Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
15
download

Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động cơ vạn năng (Univeal' mổt hoặc sove mổt) hay còn gọi là động cơ cổ góp điện, cấu tạo gồm hai phần. a. Stato hay còn gọi là phần cảm, thực chất là nam châm điện tử. Đối với phần cảm là nam châm điện thông thường là các cặp cực từ lồi có dây quấn để tạo từ trường. b. Rôt còn gọi là phần ứng, gồm nhiều lá thép ghép lại thành hình trụ, có các rãnh để đặt dây quấn, đầu các cuộn dây quấn được nối qua cổ góp. Cổ góp được cấu tạo bởi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 8

  1. Chương 8: Ñoäng cô vaïn naêng 1. Caáu taïo: Ñoäng cô vaïn naêng (Universal motor hoaëc sove motor) hay coøn goïi laø ñoäng cô coå goùp ñieän, caáu taïo goàm hai phaàn. a. Stato hay coøn goïi laø phaàn caûm, thöïc chaát laø nam chaâm ñieän töû. Ñoái vôùi phaàn caûm laø nam chaâm ñieän thoâng thöôøng laø caùc caëp cöïc töø loài coù daây quaán ñeå taïo töø tröôøng. b. Roto coøn goïi laø phaàn öùng, goàm nhieàu laù theùp gheùp laïi thaønh hình truï, coù caùc raõnh ñeå ñaët daây quaán, ñaàu caùc cuoän daây quaán ñöôïc noái qua coå goùp. Coå goùp ñöôïc caáu taïo bôûi nhieàu phím ñoàng gheùp laïi vaø ñöôïc caùch ñieän ñoäc laäp vôùi nhau vaø caùch ñieän vôùi truïc. Nhieäm vuï cuûa coå goùp laø daãn ñieän vaøo phaàn öùng vaø ñoàng thôøi keát hôïp vôùi choåi than ñeå ñoåi chieàu doøng ñieän giöõ cho chieàu quay cuûa roto khoâng ñoåi. 2.Nguyeân lyù laøm vieäc: Sô ñoà hình döôùi trình baøy ñoäng cô ñôn giaûn coù phaàn caûm maéc noái tieáp vôùi phaàn öùng khi cho doøng ñieän moät chieàu vaøo ñoäng cô, do taùc duïng cuûa töø tröôøng phaàn caûm leân phaàn öùng (ñaõ coù doøng ñieän chaïy qua), taïo ra moâmen laøm roto quay. Khi roto quay moät goùc 1800 thì luùc naøy phieán goùp di chuyeån theo neân doøng ñieän di chuyeån trong thanh daãn phaàn öùng bò ñoåi chieàu trong khi töø
  2. tröôøng do phaàn caûm sinh ra vaãn khoâng ñoåi chieàu. Neân roto vaãn tieáp tuïc quay theo chieàu ban ñaàu. Neáu cho doøng ñieän xoay chieàu chaïy vaøo ñoäng cô thì khi ñoåi chieàu ôû baùn kì aâm, ngay luùc ñoù chieàu töø tröôøng trong phaàn caûm cuõng ñoåi chieàu neân löïc töø taùc duïng vaãn khoâng ñoåi chieàu. Vì theá ñoäng cô vaãn quay ñöôïc lieân tuïc theo moät chieàu nhaát ñònh. Do ñaëc tính cuûa ñoäng cô nhö theá neân ñöôïc goïi laø ñoäng cô vaïn naêng, vì noù söû duïng ñöôïc vôùi hai loaïi doøng ñieän, doøng moät chieàu vaø doøng xoay chieàu. 3.Ñaëc tính vaø coâng duïng. Ñaëc tính cuûa ñoäng cô vaïn naêng vaän haønh vôùi toác ñoä cao tôùi 10000 voøng/phuùt vaø noù coù moâmen lôùn so vôùi ñoäng cô khaùc. Vì theá khoâng neân ñeå ñoäng cô vaïn naêng vaän haønh khoâng taûi, vì noù coù theå laøm bung caùc ñaàu daây noái vaøo coå goùp ñieän. Khi vaän haønh coù taûi toác ñoä quay cuûa ñoäng cô trong khoaûng 2800 voøng/phuùt ñeán 6000 voøng/phuùt. Ñoái vôùi ñoäng cô kích töø ñoäc laäp duøng kích töø moät chieàu hoaëc nam chaâm vónh cöuû thì chæ söû duïng ñöôïc vôùi doøng ñieän moät chieàu ôû ngoõ vaøo vaø nhieäm vuï cuûa coå goùp laø ñoåi chieàu doøng ñieän ñöa vaøo phaàn öùng ñeå löïc töø taùc duïng leân khung daây (cuûa roto) khoâng ñoåi chieàu, momen quay khoâng ñoåi chieàu, chieàu quay cuûa ñoäng cô khoâng ñoåi. Trong phaàn thi coâng cuûa luaän aùn naøy söû duïng ñoäng cô coù phaàn öùng laøø nam chaâm vónh cöõu neân taøi lieäu naøy quan taâm hôn heát ñeán ñoäng cô moät chieàu. Kí hieäu ñoäng cô moät chieàu: Rö
  3. DC U0 Moät soá coâng thöùc: PN KE = 2f M= I . 0 K M U Ru I u n=  K E . 0 K E . 0 M : moâmen. n : toác ñoä ñoäng cô.  : töø thoâng. Toác ñoä ñoäng cô chæ phuï thuoäc vaøo tuyeán tính Iö laø doøng trong phaàn öùng neáu U0 caáp cho ñoäng cô khoâng ñoåi.
  4.  Ñaëc tính cô n n0 n1 n2 n3 Iñm In3 In2 In1 I In : doøng ngaén maïch. Khi thay ñoåi giaù trò R laøm cho ñöôøng ñaëc tính cô thay ñoåi ñoä doác, thay ñoåi momen ngaén maïch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản