Quy chuẩn xây dựng_ Chương 16

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
134
lượt xem
39
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 16_ Công trường xây dựng. Các quy định trong chương này nhằm đảm bảo quá trình thi công xây lắp phải: 1/ Bảo vệ được môi trường và đảm bảo an toàn, vệ sinh cho cư dân xung quanh công trường xây dựng. 2/ Bảo đảm an toàn và điều kiện sử dụng bình thường cho công trình, hệ thống kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ cây xanh, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh xung quanh công trường xây dựng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 16

  1. Ch−¬ng 16 c«ng tr−êng x©y dùng Môc tiªu C¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng n y nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p ph¶i: 1) b¶o vÖ ®−îc m«i tr−êng v ®¶m b¶o an to n, vÖ sinh cho c− d©n xung quanh c«ng tr−êng x©y dùng. 2) B¶o ®¶m an to n v ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th−êng cho c«ng tr×nh, hÖ thèng kü thuËt h¹ tÇng, b¶o vÖ c©y xanh, di tÝch lÞch sö, v¨n hãa v danh lam th¾ng c¶nh xung quanh c«ng tr−êng x©y dùng. §iÒu 16.1. yªu cÇu chung ®èi víi c«ng tr−êng x©y dùng Trong suèt qu¸ tr×nh x©y l¾p, c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trªn c«ng tr−êng ph¶i ®¶m b¶o: 1) Kh«ng g©y « nhiÔm qu¸ giíi h¹n cho phÐp tíi m«i tr−êng xung quanh c«ng tr−êng do: a) X¶ ra c¸c yÕu tè ®éc h¹i nh− bôi, h¬i khÝ ®éc, tiÕng ån,... b) Th¶i n−íc, bïn, vËt liÖu phÕ th¶i, ®Êt, c¸t ra khu vùc d©n c−, ®−êng s¸, ao hå, ®ång ruéng xung quanh c«ng tr−êng g©y ¶nh h−ëng xÊu ®Õn sinh ho¹t v s¶n xuÊt cña d©n c− xung quanh. 2) Kh«ng g©y nguy hiÓm cho c− d©n ë xung quanh c«ng tr−êng. 3) Kh«ng g©y lón, sôt, nøt, ®æ cho nh cöa, c«ng tr×nh v hÖ thèng kü thuËt h¹ tÇng (hÖ thèng c¸p, ®−êng èng ngÇm, cèng r nh,...) ë xung quanh. 4) Kh«ng g©y c¶n trë giao th«ng do vi ph¹m lßng ®−êng, vØa hÌ. 5) Kh«ng ®Ó xÈy ra sù cè ch¸y, næ xÈy ra. §iÒu 16.2. ®iÒu kiÖn kü thuËt ®Ó më c«ng tr−êng x©y dùng C«ng tr−êng chØ ®−îc më sau khi ® thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an to n d−íi ®©y 16.2.1. thiÕt kÕ mÆt b»ng thi c«ng Mäi c«ng tr−êng, tr−íc khi tiÕn h nh tiªu chuÈn ®Òu ph¶i thiÕt kÕ mÆt b»ng thi c«ng. Trªn mÆt b»ng thi c«ng ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ, râ r ng: 1) C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an to n, vÖ sinh m«i tr−êng, phßng chèng ch¸y. 2) VÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh ®−îc thi c«ng, c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng, kho b i, ®−êng s¸; 3) Khu vùc s¾p xÕp nguyªn vËt liÖu, cÊu kiÖn; 4) Khu vùc thu gom vËt liÖu phÕ th¶i, ®Êt ®¸ d− thõa; 5) TuyÕn ®−êng ®i l¹i, vËn chuyÒn, hÖ thèng ®iÖn, n−íc phôc vô thi c«ng v sinh ho¹t. 6) hÖ thèng tho¸t n−íc m−a, n−íc th¶i trªn c«ng tr−êng v biÖn ph¸p xö lý tr−íc khi ®−a v o hÖ thèng cèng c«ng céng. Ghi chó: §èi víi c«ng tr−êng nhá chØ lËp s¬ ®å mÆt b»ng thi c«ng víi møc ®é ®¬n gi¶n, tuú thuéc quy m« c«ng viÖc v ho n c¶nh thùc tÕ cña khu vùc. 16.2.2. Ho n th nh viÖc che, ch¾n v biÓn b¸o 1) C«ng tr−êng chØ ®−îc më sau khi ® thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh an to n vÒ biÓn b¸o, r o ch¾n, bao che... 2) ë nh÷ng n¬i kh«ng an to n v nh÷ng n¬i cÇn thiÕt, ph¶i cã biÓn b¸o, tÝn hiÖu. C¸c biÓn b¸o, tÝn hiÖu n y ph¶i ®Æt ë chç dÔ nhËn biÕt ®Ó mäi ng−êi thùc hiÖn ®óng néi dung chØ dÉn. 3) Bao quanh nh÷ng khu vùc quan träng hoÆc nguy hiÓm ph¶i cã h ng r o v÷ng ch¾c, cao trªn 2 mÐt. 4) Bè trÝ ®ñ sè cæng ra v o cã c¸c tr¹m g¸c nÕu cÇn thiÕt ®Ó c¶nh giíi v ®¶m b¶o an to n cho ng−êi v t i §iÒu 16.3. B¶o ®¶m vÖ sinh, an to n cho m«i tr−êng xung quanh c«ng tr−êng x©y dùng 16.3.1. Gi÷ g×n vÖ sinh v an to n giao th«ng 1) §èi víi nh÷ng c«ng tr−êng n»m trong ®« thÞ, viÖc vËn chuyÓn cÊu kiÖn, nguyªn vËt liÖu,.v.v...phôc vô c«ng tr×nh thi c«ng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng.
  2. (nh− vËn chuyÒn v o ban ®ªm, röa s¹ch b¸nh xe tr−íc khi ra ®−êng phè, th−êng xuyªn l m vÖ sinh ®−êng phè xung quanh c«ng tr−êng...) 2) C¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu phÕ th¶i, ®Êt ®¸,...ph¶i cã thïng xe ®−îc che kÝn v gi»ng buéc v÷ng, ®Ó tr¸nh r¬i ®æ vËt ®−îc vËn chuyÓn xuèng ®−êng. 16.3.2. Chèng bôi, vËt r¬i tõ trªn cao 1) Khi thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh gÇn ®−êng giao th«ng hoÆc khu d©n c− ph¶i ®−îc che, ch¾n ®Ó chèng bôi hoÆc r¬i vËt liÖu xuèng ®−êng, hoÆc nh . 2) ViÖc chuyÓn vËt liÖu th¶i tõ ®é cao trªn 3 mÐt xuèng ®Êt ph¶i ®¶m b¶o an to n, vÖ sinh nh−: dïng èng m¸ng hoÆc thiÕt bÞ n©ng h¹, miÖng ra cña m¸ng ph¶i c¸ch mÆt ®Êt kh«ng qu¸ 1 mÐt. §iÒu 16.3.3. Chèng ån rung ®éng qu¸ møc 1) Khi sö dông c¸c biÖn ph¸p thi c«ng c¬ giíi ph¶i lùa chän gi¶i ph¸p thi c«ng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh, vÞ trÝ cña c«ng tr−êng. 2) §èi víi c«ng tr−êng, xung quanh cã nhiÒu nh d©n v hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, ph¶i −u tiªn chän gi¶i ph¸p thi c«ng n o g©y ra tiÕng ån v rung ®éng nhá nhÊt. 16.3.4. Phßng chèng ch¸y, næ trong qu¸ tr×nh thi c«ng 1) C¸c ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p phßng chèng ch¸y, næ trªn ph¹m vi to n c«ng 2) Nh÷ng khu vùc trªn c«ng tr−êng cã chøa vËt liÖu dÔ ch¸y, x¨ng dÇu, b×nh h¬i hoÆc thiÕt bÞ cã ¸p lùc v.v...ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tíi khu vùc d©n c− theo quy ®Þnh vÒ phßng chèng ch¸y næ, cã h ng r o c¸ch ly v c¸c biÓn b¸o cÊm löa, cÊm ng−êi kh«ng phËn sù ®Õn gÇn, ®ång thêi ph¶i bè trÝ v b¶o qu¶n tèt c¸c thiÕt bÞ dông cô, ph−¬ng tiÖn chèng ch¸y thÝch hîp. §iÒu 16.4. b¶o vÖ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c©y xanh 16.4.1. b¶o vÖ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng 1) Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng, ®¬n vÞ thi c«ng kh«ng ®−îc g©y ¶nh h−ëng xÊu tíi hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng hiÖn cã. 2) Nh÷ng c«ng tr−êng cã hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®i qua, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Ó hÖ thèng n y ho¹t ®éng b×nh th−êng. ChØ ®−îc phÐp thay ®æi, di chuyÓn hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng sau khi ® cã v¨n b¶n cña c¬ quan qu¶n lý hÖ thèng c«ng tr×nh n y cho phÐp thay ®æi, di chuyÓn, cung cÊp s¬ ®å chØ dÉn cÇn thiÕt cña to n hÖ thèng v tho¶ thuËn vÒ biÖn ph¸p t¹m thêi ®Ó duy tr× c¸c ®iÒu kiÖn b×nh th−êng cho sinh ho¹t v s¶n xuÊt cña d©n c− trong vïng. 16.4.2. b¶o vÖ c©y xanh §¬n vÞ thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tÊt c¶ c¸c c©y xanh ® cã trong v xung quanh c«ng tr−êng. ViÖc chÆt h¹ c©y xanh ph¶i ®−îc phÐp cña c¬ quan qu¶n lý c©y xanh. §iÒu 16.5. KÕt thóc c«ng tr−êng x©y dùng. Tr−íc khi kÕt thóc c«ng tr−êng, c¸c ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i thu dän mÆt b»ng c«ng tr−êng gän g ng, s¹ch sÏ, chuyÓn hÕt c¸c vËt liÖu thõa, dì bá c¸c c«ng tr×nh t¹m, söa ch÷a nh÷ng chç h− háng cña ®−êng s¸, vØa hÌ, cèng r nh, hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, nh v c«ng tr×nh xung quanh...do qu¸ tr×nh thi c«ng g©y nªn, theo ®óng tho¶ thuËn ban ®Çu hoÆc theo quy ®Þnh cña Nh n−íc.
Đồng bộ tài khoản