Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.7

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
25
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về điện trở suất của đất ở Việt nam và được dùng làm tài liệu tham khảo. Về điện trở suất của đất, đã có: bản đồ phân vùng điện trở suất biểu diễn pk, ở chiều dài AB= 6m, tỷ lệ 1/ 1.000.000....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.7

  1. Phô Lôc 2.7 §iÖn trë suÊt cña ®©t Phô lôc n y cung cÊp mét sè th«ng tin tæng qu¸t vÒ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ë ViÖt Nam v ®−îc dïng l m t i liÖu tham kh¶o. VÒ ®iÖn trë suÊ cña ®Êt, ® cã: B¶n ®å ph©n vïng ®iÖn trë suÊt biÓu kiÕn pk, ë chiÒu d i AB = 6m, tû lÖ 1/1.000.000: H×nh 2.7.1 (® thu B¶n ®å n y n»m trong kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò t i: "§iÒu tra, ®o ®¹c b¶n ®å ®iÖn trë suÊt trªn to n l nh thæ VN víi tû lÖ 1/1.000.000 v 1/200.000" cña ñy ban Khoa häc Kü thuËt Nh n−íc, tiÕn h nh tõ 1977 tíi 1988 v ® ®−îc nghiÖm thu. C¸c sè liÖu vÒ ®iÖn trë suÊt biÓu kiÕn v ®iÖn trë suÊt thùc cña c¸c líp ®Êt, ë c¸c ®é s©u kh¸c nhau tõ AB = 0,5m ®Õn AB = 500m ® ®−îc ®o theo ®ïng quy tr×nh ®o s©u ®Þa ®iÖn b»ng ph−¬ng ph¸p ®o s©u ®èi xøng. Nguån t− liÖu [1] "§iÒu kiÖn kü thuËt x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh cã vçn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc x©y dùng t¹i CHXHCNVN" (dù th¶o) - ViÖn Tiªu chuÈn hãa x©y dùng 1991. Phô lôc 10: Chèng sÐt LËp b¶n ®å: ViÖn Khoa häc kü thuËt b−u ®iÖn, chñ tr×: TrÇn N¨ng BÝnh. [2] KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò t i: "§iÒu kiÖn , ®o ®¹c b¶n ®å ®iÖn trë suÊt trªn to n l nh thæ VN víi tû lÖ 1/1.000.000 v 1/200.000" - ñy ban Khoa häc Kü thuËt Nh n−íc, tiÕn h nh tõ 1977 tíi 1988 v ® ®−îc nghiÖm thu. Chñ tr×: TrÇn Nho L©m (Tæng côc ®Þa chÊt) v ban chñ nhiÖm ®Ò t i. H×nh 2.7.1. B¶n ®å ph©n vïng ®iÖn trë suÊt biÓu kiÕn pk AB x 6m
Đồng bộ tài khoản