Quang hợp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
161
lượt xem
17
download

Quang hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quang hợp là quá trình tổng hợp CHC ( glucozo) từ các chất vô cơ (H2OCO2) nhờ năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi các hệ sắc tố thực vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang hợp

 1. C©u1 Bãn ph©n hîp lý lμ: A.Ph¶i bãn th−êng xuyªn cho c©y B. Sau khi thu ho¹ch ph¶i bæ sung l−îng ph©n cÇn thiÕt cho ®Êt C. Bãn ®óng lo¹i, ®óng l−îng, ®óng c¸ch vμ ®óng lóc D.Bãn ®ñ 3 nguyªn tè quan träng lμ N, P,K C©u 2: pH cña ®Êt phï hîp víi viÖc hÊp thô tèt c¸c chÊt kho¸ng lμ: A.5.5-6 B.6-6.5 C.6.5-7 D.7.5-8 C©u 3: C©y khã sö dông chÊt kho¸ng ë n¬i ®Êt kiÒm v×: A. vi khuÈn lªn men thèi ph©n hñy CHC ho¹t ®éng yÕu B. C¸c cation NH4+ , K+, Ca+ bÞ chuyÓn sang d¹ng oxit khã hÊp thô C. NhiÒu lo¹i kho¸ng chuyÓn sang d¹ng khã tiªu D. pH cao sÏ c¶n trë qu¸ tr×nh nitrat hãa
 2. C©u4 C¸ch ®ång hãa tèt nhÊt ®Ó c©y kh«ng bÞ ngé ®éc NH3 lμ: A. chuyÓn vÞ amin B. h×nh thμnh amit C. amin hãa trùc tiÕp D. amin hãa trùc tiÕp vμ chuyÓn vÞ amin C©u5 . Chu tr×nh Crep cung cÊp cho qu¸ tr×nh ®ång hãa NH3 yÕu tè nμo sau ®©y? A. NH3 B. ATP C. axit amin D. c¸c R-COOH Nhu cầu dinh dưỡng của N2 đối với lúa là 14g/Kg chất khô, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất = 0 . Hệ số sử dụng phân bón là 50 % và để có thu hoạch 20 tấn chất khô /ha. TÝ l nh −îng ph©n bãn N 2 cÇn t Õt hi ? 14x20x100 L−îng N 2 cÇn t Õt hi = =560 kg/ ha 50
 3. quang hîp Bài 7: NLAS 6 CO 2 + 12 H 2O C 6H 12O 6 + 6 O 2+ 6 H 2O Hệ sắc tố Q uang hîp l µqu¸ t× t rnh æng Q ua ph−¬ngµg× Q uang hîp lt× ? rnh cho bi quang hîp Õt hîp CH C ( ucoz¬)t c¸c chÊtv« c¬ gl õ cã vaitß g× r? ( 2O , 2)nhê n¨ng l H CO −îng ¸nh s¸ng ®−îc hÊp t bëic¸c hÖs t t hu ¾c è hùc vËt .
 4. quang hîp Bài 7: I Vai trß cña quang hîp / 1.T¹o chÊt h÷u c¬ 2. TÝch lòy n¨ng l−îng 3. Lμm trong s¹ch bÇu khÝ quyÓn
 5. quang hîp Bài 7: I Vai trß cña quang hîp / 1. chÊth÷u c¬: T¹o - H t r t bé chÊth÷u c¬ tªn Tr § Êtcung cÊp t ¨n Q ¹o a oµn r ¸i høc cho m äis nh vËtvµ l nguån nguyªn lÖu cho c«ng nghi d−îc i µ i Öp, lÖu i 2. ch l n¨ng l TÝ òy −îng - H chuyÓn hãa quang n¨ng t Q hµnh hãa n¨ng tong c¸c lªn r i kÕthãa häc cña c¸c CH C 3.§ i hßa kh«ng khÝ Òu - H hÊp t CO 2 vµ gi phãng O 2- > § ¶m b¶o c©n b»ng Q hô ¶i - t ÖCO 2: 2 tong khÝquûªn Øl Or
 6. quang hîp Bài 7: Ph©n tÝch ®iÓm phï hîp I /Bé m¸y quang hîp I vÒ h×nh th¸i ,cÊu t¹o gi¶i phÉu l¸ víi chøc n¨ng quang hîp 1/L¸-C¬ quan quang hîp råi hoμn thμnh b¶ng sau:
 7. Đặc điểm Ý nghĩa H×nh th¸i - G i c©y nhËn ®−îc ¸nh > óp - i tch bÒ m Æt l l D Ön Ý ín u«n s nhi nhÊt ¸ng Òu m äc h−íng bÒ m Æt l vÒ ¸ phÝ cã ¸nh s m Ættêi a ¸ng r - ThuËn l cho khÝ khuÕch > îi - cã d¹ng b¶n m áng L¸ t vµo r dÔ dµng ¸n a +Líp cutn tong s ir uèt ->¸nh s xuyªn qua dÔ dµng ¸ng +L¸ cã m éthoÆc hail m « dËu íp - hËn ®−îc nhi ¸nh s >N Òu ¸ng C©ó t¹o chøa l l n»m s bi b× ôc ¹p ¸t Óu . gi¶i phÉu ->chøa c¸c nguyªn lÖu quang i +D −íim « dËu l íp m « khuyÕt µl hîp ,t huËn l cho khuÕch t khÝ îi ¸n cã c¸c kho¶ng gi bµo l an ín ->®Ó ®−a s phÈm Q H ®Õn ¶n +Cã hÖm ¹ch dÉn dµy ®Æc c¸c c¬ quan kh¸c +Cã s l è −îng khÝkhæng l ín ->ThuËn l cho tao ®æi n−íc îi r vµkhÝkhiquang hîp
 8. quang hîp Bài 7: I /Bé m¸y quang hîp I 2/Lôc l¹p- bμo quan thùc hiÖn chøc n¨ng quang hîp Ph©n tch h× ®Ór r ®Æc ®i Ý nh ót a Óm cña l l lªn quan ®Õn chøc ôc ¹p i n¨ng quang hîp
 9. Các Cấu tạo Chức năng phần M µng kÐp Mµng Bao bäc h¹tvµchÊtnÒn -gåm c¸c tl t xÕp chång l nhau, iacoi ªn chøa => t hi pha s¸ng H¹t hùc Ön hÖ s t c¸c chÊt chuyÒn ®i t vµ c¸c ¾c è, Ön ö grana tung t ph¶n øng r ©m ChÊt => thùc hiÖn c¸c ph¶n -d¹ng keo l cã ®é nhítcao,tong s áng r uèt nÒn øng hãa häc cña pha tèi cã chøa nhi enzi cacboxihãa Òu m (stroma)
 10. quang hîp Bài 7: I /Bé m¸y quang hîp I 3/HÖ s¾c tè quang hîp - hãm s t chÝ N ¾c è nh: => H Êp t ¸nh s hô ¸ng chñ yÕu ë vïng ®á vµ vïng xanh + D i l a:C 55H 72O 5N 4M g Öp ôc tm , Ý chuyÓn n¨ng l −îng cho qu¸ + D i l b:C 55H 70O 6N 4M g Öp ôc t× quang ph©n l n−ícvµ rnh y ph¶n øng quang hãa ®Ó h× nh thµnh A TP, A D PH N - hãm s t phô: N ¾c è +Car en:C 40H 56 ot => H Êp t n¨ng l hu −îng ¸nh s¸ng ®Ó chuyÒn cho diÖp +X ant ophyl C 55H 70O n( 1- ) : n: 6 l ôc
 11. Bμi tËp Câu 1: Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là: A. xanh lục, đỏ B. đỏ , xanh tím C. vàng ,xanh tím D.đỏ, da cam Câu 2: Thực vật có lá cây toàn màu đỏ có quang hợp được không? Vì sao? A. Không, vì thiếu diệp lục B. Được vì có chứa sắc tố carotenoit C. Được, vì vẫn có diệp lục nằm khuất sau nhóm sắc tố dịch bào D. Không vì chỉ chứa sắc tố dịch bào Câu 3: Điều sau đây không đúng với vai trò quang hợp ? A. Tạo chất hữu cơ B. tích lũy năng lượng C. Điều hòa không khí D. giải phóng ATP
 12. Chμo t¹m biÖt
Đồng bộ tài khoản