QUY CHẾ ĐÀO TẠO TẠI CTY CỔ PHẦN

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

2
1.086
lượt xem
425
download

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TẠI CTY CỔ PHẦN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế này quy định về những nội dung có liên quan đến công tác đào tạo tại Công ty Cổ phần XYZ(dưới đây gọi tắt là Công ty), bao gồm : đối tượng được đào tạo, phạm vi đào tạo, nguyên tắc đào tạo, hình thức đào tạo, tiêu chuẩn được đề cử tham gia các khoá đào tạo, thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu đào tạo trong nội bộ Công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY CHẾ ĐÀO TẠO TẠI CTY CỔ PHẦN

  1. QUI CHẾ ĐÀO TẠO CHƯƠNG I : NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Đi ề u 1 : N ộ i dung Quy ch ế . Quy ch ế này quy đ ị nh v ề nh ữ ng n ộ i dung có liên quan đ ế n công tác đào t ạ o t ạ i Công ty C ổ ph ầ n XYZ(d ướ i đây g ọ i t ắ t là Công ty), bao g ồ m : đ ố i t ượ ng đ ượ c đào t ạ o, ph ạ m vi đào t ạ o, nguyên t ắ c đào t ạ o, hình th ứ c đào t ạ o, tiêu chu ẩ n đ ượ c đ ề c ử tham gia các khoá đào t ạ o, th ẩ m quy ề n và trình t ự , th ủ t ụ c gi ả i quy ế t yêu c ầ u đào t ạ o trong n ộ i b ộ Công ty Đi ề u 2 : Đ ố i t ượ ng và ph ạ m vi áp d ụ ng 2.1.- Quy ch ế đào t ạ o này đ ượ c áp d ụ ng ch ủ y ế u đ ố i v ớ i các cá nhân là cán b ộ , nhân viên Công ty t ừ c ấ p Giám đ ố c, Phó Giám đ ố c các B ộ ph ậ n công tác, Tr ưở ng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm tr ở xu ố ng, là các đ ố i t ượ ng đang h ưở ng l ươ ng theo Quy ch ế l ươ ng c ủ a Công ty. 2.2.- Các thành viên H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị , thành viên Ban Ki ể m soát, T ổ ng Giám đ ố c, các Phó T ổ ng Giám đ ố c Công ty đ ượ c t ạ o đi ề u ki ệ n đ ể tham gia các khoá đào t ạ o c ơ b ả n v ề qu ả n tr ị Công ty do các c ơ s ở đào t ạ o có ch ươ ng trình đào t ạ o, t ậ p hu ấ n liên quan đ ế n qu ả n tr ị Công ty t ổ ch ứ c, n ế u các đ ươ ng s ự có yêu c ầ u. Chi phí tham gia các khoá đào t ạ o c ơ b ả n này s ẽ do Công ty thanh toán và đ ượ c h ạ ch toán vào chi phí đào t ạ o chung c ủ a Công ty. 2.3.- Quy ch ế này đ ượ c áp d ụ ng đ ố i v ớ i các vi ệ c đào t ạ o ng ắ n h ạ n v ề chuyên môn, nghi ệ p v ụ cho cán b ộ , nhân viên Công ty đ ể đáp ứ ng các k ỹ năng và ki ế n th ứ c chuyên môn c ầ n có đ ể ti ế n hành công vi ệ c đ ượ c giao trong hi ệ n t ạ i và/ho ặ c các k ỹ năng mà cán b ộ , nhân viên c ầ n có trong t ươ ng lai (theo k ế ho ạ ch phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c) và đ ượ c áp d ụ ng đ ố i v ớ i các khoá đào t ạ o, hu ấ n luy ệ n t ạ i ch ỗ ho ặ c t ạ i các c ơ s ở đào t ạ o trong n ướ c. Vi ệ c đào t ạ o chuyên sâu có tánh ch ấ t dài h ạ n (t ừ m ộ t năm tr ở lên) cho cán b ộ , nhân viên Công ty, t ạ i các c ơ s ở đào t ạ o trong n ướ c cũng nh ư ngoài n ướ c, n ằ m trong k ế ho ạ ch phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c dài h ạ n c ủ a Công ty không thu ộ c ph ạ m vi đi ề u ch ỉ nh c ủ a Quy ch ế này. Đi ề u 3 : Nguyên t ắ c đào t ạ o 3.1.