Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.1

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
111
lượt xem
35
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số phụ lục QCXDVN tập III này đã được biên soạn dựa trên những tài liệu này và được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong khi chờ đợi việc ban hành các tài liệu chính thức của nhà nước. Do hoàn cảnh thực tế, việc cập nhật hóa, bổ sung các số liệu nghiên cứu mới nhất còn bị hạn chế,....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.1

  1. -------------oOo------------- H néi, ng y 25 th¸ng 9 n¨m 1997 QuyÕt dÞnh cña bé tr−ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban h nh quy chuÈn x©y dùng tËp II v tËp III Bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh 15/CP ng y 4/2/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v c¬ cÊu tæ chøc cña Bé x©y dùng: - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 42/CP ng y 16/7/1996 cña ChÝnh phñ ban h nh §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− v x©y dùng v NghÞ ®Þnh cña §iÒu sè 92/CP ng y 23/8/1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− v x©y dùng ban h nh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/CP ng y 16/7/1996 cña ChÝnh phñ. - XÐt nhu cÇu vÒ qu¶n lý Quy ho¹ch v X©y dùng, theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô ChÝnh s¸ch X©y dùng, Vô tr−ëng Vô khoa häc C«ng nghÖ, Côc tr−ëng Côc Gi¸m ®Þnh Nh n−íc vÒ chÊt l−îng c«ng t×nh x©y dùng, Vô tr−ëng Vô qu¶n lý KiÕn tróc v Quy ho¹ch, ViÖn tr−ëng ViÖn nghiªn cøu KiÕn tróc. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh n y Quy chuÈn x©y dùng tËp II v tËp III. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh n y cã hiÖu lùc tõ ng y 1/11/1997 v ¸p dông trong ph¹m vi c¶ n−íc. §iÒu 3: C¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, th nh thuéc Trung −¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi h nh quyÕt ®Þnh n y. Bé tr−ëng Bé X©y dùng Ng« Xu©n Léc (§· kÝ)
  2. Lêi nãi ®Çu Trong Quy chuÈn x©y dùng ViÖt nam (1997), ch−¬ng 2, ®iÒu 2.1 "Sè liÖu tù nhiªn cña khu vùc x©y dùng" ® quy ®Þnh nh− sau: "C¸c sè liÖu tù nhiªn cña khu vùc x©y dùng ®−îc sö dông ®Ó lËp dù ¸n quy ho¹ch v thiÕt kÕ c«ng tr×nh ph¶i l c¸c sè liÖu chÝnh thøc, bao gåm: 1. C¸c sè liÖu nªu trong tiªu chuÈn VN hiÖn h nh; 2. HoÆc c¸c sè liÖu do c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nh n−íc cung cÊp, trong tr−êng hîp ch−a cã tiªu chuÈn VN t−¬ng øng". Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam tËp III v tËp Phô lôc, tËp hîp c¸c t− liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn liªn quan ®Õn x©y dùng cña ViÖt Nam. C¸c Phô lôc ®−¬ch biªn so¹n dùa trªn t i liÖu chÝnh thøc cña Nh n−íc: Tiªu chuÈn Nh n−íc (TCVN) v ¸tl¸t. §©y l nh÷ng t i liÖu b¾t buéc ¸p dông. Nh÷ng t i liÖu n y hiÖn cã: - Tiªu chuÈn TCVN 4088 - 85" Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng" - Tiªu chuÈn TCVN 2737 - 95 "T¶i träng v t¸c ®éng". - "TËp Atl¸t khÝ t−îng thñy v¨n - Ch−¬ng tr×nh tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt do tæng côc khÝ t−îng thñy v¨n - ch−¬ng tr×nh tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt Nh n−íc 42A v c¸c ch−¬ng tr×nh thñy v¨n quèc tÕ - ñy ban quèc gia VN xuÊt b¶n n¨m 1994. Nh− vËy, trõ lÜnh vùc khÝ t−îng thñy v¨n, trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c, mÆc dï ® cã nhiÒu t i liÖu nghiªn cøu cã gi¸ trÞ nh−ng ®Õn nay vÉn ch−a cã Tiªu chuÈn hoÆc Atl¸t ®−îc ban h nh. Mét sè phô lôc trong QCXDVN tËp III n y ® ®−îc biªn so¹n dùa trªn nh÷ng t i liÖu n y v ®−¬ch sö dông l m t i liÖu tham kh¶o trong khi chê ®îi viÖc ban h nh c¸c t i liÖu chÝnh thøc cña Nh n−íc. Do ho n c¶nh thùc tÕ, viÖc cËp nhËt hãa, bæ sung c¸c sè liÖu nghiªn cøu míi nhÊt cßn bÞ h¹n chÕ. Hi väng trong thêi gian tíi, sím cã thªm nhiÒu t i liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn VN ®−îc chÝnh thøc hãa ®Ó viÖc bæ sung sau n y cña QCXDVN (tËp III, Phô lôc) ®−îc thuËn lîi. Do khu«n khæ cuèn s¸ch, c¸c b¶n ®å ph©n vïng ®Òu ph¶i thu nhá. Khi cÇn nghiªn cøu chi tiÕt, xin tham kh¶o b¶n ®å gèc (®−îc l−u tr÷ t¹i viÖn nghiªn cøu KiÕn tróc, Bé X©y dùng). Cuèi cïng, vÒ ®Þa danh, trong nh÷ng n¨m qua, mét sè tØnh ® ®−îc chia t¸ch v mang tªn míi. Tªn míi cña c¸c tØnh ®−îc nªu trong B¶n ®å h nh chÝnh CHXHCNVN. Riªng ®èi víi mét sè b¶ng sè liÖu, ®Ó dÔ tra cøu, trong c¸c phô lôc cña tËp II n y vÉn gi÷ nguyªn tªn tØnh cò cho thèng nhÊt víi Tiªu chuÈn (hiÖn h nh) v t i liÖu gèc. KÐm theo B¶n ®å h nh chÝnh CHXHCNVN cã b¶ng ®èi chiÕu tªn míi v tªn cò cña c¸c tØnh. H×nh 1:B¶n ®å h nh chÝnh CHXHCNVN
  3. B¶ng danh s¸ch Tªn TØnh, Th nh phè
  4. Phô lôc 2.1 KhÝ hËu x©y dùng C¸c sè liÖu vÒ khÝ hËu x©y dùng t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng trªn to n quèc ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4088 - 85 "Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng" v "TËp Atlas khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt nam" (1994). Phô lôc 2.1 n y ®−îc biªn s¹on theo c¸c t i liÖu trªn b¾t buéc ¸p dông trong x©y dùng. 2.1.1. §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1) §Æc ®iÓm chung ViÖt nam thuéc vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm, giã mïa, cã 2 miÒn khÝ hËu kh¸c biÖt víi ranh giíi l 16 ®é vÜ b¾c, ngang víi ®Ìo H¶i V©n: a) MiÒn khÝ hËu phÝa b¾c: khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm, cã m u ®«ng l¹nh víi nhiÖt ®é trung b×nh h ng n¨m d−íi 24OC. b) MiÒn khÝ hËu phÝa nam: khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm, giã mïa, kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 24 - 28OC. Vïng ®ång b»ng quanh n¨m nãng v chia ra 2 mïa râ rÖt: Mïa m−a tõ th¸ng 5 tíi th¸ng 10, mïa kh« tõ th¸ng 11 tíi th¸ng 4. 