QUI ĐỊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN NỘI BỘ

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
251
lượt xem
111
download

QUI ĐỊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN NỘI BỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC ĐÍCH: Nhằm qui định trách nhiệm trong việc trao đổi, bảo vệ thông tin nội bộ đảm bảo thông tin nội bộ không bị tắc nghẽn và không bị tiết lộ các thông tin cần bảo mật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUI ĐỊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN NỘI BỘ

 1. QUI ÑÒNH TRAO ÑOÅI THOÂNG TIN NOÄI BOÄ I. MUÏC ÑÍCH: Nhaèm qui ñònh traùch nhieäm trong vieäc trao ñoåi, baûo veä thoâng tin noäi boä ñaûm baûo thoâng tin noäi boä khoâng bò taéc ngheõn vaø khoâng bò tieát loä caùc thoâng tin caàn baûo maät. II. PHAÏM VI: AÙp duïng cho caùc thoâng tin chính thöùc (coù giaù trò thi haønh) lieân quan ñeán: - Khaùch haøng vaø thò tröôøng, yeâu caàu cuûa khaùch haøng, söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng, khieáu naïi, goùp yù. - Chæ ñaïo, laõnh ñaïo. - Cung caáp nguoàn löïc ñaøo taïo, tuyeån duïng. - Saûn xuaát vaø gia coâng. - Ño löôøng vaø caûi tieán. III. NOÄI DUNG: 1. Vieäc trao ñoäi thoâng tin haøng ngaøy ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh vaø moái quan heä trong caùc taøi lieäu cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001 maø Coâng ty ñang aùp duïng. 2. Vieäc chuyeån taøi lieäu hay thoâng tin ra beân ngoaøi Coâng ty phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Ban Toång Giaùm ñoác hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn. Caùc taøi lieäu, coâng vaên chuyeån ra beân ngoaøi Coâng ty, ra ngoaøi boä phaän phaûi ñöôïc kieåm soaùt baèng soå chuyeån coâng vaên. 3. Ñeå thuaän tieän trong vieäc phoái hôïp hoaït ñoäng, vieäc truyeàn thoâng tin ñöôïc qui ñònh theâm nhö sau: 3.1 Phoøng Toå chöùc haønh chaùnh vaø caùc Boä phaän khaùc: Loaïi thoâng Boä phaän chuyeån giao Boä phaän Thôøi gian chuyeån giao tin nhaän thoâng tin Baùo caùo Phoøng Toå chöùc Haønh Ban Toång Tröôùc 10 giôø haøng ngaøy nhaân söï chaùnh Giaùm ñoác haøng ngaøy Thoâng baùo Phoøng Toå chöùc Haønh Ban Toång Chaäm nhaát 1 giôø sau khi caét ñieän chaùnh Giaùm ñoác, nhaän ñöôïc thoâng baùo. caùc Phoøng, Xí nghieäp Trang: 1 / 12
 2. Caùc loaïi Phoøng Toå chöùc Haønh Caùc phoøng, Chaäm nhaát 2 giôø sau khi thoâng baùo chaùnh Xí nhgieäp may kyù. theâu Chi öùng löông, Phoøng Toå chöùc Haønh Phoøng keá Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy coâng taùc phí chaùnh toaùn sau khi duyeät 3.2 Phoøng Keá toaùn vaø caùc Boä phaän khaùc: Loaïi thoâng Boä phaän chuyeån giao Boä phaän Thôøi gian chuyeån giao tin nhaän thoâng tin Baûng ñeà Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå Ngaøy 1 ñeán 2 haøng xuaát nhaân söï chöùc Haønh thaùng haøng thaùng chaùnh Lòch taêng ca Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå Tröôùc ít nhaát 4 giôø (chuû nhaät, chöùc Haønh chieàu taêng ca bình chaùnh thöôøng) Baûng keâ taïm Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå Töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 10 öùng chöùc Haønh haøng thaùng chaùnh Baûng chaám Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå Töø ngaøy 1 ñeán 3 haøng coâng chöùc Haønh thaùng chaùnh Baûng ñeà nghò Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå Töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 10 löông CBCNV chöùc Haønh haøng thaùng môùi vaøo trong chaùnh thaùng Theû chaám Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 3 coâng chöùc Haønh haøng thaùng chaùnh Caùc vaán ñeà Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå Töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 5 veà trôï caáp chöùc Haønh haøng thaùng chaùnh Ñieàu ñoäng Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå Ngay sau khi ñieàu ñoäng ít nhaân söï trong chöùc Haønh nhaát 4 giôø phaïm vi chaùnh phoøng Baùo caùo Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå Tröôùc 13 giôø ngaøy cuoái nghæ vieäc chöùc Haønh thaùng haøng thaùng chaùnh Baùo caùo Phoøng keá toaùn Ban Toång Haøng tuaàn vaøo thöù baûy coâng nôï Giaùm ñoác Baùo caùo Phoøng keá toaùn Ban Toång Töø ngaøy 7 ñeá ngnaøy 9 thueá VAT Giaùm ñoác haøng thaùng Baùo caùo tình Phoøng keá toaùn Ban Toång Haøng quí, saùu thaùg, moät hình taøi chính Giaùm ñoác naêm (keát quaû kinh doanh, taøi saûn coá ñònh..) Trang: 2 / 12
 3. Hoà sô thueá, Phoøng keá toaùn Ban Toång Theo yeâu caàu cuï theå ngaân haøng, Giaùm ñoác coâ quan khaùc Thoâng tin Phoøng keá toaùn Ban Toång Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy phaùp luaät Giaùm ñoác, caùc phoøng ban Thoâng tin Phoøng keá toaùn Ban Toång 1 giôø sau khi phaùt sinh thanh toaùn, Giaùm ñoác thu hoài coâng nôï 3.3 Kho nguyeân phuï lieäu vaø caùc boä phaän khaùc: Loaïi thoâng Boä phaän chuyeån giao Boä phaän Thôøi gian chuyeån giao tin nhaän thoâng tin Phieáu nhaäp Kho nguyeân phuï lieäu Phoøng keá 1 ñeán 3 ngaøy sau khi may toaùn nhaäp haøng Hoaù ñôn giao Kho nguyeân phuï lieäu Phoøng keá 1 ñeán 3 ngaøy sau khi haøng may toaùn nhaäp haøng Phieáu giao Kho nguyeân phuï lieäu Phoøng keá 1 ñeán 3 ngaøy sau khi nhaän tröïc may toaùn nhaäp haøng tieáp xuaát haøng hoaù vaät tö taøi saûn Phieáu xuaát Kho nguyeân phuï lieäu Phoøng keá Trong voøng 10 ngaøy haøng noäi boä may toaùn rieâng cuoái thaùng töø 17 giôø ngaøy hoâm tröôùc Phieáu xuaát Kho nguyeân phuï lieäu Phoøng keá Sau moät ngaøy baùn, xuaát may toaùn khaùc Kieåm keâ taøi Kho nguyeân phuï lieäu Phoøng keá Ñònh kyø saùu thaùng, moät saûn may toaùn naêm Kieåm tra soá Kho nguyeân phuï lieäu Phoøng Keá Sau khi kieåm haøng xong löôïng nguyeân may hoaïch Kinh phuï lieäu doanh nhaäp Thoâng tin Kho nguyeân phuï lieäu Phoøng Keá 30 phuùt sau khi nhaän haøng nhaäp may hoaïch Kinh ñöôïc kho doanh 3.4 Phoøng Keá hoaïch Kinh doanh vaø caùc Boä phaän khaùc: Loaïi thoâng Boä phaän chuyeån Boä phaän nhaän Thôøi gian chuyeån giao tin giao thoâng tin Hôp ñoàng gia Phoøng Keá hoaïch Phoøng keá toaùn, Sau khi nhaän ñöôïc hôïp coâng Kinh doanh Phoøng quaûn lyù ñoàng 4 giôø chaát löôïng, Xí nghieäp Deät Trang: 3 / 12
 4. nhuoäm Hôïp ñoàng Phoøng Keá hoaïch P.keá toaùn, Xí Trong voøng 4 giôø sau khi ngoaïi (xuaát Kinh doanh nghieäp may theâu nhaän ñöôïc haøng) (boä phaän Kyõ thuaät) Hôïp ñoàng Phoøng Keá hoaïch Phoøng Keá toaùn 1 ñeán 2 ngaøy sau khi kyù ngoaïi thöông: Kinh doanh hôïp ñoàng, neáu môû LC kinh doanh vaø phaûi ñöa ngay saûn xuaát xuaát nhaäp khaåu, gia coâng ngoaïi Hôïp ñoàng Phoøng Keá hoaïch P.keá toaùn Trong voøng 4 giôø sau khi ngoaïi (nhaäp Kinh doanh nhaän ñöôïc haøng) Keá hoaïch Phoøng Keá hoaïch Ban Toång Giaùm Tröôùc khi ñöa gia coâng ít saûn xuaát Kinh doanh ñoác, Phoøng quaûn nhaát 01 ngaøy haøng thaùng, lyù chaát löôïng, Xí quí, saùu nghieäp Deät thaùng, naêm nhuoäm, Xí nghieäp may theâu, Phoøng Toå chöùc Haønh chaùnh, Phoøng Keá toaùn Lòch gia coâng Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp Deät Lòch gia coâng, lòch xuaát Kinh doanh nhuoäm, Phoøng haøng, ñôn giaù, baûng soá quaûn lyù chaát löôïng ñôn haøng löôïng may Taøi lieäu saûn Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp may Ngay sau khi nhaän cuûa xuaát, maãu Kinh doanh theâu, Xí nghieäp khaùch haøng 1 giôø goác, raäp, sô Deät nhuoäm ñoà, baûng maøu Maãu ñoái Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp may Ngay sau khi nhaän cuûa ñöôïc khaùch Kinh doanh theâu, Xí nghieäp khaùch haøng 1 giôø xaùc nhaän Deät nhuoäm Chöùng töø Phoøng Keá hoaïch Phoøng Keá toaùn, 2 giôø sau khi ñaõ nhaän nhaäp khaåu Kinh doanh (boä kho NPL may ñöôïc phaän XNK) Packing list Phoøng Keá hoaïch Phoøng Keá toaùn, 2 giôø sau khi ñaõ nhaän haøng nhaäp Kinh doanh (boä kho NPL may ñöôïc phaän XNK) Ñònh möùc Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp Deät Ít nhaát 1 ngaøy tröôùc khi nguyeân phuï Kinh doanh nhuoäm, Phoøng saûn xuaát lieäu saûn quaûn lyù chaát xuaát, hao huït löôïng may, Xí nghieäp may theâu Keát quaû thöû Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp Deät 2 giôø khi coù keát quaû maãu thaønh Kinh doanh nhuoäm (Xdeät) nhuoäm phaåm Yeâu caàu may Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp Deät Ngay sau khi nhaän ñöôïc maãu baùn Kinh doanh nhuoäm yeâu caàu cuûa khaùch haøng, maãu haøng 2 giôø Trang: 4 / 12
 5. ñoái, maãu saûn xuaát, Yeâu caàu Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp may Ngay sau khi nhaän ñöôïc maãu xuaát Kinh doanh theâu, Xí nghieäp yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Deät nhuoäm haøng 2 giôø Thoâng tin Phoøng Keá hoaïch Kho NPL may 4 giôø sau khi nhaän ñöôïc haøng nhaäp Kinh doanh kho Tieán ñoä cung Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp Deät Ngay sau khi coù xaùc nhaän caáp nguyeân Kinh doanh nhuoäm, Xí nghieäp hoaëc ñieàu chænh cuûa phuï lieäu may theâu nhaø cung caáp Baûng caân Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp may Ít nhaát 2 giôø tröôùc khi ñoái NPL Kinh doanh theâu, Xí nghieäp phaùt haønh keá hoaïch Deät nhuoäm saûn xuaát toång Keá hoaïch Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp may Ngay sau khi nhaän nguyeân saûn xuaát cho Kinh doanh theâu, Xí nghieäp phuï lieäu ñoàng boä töøng ñôn Deät nhuoäm haøng Phieáu caáp Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp may Sau khi coù keá hoaïch saûn phaùt nguyeân Kinh doanh theâu, Xí nghieäp xuaát cho töøng ñôn haøng phuï lieäu cho deät nhuoäm töø 30 phuùt ñeán 1 giôø vaø töøng ñôn coù yeâu caàu nhaän cuûa Xí haøng nghieäp may theâu Thoâng baùo Phoøng Keá hoaïch Phoøng Quaûn lyù 2 giôø tröôùc khi trieån khai saûn xuaát Kinh doanh chaát löôïng, Xí saûn xuaát nghieäp may theâu (boä phaän kyõ thuaät), Xöôûng caét, xöôûng may, xöôûng hoaøn thaønh, Xí nghieäp Deät nhuoäm Keá hoaïch Phoøng Keá hoaïch XN Deät nhuoäm, Xí 1 giôøt sau khi nhaän ñöôïc saûn xuaát boå Kinh doanh nghieäp may theâu thoâng tin sung Caùc thoâng Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp may Töø 15 ñeán 30 phuùt sau tin khaùc lieân Kinh doanh theâu, Xí nghieäp khi nhaän ñöôïc töø Ban quan ñeán Deät nhuoäm, Toång Giaùm ñoác, khaùch quaù trình Phoøng quaûn lyù haøng hoaëc ñôn vò khaùc saûn xuaát chaát löôïng trong quaù trình thöïc hieän ñôn haøng Baùo caùo Phoøng Keá hoaïch Ban Toång Giaùm Moãi ngaøy luùc 14 giôø thöïc hieän Kinh doanh ñoác, khaùch haøng ngaøy Packing list Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp may Tröôùc ngaøy xuaát haøng Kinh doanh theâu moät tuaàn Lòch xuaát Phoøng Keá hoaïch Xí nghieäp Deät Lòch gia coâng, lòch xuaát haøng, ñôn Kinh doanh nhuoäm, Phoøng haøng, ñôn giaù, baûng soá giaù, baûng quaûn lyù chaát löôïng ñôn haøng soá löôïng ñôn löôïng may Trang: 5 / 12
 6. haøng Lòch xuaát Phoøng Keá hoaïch Phoøng Quaûn lyù 2 giôø sau khi laøm xong haøng Kinh doanh chaát löôïng, Giaùm ñoác Xí nghieäp may theâu, Xöôûng hoaøn thaønh, Xí nghieäp deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Khaùch haøng 30 phuùt sau khi nhaän \Khieáu naïi Kinh doanh ñöôïc khaùch haøng Phieáu xuaát Phoøng Keá hoaïch Phoøng keá toaùn Trong voøng 10 ngaøy rieâng haøng noäi boä Kinh doanh (caùn cuoái thaùng töø 17 giôø boä maët haøng) ngaøy hoâm tröôùc Chi mua haøng Phoøng Keá hoaïch Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy Kinh doanh (caùn boä maët haøng) Chi öùng löông, Phoøng Keá hoaïch Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy coâng taùc phí Kinh doanh Baûng ñeà Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Ngaøy 1 ñeán 2 haøng xuaát nhaân Kinh doanh Haønh chaùnh thaùng söï haøng thaùng Lòch tieáp Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Tröôùc ít nhaát ngaøy khi khaùch haøng Kinh doanh Haønh chaùnh khaùch haøng ñeán Lòch taêng ca Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Tröôùc ít nhaát 4 giôø chieàu (chuû nhaät, Kinh doanh Haønh chaùnh taêng ca bình thöôøng) Baûng chaám Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán 3 haøng coâng Kinh doanh Haønh chaùnh thaùng Baûng ñeà Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 10 nghò löông Kinh doanh Haønh chaùnh haøng thaùng CBCNV môùi vaøo trong thaùng Theû chaám Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 3 coâng Kinh doanh Haønh chaùnh haøng thaùng Saûn löôïng Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 2 saûn xuaát Kinh doanh Haønh chaùnh haøng thaùng toång hôïp trong thaùng Caùc vaán ñeà Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 5 veà trôï caáp Kinh doanh Haønh chaùnh haøng thaùng Ñieàu ñoäng Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Ngay sau khi ñieàu ñoäng ít nhaân söï Kinh doanh Haønh chaùnh nhaát 4 giôø trong phaïm vi Xí nghieäp, phoøng Baùo caùo Phoøng Keá hoaïch Phoøng Toå chöùc Tröôùc 13 giôø ngaøy cuoái nghæ vieäc Kinh doanh Haønh chaùnh thaùng haøng thaùng 3.7 Xí nghieäp may vaø caùc Phoøng, Xí nghieäp: Trang: 6 / 12
 7. Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån Boä phaän nhaän Thôøi gian chuyeån giao thoâng tin giao Baûng ñôn giaù Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Ngaøy 5 haøng thaùng löông Haønh chaùnh Baûng ñeà xuaát Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Ngaøy 1 ñeán 2 haøng nhaân söï haøng Haønh chaùnh thaùng thaùng Lòch taêng ca Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Tröôùc ít nhaát 4 giôø (chuû nhaät, Haønh chaùnh chieàu taêng ca bình thöôøng) Baûng chaám Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán 3 coâng Haønh chaùnh haøng thaùng Baûng ñeà nghò Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 5 ñeán löông CBCNV Haønh chaùnh ngaøy 10 haøng thaùng môùi vaøo trong thaùng Theû chaám Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán coâng Haønh chaùnh ngaøy 3 haøng thaùng Baùo caùo saûn Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 3 ñeán löôïng Haønh chaùnh ngaøy 5 haøng thaùng Caùc vaán ñeà Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 3 ñeán veà trôï caáp Haønh chaùnh ngaøy 5 haøng thaùng Ñieàu ñoäng Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Ngay sau khi ñieàu nhaân söï trong Haønh chaùnh ñoäng ít nhaát 4 giôø phaïm vi Xí nghieäp, phoøng Baùo caùo nghæ Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Tröôùc 13 giôø ngaøy vieäc haøng Haønh chaùnh cuoái thaùng thaùng Chi öùng löông, Xí nghieäp may theâu Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 coâng taùc phí ngaøy Caùc thoâng tin Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch Sau khi coù söï vuï saûn xuaát Kinh doanh phaùt sinh chaäm nhaát 30 phuùt Khaû naêng thöïc Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch Sau khi nhaän ñöôïc keá hieän tieán ñoä, Kinh doanh hoaïch saûn xuaát, lòch lòch giao haøng xuaát haøng 1 giôø Baùo caùo thöïc Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch Moãi saùng tröôùc 8 hieän haøng Kinh doanh giôø ngaøy Leänh xuaát Xí nghieäp may theâu Boä phaän Xuaát Aâu, Myõ tröôùc 5 ñeán haøng, soá löôïng nhaäp khaåu 7 ngaøy. xuaát haøng, soá kieän, baûng caân ñoái nguyeân phuï lieäu Phaûn hoài ñònh Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch 3 giôø sau khi nhaän möùc nguyeân Kinh doanh ñöôïc baûn ñònh möùc phuï lieäu saûn xuaát cuûa Trang: 7 / 12
 8. Phoøng KHKD Baûng höôùng Xí nghieäp may theâu Phoøng quaûn lyù 2 giôø sau khi laøm daãn söû duïng chaát löôïng xong nguyeân phuï lieäu Baûn höôùng Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù 2 giôø sau khi laøm daãn phoái boä chaát löôïng xong daùn soá Bieân baûn hoïp Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù 2 giôø sau khi laøm trieån khai chaát löôïng xong Lòch laøm vieäc Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc, Tröôùc 15 giôø moãi Phoøng Keá hoaïch, ngaøy Phoøng Quaûn lyù chaát löôïng, Xí nghieäp may theâu (boä phaän kyõ thuaät, Xöôûng caét, xöôûng may, xöôûng hoaøn thaønh Baùo caùo saûn Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc, Tröôùc 9 giôø saùng löôïng caét, may, Phoøng Keá hoaïch moãi ngaøy theâu, hoaøn kinh doanh thaønh Chuaån bò saûn Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù Tröôùc khi saûn xuaát ít xuaát, keá hoaïch chaát löôïng nhaát 12 giôø caét Baùo caùo toång Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch 9 giôø saùng haøng hôïp KD ngaøy Packing list thöïc Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch Ngay sau khi kieåm teá KD, Xöôûng Hoaøn song 1 giôø thaønh Baûng maøu Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù 4 giôø ñeán 1 ngaøy chaát löôïng may Lòch xuaát haøng Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù Ñöa tröôùc ít nhaát 2 chaát löôïng may ngaøy khi xuaát haøng 3.8 Phoøng Quaûn lyù chaát löôïng may vaø caùc Boä phaän khaùc: Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån Boä phaän nhaän Thôøi gian chuyeån giao thoâng tin giao Baûng ñeà xuaát Phoøng quaûn lyù Phoøng Toå chöùc Ngaøy 1 ñeán 2 haøng nhaân söï haøng chaát löôïng Haønh chaùnh thaùng thaùng Lòch taêng ca Phoøng quaûn lyù Phoøng Toå chöùc Tröôùc ít nhaát 4 giôø (chuû nhaät, chaát löôïng Haønh chaùnh chieàu taêng ca bình thöôøng) Baûng chaám Phoøng quaûn lyù Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán 3 coâng chaát löôïng Haønh chaùnh haøng thaùng Baûng ñeà nghò Phoøng quaûn lyù Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 5 ñeán löông CBCNV chaát löôïng Haønh chaùnh ngaøy 10 haøng thaùng môùi vaøo trong Trang: 8 / 12
 9. thaùng Theû chaám Phoøng quaûn lyù Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán coâng chaát löôïng Haønh chaùnh ngaøy 3 haøng thaùng Caùc vaán ñeà Phoøng quaûn lyù Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 3 ñeán veà trôï caáp chaát löôïng Haønh chaùnh ngaøy 5 haøng thaùng Ñieàu ñoäng Phoøng quaûn lyù Phoøng Toå chöùc Ngay sau khi ñieàu nhaân söï trong chaát löôïng Haønh chaùnh ñoäng ít nhaát 4 giôø phaïm vi Xí nghieäp, phoøng Baùo caùo nghæ Phoøng quaûn lyù Phoøng Toå chöùc Tröôùc 13 giôø ngaøy vieäc haøng chaát löôïng Haønh chaùnh cuoái thaùng thaùng Chi öùng löông, Phoøng quaûn lyù Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 coâng taùc phí chaát löôïng ngaøy Kieåm tra chaát Phoøng quaûn lyù Phoøng Keá hoaïch Sau khi kieåm haøng löôïng nguyeân chaát löôïng Kinh doanh xong 1 giôø haøng phuï lieäu nhaäp ngaøy Thoâng baùo Phoøng quaûn lyù Phoøng Keá hoaïch Ít nhaát 2 giôø sau khi caùch xöû lyù chaát löôïng KD xöû lyù kyõ thuaät, nguyeân phuï lieäu cuûa khaùch haøng Chaát löôïng Phoøng quaûn lyù Phoøng Keá hoaïch Töø 1->3 ngaøy sau khi haøng hoùa chaát löôïng Kinh doanh nhaâp nhaäp kho Baùo caùo chaát Phoøng Quaûn lyù Phoøng keá hoaïch Ngay sau khi kieåm löôïng vaûi chaát löôïng KD xong 2 giôø Baùo caùo chaát Phoøng Quaûn lyù Xí nghieäp may 8 giôø ngaøy hoâm sau löôïng caét, may, chaát löôïng theâu hoaøn thaønh Baùo caùo haøng Phoøng Quaûn lyù Xí nghieäp may Trong ngaøy ngay sau pheá chaát löôïng theâu khi phaùt sinh 1 giôø Baùo caùo tình Phoøng Quaûn lyù Xí nghieäp may Trong ngaøy ngay sau hình xaûy ra söï chaát löôïng theâu khi phaùt sinh 1 giôø coá Baùo caùo chaát Phoøng Quaûn lyù Toång Giaùm ñoác Cuoái thaùng löôïng haøng chaát löôïng thaùng 3.9 Xí nghieäp Deät nhuoäm vaø caùc boä phaän khaùc: Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån Boä phaän nhaän Thôøi gian chuyeån giao thoâng tin giao Baûng ñeà xuaát Xí nghieäp Deät Phoøng Toå chöùc Ngaøy 1 ñeán 2 haøng nhaân söï haøng nhuoäm Haønh chaùnh thaùng thaùng Lòch taêng ca Xí nghieäp Deät Phoøng Toå chöùc Tröôùc ít nhaát 4 giôø (chuû nhaät, nhuoäm Haønh chaùnh chieàu taêng ca bình thöôøng) Baûng chaám Xí nghieäp Deät Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán 3 Trang: 9 / 12
 10. coâng nhuoäm (X deät) Haønh chaùnh haøng thaùng Baûng ñeà nghò Xí nghieäp Deät Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 5 ñeán löông CBCNV nhuoäm Haønh chaùnh ngaøy 10 haøng thaùng môùi vaøo trong thaùng Theû chaám Xí nghieäp Deät Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán coâng nhuoäm Haønh chaùnh ngaøy 3 haøng thaùng Caùc vaán ñeà Xí nghieäp Deät Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 3 ñeán veà trôï caáp nhuoäm Haønh chaùnh ngaøy 5 haøng thaùng Ñieàu ñoäng Xí nghieäp Deät Phoøng Toå chöùc Ngay sau khi ñieàu nhaân söï trong nhuoäm Haønh chaùnh ñoäng ít nhaát 4 giôø phaïm vi Xí nghieäp, phoøng Baùo caùo nghæ Xí nghieäp Deät Phoøng Toå chöùc Tröôùc 13 giôø ngaøy vieäc haøng nhuoäm Haønh chaùnh cuoái thaùng thaùng Chi öùng löông, Xí nghieäp Deät Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 coâng taùc phí nhuoäm ngaøy Thoâng baùo Xí nghieäp Deät Phoøng Keá hoaïch Ít nhaát 2 giôø sau khi caùch xöû lyù nhuoäm KD xöû lyù kyõ thuaät, nguyeân phuï lieäu cuûa khaùch haøng Tieán ñoä deät Xí nghieäp Deät Phoøng Keá hoaïch 9 giôø saùng moãi nhuoäm Kinh doanh ngaøy Keát quaû thöû Xí nghieäp Deät Phoøng Keá hoaïch Sau khi thöû maãu 3 maâu moäc nhuoäm Kinh doanh giôø Keát quaû kieåm Xí nghieäp Deät Phoøng Keá hoaïch Theo yeâu caàu cuï tra haøng moäc nhuoäm Kinh doanh theå Tieán ñoä ñieàu Xí nghieäp Deät Phoøng Keá hoaïch 9 giôø saùng moãi nhuoäm nhuoäm Kinh doanh ngaøy Söï coá saûn Xí nghieäp Deät Phoøng Keá hoaïch Ngay sau khi phaùt sinh xuaát nhuoäm Kinh doanh 2 giôø Hoà sô thanh lyù Xí nghieäp Deät Phoøng Keá toaùn 1 ñeán 2 ngaøy sau khi ñôn haøng nhuoäm saûn xuaát xong Baùo caùo toång Xí nghieäp Deät Toång Giaùm ñoác Cuoái thaùng hôïp deät nhuoäm nhuoäm haøng thaùng Tieán ñoä deät Xí nghieäp Deät Phoøng Keá hoaïch 9 giôø saùng moãi nhuoäm nhuoäm Kinh doanh, khaùch ngaøy haøng Keát quaû kieåm Xí nghieäp Deät Phoøng Keá hoaïch Theo yeâu caàu cuï tra haøng thaønh nhuoäm Kinh doanh, khaùch theå phaåm haøng Söï coá saûn Xí nghieäp Deät Phoøng Keá hoaïch Ngay sau khi phaùt sinh xuaát nhuoäm Kinh doanh 2 giôø Baùo caùo toång Xí nghieäp Deät Toång Giaùm ñoác Cuoái thaùng hôïp deät nhuoäm nhuoäm haøng thaùng Baùo caùo soá Xí nghieäp Deät Phoøng Keá toaùn Haøng ngaøy tröôùc 9 Trang: 10 / 12
 11. lieäu keá toaùn nhuoäm giôø Trang: 11 / 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản