Quy chế số 14/LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Quy chế số 14/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế số 14/LPQT về việc hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật của Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Môn-Đô-Va

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế số 14/LPQT

  1. QUY CH C A B NGO I GIAO S 14/LPQT NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 GI A U BAN LIÊN CHÍNH PH VI T NAM MÔN- Ô-VA Quy ch ban liên Chính ph Vi t Nam - Môn- ô-Va v h p tác kinh t - thương m i và khoa h c - k thu t có hi u l c t ngày 28 tháng 02 năm 2003. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T Trân Duy Thi QUY CH U BAN LIÊN CHÍNH PH VI T NAM - MÔN- Ô-VA V H P TÁC KINH T THƯƠNG M I VÀ KHOA H C - K THU T U ban Liên Chính ph Vi t Nam - Môn- ô-Va v h p tác kinh t - thương m i và khoa h c - k thu t (sau ây g i t t là "U ban"), thành l p phù h p v i i u 9 Hi p nh gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Môn- ô-Va v h p tác kinh t - thương m i ký ngày 21 tháng 9 năm 2000 t i Kiev là cơ quan Liên Chính ph nh m h tr h p tác trong lĩnh v c kinh t và thương m i. i u 1. M c ích và nhi m v U ban th c hi n nh ng ch c năng sau ây: - Xem xét nh ng phương hư ng cơ b n và nghiên c u kh năng phát tri n h p tác kinh t thương m i song phương; - H tr vi c ký k t các tho thu n và hi p nh nh m xúc ti n vi c phát tri n h p tác kinh t thương m i song phương, ph i h p th c hi n; - Nghiên c u và tìm ki m các lĩnh v c có tri n v ng và các hình th c nh m c ng c và m r ng h p tác song phương bao g m c vi c thành l p các xí nghi p liên doanh; - Ti n hành thương lư ng nh m trao i kinh nghi m mà hai bên cùng quan tâm trong lĩnh v c chính sách kinh t , tài chính ti n t và u tư c a hai nư c, cũng như v các v n n h tr nhau trong các t ch c tài chính ti n t . i u 2. Cơ c u t ch c U ban ư c thành l p theo nguyên t c bình ng và g m hai ph n sau: Vi t Nam và Môn- ô-va.
  2. M i phân ban ch nh ch t ch phân ban c a mình trong U ban phù h p các th t c t i m i nư c. Thành ph n c a U ban ư c quy nh phù h p v i lu t pháp c a m i nư c. tham gia m i khóa h p c a U ban các bên xác nh thành ph n i bi u c a mình tuỳ thu c các v n ư c xem xét t i khoá h p. Trong khuôn kh quy n h n c a mình U ban có th thành l p các t công tác nh m chuNn b các v n riêng bi t xem xét t i các khoá h p. i u 3. Chu n b và ti n hành Khoá h p Các khoá h p c a U ban ư c ti n hành theo nhu c u c n thi t. Khoa h p ư c ti n hành dư i s ch to c a ch t ch phân ban Bên ti p nh n dư i s ch to c a ch t ch phân ban Bên ti p nh n ho c ngư i ư c u quy n khác phù h p v i lu t pháp c a m i nư c. V ngày h p c th c a U ban và d th o chương trình ngh s các bên thông báo cho nhau không mu n hơn m t tháng, v thành ph n oàn 10 ngày trư c khi ti n hành khoá h p. Các khoá h p c a U ban và các cơ quan công tác ư c ti n hành b ng ngôn ng c a hai bên ho c b ng m t trong nh ng ngôn ng qu c t do hai bên tho thu n. Trong trư ng h p c n thi t m i Bên t m b o vi c phiên d ch ra ngôn ng c a mình. U ban xem xét các vân phù h p v i chương trình ngh s c a khoá h p. Các bên có th tho thu n xem xét các v n cùng quan tâm. V các v n ư c th o lu n U ban s thông qua các ngh quy t và các khuy n ngh . Các ngh quy t và khuy n ngh ư c ghi vào biên b n do các ch t ch phân ban ký. Các ngh quy t có hi u l c k t ngày ký biên b n. N u m t trong hai phân ban th y r ng i v i các ngh quy t ghi trong biên b n c n ư c các cơ quan có thNm quy n c a nư c ó phê duy n thì các ngh quy t ó s có hi u l c k t ngày mà Bên ó thông báo cho phía bên kia v vi c phê duy t nói trên. Trong trư ng h p c n thi t các ch t ch phân ban có th thông qua các ngh quy t v m t s v n ngoài khoa h p trong th i gian gi a hai khoá h p c a U ban. i u 4. Ch c năng c a thư ký phân ban Các thư ký phân ban m b o v m t t ch c và k thu t cho các phân ban, chuNn b tài li u cho các khoá h p và th c hi n các ch c năng khác liên quan n ho t ng c a U ban.
  3. Khi xem xét ti n trình th c hi n các tho thu n ã t ư c cũng như chuNn b tri u t p các khoá h p có th t ch c các cu c ti p xúc làm vi c c a các thư ký và chuyên viên c a hai phân ban. i u 5. Tài li u Các biên b n khoá h p c a U ban ư c thành l p thành 3 b n b ng ti ng Vi t, ti ng Môn- ô-Va và ti ng Nga, các văn b n có hi u l c ngang nhau. Trong trư ng h p có s hi u khác nhau v l i văn, s s d ng ti ng Nga làm cơ s . i u 6. Chi phí Chi phí i l i c a các thành viên tham gia khoá h p c a U ban và các t công tác c a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà Môn- ô-VA, cũng như các chi phí ăn c a oàn t i nư c khác do nư c c i ho c nư c ti p nh n ài th trên cơ s h tương. Chi phí liên quan n vi c và ti n hành các khoá h p c a U ban và các t công tác, g m c các chi phí b o m k thu t cho khoá h p, do nư c ti p nh n ch u. Quy ch này ư c thông qua t i khoá h p U ban Liên Chính ph Vi t Nam Môn- ô-Va v h p tác kinh t thương m i ti n hành t i Hà N i ngày 28 tháng 02 năm 2003, ư c ký thành hai b n chính băng ti ng Vi t, ti ng Môn- ô-va và ti ng Nga, các băn b n có hi u l c ngang nhau. Trong trư ng h p có s hi u khác nhau v l i văn, s s d ng b n ti ng Nga làm cơ s . Lê Danh Vĩnh Marian Lupu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản