Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.5

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
119
lượt xem
27
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này giới thiệu các bản đồ khí tượng thủy văn biển trong " Tập Atlas khí tượng thủy văn Việt nam" ( 1994), được áp dựng trong xây dựng. " Tập Atlas khí tượng thủy văn Việt Nam" do tổng cục khí tượng thủy văn _ Chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật Nhà nước 42A ( mang tên " khí tượng thủy văn phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội) và chương trình thủy văn quốc tế- ủy ban quốc gia VN xuất bản năm 1994.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.5

  1. Phô Lôc 2.5 KhÝ t−îng thñy v¨n biÓn Phô lôc n y giíi thiÖu c¸c b¶n ®å khÝ t−îng thñy v¨n biÓn trong "TËp Atlas khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt Nam" (1994), ®−îc ¸p dông trong x©y dùng "TËp Atlas khÝ t−îng thñy v¨n ViÖt Nam" do tæng côc khÝ t−îng thñy v¨n - Ch−¬ng tr×nh tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt Nh n−íc 42A (mang tªn "KhÝ t−îng thñy v¨n phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ x héi) v ch−¬ng tr×nh thñy v¨n quèc tÕ - ñy ban quèc gia VN xuÊt b¶n n¨m 1994 cã c¸c b¶n ®å khÝ t−îng thñy v¨n biÓn nh− sau: a) Hoa giã: - Hoa giã th¸ng I, II, II, IV, V, VI - Hoa giã th¸ng VII, VIII, IX, X XI, XII b) NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh: - NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh th¸ng I, II, III, IV, V, VI, - NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh th¸ng VII, VIII, IX, X, XI, XII c) NhiÖt ®é n−íc biÓn tÇng mÆt trung b×nh - NhiÖt ®é n−íc biÓn tÇng mÆt trung b×nh th¸ng I, II, III, IV, V, VI - NhiÖt ®é n−íc biÓn tÇng mÆt trung b×nh th¸ng VII, VIII, IX, X, XI, XII d) §é muèi n−íc biÓn mÆt trung b×nh - §é muèi n−íc biÓn mÆt trung b×nh th¸ng I, II, III, IV, V, VI - §é muèi n−íc biÓn mÆt trung b×nh th¸ng VII, VIII, IX, X, XI, XII e) Hoa sãng - Hoa sãng th¸ng I, II, III, IV, V, VI - Hoa sãng th¸ng VII, VIII, IX, X, XI, XII f) Thñy triÒu ë biÓn §«ng §¼ng biªn ®é v ®¼ng gãc pha cña c¸c sãng triÒu chñ yÕu trªn biÓn §«ng g) C¸c ®Æc tr−ng triÒu ë ®ång b»ng s«ng Hång v ®ång b»ng s«ng Cöu Long h) B¶n ®å ph©n bè ®é cao n−íc n©ng do b o víi suÊt ®¶m b¶o 5% i) Dßng ch¶y C¸c b¶n ®å thñy triÒu ë biÓn §«ng v ®é cao n−íc d©ng trong b o ®−îc tr×nh b y ë c¸c h×nh 2.5.1 v 2.5.2. H×nh 2.5.1. B¶n ®å thñy triÒu ë biÓn §«ng
  2. H×nh 2.5.2. B¶n ®å ph©n bè ®é cao n−íc d©ng do b·o víi tÇn suÊt ®¶m b¶o 5%
Đồng bộ tài khoản