Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.10

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
107
lượt xem
36
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về địa chất thủy văn ở Việt nam và được dùng là tài liệu tham khảo...1/ Điều kiện địa chất thủy văn, đặc biệt là chiều sâu mực nước và tính ăn mòn của nước dưới đất có ảnh hưởng tới điều kiện địa chất công trình. Liên quan đến địa chất công trình, chủ yếu xem xét các tầng và phức hệ nước dưới đất thứ nhất kể từ mặt đất xuống....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.10

  1. Phô lôc 2.10 §Þa chÊt thñy v¨n Phô lôc n y cung cÊp mét sè th«ng tin tæng qu¸t vÒ ®Þa chÊt thñy v¨n ë ViÖt Nam v ®−îc dïng l m t i liÖu tham kh¶o. 2.10.1. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt thñy v¨n 1) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, ®Æc biÖt l chiÒu s©u mùc n−íc v tÝnh ¨n mßn cña n−íc d−íi ®Êt cã ¶nh h−ëng tíi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh. Liªn quan ®Õn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, chñ yÕu xem xÐt c¸c tÇng v phøc hÖ n−íc d−íi ®Êt thø nhÊt kÓ tõ mÆt ®Êt xuèng. 2) Mùc n−íc d−íi ®Êt a) Trªn l nh thæ VN chiÒu s©u mùc n−íc d−íi ®Êt phô thuéc nhiÒu v o ®Þa h×nh hiÖn t¹i nh− nªu d−íi b) Mùc n−íc biÕn ®æi theo mïa, nhÊt l ë c¸c vïng ®åi v cao nguyªn. ë ®ång b»ng dao ®éng mùc n−íc gi¶m dÇn khi ®i c¸ch xa s«ng. ë c¸c vïng ven biÓn mùc n−íc d−íi ®Êt biÕn ®æi theo ®éng th¸i ng y (ë phÝa b¾c) v nöa ng y (ë phÝa nam) d−íi ¶nh h−ëng cña thñy triÒu. 3) Th nh phÇn hãa häc, ®é kho¸ng hãa v tÝnh ¨n mßn cña n−íc d−íi ®Êt Th nh phÇn hãa häc, ®é kho¸ng hãa v tÝnh ¨n mßn cña n−íc d−íi ®Êt biÕn ®æi theo h−íng tõ miÒn nói tíi ®ång b»ng: a) MiÒn nói ë miÒn nói phæ biÕn c¸c n−íc lo¹i hydrocacbonat - canxi - manhª hoÆc n−íc hèn hîp hydrocacbonat - Clorua v Clorua - hydrocacbonat - Natri - Canxi víi ®é tæng kho¸ng hãa phæ biÕn l M = 0,05 - 0,15 g/l. N−íc th−êng cã tÝnh ¨n mßn röa lòa. b) Vïng ®åi Trong vïng ®åi phæ biÕn n−íc hydrocacbonat v hydrocacbonat Clorua canxxi - Natri víi ®é tæng kho¸ng hãa M = 0,05 - 0,50 g/l. N−íc trong c¸c th nh t¹o cacbonat th−êng l hydrocacbonat canxi manhª víi ®é tæng kho¸ng hãa l 0,2 - 0,6g/l, cã tÝnh ¨n mßn cacbonic. c) Vïng thÊp ven biÓn ë vïng thÊp ven biÓn th nh phÇnhãa häc cña n−íc d−íi ®Êt biÕn ®æi phøc t¹p, ®é tæng kho¸ng hãa biÕn ®æi tõ nhá h¬n 1 ®Õn 10 - 20g/l, th−êng l 1,5g/l. d) Vïng ®Çm lÇy Trong c¸c vïng ®Çm lÇy th−êng gÆp n−íc cã tÝnh ¨n mßn axit, sunphat. 2.10.2. Ph©n vïng ®Þa chÊt thñy v¨n 1) "TËp Atlas khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt Nam" do Tæng Côc KhÝ T−îng Thñy v¨n - Ch−¬ng tr×nh tiÕn bé khoa häc kü thuËt Nh n−íc 42A v Ch−¬ng tr×nh thñy v¨n Quèc tÕ - ñy ban Quèc gia VN xuÊt b¶n n¨m 1994 cã b¶n ®å Ph©n vïng ®Þa chÊt thñy v¨n (xem h×nh 2.10.1). Theo ®ã, vÒ ®Þa chÊt thñy v¨n, cã thÓ chia l nh thæ phÇn lôc ®Þa ViÖt Nam th nh 6 miÒn: a) Vïng I: §«ng B¾c Bé Gåm 2 tiÓu vïng: Ia: Cao B»ng - L¹ng S¬n Ib: H Giang - Tuyªn Quang b) Vïng II:T©y B¾c Bé
  2. Gåm 3 tiÓu vïng: IIa: L o Cai - Hßa B×nh IIb: Phong Thæ - T©n L¹c IIc: Lai Ch©u - Thanh Hãa c) Vïng III: §ång b»ng B¾c Bé Gåm 3 tiÓu vïng: IIIa: VÜnh Yªn - §å S¬n IIIb: H Néi - Th¸i B×nh IIIc: S¬n T©y - Ninh B×nh d) Vïng IV: B¾c Trung Bé Gåm 3 tiÓu vïng: IVa: M−êng TÌ IVb: §iÖn Biªn - H TÜnh IVc: H−¬ng S¬n - B×nh S¬n e) Vïng V: Trung v Nam trung Bé Gåm 3 tiÓu vïng: Va: KonTum - T©y S¬n Vb: Srepok Vc: § L¹t f) Vïng VI: §ång b»ng Nam Bé Gåm 3 tiÓu vïng: VIa: T©y Ninh - Biªn Hßa VIb: Méc Hãa - Tr Vinh VIc: Long Xuyªn - B¹c Liªu 2) B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n ViÖt Nam tû lÖ 1/2.000.000 ®−îc tr×nh b y ë h×nh 2.10.2 (® thu nhá) Nguån t− liÖu: 1) "TËp Atlas khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt Nam" do Tæng Côc KhÝ T−îng Thñy V¨n Ch−¬ng tr×nh tiÕn bé khoa häc kü thuËt Nh n−íc 42A (m¹ng tªn "KHÝ t−îng thñy v¨n phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ x héi) v Ch−¬ng tr×nh thñy v¨n quèc tÕ - ñy ban Quèc gia VN xuÊt b¶n n¨m 1994. 2) "§iÒu kiÖn kü thuËt x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc x©y dùng t¹i CHXNCHVN" (dù th¶o) ViÖn tiªu chuÈn hãa x©y dùng 1991. Phô lôc 2: §Þa chÊt c«ng tr×nh. BiÖn So¹n: Héi §Þa chÊt VN GSTS Ph¹m V¨n Ty, GSTS NguyÔn Thanh, GSTS Ph¹m Xu©n, PTS NguyÔn Huy Ph−¬ng, PTS NguyÔn §øc §¹i. Ph¶n biÖn: PTS Ph¹m V¨n C¬, ViÖn khoa häc Thñy lîi Quèc Gia TCVN ISO 900 Vò Cao Minh, ViÖn §Þa chÊt, ViÖn Khoa häc VN. H×nh 2.10.1. B¶n ®å ph©n vïng ®Þa chÊt thñy v¨n
  3. H×nh 2.10.2. B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n
Đồng bộ tài khoản