2) N¾ng, nhiÖt ®é, ®é Èm cña kh«ng khÝ Trªn to n l nh thæ, thêi gian ban ng y, thêi gian n¾ng d i, l−îng bøc x¹ dåi d o: tæng x¹ trung b×nh h ng n¨m 86 - 169 Kcal/cm2. Sè giê n¾ng trung b×nh n¨m: 1.400 - 2.800 giê. NhiÖt ®é mïa hÌ ë miÒn B¾c v nhiÖt ®é quanh n¨m ë miÒn Nam t−¬ng ®èi cao. §é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ quanh n¨m cao: 77 - 87%. 3) C¸c mïa thêi tiÕt a) Thêi k× m−a phïn, l¹nh Èm ë miÒn B¾c v o thêi k× giã mïa ®«ng th−êng cã m−a phïn Èm −ít, ®é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ rÊt cao, cã lóc b o hßa. b) Thêi tiÕt nåm Èm T¹i vïng phÝa ®«ng miÒn B¾c v ven biÓn miªn Trung, v o kho¶ng thêi gian cuèi mïa ®«ng, ®Çu mïa xu©n th−êng cã thêi tiÕt nåm Èm: kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é 20 - 25OC v ®é Èm t−¬ng ®èi rÊt lín, trªn 95%, cã lóc b o hßa. Lóc n y, h¬i n−íc tõ kh«ng khÝ ®äng l¹i trªn bÒ mÆt c«ng tr×nh, thiÕt bÞ v ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ¨n mßn khÝ quyÓn. c) Thêi tiÕt kh«, nãng T¹i c¸c vïng tròng khuÊt phÝa ®«ng dÉy nói Tr−êng s¬n v c¸c thung lòng vïng T©y b¾c vÒ mïa hÌ cã giã kh« nãng thæi theo h−íng t©y, t©y b¾c, t©y nam víi thêi gian ho¹t ®éng 10 - 30ng y trong n¨m. Thêi tiÕt trë nªn kh« nãng: nhiÖt ®é trªn 35OC v ®é Èm t−¬ng ®èi d−íi 55%. 4) M−a, tuyÕt a) L−îng m−a v thêi gian m−a h ng n¨m t−¬ng ®èi lín: trung b×nh 1.100 - 4.800mm v 67 - 223 ng y. M−a ph©n bè kh«ng ®Òu trªn l nh thæ v tËp trung v o c¸c th¸ng m−a. NhiÒu trËn m−a cã c−êng ®é lín, nhiÒu ®ît m−a liªn tôc, kÐo d i, g©y lò lôt. b) Trªn to n l nh thæ kh«ng cã tuyÕt trõ mét ®«i lÇn trong nhiÒu n¨m ë mét v i ngän nói cao phÝa B¾c cã thÓ cã tuyÕt. T¶i träng giã l t¶i träng khÝ t−îng duy nhÊt t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh x©y dùng. 5) B o, gi«ng, lèc a) VÒ mïa hÌ, miÒn ven biÓn tõ phÝa b¾c tíi Kh¸nh hßa (ngang vÜ tuyÕn 12 ®é b¾c) chÞu ¶nh h−ëng tùc tiÕp cña nhiÒu c¬n b o m¹nh kÌm m−a to, g©y n−íc d©ng. Ven biÓn th−êng cã sãng thÇn. (¶nh h−ëng cña giã b o tíi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc tr×nh b y ë phô lôc 2.3). Ven biÓn th−êng cã sãng thÇn b) Gi«ng, lèc, vßi rång cã kh¶ n¨ng x¶y ra ë mäi n¬i, nhÊt l vÒ mïa hÌ 2.1.2. Ph©n vïng khÝ hËu theo ®iÒu kiÖn chung vÒ khÝ t−îng
  5. Trong "TËp Atlas khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt nam" do tæng côc khÝ t−îng thñy v¨n v Ch−¬ng tr×nh thñy v¨n quèc tÕ - ñy ban quècgia VN xuÊt b¶n n¨m 1994 cã "s¬ ®å ph©n vïng khÝ hËu" (h×nh 2.1.1) l phÇn trÝch l−îc b¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu ViÖt nam. Trªn s¬ ®å n y thÓ hiÖn 2 miÒn - miÒn khÝ hËu phÝa B¾c v miÒn khÝ hËu phÝa Nam - gåm 7 vïng khÝ hËu chÝnh víi mét sè ®Æc tr−ng chØ thÞ nh− sau: B¶ng 2.1.1 - §Æc tr−ng cña 2 miÒn khÝ hËu B¶ng 2.1.2 - §Æc tr−ng cña c¸c vïng khÝ hËu Vïng khÝ hËu BI BII BIII BIV NI NII NIII Mïa m−a (th¸ng) IV-IX IV-X V-X VII-XI VII-XII V-X V-X 3 th¸ng m−a lín nhÊt VI-VIII VI-VIII VII-IX VII-IX IX-XI VII-IX VIII-X 2.1.3. Ph©n vïng khÝ hËu x©y dùng VÒ khÝ hËu liªn quan ®Õn x©y dùng, theo TCVN 4088 - 85, l nh thæ VN ®−îc chia l m 2 miÒn: phÝa B¾c v phÝa Nam víi c¸c vïng nh− sau (h×nh 2.1.2): 1) MiÒn khÝ hËu phÝ B¾c MiÒn khÝ hËu phÝa b¾c, tõ ®Ìo H¶i v©n trë ra, cã ®Æc ®iÓm khÝ hËu nhiÖt ®íi, giã mïa, cã mïa ®«ng l¹nh v ®−îc ph©n l m 3 vïng khÝ hËu A1, A2 v A3. a) Vïng A1: vïng khÝ hËu nói §«ng b¾c v ViÖt B¾c - Bao gåm c¸c tØnh Cao B»ng, L¹ng S¬n, H Giang, Tuyªn Quang, B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn, H T©y, Phó Thä, phÇn phÝa ®«ng d y nói Ho ng liªn s¬n thuéc c¸c tØnh Lßa Cai, Yªn B¸i, Hßa B×nh, phÇn b¾c VÜnh Phóc, B¾c Giang v hÇu hÕt tØnh Qu¶ng Ninh. - §©y lÇ vïng cã mïa ®«ng l¹nh nhÊt n−íc ta. NhiÖ ®é thÊp cã thÓ xuèng d−íi 0OC, cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn b»ng gi¸, ë nói cao cã thÓ cã m−a tuyÕt. Mïa hÌ, nãng Ýt h¬n so víi ®ång b»ng, nh−ng ë c¸c thung lòng thÊp nhiÖt ®é cao h¬n chèng nãng. Thêi k× cÇn s−ëi cã thÓ kÐo d i trªn 120 ng y, nhÊt l vÒ ban ®ªm v trªn c¸c vïng nói cao. - Trõ mét thêi gian ng¾n kh« hanh, khÝ hËu nãi chung Èm −ít, m−a nhiÒu. Ph©n bè m−a kh«ng ®Òu, h×nh th nh mïa m−a v mïa Ýt m−a, trung t©m m−a v khu vùa Ýt m−a. Cã thêi k× nåm Èm, m−a phïn. - Trõ khu vùc ven biÓn Qu¶ng Ninh, c¸c n¬i kh¸c Ýt hopÆc kh«ng chÞu ¶nh h−ëng cña giã b o. Gi«ng lèc ph¸t triÓn m¹nh, nhÊt l v o mïa hÌ. b) Vïng A2: vïng khÝ hËu nói T©y b¾c v b¾c Tr−êng S¬n - Bao gåm c¸c tØnh L¹i ch©u, S¬n la, phÝa t©y dÉy Ho ng liªn s¬n thuéc c¸c tØnh Yªn B¸i, Hßa B×nh, VÜnh Phóc, Thanh Hãa, NghÖ An, H TÜnh, Qu¶ng B×nh, Thõa Thiªn HuÕ v Qu¶ng TrÞ. - Tuy Ýt l¹nh h¬n hai vïng A1 v vïng A3 nh−ng ®¹i bé phËn vïng n y vÉn cã mïa ®«ng l¹nh. NhiÖt ®é thÊp nhÊt cã thÓ xuèng d−íi 0OC ë phÝa b¾c v d−íi 5OC ë phÝa nam. T¹i khu vùc nói cao phÝa b¾c cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn b¨ng gi¸, m−a tuyÕt. ChÞu ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt kh« nãng, ë c¸c thung lòng thÊp, nhiÖt ®é cao nhÊt cã thÓ trªn 40OC. Vïng T©y b¾c kh«ng chÞu ¶nh h−ëng cña biÓn, khÝ hËu mang nhiÒu tÝnh chÊt luc ®Þa, biªn ®é nhiÖt ®é ng y lín. Trõ mét sè khu vùc thÊp ë phÝa b¾c v phÇn ®u«i phÝa nam, t¹i vïng n y ph¶i chó ý chèng l¹nh ngang chèng nãng. Thêi k× cÇn s−ëi: 60 - 90 ng y.
  6. - Trªn phÇn lín vïng n y, h ng n¨m cã mét mïa kh« kÐo d i gÇn trïng víi thêi k× l¹nh. Kh«ng cã thêi k× m−a phïn, l¹nh Èm hoÆc nåm Èm. - M−a cã c−êng ®é lín v ph©n bè kh«ng ®Òu. - Vïng n y Ýt chÞu ¶nh h−ëng cña giã b o nh−ng vËn tèc giã m¹nh cã thÓ trªn 40m/s, víi thêi gian tån t¹i ng¾n (do ¶nh h−ëng cña c¸c trËn lèc v vßi rång). c) Vïng A3: vïng khÝ hËu ®ång b»ng B¾c bé v b¾c Trung bé. - Bao gåm to n bé ®ång b»ng v trung du nöa phÇn phÝa B¾c, thuéc c¸c tØnh B¾c Giang, B¾c Ninh, VÜnh Phóc, H T©y, Qu¶ng Ninh, H Néi, H¶i phßng, H¶i D−¬ng, H−ng Yªn, H Nam, Nam §Þnh, Ninh B×nh, Thanh Hãa, NghÖ An, H TÜnh, Qu¶ng B×nh, Thõa Thªn HuÕ v Qu¶ng - Vïng n y gÇn biÓn nªn cã mïa ®«ng l¹nh võa v Ýt l¹nh h¬n vïng A1. Biªn ®é nhiÖt ®é, ®é Èm thÊp h¬n so víi hai vïng A1, A2. NhiÖt ®é thÊp nhÊt Ýt cã kh¶ n¨ng xuèng d−íi 0OC ë phÝa b¾c v 5OC ë phÝa nam. NhiÖt ®é cao nhÊt cã thÓ ®Ët tíi 40OC. Riªng phÝa nam, tõ Thanh Hãa trë v o cã thÓ ®Ët tíi 42 - 43OC do ¶nh h−ëng trùc tiÕp cña thêi tiÕt kh« nãng. Trong vïng, chèng nãng l quan träng nh−ng còng cÇn che ch¾n giã l¹nh mïa ®«ng. - M−a nhiÒu, c−êng ®é m−a kh¸ lín. Mïa Èm, mïa kh« kh«ng ®ång nhÊt trong vïng. - B o cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi to n vïng. M¹nh nhÊt l ë ven biÓn, vËn tèc giã m¹nh cã thÓ trªn 2) MiÒn khÝ hËu phÝa nam - Bao gåm to n bé phÇn l nh thæ phÝa nam ®Ìo H¶i V©n. - KhÝ hËu c¬ b¶n l nhiÖt ®íi, giã mïa, kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh. Riªng phÝa b¾c cña miÒn cßn chÞu ¶nh h−ëng mét phÇn cña c¸c ®ît giã mïa §«ng B¾c m¹nh. Ë ®ång b»ng quanh n¨m chØ cã mét mïa nãng. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m lín h¬n 24OC. Trõ vïng nói, miÒn n y kh«ng cã yªu cÇu chèng l¹nh, chØ cÇn chèng nãng. - MiÒn khÝ hËu phÝa Nam ®−îc chÝa l m hai vïng khÝ hËu: B4 v B5. a) Vïng B4: vïng khÝ hËu nói T©y Nguyªn - Bao gåm to n bé phÇn nói cao trªn 100m cña nöa phÇn phÝa Nam, thuéc c¸c tØnh Gia L¹i, C«ng Tum, §¾c L¾c, L©m §ång, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng i, B×nh §Þnh, Phó yªn, Kh¸nh Hßa, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn, §ång Nai, B×nh D−¬ng v B×nh Ph−íc. - KhÝ hËu vïng nói, nhiÖt ®íi. Mïa ®«ng chÞu ¶nh h−ëng chót Ýt cña giã mïa §«ng b¾c ë phÇn b¾c. Møc ®é l¹nh phô thuéc ®é cao ®Þa h×nh. Trªn vïng cao, Ýtd l¹nh, nhiÖt ®é c¸c th¸ng ®«ng cao h¬n vïng A1 tõ 4 ®Õn 5OC. NhiÖt ®é thÊp nhÊt trªn v nh ®ai nuÝo cao tõ 0 ®Õn 5OC, ë vïng kh¸c trªn 5OC. D−íi v nh ®ai nói thÊp, mïa hÌ nãng, ë c¸c khu thung lòng nhiÖt ®é cao nhÊt cã thÓ tíi 40OC. ë ®é cao trªn 1500m kh«ng cã mïa nãng. PhÇn phÝa t©y cã mét sè nÐt cña khÝ hËu lôc ®Þa, biªn ®é ng y cña nhiÖt ®é lín t−¬ng tù vïng T©y b¾c. Trõ vïng nói cao, yªu cÇu chñ yÕu ë ®©y l chèng - Mïa m−a v mïa kh« t−¬ng ph¶n nhau râ rÖt. C−êng ®é m−a kh¸ lín. Mïa kh« nhiÒu bôi v thiÕu n−íc. - Ýt hoÆc kh«ng hÞu ¶nh h−ëng cña giã b o. b) Vïng B5: vïng khÝ hËu ®ång b»ng Nam bé v nam Trung bé - Bao gåm to n bé vïng ®ång b»ng v ®åi nói thÊp d−íi 100m, thuéc c¸c tØnh Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng i, B×nh §Þnh, Phó Yªn, Kh¸nh Hßa, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn, §ång Nai, B×nh D−¬ng, B×nh Ph−íc, T©y Ninh, th nh phè Hå ChÝ Minh, VÜnh Long, Tr ,Vinh, §ång Th¸p,BÕn Tre, Long An, TiÒn Giang, CÇn Th¬, Sãc Tr¨ng, Kiªn Giang, B¹c Liªu v C Mau. - KhÝ hËu c¬ b¶n l nhiÖt ®íi, giã mïa, kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh (trõ phÇn phÝa b¾c cßn cã mïa ®«ng h¬i l¹nh). NhiÖt ®é thÊp nhÊt nãi chung kh«ng d−íi 100C. NhiÖt ®é cao nhÊt v−ît 400C ë phÝa b¾c v ®¹t 35 - 400C ë phÝa nam. Do ¶nh h−ëng cña biÓn, bªn ®é nhiÖt ®é ng y còng nh− n¨m ®Òu nhá. Trong vïng kh«ng cÇn chèng l¹nh. - H ng n¨m chØ cã hai mïa kh« v Èm, t−¬ng ph¶n nhau râ rÖt, phï hîp víi hai mïa giã kh«ng ®ång nhÊt trong vïng. C−êng ®é m−a kh¸ lín ë Nam bé v kh¸ nhá ë Nam Trung bé. - PhÇn ven biÓn tõ § N½ng ®Õn ®«ng Nam bé chÞu ¶nh h−ëng trùc tiÕp cña b o. 2.1.4. Sè liÖu v b¶n ®å khÝ t−îng
  7. 1) Tiªu chuÈn TCVN 4088- 85 "Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng" Trong TCVN 4088 - 85 "Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng" cã c¸c sè liÖu khÝ hËu d−íi ®©y cña c¸c ®Þa ph−¬ng trªn to n quèc: a) NhiÖt ®é kh«ng khÝ: nhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh, cùc ®¹i trung b×nh, cùc tiÓu trung b×nh, cùc ®¹i tuyÖt ®èi, cùc tiÓu tuyÖt ®èi b) §é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ: ®é Èm t−¬ng ®èi trung b×nh, cùc ®Ëi trung b×nh, cùc tiÓu trung c) Giã: vËn tèc giã trung b×nh, tÇn suÊt v vËn tèc giã trung b×nh 8 h−íng, vËn tèc giã cùc ®¹i d) Giã v trong b o e) M−a: L−îng m−a trung b×nh th¸ng, trung b×nh ng y, cùc ®¹i giê f) N¾ng: Tæng sè giê n¾ng, tæng trùc x¹ mÆt trêi trªn mÆt b»ng g) Sè ng y cña c¸c thêi tiÕt: - Sè ng y quang m©y, nhiÒu m©y. - Sè ng y cã gi«ng gÇn, cã m−a phïn, cã s−¬ng mï Do khèi l−îng qu¸ lín, c¸c sè liÖu trong TCVN 4088 - 85 kh«ng ®−îc trÝch dÉn trong tËp Phô lôc n y. 2) Tiªu chuÈn TCVN 2737 - 95 "T¶i träng v t¸c ®éng" Trong TCVN 2737 - 95 "T¶i träng v t¸c ®éng" cã c¸c sè liÖu vÒ ¸p lùc giã tÝnh to¸n t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng trªn to n quèc (xem chi tiÕt ë phô lôc 2.2). 3) "TËp Atl¸t khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt Nam" "TËp Atlas khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt Nam" do Tæng côc khÝ t−îng thñy v¨n- Ch−¬ng tr×nh tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt Nh n−íc 42A (mang tªn "KhÝ t−îng thñy v¨n phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ x héi) v Ch−¬ng tr×nh thñy v¨n quèc tÕ - ñy ban quèc gia VN xuÊt b¶n n¨m 1994 cã c¸c b¶n ®å khÝ hËu, gåm: Nhãm 1: Bøc x¹ - N¾ng a) Bøc x¹: - Bøc x¹ tæng céng trung b×nh n¨m; - C©n b»ng bøc x¹ trung b×nh n¨m; b) Sè giê n¾ng - Trung b×nh n¨m; - Trung b×nh c¸c th¸ng I, IV, X v mïa ®«ng, mïa hÌ. Nhãm 2: Giã c) Hoa giã: th¸ng I, IV, VII, X. Nhãm3: NhiÖt ®é d) NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh: - Trung b×nh n¨m - Trung b×nh c¸c th¸ng I, IV, VII, X v mïa ®«ng, mïa hÌ. Nhãm 4: M−a e) L−îng m−a trung b×nh: - Trung b×nh n¨m, mïa ®«ng, mïa hÒ, - Trung b×nh c¸c th¸ng XI, XII, I, II, III, IV, - Trung b×nh c¸c th¸ng V, VI, VII, VIIII, IX, X. f) Sè ng y m−a trung b×nh n¨m, mïa ®«ng , mïa hÌ. Nhãm 5: §é Èm - L−îng bèc h¬i - ChØ sè Èm g) §é Èm t−¬ng ®èi trung b×nh: - Trung b×nh n¨m
  8. - Trung b×nh c¸c th¸ng I, IV, VII, X h) L−îng bèc h¬i trung b×nh n¨m, mïa ®«ng, mïa hÌ. i) HÖ sè Èm; HÖ sè Èm n¨m, mïa ®«ng, mïa hÌ Nhãm 6: B o j) §−êng ®i trung b×nh cña b o HÇu hÕt sè liÖu cña nhãm1, nhãm 2, nhãm 3 ® ®−îc chØnh lÝ, ®óc kÕt trong tËp "Sè liÖu khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt Nam, tËp I - Sè liÖu khÝ hËu". H×nh 2.1.1. B¶n §å Ph©n Vïng KhÝ hËu (theo ®iÒu kiÖn chung vÒ khÝ t−îng)
  9. H×nh 2.1.2. B¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu x©y dùng
Đồng bộ tài khoản