Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.12

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
21
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về độ muối khí quyển ở Việt nam và được dùng làm tài liệu tham khảo.... Độ muối khí quyển là tổng lượng muối clorua trong không khí, tính theo số gam ionclo trong 1m3 không khí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.12

  1. Phô lôc 2.12 §é muèi khÝ quÓn Phô lôc n y cung cÊp mét sè th«ng tin tæng qu¸t vÒ ®é muèi khÝ quyÓn ë ViÖt Nam v ®−îc dïng l m t i liÖu tham kh¶o. 2.10.1. Ph©n vïng ®é muèi khÝ quyÓn §é muèi khÝ quyÓn l tæng l−îng muèi clorua trong kh«ng khÝ, tÝnh theo sè gam ionclo trong 1m3 kh«ng khÝ (gCL/ m3) hoÆc theo sè miligam ion clo sa l¾ng trªn 1m3 bÒ mÆt c«ng tr×nh trong mét ng y ®ªm (mgI/ m3. ng y). 1) VÒ ®é muèi khÝ quyÓn, cã thÓ ph©n l nh thæ ViÖt Nam th nh 2 khu vùc, ranh giíi l ®Ìo H¶i V©n víi 5 cÊp vïng kh¸c nhau: a) Khu vùc phÝa B¾c - Bao gåm phÇn l nh thæ phÝa b¾c ®Ìo H¶i V©n. - Khu vùc n y Ýt chÞu ¶nh h−ëng cña biÓn nªn ®é muèi t−¬ng ®èi thÊp, biªn dé biÕn thiªn theo mïa v theo kho¶ng c¸ch tõ bê biÓn v o kh«ng cao. Ph−¬ng tr×nh ph©n bè ®é muèi khÝ quyÓn cã d¹ng: b) Khu vùc phÝa Nam - Bao gåm phÈn l nh thæ phÝa nam ®Ìo H¶i v©n (gåm c¶ c¸c ®¶o v quÇn ®¨o Ho ng Sa, Tr−êng Sa, Phó Quèc …). - ChÞu ¶nh h−ëng cña vïng biÓn cã ®é muèi cao bao quanh, ®Þa h×nh l¹i hÑp, bÞ dÉy Tr−êng s¬n chÆn ngang nªn cã ®é muèi kh¸ cao, biªn ®é biÕn ®æi theo mïa lín v theo kho¶ng c¸ch tõ bê biÓn v o cao h¬n khu vùc phÝa B¾c 3 - 4 lÇn. Ph−¬ng tr×nh ph©n bè §MKQ cã d¹ng 2) C¸c cÊp vïng Theo gia trÞ trung b×nh cña ®é muèi khÝ quyÓn, l nh thæ ®−îc chia th nh 5 cÊp vïng nh− sau (xem b¶n ®å ë h×nh 2.12.1 v b¶ng 2.12.1) B¶ng 2.12.1 - C¸c cÊp vïng cña ®é muèi khÝ quyÓn
  2. 2.12.2. B¶n ®å ph©n vïng ®é muèi khÝ quyÓn B¶n ®å ph©n vïng l nh thæ VN theo ®é muèi khÝ quyÓn ®−îc tr×nh b y ë h×nh 2.12.1. Nguån t− liÖu: "§iÒu kiÖn kü thuËt x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc x©y dùng t¹i CHXHCN ViÖt Nam" (dù th¶o) - ViÖn tiªu chuÈn hãa x©y dùng, 1991 Phô lôc 11: Ph©n vïng ®é muèi khÝ quyÓn Biªn so¹n: ViÖn kü thuËt nhiÖt ®íi, ViÖn Khoa häc VN PTS Lª v¨n C−êng, kiÓm so¸t NguyÔn quang TrÝ, kiÓm so¸t Ph¹m thy San, kiÓm so¸t NguyÔn Ngäc Ph¶n biÖn: PGS PTS Ng« quèc QuyÒn, ViÖn Hãa häc, ViÖn khoa häc VN PTS Ph¹m xu©n Tr−êng, ViÖn ®Þa lý, ViÖn khoa häc VN kiÓm KS NguyÔn thÞ NghiÖm, ViÖn Khoa häc kü thuËt x©y dùng H×nh 2.12.1. B¶n ®å vïng ®é muèi khÝ quyÓn
Đồng bộ tài khoản