Quang học - Đề 3

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
4
download

Quang học - Đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quang học - đề 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang học - Đề 3

  1. Quang h c - Đ 3 Câu h i 1: M t v t sáng cao 2cm đ t vuông góc v i tr c chính c a m t gương lõm tiêu c 30cm, cho m t nh trư c gương, cao 6cm. H i v t đ t cách đ nh gương bao nhiêu? A. 50cm B. 40cm C. 30cm D. 20cm E. 15cm A. B. C. D. E. Câu h i 2: M t gương ph ng đ t vuông góc v i tr c chính c a m t gương c u lõm tiêu c f = 21cm và cách gương lõm 50cm, hai m t ph n x hư ng vào nhau. M t đi m sáng S n m trên tr c chính, trong kho ng cách hai gương. Xác đ nh v trí c a đi m sáng đ sau khi ph n x trư c tiên trên gương ph ng r i trên gương lõm, nh cu i cùng c a h trùng v i S. A. S cách gương ph ng 20cm B. S cách gương lõm 20cm C. S cách gương ph ng 25cm D. S cách gương ph ng 40cm E. S cách gương lõm 40cm A. B. C. D. E.
  2. Câu h i 3: M t tia sáng t không khí đư c chi u đ n m t kh i th y tinh có chi t su t 1,5. Tính góc khúc x khi góc t i b ng 400. A. 240 B. 25,40 C. 590 D. 65,20 E. 750 A. B. C. D. E. Câu h i 4: M t ngư i quan sát m t con cá dư i đáy m t b nư c có chi u sâu h, theo hư ng vuông góc v i m t nư c. Ngư i y th y con cá hình như cách m t nư c 90cm. Cho bi t chi t su t c a nư c là n = 4/3. Tính chi u sâu c a b nư c. A. 120cm B. 115cm C. 110cm D. 105cm E. 96cm A. B. C. D. E. Câu h i 5: M t ch u đ ng nư c có đáy là m t t m gương ph ng. Nư c có đ cao 20cm,
  3. chi t su t n = 4/3. Chi u vào ch u m t tia sáng đơn s c dư i góc t i i = 450. Tính kho ng cách t đi m tia t i đi vào m t nư c đ n đi m ló ra c a tia ph n x ra kh i m t nư c. A. 9,4cm B. 12,5cm C. 18,7cm D. 25cm E. 37,5cm A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t ngư i soi m t vào ch u s th y nh c a m t cách xa m t bao nhiêu khi m t cách m t nư c 10cm. A. 25cm B. 35,5cm C. 40cm D. 42,5cm E. 50cm A. B. C. D. E. Câu h i 7: Chi u m t tia sáng t i vuông góc vào m t m t bên c a m t lăng kính th y tinh chi t su t n, có góc chi t quang r t nh A. Tia sáng t i n m trong m t ti t di n th ng góc c a lăng kính. Tính góc l ch D c a tia ló so v i tia t i.A.
  4. A(2n - 1)/2n B. A(2n - 1)/2 C. A(n - 2)/2 D. A(2n - 1) E. A(n - 1) A. B. C. D. E. Câu h i 8: A. B. C. D. E. Câu h i 9: A. B. C. D. E. Câu h i 10:
  5. A. B. C. D. E.
Đồng bộ tài khoản