Quảng cáo là gì?

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
790
lượt xem
97
download

Quảng cáo là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quảng cáo tạo ra một thế giới công việc và dịch vụ, thúc đẩy cạnh tranh và phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quảng cáo là gì?

  1. Coâng ty Coå phaàn Baùnh keïo Bieân hoøa CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO CHUYEÂN VIEÂN QUAÛNG CAÙO Ngaøy 10/03/2003 Baøi: Nhaäp moân Quaûng caùo GV: Traàn Hoøang I - Quaûng caùo laø gì? (What is advertising?) • Quaûng caùo, ngheà “xaây döïng thöông hieäu” • QC taïo ra moät theá giôùi coâng vieäc vaø dòch vuï • QC giuùp thuùc ñaåy caïnh tranh vaø phaùt trieån. • QC laø coâng cuï kích caàu, taïo ra neàn taûng phaùt trieån • Moät soá chöông trình neáu khoâng coù QC-taøi trôï-thì khoâng theå hay ñöôïc. Ví duï: Baùo Tuoåi treû khoâng theå baùn giaù 1500ñ neáu khoâng coù QC Advertising xuaát phaùt töø 2 töø: Advace: tieán veà Vector: phía tröôùc II – QC coù töø bao giôø: Coù töø 1704: maãu QC ñaàu tieân treân baùo. Taïi VN 1991: Boû leänh caám QC treân TV III – Toång quan veà QC hieän ñaïi: QC laø 1 trong 4phaàn cuûa Chieán löôïc chieâu thò, theo sô ñoà sau: Chieán löôïc saûn phaåm-thò tröôøng Chieán löôïc Chieán löôïc Chieán löôïc phaân phoái tieáp thò giaù chung Chieán löôïc chieâu thi Quaûng caùo Khuyeán maõi Baùn haøng tröïc tieáp Giao teá
  2. 4 thaønh phaàn Chieâu thò: 1) Quaûng caùo: Bao goàm QC treân TV, Radio, Vaät phaåm QC, Taøi trôï söï kieän, Trieån laõm QC, QC ngoøai trôøi. 2) Khuyeán maõi: Cuoäc thi, giaûi thöôûng Trình dieãn, trieån laõm Quaø taëng vaø giaûm giaù Tröõ haøng Khuyeán khích baùn haøng Xuùc tieán thöông maïi 3) Quan heä coäng ñoàng: Caùc chieán dòch quaûng baù hình aûnh Cty Dòch vuï khaùch haøng Ñaàu tö chöùng khoùan Quan heä vôùi chính phuû Cac döï aùn coäng ñoàng Chöông trình höôùng nghieäp 4) Baùn haøng tröïc tieáp: Lieân caù nhaân Baùn leû Qua ñieän thoïai Qua internet Thö tröïc tieáp Ñaët haøng qua Catalog 5 thaønh phaàn cuûa moät keá hoïach tieáp thò: 1. Muïc tieâu cuûa Cty: Sales Forecasts: Döï baùo nhu caàu Profit Projections: Döï aùn lôïi nhuaän Market Share Goals: Muïc tieâu chia seû thò phaàn 2. Ñaëc ñieåm thò tröôøng: Opportunities & Threats: Cô hoäi vaø thaùch thöùc Strength & Weaknesses: Ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu 3. Khaùch haøng muïc tieâu: Demographic Profile: Döõ lieäu veà daân soá hoïc Psychographic Profile: Döõ lieäu veà taâm lyù hoïc 4. Chieán löôïc Marketing: Product Attributes: Thuoäc tính saûn phaåm Pricing Policies: Chính saùch giaù Distribution Logistic: Chieán löôïc phaân phoái Promotion Activities: Hoïat ñoäng chieâu thò 5. Keá hoïach haønh ñoäng: Market-Entry Activities: Hoïat ñoäng xaâm nhaäp thò tröôøng Main-Campaign Activities: Hoïat ñoäng chieán dòch chính Schedules and Budgets: Tieán ñoä vaø ngaân saùch IV – Chieán löôïc thöông hieäu: • Xaây döïng phaùt trieån thöông hieäu theo chieán löôïc laø caùch duy nhaát ñeå bieán caùc khoûan tieàn chi cho quaûng caùo thaønh caùc khoûan ñaàu tö vaøo giaù trò thöông hieäu.
  3. Laø söï ñònh höôùng toång theå caùc hoïat ñoäng QC tieáp thò vôùi muïc ñích taïo neân hình aûnh tính caùch • thöông hieäu sao cho phuø hôïp vaø thoûa maõn caùc nhu caàu cuûa NTD va neâu roõ ñöôïc ñieåm maïnh khaùc bieät cuûa thöông hieäu. Ñieàu naøy baûo ñaûm ñeå caùc hoïat ñoäng tieáp thò QC ñeàu nhaán maïnh vaøo caùc ñieåm quan troïng nhaát cuûa thöông hieäu vôùi thoâng ñieäp ñoàng nhaát heát laàn naøy sang laàn khaùc, khaéc saâu aán töôïng vaø söï caûm nhaän veà TH trong taâm trí cuûa NTD muïc tieâu. Vaäy toùm laïi: QC laø Chi phí hay Ñaàu tö? Nhaän bieát thöông hieäu Trung thaønh vôùi thöông hieäu Brand Equity Söï caân nhaéc Giaù toát Söï lieân töôûng Chuùng ta hieåu ñöôïc NTD bao nhieâu? Vaø duy trì ñöôïc söï hieåu bieát ñoù trong bao laâu? NHÖÕNG XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA QUAÛNG CAÙO I – QC vaø moâi tröôøng QC: 1. Ngöôøi tieâu duøng: Theá heä nhöõng khaùch haøng ñaày quyeàn naêng Kyû nguyeân cuûa nhöõng khaùch haøng khoâng bao giôø bieát thoûa maõn 2. Nhaø quaûng caùo 3. Coâng ty Quaûng caùo 4. Phöông tieän truyeàn thoâng (Media) 5. Vai troø cuûa Khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä II – Xu höôùng Hôïp nhaát Ngaân saùch Truyeàn thoâng cuûa caùc Nhaø Quaûng caùo ña quoác gia: Gia taêng tieàm löïc Tieát kieäm chi phí theo doõi, thöïc hieän truyeàn thoâng ôø nhieàu quoác gia ⎢ Taïo ra söï lieân keát trong giôùi Truyeàn thoâng III – Xu höôùng Lieân keát hôïp taùc trong cuøng lónh vöïc: Khai thaùc caùc lôïi theá cuûa ñoái taùc, buø vaøo choã khieám khuyeát cuûa mình VD: Moät Cty Quaûng caùo cuûa Myõ khi thaâm nhaäp thò tröôøng Nhaät ñaõ phaûi hôïp taùc vôùi Dentsu. Cty Myõ coù theá maïnh veà taøi chính, veà kinh nghieäm laâu naêm, nhöng hoï khoâng am hieåu vaên hoùa Nhaät nhö Dentsu. IV – Xu höôùng lieân keát daãn ñeán xu höôùng hôïp nhaát cuûa giôùi Truyeàn thoâng, Quaûng caùo: Vôùi söï lieân keát hôïp taùc ôû möùc ñoä ngaøy caøng cao nhaèm taïo ra theá maïnh caïnh tranh lôùn, vieäc hôïp nhaát giöõa caùc Coâng ty laø moät taát yeáu phaûi ñeán. V – Xu höôùng phaân nhoû thaønh caùc Cty con chuyeân moân saâu trong moät maïng löôùi lôùn, hình thaønh caùc chuyeân gia Media, Promotion, Interactive, Branding – identity, … Caùc Cty ña quoác gia, caùc taäp ñoøan lôùn muoán coù theá maïnh caïnh tranh ñeàu phaûi chia thaønh caùc Cty nhoû, moãi Cty thöïc hieän 1 maûng môùi coù theå thöïc hieän ñöôïc nhöõng coâng vieäc phöùc taïp ngaøy caøng cao, nhöõng coâng trình lôùn ñoøi hoûi möùc ñoä chuyeân saâu thaät cao. VI – Xu höôùng Soá hoùa toøan boä caùc hoïat ñoäng saùng taïo: Caùc phöông tieän kyõ thuaät soá phaùt trieån raát maïnh ôû haàu heát moïi lónh vöïc, cho neân vieäc khai thaùc caùc trang thieát bò kyõ thuaät cao, toác ñoä nhanh laø vieäc ñöông nhieân phaûi thöïc hieän.
  4. VII – Vieäc quaûng baù thöông hieäu thoâng qua caùc yeáu toá caûm tính (caûm xuùc) ñoùng vai troø quan troïng hôn so vôùi caùc yeáu toá lyù tính. VD: Cty Samsung toå chöùc chaïy vieät daõ vì ngöôøi ngheøo, moãi VÑV ñöôïc taëng aùo vaø noùn Samsung. VIII – Xu höôùng Ñòa phöông hoùa caùc saûn phaåm, dòch vuï, …: VD: Traø Caây Ña Ñòa phöông hoùa caùc saûn phaåm, dòch vuï, chi phoái caùc yeáu toá tieáp thò, saùng taïo vaø hoïat ñoäng QC. Saûn phaåm QC seõ gaàn guõi hôn vôùi Vaên hoùa, hình aûnh, con ngöôøi Vieät nam Toùm laïi: Nhöõng xu höôùng phaùt trieån cuûa Quaûng caùo seõ laø: • Xu höôùng lieân keát: Xuyeân quoác gia, advertisers, agencies, media • Xu höôùng hôïp nhaát: Baét nguoàn töø söï lieân keát • Soá hoùa toøan boä caùc hoïat ñoäng saùng taïo • Yeáu toá caûm tính (caûm xuùc cuûa thöông hieäu) ñoùng vai troø quan troïng hôn so vôùi caùc yeáu toá lyù tính: Thoâng qua caùc h/ñ QC höôùng tôùi lôïi ích coäng ñoàng, xaõ hoäi ñöôïc thöïc hieän 1 caùch tinh teá , hieäu quaû. • GLOCAL Brand, ñòa phöông hoùa caùc SP, dòch vuï, chi phoái caùc yeáu toá tieáp thò, saùng taïo, h/ñ QC. SP QC gaàn guõi hôn vôùi vaên hoùa, hình aûnh, con ngöôøi VN. • Thôøi gian quí hôn tieàn baïc (Giaù toát nhaát, chaát löôïng xuaát saéc nhaát) • Truyeàn thoâng khoâng daây, broad Band, hoã trôï vieäc chuyeån giao tri thöùc coâng ngheä moïi luùc moïi nôi. Giaûi phaùp coù theå xuaát hieän moïi luùc, moïi nôi vaø ôû moïi caáp ñoä. XU HÖÔÙNG QUAÛNG CAÙO NGAØY NAY 1. More Creative: Xuaát phaùt töø söï thaùch thöùc : • Coù quaù nhieàu saûn phaåm, thöông hieäu cuøng loïai. • Voøng ñôøi vaø chu kyø SP quaù ngaén • Söï trung thaønh cuûa NTD ñoái vôùi SP giaûm • Caïnh tranh gay gaét Raát caàn QC hieäu quaû saùng taïo. 2. More Entertainment: Mang tính giaûi trí nhieàu hôn. VD maãu QC cuûa Pepsi vôùi Britney Spear, raát vui nhoän, treû trung. 3. More Interactive: 4. More Embedded Information: XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN TRUYEÀN THOÂNG Duøng Internet baêng thoâng roäng, hôïp nhaát giöõa TV vaø Internet
Đồng bộ tài khoản