng lo i b ph ph m. Trư c đây, nh ng công ty này s n xu t nh ng s n ph m tiêu chu n cho m t th trư ng l n. H c i thi n l i nhu n b ng cách gi bình n quá trình s n xu t, ràng bu c ch t ch trên tiêu chu n năng su t và đ u tư cho t đ ng hóa. Ngày nay, cơ c u chi phí thư ng xuyên đư c ki m đ nh đ gi m chi phí khâu có th gi m đư c, không ch là chi phí ti n lương tr c ti p. 5.2. C nh tranh b ng ch t lư ng H u h t các công ty ti p c n đ n ch t lư ng theo cách th đ ng ho c đ i phó, ch t lư ng b h n ch trong vi c t i thi u hoá t l h ng ho c thích nghi v i đ c trưng v thi t k . Đ có th c nh tranh thông qua ch t lư ng s n ph m theo hư ng ch đ ng, công ty ph i xem ch t lư ng như là cơ h i đ làm th a mãn khách hàng, không ch là cách lo i b các h ng hóc ho c gi m chi phí cho vi c tái gia công. David Gravin, m t chuyên gia v ch t lư ng H avard, đã d n ra nh ng nguyên lý sau cho các công ty mu n c nh tranh thông qua ch t lư ng: 1. Ch t lư ng đư c đ nh nghĩa t q uan đi m c a khách hàng (khách hàng là thư ng đ ). 2. Ch t lư ng đư c liên k t v i l i nhu n trên c hai m t th trư ng và chi phí. 3. Ch t lư ng đư c xem như là m t vũ khí c nh tranh, 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản