Quy 3-09 Trung

Chia sẻ: Lê Hùng Mạnh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:71

0
114
lượt xem
3
download

Quy 3-09 Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Coâng tröôøng thuûy ñieän Ñoàng Nai 4  BIEÂN BAÛN KIEÅM K                                                              Thôøi ñieåm kieåm keâ: 24h ngaøy 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy 3-09 Trung

 1. Coâng tröôøng thuûy ñieän Ñoàng Nai 4  BIEÂN BAÛN KIEÅM K                                                              Thôøi ñieåm kieåm keâ: 24h ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2008, chuùng toâi g                                                           OÂng: Leâ Xuaân Hyû              Chöùc vuï: Giaùm ñoác ÑH ­ Tröôûng b                                                           OÂng: Leâ Huøng Maïnh          Chöùc vuï: Keá toaùn           ­ UÛy vieâ                                                           OÂng: Nguyeãn Vaên Thanh     Chöùc vuï: Thuû kho          ­ UÛy vieân                                                           OÂng: Nguyeãn Thaønh Trung   Chöùc vuï: Thuû kho          ­ UÛy vieân Cuøng tieán haønh kieåm keâ nhöõng vaät tö döôùi ñaây: STT Teân Vaät Tö ÑVT Coâng cuï lao ñoäng 1 AÙp toâ maùt 100A Caùi 2 Boä ñeøn cap aùp Boä 3 Boùng ñeøn halogen 100w Caùi 4 Boùng ñeøn troøn 1000w Caùi 5 Caùp theùp phi 14 meùt 6 Caùp theùp phi 20 Kg 7 Caùp theùp phi 21 Kg 8 Choåi ñaùnh ræ phi 100 Caùi 9 Daây an toaøn Caùi 10 Daây caùp haøn phi 16 meùt 11 Daây caùp ñieän 3 pha phi 16 meùt 12 Daây ñieän AV35 meùt 13 Daây ñieän AV50 meùt 14 Ñaù caét phi 350 Vieân 15 Ñaù maøi phi 120 Vieân 16 Ñaù maøi phi 180 Vieân 17 Ñaù maøi phi 200 Vieân 18 Ñaù maøi phi 300 Vieân 19 Pha ñeøn ñai nhoâm 1000w Caùi 20 Tuï ñieän 100 microphara Caùi 21 Tuï ñieän 50 + 30 micophara Caùi 22 Boùng ñeøn halogen 500w Caùi 23 Hoäp ñieän Caùi 24 Co neùt Caùi 25 AÙp toâ maùt 20A Caùi 26 Muõ nhöïa traéng Caùi 27 Muõ nhöïa vaøng Caùi
 2. 28 Daây quai muõ Caùi 29 Giaày vaûi Asia Ñoâi 30 UÛng cao su Ñoâi 31 Daây ñieän 1,5x2 meùt 32 Boä ñeøn halogen 500w Boä 33 Caàu dao 3 pha 100A Caùi 34 Göôøng goã Caùi 35 Dao tieän Caùi 36 Boùng ñeøn com pac 26w Caùi 37 Ñoàng hoà ño ñieän trôû Caùi 38 Maùy baén mìn Caùi 39 Caùp ñieän 2x1,5 meùt 40 Vaùn khuoân 1x1,5m Taám 41 Vaùn khuoân 0,5x5 Taám 42 Vaùn khuoân 0,6x1,5 Taám 43 Muõ baûo hieåm Caùi 44 Tieâu leänh chöõa chaùy Caùi 45 Vaùn khuoân 2,5x2,5 Taám 46 Boùng ñeøn cao aùp 400W Caùi 47 Gang tay cao su Ñoâi 48 Ñaàm coùc caùi 49 Maùy bôm aùp löïc Caùi 50 Suùng phun nöôùc Caùi 51 Cuoän day cao aùp Cuoän 52 Caùp theùp phi 17,5 meùt 53 Khuoân thí nghieäm RCC phi150 Boä 54 Caùp nhoâm boïc nhöïa S240 meùt 55 Vaùn khuoân 0,3x2m Taám 56 Vaùn khuoân 0,3x1,3m Taám 57 Hoäp daáu teân Hoäp Phuï tuøng leû caùc loaïi 1 Bi caùc ñaêng uoat OÅ 2 Boä phôùt tay gaàu SK310 Boä 3 Boä taám loùt caùnh troän Kg 4 Bu loâng Boä 5 Bu loâng M18 Boä 6 Bu loâng tích keâ Boä 7 Caàn khoan T38 Caùi 8 Caàn khoan tay Caùi 9 Cuùp ben T+S huyn dai Boä 10 Da phanh sau zin 130 Caùi 11 Da phanh tröôùc zin 130 Caùi 12 Daây cu roa caùc loaïi Caùi 13 Giaûm soùc huyn dai Caùi
 3. 14 Goái bi UCP 214 Cuïm 15 Khôûi ñoäng töø coù rô le nhieät Caùi 16 Laù nhíp huyn dai Caùi 17 Loïc nhieân lieäu 0751 Caùi 18 Loïc tinh CAT ñoäng cô 1466695 Caùi 19 Loïc gioù volvo Boä 20 Loïc nhieân lieäu 0814 Caùi 21 Loïc nhieân lieäu FC 5507 Caùi 22 Loïc nhieân lieäu hi noâ Caùi 23 Loïc nhieân lieäu huyn dai Caùi 24 Loïc nhieân lieäu maùy xuùc FOF 307 Caùi 25 Loïc nhieân lieäu SW 800 - 800KVA Caùi 26 Loïc nhôùt 0-5130 Caùi 27 Loïc nhôùt C5602 Caùi 28 Loïc nhôùt huyn dai Boä 29 Loïc nhôùt hi noâ Caùi 30 Loïc nhôùt maùy xuùc kawasaky Caùi 31 Loïc nhôùt nhoû hi noâ Caùi 32 Loïc nhôùt ñoäng cô caåu 55T Caùi 33 Loïc nhôùt SW 800 - 800KVA Caùi 34 Loïc nhôùt volvo Caùi 35 Loïc ñieàu khieån C5503 Caùi 36 Loïc thoâ nhieân lieäu 14C Caùi 37 Loïc thuûy löïc D65 Caùi 38 Maù phanh sau huyn dai Caùi 39 Maù phanh tröôùc huyn dai Caùi 40 Muõi caïy Caùi 41 Muõi khoan T45 phi 102 Caùi 42 Muõi khoan tay Caùi 43 OÁng noái T45 phi 102 Caùi 44 Phôùt 114x145 Caùi 45 Phôùt 92x120 Caùi 46 Phôùt mat ô sau kamaz Caùi 47 Phôùt may ô sau sang yong Caùi 48 Phôùt may ô tröôùc sang yong Caùi 49 Raêng gaàu EX700 Boä 50 Söù chæ + bu loâng Boä 51 Thuøng troän dung dòch ñôn Caùi 52 Toång phanh zin Caùi 53 Tuy oâ 3/4x0,8m Caùi 54 Tuy oâ phanh kamaz Caùi 55 Xi lanh phanh sau huyn dai Caùi 56 Xích 140 böôùc 44, 45 meùt 57 Xi lanh phanh tröôùc huyn dai Caùi
 4. 58 Khôûi ñoäng töø 85A-380V Caùi 59 Voøng bi 9015038 Voøng 60 Voøng bi 9516042 Voøng 61 Phôùt 155x172 Caùi 62 Loïc nhôùt D41 Caùi 63 Loïc nhieân lieäu D41 Caùi 64 Ri veâ nhoâm Kg 65 Beùc phun söông Caùi 66 Baùt ñeäm Taám 67 Zoaêng quy laùt uoat Taám 68 Zoaêng oáng xaû uoat Caùi 69 Bu loâng M16 Boä 70 Zoaêng quy laùt, zoaêng nöôùc CAT 330B Boä 71 Loïc khí tinh 2504 Caùi 72 Loïc khí thoâ 2503 Caùi 73 Loïc nhieân lieäu EX 700 Caùi 74 Voøng bi 32310 Voøng 75 Voøng bi 6513051 Voøng 76 Cao su giaèng caàu huyn dai Caùi 77 Moâ tô 3 pha 3kw - 2950v/p Caùi 78 Bu loâng choát J Boä 79 Moû caét + moû haøn hôi Boä 80 OÁng hôi phi 25 meùt 81 E cu M18 Caùi 82 Voøng bi 6208 Voøng 83 Voøng bi 6204 Voøng 84 Van ñieän khí Caùi 85 Buùa caïy Caùi 86 OÁng tuy oâ aùp löïc 3/4" (My Meùt 87 Cao su giaéng caàu Hino Caùi 88 Loïc nhôùt Bomaz 161AD4 Caùi 89 Caùnh quaït moât tô maùy bôm Caùi 90 Ñaàu ño 2,5T 9363 Caùi 91 Boä nguoàn 12V Caùi 92 Caùnh tay troän traïm 360 Kg 93 Voøng bi T209 Caùi 94 Voøng bi P212 Caùi 95 Voøng bi FA206 Caùi 96 Goái vít taûi Caùi 97 Loïc nhieân lieäu tinh Sangyo Caùi 98 Loïc nhieân lieäu thoâ sangyo Caùi 99 Loïc nhôùt sangyong Caùi 100 Loïc nhieân lieäu FC 5602 Caùi 101 Loïc nhôùt 15274 Caùi
 5. 102 Khôûi ñoäng tö 40A-220v Boä 103 Khôûi ñoäng töø 65A-220V Boä 104 Khôûi ñoäng töø 85A-220V Boä 105 Khôûi ñoäng töø 22A-220V Boä 106 Loïc nhôùt Furukawa A51 Caùi 107 Loïc nhieân lieäu furukawaA51 Caùi 108 Cu roa raêng B93 Sôïi 109 Bu loâng ñuoâi caù M28x550/60 Boä 110 Phôùt trôï löïc coân hi noâ Boä 111 Loïc nhôùt Sa kai Caùi 112 Loïc nhieân lieäu Sakai Caùi 113 Voøng bi aéc phi nheâ Boä 114 Roâ tuyn 3000 Boä 115 Xi lanh trôï löïc coân Boä 116 Voøng bi 16042 Voøng 117 Roâ tuyn ba ngang huyndai Boä 118 Truï ñôõ baêng taûi Boä 119 Tang troáng traïm 360 Caùi 120 OÁng ty oâ aùp löïc 1/2-16000 meùt 121 Raéc co noái oáng Caùi 122 Phôùt may ô tröôùc + sau HD Caùi 123 Roâ tuyn ba doïc huyn dai Boä 124 Cat ñaêng maùy xuùc kawasaky Caùi Nhieân lieäu 1 Diesel lít 2 Cheânh leäch 3 Xaêng lít Phuï tuøng 1 Saêm loáp 2 Xaêm 1100-20 Caùi 3 Xaêm loáp 1100-20 Boä 4 Yeám 1100-20 Caùi 5 Loáp maùy xuùc 23.5-25 Caùi 6 Xaêm maùy xuùc 23.5-25 Caùi 7 Yeám maùy xuùc 23.5-25 Caùi 8 Xaêm loáp 1000-20 Boä 9 Xaêm 26.5/25 Caùi 10 Yeám 1600-25 Caùi 11 Xaêm 1600-25 caùi Vaät lieäu chính 1 Theùp phi 25 Kg 2 Pu zô laên Gia Quy Kg 3 Caùt Baûo Laâm m3 4 Daêm 2x4 m3
 6. 5 Daêm 0-4,75 m3 6 Daêm 0-4 m3 7 Daêm 0-8 m3 8 Daêm 19-50 m3 9 Daêm 4x6 m3 10 Daêm 4,75-19 m3 11 Theùp phi 10 Kg 12 Theùp phi 16 Kg 13 Theùp phi 8 Kg 14 Theùp phi 12 Kg 15 Pu zô laên 4A Kg 16 Cheânh leäch Kg 17 Xi maêng Haø Tieân 1PCB40 Kg 18 Theùp phi 14 Kg 19 Xi maêng Haø Tieân Xaù OPC Kg 20 Theùp phi 18 Kg 21 Theùp phi 20 Kg 22 Daêm 0,5x2 m3 23 Goã ñaø 6x12 m3 24 Goã vaùn 3 phaân m3 25 Gaïch oáng 4 loã Vieân 26 Goã ñaø m3 Vaät lieäu phuï 1 Nhôùt maùy Ford Everest lít 2 OÂ xi Chai 3 Thuoác noå nhuõ töông phi 60 Kg 4 Thuoác noå nhuõ töông phi 80 Kg 5 Kip ñieän K8 QP Caùi 6 Daây noå chòu nöôùc 12g/m meùt 7 Daây ñieän mìn meùt 8 Bao ñay Kg 9 Co phi 114-90 ñoä Caùi 10 Co phi 60 Caùi 11 Cuùt giaûm 90/60 Caùi 12 Cuùt giaûm 90/76 Caùi 13 Cuùt giaûm phi 114/90 Caùi 14 Cuùt giaûm phi 114/60 Caùi 15 Daàu AWS-32 lít 16 Daàu AWS-68 lít 17 Daàu CRD-40 lít 18 Daàu MP 90 EP lít 19 Daàu Hypoy B140 Ep lít 20 Haøn the Kg 21 Keïp caùp AC185 Caùi
 7. 22 Keïp ñoàng chöõ C95 Caùi 23 Kíp vi sai 4,5m Caùi 24 Löôùi B40 Kg 25 Maêng xoâng phi 114 Caùi 26 Môõ I13 Kg 27 Môõ Grease L3 Kg 28 Ñaàu cos ñieän 150 Caùi 29 Nhöïa ñöôøng Kg 30 Ñinh caùc loaïi Kg 31 Ñinh theùp Kg 32 Ñoàng ñoû 2x600x2000 Kg 33 Ñoàng traàn 50 mm2 Kg 34 OÁng PVC phi 114 Caây 35 OÁng PVC phi 90 Caây 36 OÁng noái nhöïa ren ngoaøi phi 60 Caùi 37 OÁng PVC phi 49 Caây 38 OÁng theùp maï keõm phi 114 m 39 Phuï gia beâ toâng chaäm ninh keát GP12 lít 40 Plastiment TM25 Lít 41 Que haøn N46 Kg 42 Que haøn DMn Kg 43 Que haøn Inox Kg 44 Que haøn ñoàng Kg 45 T phi 114 Caùi 46 T phi 60 Caùi 47 Raéc co saét phi 90 Caùi 48 Theùp buoäc Kg 49 Theùp laù 6x1500x6000 Kg 50 Theùp U100x46x4,5 Kg 51 Theùp V5x50x5 Kg 52 Vaät chaén nöôùc Sika meùt 53 Van nhöïa phi 34 Caùi 54 Van ñoàng phi 219 Caùi 55 Vaûi ñòa KT m2 56 Toân lôïp maï keõm meùt 57 Vít baén toân Con 58 Roï ñaù Caùi 59 Van ñoàng 1 chieàu phi 60 Caùi 60 Voû phi Caùi 61 Daàu phanh Anh lít 62 OÁng nhöïa phi 60 Kg 63 Xoâ hoà Caùi 64 Thöôùc 5 m Caùi 65 Caø leâ 19 Caùi
 8. 66 T phi 34 Caùi 67 Keo daùn oáng PVC Lon 68 Sôn Lon 69 Xeûng Caùi 70 Boùng ñeøn 1,2 m Caùi 71 Ñuoâi ñeøn Caùi 72 Boùng ñeøn 75 w Caùi 73 Ñaàu ñieän töû Caùi 74 Con chuoät Con 75 Boùng ñeøn 0,6 m Caùi 76 Vaät chaén nöôùc CF 852 meùt 77 Plastiment 96 Lít 78 Khôùp noái nhoâm Caùi 79 Môõ Grease L4 Kg 80 Taéc keâ Bòch 81 Vít Bòch 82 Thanh ren M18 Boä 83 Taám baùt ñeäm Caùi 84 Theùp cheá taïp phi 45 Kg 85 Cheânh leäch 86 Sikament R4 lít 87 Sika Aer lít 88 OÅ khoùa cöûa Caùi 89 Noái phi 27 Caùi 90 Bay xaây Caùi 91 Baït xanh khoå 4 m (thöôøng) meùt 92 T phi 90 nhöïa Caùi 93 Taêng phoâ ñieän töû Caùi 94 Taám ñoàng 0,6x4 Taám 95 OÁng theùp maõ keõm phi 168 meùt 96 Ñaàu noái phi 76 Caùi 97 T saét phi 76 Caùi 98 Cuùt saét phi 76 Caùi 99 Theùp mangan 8x1500x6000 Kg 100 Ren gai 2 ñaàu Caùi 101 Bat xanh khoå 4m Caây 102 Baït xanh khoå 6m Caây 103 Keïp giaáy Hoäp 104 Ru mi leâ 27 Caùi 105 Caø leâ 27 Caùi 106 Coùt eùp Taám 107 Maùng ñeøn 1,2m Boä 108 OÁng theùp maï keõm phi 90 Meùt 109 OÁng noái phi 90 Caùi
 9. 110 Kính traéng Caùi 111 Cos phi 50 Caùi 112 Noái phi 90 Caùi 113 AÙo möa 1,2x1,6m Taám 114 AÙo möa Badoxuy Caùi 115 Ñaàu cos ñoàng 240 Caùi 116 Vít + taéc keâ Bòch 117 Oáng theùp maï keõm phi 49 meùt 118 T keõm phi 49 Caùi 119 Ñai baûo veä caàu thang Boä 120 Truï nhaø I400 Caùi 121 Keøo nhaø che daêm Boä 122 Zaèng L50x5x6m Caây 123 Xaø goà C150x5,95m Caây 124 Ñaàu noái vaùn khuoân Boä 125 Taêng ñô Boä 126 Voâi boät Thuøng 127 Ve maøu Kg 128 Noái ren ngoaøi 27/21 Caùi 129 Daàu AWS-46 lít 130 Theùp 20x1500x6000 Kg 131 Theùp V30x30x3 Kg
 10. BIEÂN BAÛN KIEÅM KE VAÄT TÖ  thaùng 09 naêm 2008, chuùng toâi goàm coù: höùc vuï: Giaùm ñoác ÑH ­ Tröôûng ban  höùc vuï: Keá toaùn           ­ UÛy vieân   Chöùc vuï: Thuû kho          ­ UÛy vieân Chöùc vuï: Thuû kho          ­ UÛy vieân   Theo soå saùch Theo thöïc teá Cheânh leäch Ñôn giaù Soá löôïng Thaønh tieàn Soá löôïng Thaønh tieàn Soá löôïng 327,327,194 327,327,194 450,667 3 1,352,001 3 1,352,001 1,050,000 11 11,550,000 11 11,550,000 27,370 88 2,408,560 88 2,408,560 20,680 133 2,750,440 133 2,750,440 25,060 107 2,681,420 107 2,681,420 26,770 1447 38,736,190 1447 38,736,190 21,200 34 720,800 34 720,800 5,185 270 1,399,950 270 1,399,950 120,000 86 10,320,000 86 10,320,000 69,495 80 5,559,600 80 5,559,600 11,054 371 4,101,034 371 4,101,034 9,764 5977 58,359,428 5977 58,359,428 8,208 5398 44,306,784 5398 44,306,784 35,000 96 3,360,000 96 3,360,000 16,000 26 416,000 26 416,000 17,000 100 1,700,000 100 1,700,000 73,000 10 730,000 10 730,000 65,000 25 1,625,000 25 1,625,000 40,000 10 400,000 10 400,000 20,000 8 160,000 8 160,000 0 6 0 6 0 24,935 77 1,919,995 77 1,919,995 15,000 1 15,000 1 15,000 0 -1 0 -1 0 42,500 6 255,000 6 255,000 0 -1 0 -1 0 0 -5 0 -5 0
 11. 0 -44 0 -44 0 210,000 1 210,000 1 210,000 135,000 1 135,000 1 135,000 0 0 0 0 0 70,000 7 490,000 7 490,000 933,333 3 2,799,999 3 2,799,999 1,635,000 12 19,620,000 12 19,620,000 0 -58 0 -58 0 0 2 0 2 0 3,428,571 2 6,857,142 2 6,857,142 3,428,571 1 3,428,571 1 3,428,571 15,000 400 6,000,000 400 6,000,000 0 43 0 43 0 0 5 0 5 0 0 14 0 14 0 255,000 2 510,000 2 510,000 0 -2 0 -2 0 0 9 0 9 0 80,728 48 3,874,944 48 3,874,944 0 3 0 3 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -3 0 -3 0 0 -2 0 -2 0 36,114 36 1,300,104 36 1,300,104 0 10 0 10 0 42,500 1182 50,235,000 1182 50,235,000 579,088 48 27,796,224 48 27,796,224 366,186 24 8,788,464 24 8,788,464 113,636 4 454,544 4 454,544 394,771,122 0 394,771,122 120,000 -2 -240,000 -2 -240,000 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 33,333 3695 123,165,435 3695 123,165,435 3,805 616 2,343,880 616 2,343,880 4,011 1406 5,639,466 1406 5,639,466 49,483 29 1,435,007 29 1,435,007 3,160,990 5 15,804,950 5 15,804,950 0 0 0 0 0 35,000 1 35,000 1 35,000 20,000 5 100,000 5 100,000 20,000 4 80,000 4 80,000 35,610 41 1,460,010 41 1,460,010 150,000 2 300,000 2 300,000
 12. 285,000 2 570,000 2 570,000 531,667 2 1,063,334 2 1,063,334 450,000 1 450,000 1 450,000 227,960 1 227,960 1 227,960 515,000 1 515,000 1 515,000 650,000 1 650,000 1 650,000 150,000 2 300,000 2 300,000 -50,000 1 -50,000 1 -50,000 76,667 1 76,667 1 76,667 203,333 3 609,999 3 609,999 100,000 1 100,000 1 100,000 96,000 10 960,000 10 960,000 30,000 3 90,000 3 90,000 240,000 4 960,000 4 960,000 168,750 8 1,350,000 8 1,350,000 121,667 1 121,667 1 121,667 150,000 2 300,000 2 300,000 98,518 1 98,518 1 98,518 250,000 1 250,000 1 250,000 193,000 12 2,316,000 12 2,316,000 45,000 3 135,000 3 135,000 203,333 1 203,333 1 203,333 150,000 1 150,000 1 150,000 436,500 1 436,500 1 436,500 129,765 68 8,824,020 68 8,824,020 127,000 16 2,032,000 16 2,032,000 91,991 9 827,919 9 827,919 2,887,000 1 2,887,000 1 2,887,000 62,138 43 2,671,934 43 2,671,934 712,500 2 1,425,000 2 1,425,000 20,000 4 80,000 4 80,000 15,000 2 30,000 2 30,000 46,220 1 46,220 1 46,220 50,000 2 100,000 2 100,000 32,000 3 96,000 3 96,000 2,249,692 1 2,249,692 1 2,249,692 20,000 10 200,000 10 200,000 49,880,000 1 49,880,000 1 49,880,000 320,000 1 320,000 1 320,000 400,000 4 1,600,000 4 1,600,000 45,000 1 45,000 1 45,000 450,000 2 900,000 2 900,000 1,200,000 9 10,800,000 9 10,800,000 360,000 2 720,000 2 720,000
 13. 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000 580,000 12 6,960,000 12 6,960,000 690,000 12 8,280,000 12 8,280,000 27,286 14 382,004 14 382,004 146,667 3 440,001 3 440,001 51,250 8 410,000 8 410,000 60,000 -0.5 -30,000 -0.5 -30,000 12,000 10 120,000 10 120,000 0 -70 0 -70 0 130,000 -1 -130,000 -1 -130,000 70,000 1 70,000 1 70,000 6,632 190 1,260,080 190 1,260,080 3,500,000 1 3,500,000 1 3,500,000 811,376 1 811,376 1 811,376 765,061 1 765,061 1 765,061 100,000 2 200,000 2 200,000 320,000 3 960,000 3 960,000 585,000 3 1,755,000 3 1,755,000 300,000 3 900,000 3 900,000 1,800,000 1 1,800,000 1 1,800,000 0 -90 0 -90 0 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000 0 -400 0 -400 0 2,168 1370 2,970,160 1370 2,970,160 80,000 -10 -800,000 -10 -800,000 48,000 -28 -1,344,000 -28 -1,344,000 0 -2 0 -2 0 818,095 2 1,636,190 2 1,636,190 270,000 40 10,800,000 40 10,800,000 225,000 6 1,350,000 6 1,350,000 113,333 3 339,999 3 339,999 10,000 -10 -100,000 -10 -100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,810 1755 41,786,550 1755 41,786,550 150,000 2 300,000 2 300,000 195,000 2 390,000 2 390,000 95,000 4 380,000 4 380,000 5,238,095 2 10,476,190 2 10,476,190 60,000 7 420,000 7 420,000 70,000 7 490,000 7 490,000 250,000 7 1,750,000 7 1,750,000 90,000 1 90,000 1 90,000 87,500 2 175,000 2 175,000
 14. 680,000 6 4,080,000 6 4,080,000 880,000 1 880,000 1 880,000 1,215,000 4 4,860,000 4 4,860,000 415,000 4 1,660,000 4 1,660,000 110,000 1 110,000 1 110,000 205,000 2 410,000 2 410,000 120,000 20 2,400,000 20 2,400,000 0 184 0 184 0 140,000 1 140,000 1 140,000 250,000 3 750,000 3 750,000 85,000 3 255,000 3 255,000 430,000 -1 -430,000 -1 -430,000 420,000 2 840,000 2 840,000 240,000 1 240,000 1 240,000 950,000 2 1,900,000 2 1,900,000 280,000 2 560,000 2 560,000 0 -6 0 -6 0 0 2 0 2 0 260,000 80 20,800,000 80 20,800,000 25,000 20 500,000 20 500,000 20,000 6 120,000 6 120,000 320,000 2 640,000 2 640,000 2,350,000 1 2,350,000 1 2,350,000 159,594,696 0 159,594,696 12,100 11214 135,689,400 11214 135,689,400 1,168 24 28,032 24 28,032 13,947 1712 23,877,264 1712 23,877,264 97,223,700 0 97,223,700 0 0 0 0 0 294,194 31 9,120,014 31 9,120,014 1,174,110 11 12,915,210 11 12,915,210 89,473 19 1,699,987 19 1,699,987 43,861,473 1 43,861,473 1 43,861,473 3,636,364 -1 -3,636,364 -1 -3,636,364 1,818,182 -1 -1,818,182 -1 -1,818,182 3,670,858 5 18,354,290 5 18,354,290 4,090,909 2 8,181,818 2 8,181,818 2,363,636 1 2,363,636 1 2,363,636 6,181,818 1 6,181,818 1 6,181,818 2,311,325,337 0 ### 12,779 7981.5 101,995,589 7981.5 101,995,589 874 97275 85,018,350 97275 85,018,350 198,932 1010.9 201,100,359 1010.9 201,100,359 187,460 -467.7 -87,675,042 -467.7 -87,675,042
 15. 310,127 6028.2 ### 6028.2 ### 147,498 -312 -46,019,376 -312 -46,019,376 279,835 837.4 234,333,829 837.4 234,333,829 131,502 12427.1 ### 12427.1 ### 53,965 1449 78,195,285 1449 78,195,285 130,474 -25685.5 ### -25685.5 ### 16,550 -35.46 -586,863 -35.46 -586,863 4,610 6337.9 29,217,719 6337.9 29,217,719 16,816 1028 17,286,848 1028 17,286,848 8,396 15786.2 132,540,935 15786.2 132,540,935 0 -27500 0 -27500 0 83,567 18 1,504,206 18 1,504,206 1,432 89500 128,164,000 89500 128,164,000 11,803 15629.2 184,471,448 15629.2 184,471,448 1,873 359485 673,315,405 359485 673,315,405 10,820 15888.4 171,912,488 15888.4 171,912,488 11,971 14912.1 178,512,749 14912.1 178,512,749 20,850 -2 -41,700 -2 -41,700 4,545,000 9.51 43,222,950 9.51 43,222,950 2,500,000 1.52 3,800,000 1.52 3,800,000 0 0 0 0 0 2,500,000 11.46 28,650,000 11.46 28,650,000 0 0 1,619,635,903 0 ### 75,000 8 600,000 8 600,000 150,000 -4 -600,000 -4 -600,000 31,716 2940 93,245,040 2940 93,245,040 31,716 2624 83,222,784 2624 83,222,784 4,071 1488 6,057,648 1488 6,057,648 6,790 8350 56,696,500 8350 56,696,500 541 5500 2,975,500 5500 2,975,500 31,628 175 5,534,900 175 5,534,900 80,002 2 160,004 2 160,004 30,500 10 305,000 10 305,000 6,000 2 12,000 2 12,000 6,059 2 12,118 2 12,118 80,000 9 720,000 9 720,000 80,000 9 720,000 9 720,000 11,500 37 425,500 37 425,500 30,615 826 25,287,990 826 25,287,990 33,737 271 9,142,727 271 9,142,727 19,550 131 2,561,050 131 2,561,050 24,889 388 9,656,932 388 9,656,932 275,000 0.1 27,500 0.1 27,500 44,228 32 1,415,296 32 1,415,296
 16. 60,000 105 6,300,000 105 6,300,000 9,349 1185 11,078,565 1185 11,078,565 632 906 572,592 906 572,592 60,152 57 3,428,664 57 3,428,664 145,169 81 11,758,689 81 11,758,689 63,920 53 3,387,760 53 3,387,760 25,249 105 2,651,145 105 2,651,145 15,470 570 8,817,900 570 8,817,900 200,023 4 800,092 4 800,092 19,122 41 784,002 41 784,002 264,106 460.1 121,515,171 460.1 121,515,171 152,000 657.2 99,894,400 657.2 99,894,400 79,875 8 639,000 8 639,000 534,000 1 534,000 1 534,000 16,000 7 112,000 7 112,000 42,000 12 504,000 12 504,000 0 -48 0 -48 0 17,000 400 6,800,000 400 6,800,000 15,998 11256 180,073,488 11256 180,073,488 18,638 1035 19,290,330 1035 19,290,330 17,437 215 3,748,955 215 3,748,955 140,000 1 140,000 1 140,000 0 -2 0 -2 0 120,000 3 360,000 3 360,000 16,500 2 33,000 2 33,000 144,400 5 722,000 5 722,000 158 253.5 40,053 253.5 40,053 20,000 508.6 10,172,000 508.6 10,172,000 10,846 670.02 7,267,037 670.02 7,267,037 7,656 345.93 2,648,440 345.93 2,648,440 165,160 30 4,954,800 30 4,954,800 93,000 -1 -93,000 -1 -93,000 2,250,000 1 2,250,000 1 2,250,000 14,545 500 7,272,500 500 7,272,500 117,867 15 1,768,005 15 1,768,005 0 0 0 0 0 0 -40 0 -40 0 0 -1 0 -1 0 0 -2 0 -2 0 -5,700 -8 45,600 -8 45,600 27,500 52 1,430,000 52 1,430,000 50,881 17 864,977 17 864,977 0 -2 0 -2 0 86,000 2 172,000 2 172,000
 17. 5,667 6 34,002 6 34,002 94,122 9 847,098 9 847,098 0 -2 0 -2 0 38,585 41 1,581,985 41 1,581,985 0 -1 0 -1 0 2,630 -27 -71,010 -27 -71,010 17,667 3 53,001 3 53,001 27,000 -4 -108,000 -4 -108,000 23,200 5 116,000 5 116,000 7,000 3 21,000 3 21,000 835,659 805.24 672,906,053 805.24 672,906,053 16,359 73 1,194,207 73 1,194,207 0 -12 0 -12 0 51,209 65 3,328,585 65 3,328,585 0 -1 0 -1 0 0 -2 0 -2 0 0 -1521 0 -1521 0 0 -1425 0 -1425 0 0 -74.9 0 -74.9 0 170,987 10 1,709,870 10 1,709,870 13,397 -1337 -17,911,789 -1337 -17,911,789 20,935 399 8,353,065 399 8,353,065 30,000 -1 -30,000 -1 -30,000 0 1 0 1 0 18,500 32 592,000 32 592,000 16,000 50 800,000 50 800,000 55,000 4 220,000 4 220,000 0 -1 0 -1 0 0 -13 0 -13 0 358,500 24 8,604,000 24 8,604,000 20,167 12 242,004 12 242,004 59,000 8 472,000 8 472,000 0 -5 0 -5 0 20,000 730.05 14,601,000 730.05 14,601,000 422,720 1 422,720 1 422,720 1,282,353 34 43,600,002 34 43,600,002 1,100,000 -1 -1,100,000 -1 -1,100,000 71,500 2 143,000 2 143,000 30,000 5 150,000 5 150,000 100,000 6 600,000 6 600,000 18,000 300 5,400,000 300 5,400,000 30,000 2 60,000 2 60,000 3,269,200 6 19,615,200 6 19,615,200 102,000 1 102,000 1 102,000
 18. 9,000 10 90,000 10 90,000 6,000 20 120,000 20 120,000 8,000 9 72,000 9 72,000 12,000 10 120,000 10 120,000 79,000 50 3,950,000 50 3,950,000 70,589 7 494,123 7 494,123 4,500 -2 -9,000 -2 -9,000 243,500 12 2,922,000 12 2,922,000 21,000 48 1,008,000 48 1,008,000 0 1 0 1 0 0 12 0 12 0 0 8 0 8 0 0 16 0 16 0 0 -99 0 -99 0 0 -60 0 -60 0 0 -60 0 -60 0 37,500 5 187,500 5 187,500 35,778 -2.7 -96,601 -2.7 -96,601 3,000 20 60,000 20 60,000 27,426 209 5,732,034 209 5,732,034 12,400 1413 17,521,200 1413 17,521,200 0 0 0 0 0
 19. Cheânh leäch Phaåm chaát Coøn toát Keùm Maát Thaønh tieàn 100% phaåm chaát phaåm chaát

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản