Quy chế thi đua khen thưởng tại cty cổ phần

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

2
1.392
lượt xem
533
download

Quy chế thi đua khen thưởng tại cty cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng trong nội bộ Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là Công ty)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế thi đua khen thưởng tại cty cổ phần

 1. QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Đi ề u 1 : Quy ch ế này quy đ ị nh v ề đ ố i t ượ ng, ph ạ m vi, nguyên t ắ c, hình th ứ c, tiêu chu ẩ n, th ẩ m quy ề n và trình t ự , th ủ t ụ c thi đua, khen th ưở ng trong n ộ i b ộ Công ty C ổ ph ầ n XYZ (d ướ i đây g ọ i t ắ t là Công ty) Đi ề u 2 : Quy ch ế này áp d ụ ng đ ố i v ớ i các cá nhân là cán b ộ nhân viên Công ty t ừ c ấ p Giám đ ố c, Phó Giám đ ố c, Tr ưở ng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm tr ở xu ố ng, là đ ố i t ượ ng đang đ ượ c áp d ụ ng Quy ch ế l ươ ng c ủ a Công ty và các t ậ p th ể là các Phòng, Ban, Trung tâm, T ổ công tác n ằ m trong h ệ th ố ng t ổ ch ứ c c ủ a Công ty. Vi ệ c khen th ưở ng đ ố i v ớ i các thành viên H ộ i đ ồ ng Qu ả n tr ị , thành viên Ban Ki ể m soát, T ổ ng Giám đ ố c, các Phó T ổ ng Giám đ ố c và K ế toán tr ưở ng c ủ a Công ty th ự c hi ệ n theo Quy ch ế do H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ký ban hành. Vi ệ c khen th ưở ng cho các cá nhân và/ho ặ c t ậ p th ể ngoài Công ty không thu ộ c các đ ố i t ượ ng nêu trên đã có nh ữ ng đóng góp thi ế t th ự c mang l ạ i hi ệ u qu ả cho Công ty s ẽ đ ượ c gi ả i quy ế t t ừ ng tr ườ ng h ợ p c ụ th ể , theo quy ế t đ ị nh c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ho ặ c c ủ a H ộ i đ ồ ng thi đua khen th ưở ng Công ty. Đi ề u 3 : Trong Quy ch ế này, các t ừ ng ữ d ướ i đây đ ượ c hi ể u nh ư sau : 3.1.- Thi đua là ho ạ t đ ộ ng có t ổ ch ứ c, v ớ i s ự tham gia c ủ a các cá nhân, t ậ p th ể nh ư đ ượ c quy đ ị nh t ạ i Đi ề u 2, nh ằ m n ổ l ự c đ ạ t đ ượ c thành tích t ố t nh ấ t trong vi ệ c th ự c hi ệ n ch ứ c trách, nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c phân công t ạ i Công ty. 3.2.- Khen th ưở ng là vi ệ c ghi nh ậ n, bi ể u d ươ ng, tôn vinh thành tích công tác và khuy ế n khích b ằ ng l ợ i ích v ậ t ch ấ t đ ố i v ớ i các cá nhân và t ậ p th ể có thành tích trong vi ệ c xây d ự ng và phát tri ể n Công ty. 3.3.- Danh hi ệ u thi đua là hình th ứ c ghi nh ậ n, bi ể u d ươ ng, tôn vinh các cá nhân, t ậ p th ể có thành tích trong phong trào thi đua t ạ i Công ty. Trang 1/14
 2. Đi ề u 4 : Công ty th ự c hi ệ n khen th ưở ng đ ố i v ớ i các cá nhân và t ậ p th ể qua các kỳ s ơ k ế t, t ổ ng k ế t ho ạ t đ ộ ng c ủ a Công ty; khen th ưở ng th ườ ng xuyên và đ ộ t xu ấ t. Đi ề u 5 : Nguyên t ắ c khen th ưở ng : Vi ệ c khen th ưở ng đ ượ c th ự c hi ệ n theo nguyên t ắ c : chính xác, công khai, công b ằ ng, k ị p th ờ i. Khen th ưở ng ph ả i đ ả m b ả o đ ượ c yêu c ầ u : thành tích đ ế n đâu thì khen th ưở ng đ ế n đó, không nh ấ t thi ế t ph ả i theo trình t ự có hình th ứ c khen th ưở ng m ứ c th ấ p r ồ i m ớ i đ ượ c khen th ưở ng ở m ứ c cao h ơ n; thành tích đ ạ t đ ượ c trong đi ề u ki ệ n khó khăn và có ph ạ m vi ả nh h ưở ng càng l ớ n thì đ ượ c xem xét, đ ề ngh ị khen th ưở ng v ớ i m ứ c cao h ơ n; khen th ưở ng cho t ậ p th ể nh ỏ và cho cá nhân là chính. K ế t h ợ p ch ặ t ch ẻ gi ữ a đ ộ ng viên tinh th ầ n v ớ i khuy ế n khích b ằ ng l ợ i ích v ậ t ch ấ t. Đi ề u 6 : Các danh hi ệ u thi đua đ ượ c áp d ụ ng t ạ i Công ty bao g ồ m : 6.1.- Danh hi ệ u thi đua đ ố i v ớ i cá nhân, g ồ m : a.- Cá nhân xu ấ t s ắ c : b.- Cá nhân tiên ti ế n. c.- Cá nhân đ ượ c bi ể u d ươ ng. 6.2.- Danh hi ệ u thi đua đ ố i v ớ i t ậ p th ể , g ồ m : a.- T ậ p th ể xu ấ t s ắ c : b.- T ậ p th ể tiên ti ế n. c.- T ậ p th ể đ ượ c bi ể u d ươ ng Đi ề u 7 : Các hình th ứ c khen th ưở ng đ ượ c áp d ụ ng t ạ i Công ty bao g ồ m : 1.- B ằ ng khen 2.- Gi ấ y khen. 3.- Gi ấ y bi ể u d ươ ng. Các hình th ứ c khen th ưở ng. tùy theo thành tích công tác, H ộ i đ ồ ng thi đua khen th ưở ng s ẽ xem xét, quy ế t đ ị nh ph ầ n th ưở ng b ằ ng hi ệ n kim theo t ừ ng tr ườ ng h ợ p c ụ th ể . Trang 2/14
 3. Đi ề u 8 : 8.1.- Căn c ứ đ ể xét t ặ ng danh hi ệ u thi đua : a.- Phong trào thi đua đã đ ượ c phát đ ộ ng trong toàn Công ty; b.- Các b ả n “đăng ký tham gia thi đua” c ủ a các cá nhân và t ậ p th ể ; c.- Thành tích thi đua. 8.2.- Căn c ứ đ ể xét khen th ưở ng : a.- Tiêu chu ẩ n khen th ưở ng; b.- Ph ạ m vi, m ứ c đ ộ ả nh h ưở ng c ủ a thành tích; c.- Trách nhi ệ m đ ượ c giao c ủ a t ừ ng cá nhân và t ậ p th ể , căn c ứ vào S ổ tay nhân s ự và thành tích c ụ th ể đã đ ạ t đ ượ c CHƯƠNG II TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA Đi ề u 9 : M ụ c tiêu c ủ a thi đua nh ằ m t ạ o đ ộ ng l ự c đ ộ ng viên, lôi cu ố n, khuy ế n khích m ọ i cá nhân và t ậ p th ể phát huy s ự năng đ ộ ng, sáng t ạ o, v ươ n lên hoàn thành t ố t nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao vì s ự phát tri ể n b ề n v ữ ng và liên t ụ c c ủ a Công ty. Đi ề u 10 : Nguyên t ắ c thi đua Vi ệ c thi đua đ ượ c th ự c hi ệ n theo nguyên t ắ c t ự nguy ệ n, t ự giác, công khai, đ ả m b ả o tinh th ầ n đoàn k ế t, h ợ p tác, vì s ự phát tri ể n b ề n v ữ ng và liên t ụ c c ủ a Công ty. Vi ệ c xét t ặ ng các danh hi ệ u thi đua ph ả i căn c ứ vào phong trào thi đua, m ọ i cá nhân, t ậ p th ể tham gia phong trào thi đua đ ề u ph ả i có đăng ký thi đua, xác đ ị nh m ụ c tiêu, ch ỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua thì s ẽ không đ ượ c xem xét, công nh ậ n các danh hi ệ u thi đua. Đi ề u 11 : Trách nhi ệ m t ổ ch ứ c phong trào thi đua 11.1.- T ổ ng Giám đ ố c Công ty ch ủ trì ph ố i h ợ p v ớ i Ban ch ấ p hành Công đoàn c ơ s ở đ ể t ổ ch ứ c phong trào thi đua, nhân r ộ ng phong trào thi đua trong Công ty và ch ủ đ ộ ng phát hi ệ n, l ự a ch ọ n các t ậ p th ể , cá nhân có thành tích x ứ ng đáng đ ể khen th ưở ng ho ặ c đ ề ngh ị khen th ưở ng. 11.2.- Ban ch ấ p hành Công đoàn c ơ s ở Công ty, trong ph ạ m vi nhi ệ m v ụ và quy ề n h ạ n c ủ a mình, có trách nhi ệ m : Trang 3/14
 4. a.- T ổ ch ứ c và ph ố i h ợ p v ớ i Ban Giám đ ố c Công ty đ ể phát đ ộ ng, tri ể n khai các phong trào thi đua trong Công ty; b.- T ổ ch ứ c tuyên truy ề n, đ ộ ng viên đoàn viên công đoàn tích c ự c tham gia các phong trào thi đua đ ượ c phát đ ộ ng t ạ i Công ty và ph ố i h ợ p v ớ i Ban Giám đ ố c Công ty trong vi ệ c th ự c hi ệ n chính sách khen th ưở ng c.- Giám sát vi ệ c th ự c hi ệ n “Quy ch ế thi đua khen th ưở ng” c ủ a Công ty; k ị p th ờ i ph ả n ánh, đ ề xu ấ t các gi ả i pháp h ữ u ích đ ể th ự c hi ệ n các quy đ ị nh c ủ a Quy ch ế này. Đi ề u 12 : Hình th ứ c t ổ ch ứ c thi đua 12.1.- Thi đua th ườ ng xuyên đ ượ c t ổ ch ứ c th ự c hi ệ n hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nh ằ m th ự c hi ệ n các m ụ c tiêu, ch ỉ tiêu k ế ho ạ ch và ch ươ ng trình công tác đã đ ượ c đ ề ra và đã đ ượ c phê duy ệ t c ủ a các c ấ p có th ẩ m quy ề n trong Công ty. 12.2.- Thi đua theo đ ợ t đ ượ c t ổ ch ứ c đ ể th ự c hi ệ n nh ữ ng nhi ệ m v ụ công tác tr ọ ng tâm, đ ộ t xu ấ t theo t ừ ng giai đo ạ n và t ừ ng th ờ i gian đ ượ c xác đ ị nh. Đi ề u 13 : Phát đ ộ ng thi đua 13.1.- T ổ ng Giám đ ố c Công ty ph ố i h ợ p v ớ i Ban ch ấ p hành Công đoàn c ơ s ở phát đ ộ ng, ch ỉ đ ạ o phong trào thi đua trong Công ty. 13.2.- H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng c ủ a Công ty có trách nhi ệ m tham m ư u cho T ổ ng Giám đ ố c v ề n ộ i dung thi đua và t ổ ch ứ c phong trào thi đua trong Công ty Đi ề u 14 : N ộ i dung t ổ ch ứ c phong trào thi đua Vi ệ c t ổ ch ứ c phong trào thi đua trong Công ty đ ượ c th ự c hi ệ n d ự a trên c ơ s ở các n ộ i dung ch ủ y ế u sau đây : a.- Tr ướ c h ế t, c ầ n xác đ ị nh rõ m ụ c tiêu, ph ạ m vi, đ ố i t ượ ng thi đua, trên c ơ s ở đó đ ề ra các ch ỉ tiêu và n ộ i dung thi đua c ụ th ể . Vi ệ c xác đ ị nh n ộ i dung và ch ỉ tiêu thi đua ph ả i đ ả m b ả o tính khoa h ọ c, th ự c ti ễ n và có tính kh ả thi. b.- Căn c ứ vào tính ch ấ t công tác c ủ a t ừ ng đ ố i t ượ ng tham gia thi đua đ ể có hình th ứ c t ổ ch ứ c phát đ ộ ng thi đua cho phù h ợ p, coi tr ọ ng vi ệ c ph ổ bi ế n ý nghĩa thi ế t th ự c c ủ a đ ợ t thi đua, phát huy tinh th ầ n trách nhi ệ m và ý th ứ c t ự giác c ủ a cán b ộ , nhân viên Công ty, đa d ạ ng hoá các hình th ứ c phát đ ộ ng thi đua; chú tr ọ ng đ ế n th ự c ch ấ t c ủ a phong trào thi đua, tránh các bi ể u hi ệ n phô tr ươ ng, hình th ứ c trong thi đua. c.- T ổ ch ứ c tri ể n khai các bi ệ n pháp v ậ n đ ộ ng thi đua, theo dõi quá trình t ổ ch ứ c thi đua, t ổ ch ứ c rút kinh nghi ệ mvà ph ổ bi ế n các kinh nghi ệ m t ố t trong các đ ố i t ượ ng tham gia thi đua. Trang 4/14