- Vi ệ c đào t ạ o cán b ộ , nhân viên Công ty ph ả i d ự a trên k ế ho ạ ch đào t ạ o đ ượ c duy ệ t và k ế ho ạ ch đào t ạ o này ph ả i g ắ n v ớ i k ế ho ạ ch phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c c ủ a Công ty đ ể đáp ứ ng yêu c ầ u phát tri ể n c ủ a Công ty trong t ừ ng th ờ i kỳ. 1/8
  2. 3.2.- Vi ệ c đào t ạ o đ ượ c th ự c hi ệ n theo nguyên t ắ c : công b ằ ng, minh b ạ ch và nh ấ t quán, t ạ o c ơ h ộ i đ ồ ng đ ề u cho m ọ i cán b ộ , nhân viên Công ty trong vi ệ c phát tri ể n ngh ề nghi ệ p, đ ồ ng th ờ i t ạ o s ự tin t ưở ng c ủ a cán b ộ , nhân viên đ ố i v ớ i Công ty đ ể h ọ có th ể g ắ n bó lâu dài v ớ i Công ty. 3.3.- Vi ệ c đào t ạ o c ầ n đ ượ c th ự c hi ệ n vào th ờ i đi ể m thích h ợ p đ ể tránh gây t ố n kém không c ầ n thi ế t cho Công ty. 3.4.- Vi ệ c đào t ạ o c ầ n nh ắ m đ ế n m ụ c tiêu thúc đ ẩ y s ự ti ế n b ộ c ủ a cán b ộ , nhân viên phù h ợ p v ớ i văn hoá c ủ a Công ty; đ ồ ng th ờ i phát huy đ ượ c tác d ụ ng khuy ế n khích cán b ộ , nhân viên đóng góp các ý t ưở ng m ớ i và sáng t ạ o cho Công ty. 3.5.- Vi ệ c đào t ạ o c ầ n mang tính ch ấ t th ự c ti ễ n đ ể t ạ o đi ề u ki ệ n cho cán b ộ , nhân viên có th ể tham gia vào các ch ươ ng trình đào t ạ o mà h ọ có th ể th ự c hành vào ngay công vi ệ c c ủ a mình nh ằ m v ậ n d ụ ng tri ệ t đ ể nh ữ ng k ỹ năng đã h ọ c đ ượ c. 3.6.- Vi ệ c đào t ạ o ph ả i vì m ụ c tiêu phát tri ể n c ủ a Công ty và vì l ợ i ích c ủ a Công ty, trong ng ắ n h ạ n cũng nh ư trong dài h ạ n, không vì các m ụ c tiêu mang tính ch ấ t cá nhân và vì l ợ i ích riêng t ư . CHƯƠNG II : KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO Đi ề u 4 : K ế ho ạ ch đào t ạ o 4.1.- Đ ể th ự c hi ệ n t ố t vi ệ c qu ả n lý ngu ồ n nhân l ự c, Công ty có k ế ho ạ ch đào t ạ o ngu ồ n nhân l ự c trong ng ắ n h ạ n cũng nh ư trong dài h ạ n. 4.1.1- K ế ho ạ ch đào t ạ o ng ắ n h ạ n c ủ a Công ty nh ằ m giúp cán b ộ , nhân viên Công ty có đ ượ c các k ỹ năng và ki ế n th ứ c chuyên môn, nghi ệ p v ụ c ầ n thi ế t đ ể có th ể ti ế n hành công vi ệ c đ ượ c giao, đ ồ ng th ờ i có tính đ ế n các k ỹ năng mà cán b ộ , nhân viên c ầ n có trong t ươ ng lai, nh ằ m đáp ứ ng yêu c ầ u phát tri ể n c ủ a Công ty. 4.1.2.- K ế ho ạ ch đào t ạ o dài h ạ n c ủ a Công ty nh ằ m chu ẩ n b ị l ự c l ươ ng nhân s ự k ế th ừ a cho k ế ho ạ ch phát tri ể n c ủ a Công ty trong t ươ ng lai và nh ằ m m ụ c đích khuy ế n khích ng ườ i đ ượ c đào t ạ o ở l ạ i làm vi ệ c và cùng ti ế n b ộ v ớ i Công ty. 4.1.3.- K ế ho ạ ch đào t ạ o, g ắ n v ớ i k ế ho ạ ch phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c cũng là công c ụ c ầ n thi ế t giúp Công ty phát hi ệ n và l ự a ch ọ n nh ữ ng cán b ộ , nhân viên hi ệ n có đ ủ đi ề u ki ệ n đ ể nh ậ n nhi ệ m v ụ và trách nhi ệ m m ớ i, ho ặ c 2/8
  3. xác đ ị nh nh ữ ng ng ườ i c ầ n đ ượ c đào t ạ o thêm tr ướ c khi đ ượ c giao nhi ệ m v ụ m ớ i. 4.2.- Căn c ứ đ ị nh h ướ ng, m ụ c tiêu, nhi ệ m v ụ k ế ho ạ ch kinh doanh hàng năm c ủ a Công ty, Trung tâm qu ả n lý ngu ồ n tài nguyên nhân l ự c xây d ự ng k ế ho ạ ch đào t ạ o g ắ n v ớ i k ế ho ạ ch phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c c ủ a Công ty, trình T ổ ng Giám đ ố c xem xét, phê duy ệ t. K ế ho ạ ch đào t ạ o do Trung tâm qu ả n lý ngu ồ n tài nguyên nhân l ự c xây d ự ng có tham chi ế u nhu c ầ u đào t ạ o cán b ộ , nhân viên c ủ a các Phòng, Ban, Trung tâm, B ộ ph ậ n công tác đ ượ c ghi trong k ế ho ạ ch công tác hàng năm c ủ a các đ ơ n v ị này trình T ổ ng Giám đ ố c; nh ư ng không ch ỉ đ ơ n thu ầ n là b ả ng t ổ ng h ợ p t ừ nhu c ầ u đào t ạ o c ủ a các đ ơ n v ị nêu trên mà ph ả i mang tính ch ấ t tiên li ệ u, d ự báo nhu c ầ u đào t ạ o nhân s ự nh ư m ộ t ngu ồ n l ự c đ ể h ổ tr ợ cho Công ty hoàn thành m ụ c tiêu, nhi ệ m v ụ k ế ho ạ ch hàng năm. 4.3.- T ừ ng Phòng, Ban, Trung tâm, B ộ ph ậ n công tác n ằ m trong h ệ th ố ng t ổ ch ứ c c ủ a Công ty có trách nhi ệ m l ậ p k ế ho ạ ch đào t ạ o và phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c, nh ư là m ộ t b ộ ph ậ n c ủ a k ế ho ạ ch ho ạ t đ ộ ng hàng năm c ủ a t ừ ng đ ơ n v ị , trình T ổ ng Giám đ ố c xem xét, phê duy ệ t trong th ờ i h ạ n quy đ ị nh. M ộ t b ả n sao c ủ a k ế ho ạ ch đào t ạ o và phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c này c ủ a t ừ ng đ ơ n v ị đ ượ c g ở i cho Trung tâm qu ả n lý ngu ồ n tài nguyên nhân l ự c đ ể tham chi ế u xây d ự ng k ế ho ạ ch đào t ạ o và phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c chung c ủ a Công ty. Đi ề u 5 : Các hình th ứ c đào t ạ o 5.1.- Vi ệ c đào t ạ o đ ượ c th ự c hi ệ n thông qua vi ệ c h ướ ng d ẫ n và k ề m c ặ p gi ữ a ng ườ i qu ả n lý và cán b ộ , nhân viên, cũng nh ư gi ữ a các cán b ộ , nhân viên v ớ i nhau, ngay trong ti ế n trình th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ công tác th ườ ng xuyên hàng ngày. 5.2.- Vi ệ c đào t ạ o cũng đ ượ c Công ty th ự c hi ệ n thông qua các bu ổ i thuy ế t trình, h ộ i th ả o, đào t ạ o n ộ i b ộ và tài tr ợ cho cán b ộ , nhân viên Công ty tham gia các khoá h ọ c ở các tr ườ ng chuyên nghi ệ p ho ặ c tr ườ ng Đ ạ i h ọ c. 5.3.- M ộ t cách khái quát, vi ệ c đào t ạ o cho cán b ộ , nhân viên Công ty có th ể đ ượ c th ự c hi ệ n d ướ i các hình th ứ c sau đây : 5.3.1.- Đào t ạ o t ạ i ch ỗ , bao g ồ m : a.- Đào t ạ o cho nh ữ ng ng ườ i m ớ i đ ượ c tuy ể n d ụ ng vào làm vi ệ c t ạ i Công ty trong th ờ i gian t ạ m tuy ể n. - M ụ c đích : giúp nhân viên m ớ i hi ể u rõ h ơ n v ề Công ty và v ề nh ữ ng công vi ệ c mà h ọ s ẽ đ ượ c phân công th ự c hi ệ n, giúp h ọ b ắ t đ ầ u công vi ệ c m ộ t cách nhanh chóng h ơ n và hoà h ợ p d ễ dàng vào ho ạ t đ ộ ng c ủ a Công ty. - N ộ i dung đào t ạ o : Gi ớ i thi ệ u v ề l ị ch s ử hình thành và phát tri ể n c ủ a Công ty; t ầ m nhìn và m ụ c tiêu c ủ a Công ty; c ơ c ấ u t ổ ch ứ c c ủ a Công ty; các quy đ ị nh, quy ch ế hi ệ n đang đ ượ c áp d ụ ng t ạ i Công ty; b ả n mô t ả công vi ệ c và 3/8
  4. quy trình nghi ệ p v ụ có liên quan đ ế n công vi ệ c d ự ki ế n s ẽ phân công cho nhân viên m ớ i này. b.- Đào t ạ o t ạ i ch ỗ v ề chuyên môn, nghi ệ p v ụ cho cán b ộ , nhân viên đ ươ ng nhi ệ m t ạ i Công ty. - M ụ c đích : nâng cao k ỹ năng và ki ế n th ứ c chuyên môn, nghi ệ p v ụ có liên quan tr ự c ti ế p đ ế n công vi ệ c mà cán b ộ , nhân viên đang đ ả m trách đ ể giúp h ọ làm vi ệ c hi ệ u qu ả h ơ n. - Hình th ứ c đào t ạ o : (a).- Lãnh đ ạ o c ấ p trên, tr ự c ti ế p h ướ ng d ẫ n, k ề m c ặ p cho cán b ộ , nhân viên thu ộ c quy ề n; (b).- Các cán b ộ , nhân viên có chuyên môn, nghi ệ p v ụ gi ỏ i h ướ ng d ẫ n cho các cán b ộ , nhân viên khác trong b ộ ph ậ n công tác; (c).- T ổ ch ứ c các bu ổ i thuy ế t trình, h ộ i th ả o chuyên đ ề trong n ộ i b ộ Công ty v ớ i thuy ế t trình viên là các cán b ộ lãnh đ ạ o và đi ề u hành Công ty. N ộ i dung đào t ạ o : căn c ứ vào k ế ho ạ ch đào t ạ o hàng năm c ủ a Công ty đã đ ượ c T ổ ng Giám đ ố c duy ệ t. 5.3.2.- Đào t ạ o bên ngoài , bao g ồ m : 5.3.2.1.- Đào t ạ o v ề chuyên môn, nghi ệ p v ụ : - M ụ c đích : trang b ị ki ế n th ứ c chuyên môn, nghi ệ p v ụ có tính ch ấ t chuyên sâu cho cán b ộ , nhân viên Công ty trong các lãnh v ự c mà Công ty đã, đang ho ặ c d ự ki ế n s ẽ tri ể n khai ho ạ t đ ộ ng mà vi ệ c đào t ạ o t ạ i ch ỗ ch ư a ho ặ c không đ ủ kh ả năng đáp ứ ng yêu c ầ u. - Hình th ứ c đào t ạ o : tuy ể n c ử cán b ộ , nhân viên tham d ự các khoá hu ấ n luy ệ n, đào t ạ o ng ắ n h ạ n do các c ơ s ở đào t ạ o trong n ướ c có uy tín t ổ ch ứ c. Đ ố i t ượ ng đ ượ c tuy ể n c ử tham gia các khoá hu ấ n huy ệ n, đào t ạ o này theo t ừ ng chuyên đ ề đào t ạ o : căn c ứ vào k ế ho ạ ch đào t ạ o hàng năm đ ượ c duy ệ t. Kinh phí đào t ạ o đ ượ c Công ty chi tr ả 100%. 5.3.2.2.- Đào t ạ o, b ồ i d ưở ng các ch ứ c danh qu ả n lý, đi ề u hành : - M ụ c đích : trang b ị ki ế n th ứ c và k ỹ năng c ầ n thi ế t cho cán b ộ , nhân viên Công ty đang gi ữ ch ứ c v ụ ho ặ c d ự ki ế n s ẽ đ ượ c c ử gi ữ các ch ứ c v ụ qu ả n lý và đi ề u hành các B ộ ph ậ n công tác n ằ m trong h ệ th ố ng t ổ ch ứ c c ủ a Công ty đ ể giúp nh ữ ng ng ườ i này đ ủ s ứ c đáp ứ ng yêu c ầ u công tác. - Hình th ứ c đào t ạ o : tuy ể n c ử cán b ộ , nhân viên tham d ự các khoá hu ấ n luy ệ n, đào t ạ o ng ắ n h ạ n do các c ơ s ở đào t ạ o trong n ướ c có uy tín t ổ ch ứ c. Đ ố i t ượ ng đ ượ c tuy ể n c ử tham gia các khoá hu ấ n huy ệ n, đào t ạ o này : căn c ứ vào k ế ho ạ ch đào t ạ o hàng năm đ ượ c duy ệ t. Kinh phí đào t ạ o đ ượ c Công ty chi tr ả 100%. 5.3.2.3.- Công ty khuy ế n khích và t ạ o đi ề u ki ệ n thu ậ n l ợ i cho cán b ộ , nhân viên các c ấ p c ủ a Công ty đăng ký tham gia các bu ổ i h ộ i th ả o, thuy ế t trình, t ậ p hu ấ n v ề các chuyên đ ề có liên quan tr ự c ti ế p đ ế n công vi ệ c mà các cán b ộ , nhân viên này đang đ ả m trách, do các t ổ ch ứ c trong n ướ c ho ặ c qu ố c t ế đăng cai t ổ ch ứ c. 4/8
  5. Vi ệ c đăng ký tham gia các bu ổ i h ộ i th ả o, thuy ế t trình, t ậ p hu ấ n này ph ả i đ ượ c s ự phê duy ệ t c ủ a T ổ ng Giám đ ố c; các chi phí tham gia, n ế u có, s ẽ đ ượ c Công ty thanh toán. 5.3.2.4.- Công ty khuy ế n khích cán b ộ , nhân viên các c ấ p c ủ a Công ty ti ế p t ụ c nâng cao trình đ ộ h ọ c v ấ n c ủ a mình qua vi ệ c đăng ký theo h ọ c t ạ i các tr ườ ng Cao đ ẳ ng, Đ ạ i h ọ c trong n ướ c; ho ặ c h ọ c ti ế p đ ể l ấ y b ằ ng Đ ạ i h ọ c th ứ hai, th ứ ba. Các ch ế đ ộ đãi ng ộ c ủ a Công ty đ ố i v ớ i các cán b ộ , nhân viên có đ ượ c các văn b ằ ng đ ượ c c ấ p t ừ vi ệ c theo h ọ c t ạ i các tr ườ ng nêu trên đ ượ c quy đ ị nh c ụ th ể trong Quy ch ế l ươ ng c ủ a Công ty. Các cán b ộ , nhân viên có liên quan ph ả i t ự s ắ p x ế p th ờ i gian đi h ọ c t ạ i các tr ườ ng mà không làm ả nh h ưở ng đ ế n th ờ i gian làm vi ệ c t ạ i Công ty. Chi phí h ọ c t ậ p do các cán b ộ , nhân viên có liên quan t ự thu x ế p; ngo ạ i tr ừ các tr ườ ng h ợ p đ ặ c bi ệ t do Công ty c ử đi h ọ c đ ể nâng cao trình đ ộ n ằ m trong k ế ho ạ ch dài h ạ n c ủ a Công ty nh ằ m chu ẩ n b ị “l ự c l ượ ng k ế th ừ a” cho các ch ứ c v ụ lãnh đ ạ o và đi ề u hành Công ty trong t ươ ng lai. CHƯƠNG III : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐƯỢC CỬ THAM GIA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO Đi ề u 6 : Trách nhi ệ m c ủ a cán b ộ , nhân viên đ ượ c c ử tham gia các khoá đào t ạ o. 6.1- Đ ố i v ớ i các khoá đào t ạ o bên ngoài Công ty : a.- Ch ấ p hành các quy ch ế , n ộ i quy, đi ề u l ệ c ủ a C ơ s ở đào t ạ o, n ơ i cán b ộ , nhân viên đ ượ c c ử theo h ọ c. b.- Th ự c hi ệ n t ố t nhi ệ m v ụ h ọ c t ậ p theo ch ươ ng trình đào t ạ o c ủ a C ơ s ở đào t ạ o; ph ấ n đ ấ u đ ạ t k ế t qu ả t ố t nh ấ t sau m ỗ i khoá h ọ c; không có hành vi tiêu c ự c, gian l ậ n trong h ọ c t ậ p, thi c ử . c.- Ch ấ p hành s ự phân công c ủ a Công ty sau khi hoàn t ấ t khoá đào t ạ o; ch ấ p hành nghĩa v ụ làm vi ệ c có th ờ i h ạ n theo quy đ ị nh c ủ a Công ty đ ố i v ớ i t ừ ng lo ạ i hình đào t ạ o khi chi phí đào t ạ o đ ượ c Công ty thanh toán, n ế u không ch ấ p hành thì ph ả i b ồ i hoàn chi phí đào t ạ o cho Công ty theo quy đ ị nh. d.- S ắ p x ế p th ờ i gian h ợ p lý đ ể d ự các khoá h ọ c do Công ty c ử đi h ọ c mà không làm ả nh h ưở ng đ ế n công vi ệ c đang làm t ạ i Công ty 6.2- Đ ố i v ớ i các khoá đào t ạ o n ộ i b ộ t ạ i Công ty : a.- Đăng ký tham gia đ ầ y đ ủ các bu ổ i thuy ế t trình, h ộ i th ả o, t ậ p hu ấ n chuyên đ ề do Công ty t ổ ch ứ c. 5/8
  6. b.- T ậ p trung theo dõi các n ộ i dung đ ượ c trình bày, tích c ự c trao đ ổ i ý ki ế n, v ậ n d ụ ng t ố t các ki ế n th ứ c ti ế p thu đ ượ c qua vi ệ c tham d ự các bu ổ i thuy ế t trình, h ộ i th ả o, t ậ p hu ấ n chuyên đ ề này vào vi ệ c th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ công tác hàng ngày. c.- Đăng ký tham gia thuy ế t trình các chuyên đ ề đào t ạ o n ộ i b ộ trong ph ạ m vi kh ả năng hi ể u bi ế t và kinh nghi ệ m công tác c ủ a m ỗ i ng ườ i. Đi ề u 7 : Quy ề n l ợ i c ủ a cán b ộ , nhân viên đ ượ c c ử tham gia các khoá đào t ạ o. 7.1- Đ ố i v ớ i các khoá đào t ạ o bên ngoài Công ty : a.- Đ ượ c C ơ s ở đào t ạ o c ấ p các văn b ằ ng t ố t nghi ệ p ho ặ c ch ứ ng ch ỉ hoàn t ấ t khoá đào t ạ o, n ế u h ộ i đ ủ đi ề u ki ệ n đ ể đ ượ c c ấ p các văn b ằ ng, ch ứ ng ch ỉ này. Trên c ơ s ở các văn b ằ ng, ch ứ ng ch ỉ đ ượ c c ấ p này, đ ượ c x ế p l ươ ng, nâng b ậ c phù h ợ p v ớ i Quy ch ế l ươ ng hi ệ n hành c ủ a Công ty; có th ể đ ượ c Công ty b ố trí công tác phù h ợ p v ớ i trình đ ộ chuyên môn, nghi ệ p v ụ đã đ ượ c đào t ạ o, k ể c ả kh ả năng đ ượ c đ ề b ạ t vào m ộ t s ố v ị trí ch ủ ch ố t t ạ i Công ty n ế u đáp ứ ng đúng tiêu chu ẩ n và n ế u Công ty có nhu c ầ u. b.-Đ ượ c h ưở ng đ ầ y đ ủ l ươ ng (và các quy ề n l ợ i v ậ t ch ấ t khác, n ế u có) trong th ờ i gian đ ượ c Công ty c ử tham gia các khoá đào t ạ o bên ngoài. c.- K ế t qu ả x ế p lo ạ i h ọ c t ậ p khi tham gia các khoá đào t ạ o c ủ a cán b ộ , nhân viên đ ượ c xem là m ộ t trong các tiêu chu ẩ n x ế p lo ạ i thi đua hàng năm c ủ a cán b ộ , nhân viên t ạ i Công ty. 7.2- Đ ố i v ớ i các khoá đào t ạ o n ộ i b ộ t ạ i Công ty : a.- Đ ượ c Công ty dành th ờ i gian c ầ n thi ế t trong gi ờ hành chánh đ ể tham d ự các khoá đào t ạ o n ộ i b ộ này; đ ượ c Công ty cung c ấ p các ph ươ ng ti ệ n c ầ n thi ế t (tài li ệ u, thi ế t b ị …) ph ụ c v ụ cho công tác đào t ạ o n ộ i b ộ . b.- Có th ể đ ượ c h ưở ng m ộ t s ố quy ề n l ợ i v ậ t ch ấ t phát sinh t ừ k ế t qu ả tham gia các khoá đào t ạ o n ộ i b ộ c ủ a Công ty, đ ượ c quy đ ị nh trong Quy ch ế l ươ ng hi ệ n hành c ủ a Công ty và/ho ặ c t ừ quy ế t đ ị nh c ủ a T ổ ng Giám đ ố c. c.- Vi ệ c tham gia đ ầ y đ ủ các bu ổ i đào t ạ o n ộ i b ộ do Công ty t ổ ch ứ c là m ộ t trong các tiêu chu ẩ n x ế p lo ạ i thi đua hàng năm c ủ a cán b ộ , nhân viên Công ty. d.- Th ờ i gian cán b ộ , nhân viên tham d ự các khoá đào t ạ o n ộ i b ộ đ ượ c tính là th ờ i gian làm vi ệ c t ạ i Công ty. CHƯƠNG IV : TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 6/8
  7. Đi ề u 8 : Ti ế n trình tri ể n khai k ế ho ạ ch đào t ạ o. 8.1.- D ự a trên c ơ s ở k ế ho ạ ch đào t ạ o hàng năm đã đ ượ c T ổ ng Giám đ ố c duy ệ t, Trung tâm qu ả n lý ngu ồ n tài nguyên nhân l ự c là đ ầ u m ố i tri ể n khai công tác đào t ạ o n ộ i b ộ c ủ a Công ty; đ ồ ng th ờ i cũng là đ ầ u m ố i thu x ế p các th ủ t ụ c hành chính cho cán b ộ , nhân viên Công ty tham d ự các khoá đào t ạ o chuyên môn, nghi ệ p v ụ ng ắ n h ạ n, các khoá đào t ạ o, b ồ i d ưỡ ng các ch ứ c danh qu ả n lý và đi ề u hành do các C ơ s ở đào t ạ o bên ngoài Công ty t ổ ch ứ c. 8.2.- Vi ệ c tham d ự các bu ổ i h ộ i th ả o, thuy ế t trình, t ậ p hu ấ n chuyên đ ề không n ằ m trong k ế ho ạ ch đào t ạ o hàng năm đ ượ c duy ệ t, n ế u có phát sinh, s ẽ do cán b ộ , nhân viên có nhu c ầ u tham d ự và đ ượ c T ổ ng Giám đ ố c đ ồ ng ý cho đăng ký tham d ự t ự gi ả i quy ế t các th ủ t ụ c hành chính có liên quan. 8.3.- V ớ i t ư cách là đ ầ u m ố i tri ể n khai công tác đào t ạ o n ộ i b ộ , Trung tâm qu ả n lý ngu ồ n tài nguyên nhân l ự c có trách nhi ệ m : (a).- s ắ p x ế p l ị ch t ổ ch ứ c các bu ổ i đào t ạ o n ộ i b ộ hàng tháng, vào th ờ i gian thu ậ n ti ệ n đ ể không làm ả nh h ưở ng đ ế n ho ạ t đ ộ ng hàng ngày c ủ a Công ty; (b).- đ ề ngh ị “thuy ế t trình viên” chu ẩ n b ị n ộ i dung thuy ế t trình chi ti ế t và b ả n tóm t ắ t các n ộ i dung thuy ế t trình (tài li ệ u tóm t ắ t này s ẽ đ ượ c g ở i cho các cán b ộ , nhân viên đăng ký tham d ự bu ổ i đào t ạ o); (c).- g ở i Thông báo m ờ i cán b ộ , nhân viên Công ty tham d ự bu ổ i đào t ạ o; (d).- qu ả n lý danh sách cán b ộ , nhân viên th ự c t ế có tham d ự bu ổ i đào t ạ o; qu ả n lý k ế t qu ả đào t ạ o (đ ố i v ớ i các bu ổ i đào t ạ o có t ổ ch ứ c ki ể m tra cu ố i bu ổ i) đ ể làm c ơ s ở xem xét vi ệ c thi đua, khen th ưở ng cán b ộ , nhân viên Công ty nhân d ị p t ổ ng k ế t cu ố i năm. 8.4.- V ớ i t ư cách là đ ầ u m ố i tri ể n khai công tác đào t ạ o thông qua hình th ứ c c ử , tuy ể n cán b ộ , nhân viên theo h ọ c các l ớ p đào t ạ o, b ồ i d ưỡ ng do các C ơ s ở đào t ạ o bên ngoài Công ty t ổ ch ứ c, Trung tâm qu ả n lý ngu ồ n tài nguyên nhân l ự c có trách nhi ệ m : (a).- liên h ệ v ớ i các C ơ s ở đào t ạ o phù h ợ p v ớ i chuyên đ ề d ự đ ị nh g ở i cán b ộ , nhân viên đi đào t ạ o đ ể n ắ m ch ươ ng trình đào t ạ o, th ờ i gian đào t ạ o, chi phí đào t ạ o; (b).- sau khi trao đ ổ i v ớ i cán b ộ , nhân viên có liên quan, n ế u th ấ y phù h ợ p thì xúc ti ế n các th ủ t ụ c ti ế p theo có liên quan; sau khi hoàn t ấ t th ủ t ụ c thì thông báo cho cán b ộ , nhân viên này chu ẩ n b ị thu x ế p công vi ệ c đ ể tham d ự l ớ p theo đúng l ị ch trình (c). theo dõi quá trình h ọ c t ậ p và qu ả n lý k ế t qu ả h ọ c t ậ p c ủ a cán b ộ , nhân viên có liên quan đ ể làm c ơ s ở xem xét vi ệ c thi đua, khen th ưở ng cán b ộ , nhân viên Công ty nhân d ị p t ổ ng k ế t cu ố i năm. 8.5.- C u ố i m ỗ i năm, Trung tâm qu ả n lý ngu ồ n tài nguyên nhân l ự c có b áo cáo t ổ n g k ế t, đ ánh giá k ế t qu ả tri ể n khai công tác đào t ạ o trong năm, rút kin h n g h i ệ m v ề n h ữ n g m ặ t ch ư a làm đ ượ c, đ ề xu ấ t bi ệ n pháp kh ắ c ph ụ c đ ể có th ể làm t ố t h ơ n cô n g tác đ ào t ạ o trong k ế ho ạ ch năm t ớ i (báo cáo này có th ể l ậ p riêng ho ặ c k ế t h ợ p n êu tr o n g b áo cáo t ổ ng k ế t chung c ủ a Trung tâm qu ả n lý ngu ồ n tài nguyên n h ân l ự c h àn g n ăm) . 7/8
  8. CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Đi ề u 9 : Hi ệ u l ự c thi hành 9.1.- Quy ch ế đào t ạ o này có hi ệ u l ự c thi hành k ể t ừ ngày đ ượ c T ổ ng Giám đ ố c Công ty ký Quy ế t đ ị nh ban hành. 9.2.- Các quy đ ị nh khác c ủ a Công ty có n ộ i dung trái v ớ i n ộ i dung đ ượ c quy đ ị nh trong Quy ch ế này đ ượ c bãi b ỏ . Đi ề u 10 : B ổ sung, s ử a đ ổ i Quy ch ế . 10.1.- Trong quá trình t ổ ch ứ c th ự c hi ệ n, Quy ch ế đào t ạ o này có th ể đ ượ c b ổ sung, s ử a đ ổ i cho phù h ợ p v ớ i s ự thay đ ổ i c ủ a pháp lu ậ t, tình hình th ự c t ế và yêu c ầ u phát tri ể n c ủ a Công ty. 10.2.- Các đ ề ngh ị b ổ sung, s ử a đ ổ i s ẽ do T ổ ng Giám đ ố c Công ty xem xét, trên c ơ s ở ý ki ế n đ ề xu ấ t c ủ a các cá nhân, t ậ p th ể ho ặ c nh ữ ng ng ườ i có trách nhi ệ m t ạ i Công ty, và n ế u T ổ ng Giám đ ố c đ ồ ng ý v ớ i các n ộ i dung đ ượ c đ ề ngh ị này thì T ổ ng Giám đ ố c s ẽ ký Quy ế t đ ị nh ban hành “Quy ch ế đào t ạ o” b ổ sung, s ử a đ ổ i. Đi ề u 11 : Trách nhi ệ m thi hành 11.1.- Các Ông/Bà : Phó T ổ ng Giám đ ố c, Giám đ ố c, Phó Giám đ ố c các B ộ ph ậ n công tác, Tr ưở ng, Phó các Phòng, Trung tâm và cán b ộ , nhân viên hi ệ n đang công tác t ạ i Công ty C ổ ph ầ n XYZ có trách nhi ệ m thì hành Quy ch ế đào t ạ o này. 11.2.- B ả n sao c ủ a Quy ch ế này đ ượ c g ở i cho các thành viên H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị và thành viên Ban Ki ể m soát c ủ a Công ty đ ể làm tài li ệ u tham chi ế u khi th ự c hi ệ n ch ứ c trách giám sát các m ặ t ho ạ t đ ộ ng c ủ a Công ty, trong đó có ho ạ t đ ộ ng đào t ạ o ngu ồ n nhân l ự c. --------------------------------------------------------------------------------------- - 8/8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản