Quang hợp ở thực vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
601
lượt xem
135
download

Quang hợp ở thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản phẩm của quang hợp là chất hữu xơ đầu tiên trên trái đất, làm thức ăn cho mọi SV, là nguyền nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho y học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang hợp ở thực vật

 1. KiÓm tra bμi cò: Chän ®¸p ¸n ®óng C©u 1: Nguån cung cÊp Nit¬ chñ yÕu cho c©y: A. §Êt B. KhÝ quyÓn C. C¸c trËn m−a cã sÊm sÐt D. Ph©n bãn v« c¬
 2. KiÓm tra bμi cò: Chän ®¸p ¸n ®óng C©u 2: Thùc vËt nμo cã sù céng sinh víi vi khuÈn cè ®Þnh Ni t¬? A. Phong lan, c©y hä ®Ëu B. C©y hä ®Ëu, d−¬ng xØ C. BÌo hoa d©u, c©y hä ®Ëu D. BÌo hoa d©u, rªu
 3. C©u 3: Vi khuÈn nμo céng sinh víi rÔ c©y hä ®Ëu? A. Azotobacter B. Anabaena C. Rhizobium D. Vi khuÈn lam
 4. KiÓm tra bμi cò: Chän ®¸p ¸n ®óng C©u 5: V× sao c©y kh«ng hÊp thu vμ sö dông ®−îc nit¬ ë d¹ng ph©n tö? A. Do Nit¬ ph©n tö g©y h¹i m« thùc vËt B. Do c©y kh«ng cã nhu cÇu víi N2 C. V× liªn kÕt gi÷a 2 nguyªn tö nit¬ rÊt bÒn, m« TV kh«ng bÎ g·y ®−îc. D. V× trong m« TV, N2 kÕt hîp víi H2 t¹o thμnh NH3 g©y ®éc cho c©y.
 5. Nit¬ cã ph¶i lμ nguyªn liÖu duy Nit nhÊt t¹o nªn chÊt h÷u c¬ trong c¬ thÓ thùc vËt kh«ng? CO2 vμ H2o lμ nguyªn liÖu ban ®Çu c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn chÊt h÷u c¬ cho thùc vËt
 6. Bμi 8: Quang hîp ë thùc vËt Quang I/. Kh¸i qu¸t vÒ quang Kh hîp ë thùc vËt 1- Quang hîp lμ g×? Quang hîp ë thùc vËt lμ qu¸ tr×nh sö dông n¨ng l−îng ¸nh s¸ng mÆt trêi ®· ®−îc diệp lục hÊp thô ®Ó tæng hîp cacbonhi®rat vμ gi¶i phãng oxi tõ khÝ cacbonic vμ n−íc
 7. Bμi 8:Quang hîp ë thùc vËt I/. Kh¸i qu¸t vÒ quang hîp ë thùc vËt I/. Kh 1- Quang hîp lμ g×? Ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t cña quang hîp? Ph 6CO2 + 12 H2O ---- C6H12O6 + 6O2 + 6H2O ---- ( §K: AS , DiÖp lôc) K: Di
 8. 2- Vai trß cña quang hîp ? Tr×nh bμy vai trß cña quang hîp?
 9. S¶n phÈm cña quang hîp lμ chÊt h÷u c¬ ®Çu tiªn trªn tr¸i ®Êt, lμm thøc ¨n cho mäi SV, lμ nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, d−îc liÖu cho y häc Nhê quang hîp mμ quang n¨ng ®−îc chuyÓn thμnh ho¸ n¨ng trong c¸c liªn ktÕt ho¸ häc cña s¶n phÈm quang hîp. §ã lμ nguån n¨ng l−îng duy tr× mäi ho¹t ®éng sèng cña sinh giíi Quang hîp ®iÒu hoμ l−îng 02, CO2. Lμm trong lμnh kh«ng khÝ, gãp phÇn ng¨n chÆn hiÖu øng nhμ kÝnh
 10. 2- Vai trß cña quang hîp 1- T¹o chÊt h÷u c¬ chÊt 2- TÝch luü n¨ng l−îng 3- §iÒu hoμ kh«ng khÝ
 11. II. L¸ lμ c¬ quan quang hîp II. 1- H×nh th¸i gi¶i phÉu cña l¸ thÝch nghi víi chøc n¨ng quang hîp. + DiÖn tÝch bÒ mÆt l¸ lín, gióp hÊp thô ®−îc nhiÒu tia s¸ng + PhiÕn l¸ máng, thuËn lîi cho viÖc khuÕch t¸n khÝ vμo vμ ra + Trong líp tÕ bμo biÓu b× cña l¸ cã khÝ khæng , gióp CO2 khuÕch t¸n vμo l¸ ®Õn lôc l¹p
 12. - H×nh th¸i gi¶i phÉu bªn trong:
 13. - H×nh th¸i gi¶i phÉu bªn trong: + HÖ g©n l¸: cã m¹ch gç, m¹ch r©y, xuÊt ph¸t tõ bã m¹ch ë cuèng l¸ ®Õn tõng tÕ bμo N−íc, kho¸ng ®Õn tõng tÕ bμo ®Ó quang hîp vμ vËn chuyÓn s¶n phÈm quang hîp ra khái l¸
 14. - H×nh th¸i gi¶i phÉu bªn trong: -Nhu m«: bao quanh g©n l¸ gåm tÕ bμo m« giËu, m« xèp. + TÕ bμo m« giËu: XÕp sÝt nhau, d−íi líp biÓu b× trªn, nhiÒu lôc l¹p ®Ó hÊp thô ®−îc nhiÒu ¸nh s¸ng + TÕ bμo m« khuyÕt: cã kho¶ng trèng; mÆt d−íi cã khÝ khæng t¹o §K thuËn lîi cho trao ®æi O2, CO2
 15. Bài 8: Quang hợp ở thực vật Quang 2- Lôc l¹p lμ bμo quan quang hîp
 16. -Lôc l¹p h×nh trøng, cã 2 líp mμng - Bªn trong c¸c h¹t grana: gåm 1 chång c¸c tÊm tilac«it h×nh ®Üa. Mμng tilac«it lμ n¬i ph©n bè s¾c tè quang hîp, lμ n¬i x¶y ra ph¶n øng s¸ng. -Xoang tilac«it lμ n¬i x¶y ra c¸c ph¶n øng quang ph©n ly n−íc vμ tæng hîp ATP -ChÊt nÒn lμ n¬i x¶y ra ph¶n øng tèi
 17. 3- HÖ s¾c tè quang hîp: ? ë lôc l¹p: nh÷ng s¾c tè nμo tham gia quang hîp. p: nh a- DiÖp lôc ( S¾c tè xanh) b- Carotenoit( S¾c tè ®á, da cam) da c- Phyc«bylin( S¾c tè ë VK lam, t¶o ®á, khuª t¶o) VK khu
 18. Bài 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT II. L¸ lμ c¬ quan quang hîp 3- HÖ s¾c tè quang hîp: a - DiÖp lôc ( S¾c tè xanh) ? Tr×nh bμy vai trß cña c¸c lo¹i diÖp lôc. -DiÖp lôc a: ChuyÓn ho¸ n¨ng l−îng ¸nh s¸nh thμnh n¨ng l−îng ho¸ häc trong c¸c ATP vμ NADPH COOCH3 CTCT:C32H30ON4Mg COOC20H39 CTPT:C55H72O5N4Mg -DiÖp lôc b: HÊp thô ¸nh s¸ng vμ truyÒn ®Õn DL a ( VK kh«ng cã DL b) COOCH3 CTCT: C32H28O2N4Mg COOC20H29 CTPT:C55H70O6N4Mg
 19. Bài 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT II. L¸ lμ c¬ quan quang hîp 3- HÖ s¾c tè quang hîp: b- Carotenoit ( S¾c tè ®á, da cam, vμng) da cam, Carotenoit cã vai trß g×? - HÊp thô ¸nh s¸ng vμ truyÒn ®Õn diÖp lôc a. HÊp Läc ¸nh s¸ng, b¶o vÖ DL khái bÞ ph©n huû khi c−êng DL kh ®é chiÕu s¸ng qu¸ m¹nh Gåm: Caroten( C40H56) vμ xantophyl (C40H56On) Caroten + xantophyl (C40H56On): n=1 6: Lμ dÉn xuÊt cña xantophyl 6: Caroten
Đồng bộ tài khoản