 5. d.- T ổ ch ứ c s ơ k ế t, t ổ ng k ế t, đánh giá k ế t qu ả thi đua. Đ ố i v ớ i đ ợ t thi đua t ổ ch ứ c hàng năm g ắ n v ớ i vi ệ c th ự c hi ệ n các m ụ c tiêu, ch ỉ tiêu k ế ho ạ ch hàng năm c ủ a Công ty, c ầ n t ổ ch ứ c s ơ k ế t thi đua vào gi ữ a năm đ ể rút kinh nghi ệ m. K ế t thúc đ ợ t thi đua c ầ n ti ế n hành t ổ ng k ế t, đánh giá k ế t qu ả , l ự a ch ọ n công khai đ ể khen th ưở ng nh ữ ng t ậ p th ể và cá nhân xu ấ t s ắ c, tiên ti ế n trong phong trào thi đua. CHƯƠNG III CÁC TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG Đi ề u 15 : Tiêu chu ẩ n xét t ặ ng danh hi ệ u thi đua đ ố i v ớ i cá nhân 15.1.- Cá nhân xu ấ t s ắ c : Danh hi ệ u thi đua này đ ượ c xét t ặ ng cho các cá nhân là cán b ộ , nhân viên Công ty đ ạ t các tiêu chu ẩ n sau a.- Đ ạ t các tiêu chu ẩ n c ủ a “cá nhân tiên ti ế n” nh ư đ ượ c quy đ ị nh d ướ i đây; b.- Có sáng ki ế n, c ả i ti ế n k ỹ thu ậ t, nghi ệ p v ụ trong công tác đ ể tăng năng su ấ t lao đ ộ ng. gi ả m chi phí, mang l ạ i l ợ i ích c ụ th ể , thi ế t th ự c cho Công ty. c.- Đ ạ t k ế t qu ả h ọ c t ậ p “xu ấ t s ắ c” khi tham gia các l ớ p h ọ c do Công ty t ổ ch ứ c ho ặ c Công ty c ử đi h ọ c ở bên ngoài. 15.2.- Cá nhân tiên ti ế n : Danh hi ệ u thi đua này đ ượ c xét t ặ ng cho các cá nhân là cán b ộ , nhân viên Công ty đ ạ t các tiêu chu ẩ n sau a.- Hoàn thành t ố t ch ứ c trách, nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao, đ ạ t năng su ấ t và ch ấ t l ượ ng công tác cao; b.- Ch ấ p hành t ố t ch ủ tr ươ ng, chánh sách, pháp lu ậ t c ủ a Nhà n ướ c, n ộ i quy, quy đ ị nh, quy ch ế c ủ a Công ty; có tinh th ầ n đoàn k ế t, t ươ ng tr ợ v ớ i các đ ồ ng nghi ệ p trong Công ty; tích c ự c tham gia các phong trào thi đua c ủ a Công ty; c.- Tích c ự c h ọ c t ậ p văn hoá, chuyên môn, nghi ệ p v ụ đ ể không ng ừ ng nâng cao năng l ự c công tác nh ằ m đáp ứ ng yêu c ầ u nhi ệ m v ụ c ủ a Công ty; đ ạ t k ế t qu ả h ọ c t ậ p t ừ lo ạ i khá tr ở lên. d.- Có đ ạ o đ ứ c, l ố i s ố ng lành m ạ nh. 15.3.- Cá nhân đ ượ c bi ể u d ươ ng : Danh hi ệ u thi đua này đ ượ c xét t ặ ng cho các cá nhân là cán b ộ , nhân viên Công ty đ ạ t đ ượ c các tiêu chu ẩ n b, c, d c ủ a “cá nhân tiên ti ế n”, nh ư ng Trang 5/14
 6. ch ư a hoàn thành nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao; ho ặ c có n ổ l ự c v ượ t tr ộ i trong m ộ t ho ặ c m ộ t s ố m ặ t công tác th ườ ng xuyên ho ặ c đ ộ t xu ấ t khác. Đi ề u 16 : Tiêu chu ẩ n xét t ặ ng danh hi ệ u thi đua đ ố i v ớ i t ậ p th ể . 16.1.- T ậ p th ể xu ấ t s ắ c : Danh hi ệ u thi đua này đ ượ c xét t ặ ng cho các t ậ p th ể t ạ i Công ty đ ạ t các tiêu chu ẩ n sau : a.- Có tinh th ầ n sáng t ạ o, kh ắ c ph ụ c m ọ i khó khăn khách quan cũng nh ư ch ủ quan đ ể hoàn thành v ượ t m ứ c các ch ỉ tiêu k ế ho ạ ch , ch ỉ tiêu thi đua và nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao trong năm, là t ậ p th ể tiêu bi ể u, xu ấ t s ắ c trong toàn Công ty; b.- Có 100% cá nhân trong t ậ p th ể hoàn thành ni ệ m v ụ đ ượ c giao, trong đó có ít nh ấ t 70% cá nhân đ ạ t danh hi ệ u “cá nhân tiên ti ế n” c.- N ộ i b ộ c ủ a t ậ p th ể đoàn k ế t, các cán b ộ nhân viên trong t ậ p th ể đ ề u g ươ ng m ẫ u ch ấ p hành pháp lu ậ t c ủ a Nhà n ướ c, n ộ i quy, quy đ ị nh, quy ch ế c ủ a Công ty. d.- V ậ n đ ộ ng có hi ệ u qu ả cán b ộ , nhân viên th ườ ng xuyên và tích c ự c tham gia các phong trào thi đua do Công ty phát đ ộ ng. 16.2.- T ậ p th ể tiên ti ế n : Danh hi ệ u thi đua này đ ượ c xét t ặ ng cho các t ậ p th ể t ạ i Công ty đ ạ t các tiêu chu ẩ n sau : a.- Hoàn thành c ơ b ả n các ch ỉ tiêu k ế ho ạ ch, ch ỉ tiêu thi đua và nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao; b.- Có trên 50% cá nhân trong t ậ p th ể đ ạ t danh hi ệ u “cá nhân tiên ti ế n” và không có cá nhân nào b ị k ỹ lu ậ t t ừ hình th ứ c c ả nh cáo tr ở lên; c.- N ộ i b ộ đoàn k ế t, các cá nhân trong t ậ p th ể đ ề u ch ấ p hành t ố t lu ậ t pháp c ủ a Nhà n ướ c, n ộ i quy, quy ch ế , quy đ ị nh c ủ a Công ty; d.- V ậ n đ ộ ng CBNV tham gia phong trào thi đua do Công ty phát đ ộ ng. 16.3.- T ậ p th ể đ ượ c bi ể u d ươ ng : Danh hi ệ u thi đua này đ ượ c xét t ặ ng cho các t ậ p th ể t ạ i Công ty đ ạ t đ ượ c các tiêu chu ẩ n b, c, d c ủ a “t ậ p th ể tiên ti ế n”, nh ư ng ch ư a hoàn thành các ch ỉ tiêu k ế ho ạ ch và nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao; ho ặ c là t ậ p th ể có thành tích v ượ t tr ộ i trong m ộ t ho ặ c m ộ t s ố m ặ t công tác th ườ ng xuyên ho ặ c đ ộ t xu ấ t khác. CHƯƠNG IV CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG Đi ề u 17 : B ằ ng khen Trang 6/14
 7. 17.1.- B ằ ng khen đ ượ c t ặ ng cho cá nhân, t ậ p th ể l ậ p đ ượ c thành tích th ườ ng xuyên ho ặ c đ ộ t xu ấ t. 17.2.- B ằ ng khen g ồ m : a.- B ằ ng khen c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ; b.- B ằ ng khen c ủ a T ổ ng Giám đ ố c. Đi ề u 18 : 18.1.- B ằ ng khen c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị đ ượ c t ặ ng cho cá nhân đ ạ t m ộ t trong các tiêu chu ẩ n sau : a.- Đã đ ượ c T ổ ng Giám đ ố c t ặ ng “b ằ ng khen” do đ ạ t thành tích là “cá nhân xu ấ t s ắ c” liên t ụ c t ừ 2 năm tr ở lên; b.- L ậ p đ ượ c thành tích đ ộ t xu ấ t th ự c s ự xu ấ t s ắ c, mang l ạ i l ợ i ích đáng k ể cho Công ty. 18.2.- B ằ ng khen c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị đ ượ c t ặ ng cho t ậ p th ể đ ạ t m ộ t trong các tiêu chu ẩ n sau : a.- Đã đ ượ c T ổ ng Giám đ ố c t ặ ng “b ằ ng khen” do đ ạ t thành tích là “t ậ p th ể xu ấ t s ắ c” liên t ụ c t ừ 2 năm tr ở lên; b.- L ậ p đ ượ c thành tích đ ộ t xu ấ t th ự c s ự xu ấ t s ắ c, mang l ạ i l ợ i ích đáng k ể cho Công ty. Đi ề u 19 : 19.1.-B ằ ng khen c ủ a T ổ ng Giám đ ố c đ ượ c t ặ ng cho cá nhân đ ạ t các tiêu chu ẩ n sau: a.- Hoàn thành xu ấ t s ắ c ch ứ c trách và nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao, đ ạ t danh hi ệ u “cá nhân xu ấ t s ắ c”; b.- Có ph ẩ m ch ấ t đ ạ o đ ứ c t ố t, đoàn k ế t n ộ i b ộ t ố t, ch ấ p hành t ố t pháp lu ậ t c ủ a nhà n ướ c, n ộ i quy, quy đ ị nh, quy ch ế c ủ a Công ty; c.- Tích c ự c h ọ c t ậ p nâng cao trình đ ộ chuyên môn, nghi ệ p v ụ ; đ ạ t k ế t qu ả xu ấ t s ắ c trong các kỳ thi ho ặ c ki ể m tra cu ố i khoá. 19.2.-B ằ ng khen c ủ a T ổ ng Giám đ ố c đ ượ c t ặ ng cho t ậ p th ể đ ạ t các tiêu chu ẩ n sau: a.- Hoàn thành xu ấ t s ắ c ch ỉ tiêu k ế ho ạ ch và nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao, đ ạ t danh hi ệ u “t ậ p th ể xu ấ t s ắ c”; b.- N ộ i b ộ đoàn k ế t t ố t, tích c ự c h ưở ng ứ ng các phong trào thi đua do Công ty phát đ ộ ng; th ự c hành ti ế t ki ệ m; các cá nhân trong t ậ p th ể ch ấ p hành t ố t pháp lu ậ t c ủ a nhà n ướ c, n ộ i quy, quy đ ị nh, quy ch ế c ủ a Công ty và tham Trang 7/14
 8. gia đ ầ y đ ủ các l ớ p h ọ c ho ặ c các bu ổ i thuy ế t trình chuyên đ ề do Công ty t ổ ch ứ c. Đi ề u 20 : Gi ấ y khen 20.1.- Gi ấ y khen đ ượ c t ặ ng cho cá nhân, t ậ p th ể l ậ p đ ượ c thành tích th ườ ng xuyên ho ặ c đ ộ t xu ấ t. 20.2.- Gi ấ y khen g ồ m : a.- Gi ấ y khen c ủ a Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ; b.- Gi ấ y khen c ủ a T ổ ng Giám đ ố c. Đi ề u 21 : 21.1.- Gi ấ y khen c ủ a Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị đ ượ c t ặ ng cho cá nhân đ ạ t các tiêu chu ẩ n sau : a.- Đã đ ượ c T ổ ng Giám đ ố c t ặ ng “gi ấ y khen” do đ ạ t thành tích là “cá nhân tiên ti ế n” liên t ụ c t ừ 2 năm tr ở lên; b.- L ậ p đ ượ c thành tích đ ộ t xu ấ t, mang l ạ i l ợ i ích cho Công ty. 21.2.- Gi ấ y khen c ủ a Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị đ ượ c t ặ ng cho t ậ p th ể đ ạ t m ộ t trong các tiêu chu ẩ n sau : a.- Đã đ ượ c T ổ ng Giám đ ố c t ặ ng “gi ấ y khen” do đ ạ t thành tích là “t ậ p th ể tiên ti ế n” liên t ụ c t ừ 2 năm tr ở lên; b.- L ậ p đ ượ c thành tích đ ộ t xu ấ t, mang l ạ i l ợ i ích cho Công ty. Điều 22 : 22.1.- Gi ấ y khen c ủ a T ổ ng Giám đ ố c đ ượ c t ặ ng cho cá nhân đ ạ t các tiêu chu ẩ n sau: a.- Hoàn thành t ố t ch ứ c trách và nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao, đ ạ t danh hi ệ u “cá nhân tiên ti ế n”; b.- Có ph ẩ m ch ấ t đ ạ o đ ứ c t ố t, đoàn k ế t n ộ i b ộ t ố t, ch ấ p hành t ố t pháp lu ậ t c ủ a nhà n ướ c, n ộ i quy, quy đ ị nh, quy ch ế c ủ a Công ty; c.- Th ườ ng xuyên h ọ c t ậ p nâng cao trình đ ộ chuyên môn, nghi ệ p v ụ ; đ ạ t k ế t qu ả khá trong các kỳ thi ho ặ c ki ể m tra cu ố i khoá. 22.2.- Gi ấ y khen c ủ a T ổ ng Giám đ ố c đ ượ c t ặ ng cho t ậ p th ể đ ạ t các tiêu chu ẩ n sau: a.- Hoàn thành t ố t các ch ỉ tiêu k ế ho ạ ch, ch ỉ tiêu thi đua và nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao, đ ạ t danh hi ệ u “t ậ p th ể tiên ti ế n” Trang 8/14
 9. b.- N ộ i b ộ đoàn k ế t t ố t, các cá nhân trong t ậ p th ể đ ề u ch ấ p hành t ố t pháp lu ậ t c ủ a nhà n ướ c, n ộ i quy, quy đ ị nh, quy ch ế c ủ a Công ty; Đi ề u 23 : Gi ấ y bi ể u d ươ ng 23.1.- Gi ấ y bi ể u d ươ ng c ủ a T ổ ng Giám đ ố c đ ượ c t ặ ng cho cá nhân đ ạ t danh hi ệ u “cá nhân đ ượ c bi ể u d ươ ng” do có thành tích v ượ t tr ộ i trong m ộ t ho ặ c m ộ t s ố m ặ t công tác th ườ ng xuyên ho ặ c đ ộ t xu ấ t. 23.2.- Gi ấ y bi ể u d ươ ng c ủ a T ổ ng Giám đ ố c đ ượ c t ặ ng cho t ậ p th ể đ ạ t danh hi ệ u “t ậ p th ể đ ượ c bi ể u d ươ ng” do có thành tích v ượ t tr ộ i trong m ộ t ho ặ c m ộ t s ố m ặ t công tác th ườ ng xuyên ho ặ c đ ộ t xu ấ t. CHƯƠNG V QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Đi ề u 24 : Ngu ồ n và m ứ c trích qu ỹ thi đua, khen th ưở ng Qu ỹ thi đua, khen th ưở ng c ủ a Công ty đ ượ c hình thành t ừ ngu ồ n “qu ỹ khen th ưở ng” c ủ a Công ty, đ ượ c trích l ậ p t ừ l ợ i nhu ậ n ròng hàng năm c ủ a Công ty, theo m ứ c đ ượ c quy đ ị nh t ạ i Đi ề u 55 Đi ề u l ệ hi ệ n hành c ủ a Công ty và các ngu ồ n thu h ợ p pháp khác. Đi ề u 25 : S ử d ụ ng qu ỹ thi đua, khen th ưở ng 25.1.- Qu ỹ thi đua, khen th ưở ng c ủ a Công ty đ ượ c l ậ p ra đ ể ph ụ c v ụ công tác thi đua, khen th ưở ng, không đ ượ c s ử d ụ ng vào m ụ c đích khác. 25.2.- Qu ỹ thi đua, khen th ưở ng đ ượ c s ử d ụ ng đ ể chi cho các m ụ c sau đây : a.- Chi cho vi ệ c in ấ n b ằ ng khen, gi ấ y khen, gi ấ y bi ể u d ươ ng, làm các k ỹ ni ệ m ch ươ ng, huy hi ệ u, c ờ thi đua, khung b ằ ng khen; b.- Chi ti ề n th ưở ng ho ặ c t ặ ng ph ẩ m l ư u ni ệ m cho các cá nhân, t ậ p th ể ; 25.3.- Cá nhân, t ậ p th ể đ ượ c khen th ưở ng, ngoài vi ệ c đ ượ c công nh ậ n các danh hi ệ u thi đua nh ư đ ượ c quy đ ị nh t ạ i Đi ề u 6 c ủ a Quy ch ế này, còn đ ượ c nh ậ n ph ầ n th ưở ng b ằ ng hi ệ n kim. Riêng các danh hi ệ u “cá nhân đ ượ c bi ể u d ươ ng” và “t ậ p th ể đ ượ c bi ể u d ươ ng”, ngoài “gi ấ y bi ể u d ươ ng” các cá nhân và t ậ p th ể đ ượ c công nh ậ n danh hi ệ u này có th ể ho ặ c không nh ậ n đ ượ c ph ầ n th ưở ng b ằ ng hi ệ n kim đi kèm, tùy theo thành tích công tác đ ượ c bi ể u d ươ ng, do H ộ i đ ồ ng thi đua khen th ưở ng xem xét, quy ế t đ ị nh trong t ừ ng tr ườ ng h ợ p c ụ th ể . 25.4.- Vi ệ c th ưở ng b ằ ng hi ệ n kim kèm theo b ằ ng khen, gi ấ y khen, gi ấ y bi ể u d ươ ng (n ế u có) đ ượ c th ự c hi ệ n theo nguyên t ắ c : Trang 9/14
 10. a.- Danh hi ệ u thi đua, hình th ứ c khen th ưở ng cao h ơ n thì m ứ c ti ề n th ưở ng cao h ơ n; b.- Trong cùng m ộ t hình th ứ c, cùng m ộ t m ứ c khen, m ứ c ti ề n th ưở ng đ ố i v ớ i t ậ p th ể cao h ơ n m ứ c ti ề n th ưở ng đ ố i v ớ i cá nhân; c.- Trong cùng m ộ t th ờ i đi ể m, cùng m ộ t thành thích, cùng m ộ t đ ố i t ượ ng khen th ưở ng, n ế u đ ạ t đ ượ c các danh hi ệ u và hình th ứ c khen th ưở ng khác nhau, thì s ẽ nh ậ n đ ượ c ti ề n th ưở ng đ ố i v ớ i các danh hi ệ u và hình th ứ c khen th ưở ng t ươ ng ứ ng; Đi ề u 26 : M ứ c ti ề n th ưở ng đ ố i v ớ i các danh hi ệ u thi đua 26.1.- M ứ c ti ề n th ưở ng đ ố i v ớ i t ừ ng danh hi ệ u thi đua do H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng c ủ a Công ty xem xét, quy ế t đ ị nh t ạ i các cu ộ c h ọ p th ườ ng kỳ ho ặ c đ ộ t xu ấ t c ủ a H ộ i đ ồ ng. 26.2.- M ứ c ti ề n th ưở ng cho t ậ p th ể cao h ơ n m ứ c ti ề n th ưở ng cho cá nhân trong cùng danh hi ệ u thi đua. 26.3.- Các cá nhân đ ượ c t ặ ng th ưở ng B ằ ng khen c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ho ặ c B ằ ng khen c ủ a T ổ ng Giám đ ố c, ngoài vi ệ c đ ượ c khen th ưở ng nh ư quy đ ị nh t ạ i Quy ch ế này, còn đ ượ c ư u tiên xét lên l ươ ng s ớ m tr ướ c th ờ i h ạ n, phù h ợ p v ớ i quy đ ị nh t ạ i Quy ch ế l ươ ng c ủ a Công ty. CHƯƠNG VI TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG Đi ề u 27 : 27.1.- Giám đ ố c các B ộ ph ậ n công tác, Tr ưở ng các Phòng, Ban, Trung tâm xem xét, trình T ổ ng Giám đ ố c đ ể T ổ ng Giám đ ố c đ ề ngh ị H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ho ặ c Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị quy ế t đ ị nh t ặ ng danh hi ệ u thi đua cho các cá nhân, t ậ p th ể đ ố i v ớ i các tr ườ ng h ợ p quy đ ị nh t ạ i Đi ề u 18 và Đi ề u 21 Quy ch ế này. 27.2.- Giám đ ố c các B ộ ph ậ n công tác, Tr ưở ng các Phòng, Ban, Trung tâm xem xét, trình T ổ ng Giám đ ố c quy ế t đ ị nh t ặ ng danh hi ệ u thi đua cho các cá nhân, t ậ p th ể đ ố i v ớ i các tr ườ ng h ợ p quy đ ị nh t ạ i Đi ề u 19, 22 và 23 Quy ch ế này. 27.3.- H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng c ủ a Công ty ti ế p nh ậ n, xem xét h ồ s ơ và giúp ng ườ i có th ẩ m quy ề n quy ế t đ ị nh vi ệ c khen th ưở ng. Trang 10/14
 11. Đi ề u 28 : 28.1- H ồ s ơ mà nh ữ ng ng ườ i có trách nhi ệ m nêu t ạ i kho ả n 27.1 và 27,2 Đi ề u 27 Quy ch ế này chuy ể n cho H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng c ủ a Công ty đ ể đ ề ngh ị xem xét công nh ậ n danh hi ệ u thi đua và xét khen th ưở ng g ồ m có : a.- B ả n thành tích công tác c ủ a cá nhân ho ặ c t ậ p th ể . B ả n thành tích công tác này đ ượ c so ạ n th ả o căn c ứ vào : (i).- Nhi ệ m v ụ công tác đ ượ c giao c ủ a t ừ ng cá nhân và t ậ p th ể , d ự a trên c ơ s ở các n ộ i dung đ ượ c ghi trong “S ổ tay nhân s ự ”; (ii).- Các m ụ c tiêu, nhi ệ m v ụ , ch ỉ tiêu k ế ho ạ ch hàng năm đã đ ượ c s ự phê duy ệ t c ủ a T ổ ng Giám đ ố c; (iii).- Các b ả n “đăng ký thi đua” c ủ a các cá nhân và t ậ p th ể đ ượ c g ở i kèm theo k ế ho ạ ch công tác hàng năm c ủ a các Phòng, Ban, Trung tâm; b.- Biên b ả n bình xét thi đua c ủ a t ậ p th ể cán b ộ , nhân viên các Phòng, Ban, Trung tâm có liên quan. 28.2.- Tr ườ ng h ợ p đ ề ngh ị xét công nh ậ n danh hi ệ u thi đua và khen th ưở ng cho cá nhân và t ậ p th ể có sáng ki ế n, c ả i ti ế n v ề m ặ t nghi ệ p v ụ đ ể tăng năng su ấ t lao đ ộ ng, nâng cao hi ệ u qu ả qu ả n lý ho ặ c có sáng t ạ o, đ ộ t phá trong quá trình th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ công tác, mang l ạ i l ợ i ích thi ế t th ự c cho Công ty thì ph ả i kèm theo văn b ả n mô t ả c ụ th ể các sáng ki ế n, c ả i ti ế n, sáng t ạ o, đ ộ t phá đã đ ượ c th ự c hi ệ n đ ồ ng th ờ i d ẫ n ch ứ ng hi ệ u qu ả mà các vi ệ c này mang l ạ i cho Công ty. 28.3.- Vi ệ c xét khen th ưở ng cho cá nhân nhân d ị p k ỹ ni ệ m 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 năm ngày thành l ậ p Công ty c ầ n căn c ứ ch ủ y ế u vào thành tích công tác mà cá nhân đã th ự c s ự đóng góp vào quá trình phát tri ể n c ủ a Công ty k ế t h ợ p v ớ i vi ệ c ghi nh ậ n th ờ i gian công tác liên t ụ c và s ự g ắ n bó lâu dài c ủ a cá nhân đ ố i v ớ i Công ty t ươ ng ứ ng v ớ i th ờ i gian hình thành và phát tri ể n c ủ a Công ty đ ế n th ờ i đi ể m làm l ễ k ỹ ni ệ m. H ồ s ơ đ ề ngh ị xét khen th ưở ng cho các cá nhân trong các tr ườ ng h ợ p nêu t ạ i kho ả n 28.3 này ch ủ y ế u là “B ả n thành tích công tác” (t ự khai) c ủ a cá nhân có liên quan. Đi ề u 29 : 29.1.- H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng c ủ a Công ty, t ạ i các cu ộ c h ọ p th ườ ng kỳ ho ặ c các cu ộ c h ọ p b ấ t th ườ ng, s ẽ xem xét các h ồ s ơ đ ề ngh ị công nh ậ n danh hi ệ u thi đua và đ ề ngh ị khen th ưở ng cho các cá nhân và t ậ p th ể có liên quan, phù h ợ p v ớ i các quy đ ị nh t ạ i Đi ề u 27 và 28 Quy ch ế này. K ế t qu ả xem xét c ủ a H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng s ẽ đ ượ c chuy ể n trình cho T ổ ng Trang 11/14
 12. Giám đ ố c và H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị , ho ặ c Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị , tùy theo th ẩ m quy ề n, đ ể có quy ế t đ ị nh công nh ậ n danh hi ệ u thi đua và khen th ưở ng cho các cá nhân và t ậ p th ể có liên quan. 29.2.- Các h ồ s ơ đ ề ngh ị công nh ậ n danh hi ệ u thi đua và đ ề ngh ị khen th ưở ng cho các cá nhân và t ậ p th ể có liên quan không phù h ợ p v ớ i quy đ ị nh t ạ i Đi ề u 27 và 28 Quy ch ế này ho ặ c g ở i không đúng th ờ i h ạ n quy đ ị nh s ẽ không đ ượ c xem xét. CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Đi ề u 30 : Thành ph ầ n H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng Thành ph ầ n H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng c ủ a Công ty (d ướ i đây g ọ i t ắ t là “H ộ i đ ồ ng”) g ồ m : - Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng : T ổ ng Giám đ ố c Công ty - Các Ủ y viên c ủ a H ộ i đ ồ ng g ồ m : * Các Phó T ổ ng Giám đ ố c Công ty; * Ch ủ t ị ch Công đoàn c ơ s ở c ủ a Công ty và * Tr ưở ng Phòng T ổ ch ứ c nhân s ự Công ty (đ ồ ng th ờ i là Th ư ký c ủ a H ộ i đ ồ ng) Đi ề u 31 : Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ c ủ a H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng. H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng là b ộ ph ậ n tham m ư u, t ư v ấ n cho T ổ ng Giám đ ố c trong vi ệ c : - Chu ẩ n b ị n ộ i dung và t ổ ch ứ c phong trào thi đua trong Công ty; - Theo dõi vi ệ c th ự c hi ệ n “Quy ch ế thi đua, khen th ưở ng”; đ ề xu ấ t vi ệ c b ổ sung, s ử a đ ổ i Quy ch ế này cho phù h ợ p v ớ i s ự thay đ ổ i c ủ a pháp lu ậ t, tình hình th ự c t ế và yêu c ầ u phát tri ể n c ủ a Công ty; - Xem xét các h ồ s ơ đ ề ngh ị công nh ậ n các danh hi ệ u thi đua và vi ệ c khen th ưở ng các cá nhân và t ậ p th ể có thành tích công tác ho ặ c có nh ữ ng đóng góp tích c ự c cho s ự phát tri ể n b ề n v ữ ng và lâu dài c ủ a Công ty tr ướ c khi trình T ổ ng Giám đ ố c ho ặ c H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ho ặ c Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị có quy ế t đ ị nh cu ố i cùng. Đi ề u 32 : Nguyên t ắ c làm vi ệ c c ủ a H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng. 32.1.- Các thành viên c ủ a H ộ i đ ồ ng cùng bàn b ạ c, gi ả i quy ế t công vi ệ c thu ộ c ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ c ủ a H ộ i đ ồ ng v ớ i tinh th ầ n trách nhi ệ m cao, dân Trang 12/14
 13. ch ủ , công khai, tôn tr ọ ng ý ki ế n c ủ a nhau; n ế u có ý ki ế n khác bi ệ t thì cùng nhau trao đ ổ i, th ả o lu ậ n đ ể đ ạ t đ ượ c s ự nh ấ t trí chung tr ướ c khi có ý ki ế n k ế t lu ậ n c ủ a Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng v ề các v ấ n đ ề có liên quan; tr ườ ng h ợ p các thành viên c ủ a H ộ i đ ồ ng không đ ạ t đ ượ c s ự nh ấ t trí chung thì ý ki ế n c ủ a T ổ ng Giám đ ố c, v ớ i t ư cách là Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng là ý ki ế n quy ế t đ ị nh cu ố i cùng. 32.2.- Các thành viên trong H ộ i đ ồ ng c ầ n tôn tr ọ ng nguyên t ắ c b ả o m ậ t các h ồ s ơ , tài li ệ u và các n ộ i dung đ ượ c bàn b ạ c, th ả o lu ậ n t ạ i các cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng, không đ ượ c t ự ý ph ổ bi ế n các h ồ s ơ , tài li ệ u ho ặ c nh ữ ng n ộ i dung này cho b ấ t kỳ ai, tr ướ c khi quy ế t đ ị nh chính th ứ c đ ượ c nh ữ ng ngu ờ i có trách nhi ệ m ký ban hành; tôn tr ọ ng các quy ế t đ ị nh đã đ ượ c t ậ p th ể nh ấ t trí thông qua trong các cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng; m ọ i quan đi ể m và hành đ ộ ng v ề các v ấ n đ ề có liên quan ph ả i phù h ợ p v ớ i các quy ế t đ ị nh đã đ ượ c t ậ p th ể H ộ i đ ồ ng nh ấ t trí thông qua trong các cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng. Đi ề u 33 : L ề l ố i làm vi ệ c c ủ a H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng. 33.1.- H ộ i đ ồ ng đ ượ c tri ệ u t ậ p h ọ p khi có yêu c ầ u xem xét các n ộ i dung thu ộ c ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ c ủ a H ộ i đ ồ ng, nh ư đ ượ c quy đ ị nh t ạ i Đi ề u 31 Quy ch ế này. Th ư ký H ộ i đ ồ ng có trách nhi ệ m s ắ p x ế p ngày, gi ờ h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng, chu ẩ n b ị ch ươ ng trình h ọ p, t ậ p h ợ p các h ồ s ơ c ầ n thi ế t có liên quan g ở i cho các thành viên c ủ a H ộ i đ ồ ng kèm theo Th ư m ờ i h ọ p, ch ậ m nh ấ t là 3 ngày làm vi ệ c tr ướ c ngày t ổ ch ứ c cu ộ c h ọ p. 33.2.- Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng là ng ườ i Ch ủ t ọ a các cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng. Tr ưở ng Phòng T ổ ch ứ c nhân s ự là “thuy ế t trình viên” t ạ i các cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng, và v ớ i t ư cách Th ư ký c ủ a H ộ i đ ồ ng là ng ườ i ghi biên b ả n các cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng; đ ồ ng th ờ i là ng ườ i chu ẩ n b ị các th ủ t ụ c, tri ể n khai các công vi ệ c ti ế p theo có liên quan đ ể tri ể n khai các ý ki ế n k ế t lu ậ n t ạ i các cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng. 33.3.- H ộ i đ ồ ng ch ỉ có th ể ti ế n hành cu ộ c h ọ p khi có s ự hi ệ n di ệ n c ủ a các thành viên H ộ i đ ồ ng sau đây : - Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng; - Ủ y viên H ộ i đ ồ ng là Ch ủ t ị ch Công đoàn c ơ s ở ; - Ủ y viên H ộ i đ ồ ng là Tr ưở ng Phòng TCNS kiêm Th ư ký H ộ i đ ồ ng - Ủ y viên H ộ i đ ồ ng là Phó T ổ ng Giám đ ố c Công ty, là ng ườ i có trách nhi ệ m tr ự c ti ế p v ề m ộ t ho ặ c m ộ t s ố các n ộ i dung đ ượ c đ ư a ra bàn b ạ c, th ả o lu ậ n t ạ i cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng. Trang 13/14
 14. Các Ủ y viên c ủ a H ộ i đ ồ ng là các Phó T ổ ng Giám đ ố c Công ty, n ế u vì lý do công v ụ ho ặ c vì lý do riêng không th ể d ự h ọ p thì ph ả i báo cáo xin phép Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng ch ậ m nh ấ t là 1 ngày làm vi ệ c tr ướ c ngày t ổ ch ứ c cu ộ c h ọ p. 33.4.- T ạ i các cu ộ c h ọ p th ườ ng xuyên ho ặ c đ ộ t xu ấ t c ủ a H ộ i đ ồ ng đ ể xem xét vi ệ c công nh ậ n danh hi ệ u thi đua ho ặ c đ ề ngh ị khen th ưở ng các cá nhân và t ậ p th ể có thành tích trong công tác, Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng có quy ề n m ờ i các cá nhân ho ặ c Lãnh đ ạ o các t ậ p th ể có liên quan d ự cu ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ ng đ ể trình bày ý ki ế n nh ằ m làm rõ các đ ề xu ấ t c ủ a mình v ề đ ề ngh ị công nh ậ n danh hi ệ u thi đua, đ ề ngh ị khen th ưở ng đ ố i v ớ i các cá nhân, t ậ p th ể ; tuy nhiên nh ữ ng ng ườ i này không có quy ề n bi ể u quy ế t khi H ộ i đ ồ ng quy ế t đ ị nh v ề các n ộ i dung có liên quan. CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Đi ề u 34 : Hi ệ u l ự c thi hành 34.1.- Quy ch ế này có hi ệ u l ự c thi hành k ể t ừ ngày đ ượ c T ổ ng Giám đ ố c ký Quy ế t đ ị nh ban hành. 34.2.- Nh ữ ng quy đ ị nh, quy ế t đ ị nh tr ướ c đây c ủ a Công ty trái v ớ i các n ộ i dung c ủ a Quy ch ế này đ ề u bãi b ỏ , Đi ề u 35 : Trong quá trình t ổ ch ứ c th ự c hi ệ n, Quy ch ế này có th ể đ ượ c b ổ sung, s ử a đ ổ i cho phù h ợ p v ớ i s ự thay đ ổ i c ủ a pháp lu ậ t, tình hình th ự c t ế và yêu c ầ u phát tri ể n c ủ a Công ty. Các n ộ i dung b ổ sung, s ử a đ ổ i Quy ch ế s ẽ đ ượ c H ộ i đ ồ ng thi đua, khen th ưở ng xem xét, thông qua, trên c ơ s ở ý ki ế n đ ề xu ấ t c ủ a các cá nhân, t ậ p th ể ho ặ c nh ữ ng ng ườ i có trách nhi ệ m t ạ i Công ty tr ướ c khi trình T ổ ng Giám đ ố c ký Quy ế t đ ị nh ban hành. Đi ề u 36 : Ban Giám đ ố c Công ty, Lãnh đ ạ o các Phòng, Ban, Trung tâm và toàn th ể cán b ộ , nhân viên Công ty C ổ ph ầ n XYZ ch ị u trách nhi ệ m thi hành Quy ch ế này. Quy ch ế này đ ượ c ph ổ bi ế n đ ế n t ừ ng cán b ộ , nhân viên hi ệ n đang công tác t ạ i Công ty đ ể quán tri ệ t, th ự c hi ệ n và giám sát vi ệ c th ự c hi ệ n. --------oOo-------- Trang 14/14
 15. * Tài li ệ u này đ ượ c so ạ n th ả o theo yêu c ầ u c ủ a Ô ng T ổ ng G iám đ ố c C ô n g ty t ạ i cu ộ c h ọ p giao ban th ườ ng kỳ ngày 16/07/2007. * N g ườ i ch ị u trách nhi ệ m so ạ n th ả o : P TGĐ H uỳnh K hánh Q u ố c. * D ự th ả o l ầ n th ứ nh ấ t đ ượ c so ạ n th ả o xong và chuy ể n trình Ôn g T ổ n g G iám đ ố c vào ngày 18/07/2007. Trang 15/14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản