Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.4

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
138
lượt xem
42
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này giới thiệu các bản đồ thủy vản trong " Tập Atlas khí tượng thủy văn Việt nam" (1994), được áp dụng trong xây dựng. 2.4.1. Bản đồ thủy văn: " Tập Atlas khí tượng thủy văn Việt nam" do tổng cục khí tượng vắn- Chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật Nhà nước 42A ( mang tên: khí tượng thủy văn phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội) và chương trình thủy văn sau:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.4

  1. Phô lôc 2.4 Thñy v¨n Phô lôc n y giíi thiÖu c¸c b¶n ®å thñy v¨n trong "TËp Atlas khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt Nam" (1994), ®−îc ¸p dông trong x©y dùng. 2.4.1. B¶n ®å thñy v¨n "TËp Atlas khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt Nam" do Tæng côc khÝ t−îng v¾n - Ch−¬ng tr×nh tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt Nh n−íc 42A (mang tªn: khÝ t−îng thñy v¨n phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ x héi) v Ch−¬ng tr×nh thñy v¨n sau: a) M¹ng l−íu s«ng v m¹ng l−íi tr¹m thñy v¨n b) M−a n¨m c) Dßng ch¶y - Dßng ch¶y n¨m - Dßng ch¶y mÆt - Dßng ch¶y ngÇm v o s«ng - Dßng ch¶y mïa lò - Dßng ch¶y 3 th¸ng liªn tôc lò lín nhÊt, dßng ch¶y th¸ng lò lín nhÊt - Dßng ch¶y ®Ønh lò lín nhÊt - Dßng ch¶y mïa c¹n - Dßng ch¶y 3 th¸ng liªn tôc nhá nhÊt, dßng ch¶y 30 ng y liªn tôc nhá nhÊt - Dßng ch¶y ng y nhá nhÊt d) Bèc h¬i l−u vùc… e) Ph©n vïng chÕ ®é n−íc s«ng f) Dé ®ôc n−íc s«ng g) M« ®un x©m thùc h) NhiÖt ®é n−íc trung b×nh: - Trung b×nh n¨m, trung b×nh th¸ng I,VII - NhiÖt ®é n−íc cao nhÊt, thÊp nhÊt trung b×nh nhiÒu n¨m i) §é kho¶ng hãa v th nh phÇn hãa häc n−íc s«ng, ®é cøng n−íc s«ng j) Ph©n vïng thñy v¨n Tû lÖ b¶n ®å chÝnh l 1/4.00.00. Tû lÖ b¶n ®å gèc ®Ó x©y dùng b¶n ®å l 1/500.000 (®èi víi b¶n ®åi l−îng m−a n¨m v dßng ch¶y n¨m), 1/1.00.00 hoÆc 1/2.000.000. 2.4.2. Ph©n vïng thñy v¨n B¶n ®å ph©n vïng thñy v¨n Atlas nªu trªn ®−îc tr×nh b y ë h×nh 2.4.1. Theo ®ã, vÒ thñy v¨n, l nh thæ VN ®−îc chia l m 3 miÒn víi 13 klhu v 37 vïng thñy v¨n, cã c¸c ®Æc tr−ng nªu t¹i b¶ng 2.4.1. B¶ng 2.4.1. §Æc tr−ng chñ yÕu cña c¸c vïng thñy v¨n
  2. H×nh 2.4.1. B¶n ®å ph©n vïng thñy v¨n
Đồng bộ tài khoản