Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.8

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
89
lượt xem
35
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về động đất ở Việt nam và được dùng làm tài liệu tham khảo. Các bản đồ phân vùng động đất. Phân vùng động đất lãnh thổ VN được trình bày trong các bản đồ phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.8

  1. Phô lôc 2.8 §éng ®Êt Phô lôc n y cung cÊp mét sè th«ng tin tæng qu¸t vÒ ®éng ®Êt ë ViÖt Nam v ®−îc dïng l m t i liÖu tham 2.8.1. Ph©n vïng ®éng ®Êt 1) C¸c b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt Ph©n vïng ®éng ®Êt l nh thæ VN ®−îc tr×nh b y trong c¸c b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt l nh thæ ViÖt Nam, bao gåm: a) B¶n ®å c¸c vïng ph¸t sinh ®éng ®Êt v ph©n vïng chÊn ®éng cùc ®¹i, tû lÖ: 1/1.000.000 (h×nh 2.8.1, ® thu nhá). b) C¸c b¶n ®å ph©n vïng chÊn ®éng, tû lÖ: 1/2.000.000 víi chu kú lÆp l¹i T: T = 200 n¨m (h×nh 2.8.2, ® thu nhá) T = 500 n¨m (h×nh 2.8.3, ® thu nhá) T = 1.000 n¨m (h×nh 2.8.4, ® thu nhá) 2) Nguyªn t¾c th nh lËp b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt a) C¸c b¶n ®å n y chØ ra c¸c vïng cã kh¶ n¨ng ph¸t sinh ®éng ®Êt m¹nh Ms ³ 5,1 ®é RÝch te (Richter) trªn l nh thæ Vn v biÓu diÔn sù ph©n bè cÊp ®éng ®Êt cùc ®¹i Imax, c¸c cÊp ®éng ®Êt víi c¸c chu kú lÆp l¹i 200, 500, 1.000 n¨m do c¸c nguån nãi trªn g©y ra. b) §Ó x¸c ®Þnh v vÏ c¸c b¶n ®å ph©n vïng chÊn ®éng, tr−íc hÕt x¸c ®Þnh v vÏ b¶n ®å c¸c vïng ph¸t sinh ®éng ®Êt m¹nh víi c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña ®éng ®Êt trong c¸c vïng, gåm: - ChÊn cÊp (magnitude) Giíi h¹n Mmax - §é sau chÊn \tiªu h. - C−êng ®é chÊn ®éng giíi h¹n ë chÊn t©m Imax. - TÇn suÊt lÆp l¹i ®éng ®Êt chÊn cÊp kh¸c nhau. Sau ®ã x¸c ®Þnh chÊn ®éng lan truyÒn tõ c¸c vïng nãi trªn ra xung quanh v tÝnh chu kú lÆp l¹i chÊn ®éng c¸c cÊp ë mäi ®iÓm cña l nh thæ. c) Vïng ph¸t sinh ®éng ®Êt m¹nh l vïng ®øt g y kiÕn t¹o sau, ®ang ho¹t ®éng. ChiÒu réng cña vïng ph¸t sinh l h×nh chiÕu lªn mÆt ®Êt cña ®íi ph¸ hñy trong ®øt g y. C¸c th«ng sè cña ®éng ®Êt cùc ®¹i cã kh¶ n¨ng x¶y ra trong c¸c vïng ®−îc ®¸nh gi¸ theo c¸c t i liÖu ®éng ®Êt, kiÕn t¹o:
  2. d) C−êng ®é chÊn ®éng lan truyÒn tõ c¸c vïng ph¸t sinh ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc: Trong c¸c c«ng thøc trªn, cÊp ®éng ®Êt ®−îc ®¸nh gi¸ cho nÒn ®Êt trung b×nhl sÐt pha víi mùc n−íc ngÊm s©u 5m. Tõ sè liÖu vÒ c¸c vïng nguån, sö dông ph−¬ng ph¸p thèng kª v c¸c c«ng thøc nãi trªn, tÝnh ra chÊn ®éng cùc ®¹i Imax, chÊn ®éng víi chu kú lÆp 200, 500, 1.000 n¨m ë méi ®iÓm v lËp c¸c b¶n ®å ph©n vïng chÊn ®éng. 3) Sö dông b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt a) CÊp ®éng ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c b¶n ®å ph©n vïng, sau khi hiÖu chØnh l¹i ranh giíi cña c¸c vïng theo t i liÖu chi tiÕt h¬n vÒ ®Þa chÊt kiÕn t¹o. b) Gia tèc nÒn ®Êt cã thÓ ®−îc tÝnh theo cÊp ®éng ®Êt hoÆc theo c¸c th«ng sè cña nguån cho trªn b¶n ®å,sö dông mèi quan hÖ gi÷a gia tèc cùc ®¹i amax v Ms, h, D. c) CÊp hay gia tèc thiÕt kÕ ®−îc x¸c ®Þnh nh− trªn khi biÕt tÇn suÊt ®éng ®Êt tÝnh tíi theo thiÕt kÕ. 2.8.2. Quan hÖ gi÷a c¸c thang cÊp ®éng ®Êt Quan hÖ gi÷a c¸c thang cÊp ®éng ®Êt ®−îc tr×nh b y ë h×nh 2.8.5. Nguån t− liÖu "C¬ së d÷ liÖu cho c¸c gi¶i ph¸p gi¶m nhÑ hËu qu¶ ®éng ®Êt ë ViÖt Nam" B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò t i ®éc lËp cÊp Nh N−íc KT - §L - 92 - 07 do GS NguyÔn ®×nh Xuyªn Chñ biªn, Héi ®ång khoa häc c«ng nghÖ Nh n−íc nghiÖm thu,1996
  3. H×nh: 2.8.1. B¶n ®å c¸c vïng ph¸t sinh ®éng ®Êt m¹nh v ph©n vïng chÊn ®éng cùc ®¹i Imax
  4. H×nh: 2.8.2. B¶n ®å ph©n vïng chÊn ®éng víi tÇn suÊt lÆp l¹i B1 ³ 0,005 (chu kú T1 £ 200 n¨m (X¸c suÊt xuÊt hiÖn chÊn ®éng P ³ 0,1 trong kho¶ng thêi gian 20 n¨m)
  5. H×nh: 2.8.3. B¶n ®å ph©n vïng chÊn ®éng víi tÇn suÊt lÆp l¹i B1 ³ 0,002 (chu kú T1 £ 500 n¨m (X¸c suÊt xuÊt hiÖn chÊn ®éng P ³ 0,1 trong kho¶ng thêi gian 50 n¨m)
  6. H×nh: 2.8.4. B¶n ®å ph©n vïng chÊn ®éng víi tÇn suÊt lÆp l¹i B1 ³ 0,001 (chu kú T1 £ 1000 n¨m (X¸c suÊt xuÊt hiÖn chÊn ®éng P ³ 0,1 trong kho¶ng thêi gian 100 n¨m)
  7. H×nh: 2.8.5. Quan hÖ gi÷a c¸c thang cÊp ®éng ®Êt
Đồng bộ tài khoản