Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
92
lượt xem
31
download

Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn nguồn cung cấp ổn định cho mạch là 5V. Nguồn được lấy từ nguồn điện nhà qua biến áp, ngõ ra của biến áp là 12V nguồn 12V AC được chỉnh lưu trước khi đưa vào mạch ổn áp. Dòng cần cung cấp cho mạch chúng ta khoảng 200mATạ cần chọn dạng mạch ổn áp cho mạch. Có nhiều loại ổn áp : - Ổn áp song song và nối tiếp tuyến tính. - Ổn áp song song và nối tiếp phi tuyến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 2

  1. Chương 2: Choïn nguoàn Choïn nguoàn cung caáp oån ñònh cho maïch laø 5V. Nguoàn ñöôïc laáy töø nguoàn ñieän nhaø qua bieán aùp, ngoõ ra cuûa bieán aùp laø 12V nguoàn 12V AC ñöôïc chænh löu tröôùc khi ñöa vaøo maïch oån aùp. Doøng caàn cung caáp cho maïch chuùng ta khoaûng 200mA.Ta caàn choïn daïng maïch oån aùp cho maïch. Coù nhieàu loaïi oån aùp : - OÅn aùp song song vaø noái tieáp tuyeán tính. - OÅn aùp song song vaø noái tieáp phi tuyeán. Vaø coù caùc IC oån aùp nhö caùc hoï 78XX (oån aùp döông), 79XX (oån aùp aâm),… Vì doøng tieâu thuï cho maïch nhoû neân boû ñeán hieäu suaát cuûa maïch oån aùp, ta choïn IC oån aùp 7805 cho maïch. 7805 laø IC oån aùp döông. Ñoái vôùi IC naøy ngöôøi ta duøng tuï thoaùt 0,33  F khi khoâng caàn thieát cho oån ñònh, coù theå duøng tuï 0,1  F ôû ngoõ ra ñeå caûi thieän ñaùp öùng quaù ñoä cuûa oån aùp. Caùc tuï naøy phaûi ñöôïc ñaët treân hay caøng gaàn caùc IC oån aùp cuøng toát.
  2. Vaøo 7805 Ra 0,33  F 0,1  F 78L03 doøng ñieän ra maëc ñònh laø 100 mA. 7803 doøng ñieän ra maëc ñònh laø 1 A. 78H05 doøng ñieän ra maëc ñònh laø 5A. II.Dao ñoäng vaø ñeám. 1. Giôùi thieäu flip-flop. Söû duïng roäng raõi trong caùc maïch ñeám nhôù noùi chung noù ñoùng vai troø quan troïng trong kyõ thuaät soá. Flip – Flop laø phaân töû coù khaû naêng löu tröõ moät trong hai traïng thaùi laø [0] hay [1]. FF coù töø 1 ñeán moät vaøi ñaàu vaøo ñieàu khieån, coù hai ñaàu ra luoân luoân ngöôïc nhau laø Q vaø Q. Tuyø töøng loaïi FF do cheá taïo coù theå coøn coù ñaàu vaøo xoùa (thieát laäp “0” – Clear), ñaàu vaøo thieát laäp “1” (PRESET). Ngoaøi ra FF coøn thöôøng hay coù ñaàu vaøo ñoàng boä (clock). Sô ñoà khoái cuûa FF ñöôïc cho ôû hình döôùi. Pr Q Flip - Flop
  3. Caùc ñaàu vaøo ñieàu khieån Q Clr Sô ñoà toång quaùt cho moät Flip – Flop . Caùc kyù hieäu veà tính tích cöïc ñöôïc chæ ra trong hình döôùi Kyù hieäu Tính tích cöïc cuûa tính hieäu Tích cöïc laø möùc thaáp nhaát “L” Tích cöïc laø möùc cao “H” Tích cöïc laø söôøn döông cuaû xung nhòp Tích cöïc laø söôøn aâm cuaû xung nhòp Baûng kyù hieäu veà tích cöïc a)R – S flip – flop: R Q R-S FF S Q Baûng traïng thaùi R S Q Q’ 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1
  4. 3 0 1 1 0 4 0 1 0 0 5 1 0 1 1 6 1 0 0 1 7 1 1 1 Caám 8 1 1 0 Caám b) T Flip – Flop : Q T – FF T Q
  5. Baûng traïng thaùi T Q Q’ T Q’ 0 0 0  0 Q 0 1 1 1 Q 1 0 1 1 1 0 c) D Flip – Flop : Q D D – FF Q Baûng traïng thaùi D Q Q’ D Q’ 0 0 0  0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 d)J-K Flip – Flop : Q J K Q K
  6. Baûng traïng thaùi D Q Q’ 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2.Maïch dao ñoäng Maïch dao ñoäng ta coù theå thöïc hieän ñöôïc baèng: + Maïch dao ñoäng thaïch anh. + Duøng IC 555. + Duøng IC 4060. Choïn IC 4060 vì noù vöøa coù chöùc naêng dao ñoäng vaø ñeám hôn haún so vôùi IC 555, IC 4060 deã mua ngoaøi thò tröôøng. Vôùi IC 4060 ta coù theå thöïc hieän dao ñoäng baèng maïch RC hay thaïch anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản