Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
84
lượt xem
13
download

Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ROM (read only Memory) bộ nhớ chỉ được đọc ra. Chỉ có thể đọc dữ liệu ra mà không ghi vào nó, vì vậy nó được coi như bộ nhớ không thay đổi (nonvolative) tức là không bị mất dữ liệu khi ngắt nguồn nuôi. Nói chung là có ba loại ROM. ROM mặt nạ (Markable ROM) là loại ROM do nhà máy nạp sẵn các thông tin, dữ liệu. Khi đã có được chương trình hoá như vậy rồi thì các bít dữ liệu không thể thay đổi được nữa....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 4

  1. Chương 4: ROM ROM (read only Memory) boä nhôù chæ ñöôïc ñoïc ra. Chæ coù theå ñoïc döõ lieäu ra maø khoâng ghi vaøo noù, vì vaäy noù ñöôïc coi nhö boä nhôù khoâng thay ñoåi (nonvolative) töùc laø khoâng bò maát döõ lieäu khi ngaét nguoàn nuoâi. Noùi chung laø coù ba loaïi ROM. ROM maët naï (Maskable ROM) laø loaïi ROM do nhaø maùy naïp saün caùc thoâng tin, döõ lieäu. Khi ñaõ coù ñöôïc chöông trình hoùa nhö vaäy roài thì caùc bít döõ lieäu khoâng theå thay ñoåi ñöôïc nöõa. ROM coù theå naïp chöông trình (PROM – Programmable ROM) laø loaïi ROM maø ngöôøi ta söû duïng coù theå naïp chöông trình baèng moät thieát bò ñaët bieät goïi laø thieát bò “diode” PROM. Khi ñaõ ñöôïc chöông trình hoùa thì döõ lieäu trong PROM cuõng gioáng nhö ñoái vôùi ROM khoâng theå thay ñoåi. PROM coù theå xoaù hay coøn goïi laø EPROM (erasable PROM) laø loaïi ROM maø ngöôøi söû duïng coù theå naïp chöông trình vaøo vaø caùc döõ lieäu trong noù xoaù baèng moät thieát bò ñaëc bieät: xoaù baèng tia cöïc tím.
  2. b1.Caáu taïo Sô ñoà nguyeân lyù Chip select and control CS Row Data 1 D 2n x 8 bít Out output e all Put 2 c matrix buffer o 3 d e D0-D7 r address Column decoder n
  3. Sô ñoà chaân A7 VCC A6 A8 A5 A9 A4 A11 A3 OE A2 2732 A10 A1 CE A0 07 00 06 01 05 00 04 GND 03 BAÛNG CHÖÙC NAÊNG . Out puts Pins CE 0E /VPP (20) VCC (9-11, 13- MODE (18) (24) 17)
  4. Read VIL VIL +5 Dout Standby VIH Don’t care +5 High Z Program VIL VPP +5 Din Program VIL VIL +5 Dout verify Program VIH VPP +5 High Z inhibit Baûng thoâng soá Min Max Ñôn vò Ñieàu kieän kieåm tra ILI :doøng ngoõ vaøo 10 A Vin = 5,25/0,45 Ipp1:doøng do Vpp cung 5 mA PD/pgm = VIL caáp Ipp2:doøng do Vpp cung 30 MA PD/pgm = VIH caáp trong khi laäp trình ICC:doøng do Vcc caáp 100 MA VIL: ñieän theá vaøo - 0,1 0,8 V möùc thaáp VIH :ñieän theá vaøo ôû 2,2 Vcc V möùc cao LAÄP TRÌNH KIEÅM TRA
  5. ÑÒA CHÆ ÑÒA CHÆ N ÑÒA CHÆ N+m DÖÕ LIEÄU DÖÕ LIEÄU OÅN ÑÒNH Döõ lieäu hôïp Döõ lieäu oån ÑÒA CHÆ N VAØO thöùc ñòa chæ N ra chæ N + m vaøo b2.Naïp cho EPROM. Caên cöù theo baûng traïng thaùi maø ngöôøi ta naïp cho EPROM, tuy nhieân hieän nay coù caùch naïp nhanh hôn baèng maùy vi tính coäng vôùi maïch naïp. Ví duï baét ñaàu naïp taïi ñòa chæ 00H ñeán XXH ORG 00H ; Define data1 ; Define data2 ; Define data3 ; Define datan ;
  6. End. Do boä phaän nhôù cuûa maïch thöïc hieän laø boä nhôù cheát (ñeå giaûm linh kieän treân maïch) neân ta choïn EPROM laøm boä nhôù chính. Neáu choïn RAM thì phaûi duøng pin ñeå giöõ phaàn noäi dung beân trong cuûa noù. Vì yeâu caàu maïch laø goïn nheï va khoâng naïp tröïc tieáp noäi dung vaøo boä nhôù maø muoán thay ñoåi noäi dung hieån thò thì phaûi thay ñoåi EPROM. Choïn boä phaän nhôù 12 ñöôøng ñòa chæ daãn ñeán choïn EPROM 2732.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản