Quy chuẩn xây dựng_ Chương 3

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
274
lượt xem
136
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 3_ Điều kiện kỹ thuật để thiết kế các công trình xây dựng. Mục tiêu của chương này là đảm bảo các công trình được thiết kế phù hợp với các đặc điểm tự nhiên, con người, xã hội, kinh tế của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 3

  1. Ch−¬ng III ®IÒU KIÖN Kü THUËT CHUNG ®Ó THIÕT KÕ C¸C C«NG Tr×nH X©Y DùNG. Môc tiªu cña ch−¬ng này là ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn, con ng−êi, x héi, kinh tÕ và kü thuËt cña ViÖt Nam. §iÒu 3.1 Yªu cÇu chung ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu nh− quy ®Þnh d−íi ®©y vÒ: 1. Quy ho¹ch và thiÕt kÕ kiÕn tróc; 2. An toàn vÒ kÕt cÊu; 3. An toàn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; 4. VÖ sinh, tiÖn nghi và c¸c an toàn kh¸c cho ng−êi sö dông c«ng tr×nh. §iÒu 3.2 Quy ho¹ch và thiÕt kÕ kiÕn tróc. 3.2.1. §Þa ®iÓm x©y dùng §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: 1. Phï hîp víi dù ¸n quy ho¹ch ®−îc duyÖt cña khu vùc; Tr−êng hîp khu vùc ch−a cã quy ho¹ch ®−îc phª duyÖt, ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i do cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quy ho¹ch chuÈn 2. Kh«ng n»m trong khu vùc cÊm x©y dùng (v× nh÷ng lý do b¶o vÖ: m«i tr−êng, tài nguyªn, c¶nh quan, di tÝch, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c«ng tr×nh quèc phßng), nh− quy ®Þnh ë ch−¬ng 3. Kh«ng làm ¶nh h−ëng xÊu tíi c¶nh quan và kh«ng l m « nhiÔm m«i tr−êng qu¸ giíi h¹n cho phÐp, quy ®Þnh ë ch−¬ng 4; 4. B¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y, næ, quy ®Þnh ë ®iÒu 3.4. 5. TiÕt kiÖm ®Êt, nhÊt là ®Êt canh t¸c. 3.2.2 ThiÕt kÕ kiÕn tróc. ThiÕt kÕ kiÕn tróc cña c«ng tr×nh (quy ho¹ch tæng mÆt b»ng, tæ hîp h×nh khèi kh«ng gian, trang trÝ néi ngo¹i thÊt, bè trÝ s©n v−ên) ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: 1. Phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý x©y dùng cña khu vùc; 2. Phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña ®Þa ph−¬ng, khai th¸c mÆt thuËn lîi và h¹n chÕ mÆt bÊt lîi cña thiªn nhiªn; tËn dông th«ng giã và chiÕu s¸ng tù nhiªn. 3. Hài hoà víi c¶nh quan thiªn nhiªn và nh©n t¹o cña n¬i x©y dùng, tËn dông c¸c yªu tè mÆt n−íc, c©y xanh, ®−êng x¸ s½n cã; gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. §iÒu 3.3 B¶o vÖ tài nguyªn, m«i tr−êng C¸c c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng ph¶i: 1. Kh«ng g©y t¸c ®éng xÊu tíi m«i tr−êng: ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh kü thuËt vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng, b¶o vÖ ®−îc c¶nh quan. 2. B¶o vÖ ®−îc c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn, c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, kiÕn tróc. 3. §¶m b¶o khai th¸c hîp lý tài nguyªn thiªn nhiªn, kh«ng g©y khã kh¨n, c¶n trë cho c¸c b−íc khai th¸c tiÕp theo. 4. T«n träng phong tôc, tËp qu¸n, tÝn ng−ìng cña c¸c d©n téc t¹i n¬i x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 3.4 Phßng chèng ch¸y, næ 3.4.1 §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: 1. H¹n chÕ ®−îc ¶nh h−ëng xÊu tíi d©n c− và c«ng tr×nh ë c¸c khu vùc l©n cËn, mét khi xÈy ra ch¸y 2. §¶m b¶o cho c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y ho¹t ®éng hiÖu qu¶ và an toàn: cã ®−êng giao th«ng thuËn tiÖn, th−êng xuyªn ®¶m b¶o nguån n−íc ch÷a ch¸y. 3.4.2 C«ng tr×nh 1. ViÖc thiÕt kÕ, thi c«ng và sö dông c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o: a. Ng¨n ngõa kh¶ n¨ng t¹o ra m«i tr−êng ch¸y, næ; sö dông vËt liÖu, cÊu kiÖn cã møc chÞu löa phï hîp
  2. víi c«ng n¨ng, quy m« c«ng tr×nh; b. C¸ch ly m«i tr−êng dÔ ch¸y næ víi mäi nguån g©y ch¸y næ, c. Cã c¸c biÖn ph¸p chèng ch¸y, næ phï hîp: i) Cã ®ñ ph−¬ng tiÖn ph¸t hiÖn và b¸o ch¸y thÝch hîp; ii) §¶m b¶o lèi tho¸t an toàn và kÞp thêi cho mäi ng−êi ®ang ë bªn trong c«ng tr×nh; iii) Ng¨n ngõa ch¸y, næ lan réng; iv) Trang bÞ ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y phï hîp, cã hiÖu qu¶. 2. Yªu cÇu và gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y cho c¸c ng«i nhà ®−îc quy ®Þnh ë ch−¬ng 11. §iÒu 3.5 An toàn kÕt cÊu 3.5.1 Yªu cÇu chung 1. C«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o an toàn sö dông b×nh th−êng trong suèt thêi gian thi c«ng và sö dông nh− sau: a.§é æn ®Þnh cña c«ng tr×nh ph¶i ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh theo mäi yÕu tè t¸c ®éng lªn chóng bao gåm: i) Tæ hîp bÊt lîi nhÊt cña c¸c t¶i träng, kÓ c¶ t¶i träng g©y ph¸ ho¹i tõ tõ; ii) C¸c t¸c ®éng kh¸c, kÓ c¶ t¸c ®éng theo thêi gian. b. C«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh, vËt liÖu ph¶i duy tr× ®−îc viÖc sö dông b×nh th−êng, kh«ng bÞ biÕn d¹ng, rung ®éng và suy gi¶m c¸c tÝnh chÊt ho¸ lý kh¸c qu¸ møc cho phÐp. 2. VËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn l©u: ®¸p øng c¸c yªu cÇu sö dông ® quy ®Þnh, kh«ng ph¶i söa ch÷a lín trong thêi gian quy ®Þnh. 3.Yªu cÇu và gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kÕt cÊu c¸c ng«i nhà ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng 9. 3.5.2 T¶i träng và t¸c ®éng 1. T¶i träng và t¸c ®éng dùng ® thiÕt kÕ c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu nªu trong tiªu chuÈn TCVN 2737-95: "T¶i träng và t¸c ®éng. Yªu cÇu thiÕt kÕ", cã bæ sung, hiÖu chØnh theo c¸c kÕt qu¶ quan tr¾c t¹i ®Þa ®iÓm x©y dùng. 2. T¶i träng giã ph¶i ®−îc tÝnh ®Õn kh«ng chØ trong thiÕt kÕ mà c¶ trong thi c«ng. Ghi chó: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong vïng cã giã b o cÇn tr¸nh c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc, kÕt cÊu cã c¸c bé phËn hoÆc chi tiÕt mà khi gÆp b o hoÆc m−a to sÏ t¹o nªn c¸c t¶i träng phô bÊt lîi, c¸c dao ®éng cã biªn ®é lín, c¸c tói n−íc. Chó ý sö dông c¸c lo¹i h×nh kÕt cÊu cã lîi vÒ mÆt khÝ ®éng häc c¸c lo¹i kÕt cÊu, cÊu t¹o truyÒn thèng cã kh¶ n¨ng chèng b o tèt. 3.5.3 Chèng lò lôt C«ng tr×nh x©y dùng ë vïng bª biÓn và c¸c vïng ngËp lôt ph¶i ®¶m b¶o an toàn cho ng−êi sö dông, phßng tr¸nh ngËp lôt, sËp, tr«i v× sãng, n−íc d©ng. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng trung du, vïng nói ph¶i cã biÖn ph¸p tr¸nh tæn thÊt lò quÐt, lë nói và xói mßn ®Êt. §iÒu 3.6 Chèng ®éng ®Êt 3.6.1 Yªu cÇu kh¸ng chÊn Theo yªu cÇu kh¸ng chÊn, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc ph©n làm 3 cÊp: 1. C«ng tr×nh cÊp 1: a. C«ng tr×nh cÊp 1 là nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng, kh«ng cho phÐp cã biÕn d¹ng và h− háng côc bé. b. C¸c c«ng tr×nh cÊp 1 ®−îc xÕp h¹ng theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ, bao gåm c¸c lo¹i c«ng tr×nh nh−: lò ph¶n øng h¹t nh©n, ®Ëp n−íc lín (cã kh¶ n¨ng g©y thiÖt h¹i nghiªm träng và khã kh«i phôc), nhà m¸y ho¸ chÊt ®éc h¹i, c«ng tr×nh v¨n ho¸ cã ý nghÜa vÜnh cöu, hÖ thèng cøu ho¶ quan träng… c. §èi víi c«ng tr×nh cÊp 1, ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸ng chÊn theo cÊp ®éng ®Êt cùc ®¹i víi mäi tÇn suÊt. 2. C«ng tr×nh cÊp 2: a. C«ng tr×nh cÊp 2 là nh÷ng c«ng tr×nh th«ng th−êng, cho phÐp cã biÕn d¹ng nh− nøt, h− háng cÊu kiÖn riªng lÎ nh−ng ph¶i ®¶m b¶o an toàn cho ng−êi và thiÕt bÞ.
  3. b. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp 2, ph¶i thiÕt kÕ kh¸ng chÊn víi cÊp ®éng ®Êt ®−îc lùa chän cho tõng tr−êng hîp cô thÓ. 3. C«ng tr×nh cÊp 3: a. C¸c c«ng tr×nh cÊp 3 là nh÷ng c«ng tr×nh khi bÞ ph¸ huû do ®éng ®Êt Ýt cã kh¶ n¨ng g©y chÕt ng−êi hoÆc thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ. b. C«ng tr×nh cÊp 3 gåm c¸c ng«i nhà d©n dông, c«ng nghiÖp mét tÇng và kh«ng cã tài s¶n quý bªn trong, nhà kho th«ng th−êng, nhà phô trî. c. C¸c c«ng tr×nh cÊp 3 kh«ng yªu cÇu kh¸ng chÊn. 3.6.2.CÊp ®éng ®Êt CÊp ®éng ®Êt cùc ®¹i ë ®iÓm x©y dùng ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt (phô lôc 2.3 trong QCXD tËp 3) và hiÖu chØnh theo ®iÒu kiÖn nÒn ®Êt t¹i ®Þa ®iÓm ®ã. 3.6.3 ThiÕt kÕ kh¸ng chÊn Gi¶i ph¸p và tÝnh to¸n thiÕt kÕ kh¸ng chÊn ®−îc chän theo c¸c tiªu chuÈn kh¸ng chÊn hiÖn hành. Ghi chó: HiÖn ch−a cã tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ kh¸ng chÊn. Khi thiÕt kÕ ®−îc phÐp vËn dông trong sè c¸c tiªu chuÈn hiÖn hành cña c¸c n−íc tiªn tiÕn và ®−îc Bé x©y dùng chÊp thuËn. §iÒu 3.7 Chèng ¨n mßn 3.7.1 TÊt c¶ c¸c lo¹i nhà và c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng và sö dông ë ®iÒu kiÖn khÝ hËu ViÖt Nam ®Òu ph¶i cã biÖn ph¸p chèng ¨n mßn thÝch hîp. 3.7.2 C¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn ®−îc lùa chän ph¶i cã hiÖu qu¶, l©u bÒn và kinh tÕ. BiÖn ph¸p b¶o vÖ kÕt cÊu và c«ng tr×nh chÞu t¸c dông ¨n mßn cña ho¸ chÊt hoÆc sinh vËt, ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña t¸c nh©n ¨n mßn (lo¹i ho¸ chÊt, chÊt do sinh vËt tiÕt ra) và t¸c ®éng ph¸ ho¹i kÕt cÊu cña chóng. 3.7.3 Gi¶i ph¸p kü thuËt ®−îc chÊp thuËn §−îc phÐp ¸p dông nh÷ng gi¶i ph¸p chèng ¨n mßn d−íi ®©y: 1. §èi víi kÕt cÊu kim lo¹i: a. S¬n phñ: ¸p dông cho kÕt cÊu tiÕp xóc víi kh«ng khÝ. b. KÕt hîp s¬n phñ víi b¶o vÖ ®iÖn ho¸: ¸p dông cho kÕt cÊu n»m trong n−íc và trong ®Êt. 2. §èi víi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp và bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc: a. Dùng lo¹i xi m¨ng thÝch hîp víi m«i tr−êng. b. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p làm t¨ng ®é chÆt cña bª t«ng, n©ng cao kh¶ n¨ng chèng thÊm cho bª t«ng. Chän chiÒu dày líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp phï hîp víi m«i tr−êng x©m thùc. c. S¬n phñ mÆt ngoài ®Ó ng¨n n−íc thªm. d. B¶o vÖ cèt thÐp b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ thÝch hîp. e. C¸c bã c¸p hoÆc bã sîi thÐp c−êng ®é cao trong bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc ph¶i ®−îc chèng rØ và ®Æt trong r nh kÝn ë th©n kÕt cÊu bª t«ng, kh«ng ®−îc ®Æt trong c¸c r nh hë råi phñ kÝn b»ng v÷a xi m¨ng. §iÒu 3.8 Chèng thÊm 3.8.1 Chèng thÊm cho c«ng tr×nh ph¶i ®−îc dù tÝnh ngay tõ kh©u thiÕt kÕ cho ®Õn kh©u thi c«ng. 3.8.2 VËt liÖu chèng thÊm ®−îc sö dông ph¶i phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm cña ViÖt Nam là: khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm, m−a nhiÒu, møc n−íc ngÇm nãi chung cao. 3.8.3 Gi¶i ph¸p kü thuËt ®−îc chÊp thuËn 1. §−îc phÐp ¸p dông nh÷ng gi¶i ph¸p chèng thÊm d−íi ®©y: a. Ng©m n−íc xi m¨ng trªn bÒ mÆt bª t«ng chèng thÊm; b. S¬n bitum cao su; c. L¸ng v÷a xi m¨ng c¸t vàng cã líp vËt liÖu chèng nãng phÝa trªn. d. VËt liÖu và kü thuËt chèng thÊm míi, cã hiÖu qu¶. 2. Kh«ng ®−îc chèng thÊm b»ng c¸c gi¶i ph¸p, vËt liÖu sau: a. QuÐt bitum;
  4. b. D¸n giÊy dÇu hay giÊy cao su c¸ch n−íc; c. L¸ng v÷a xi m¨ng mà kh«ng cã líp vËt liÖu chèng nãng phÝa trªn. §iÒu 3.9 Chèng sÐt 3.9.1 Yªu cÇu chèng sÐt cho c«ng tr×nh 1. Theo yªu cÇu chèng sÐt, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (trõ c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt nªu ë ®iÓm 3 d−íi ®©y) ®−îc ph©n ra 3 cÊp nh− quy ®Þnh ë b¶ng 3.9.1 2. Khi trong mét c«ng tr×nh x©y dùng tån t¹i nhiÒu cÊp b¶o vÖ chèng sÐt, ph¶i lÊy cÊp cao nhÊt làm cÊp b¶o vÖ chèng sÐt chung cho toàn bé c«ng tr×nh. 3. Nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ chèng sÐt nh− d−íi ®©y ph¶i theo nh÷ng quy ®Þnh cña chuyªn ngành: a. Kho vËt liÖu næ, kho x¨ng dÇu; b. §−êng d©y t¶i ®iÖn, ®iÖn tho¹i; c. Cét truyÒn thanh, ¨ngten thu ph¸t sãng v« tuyÕn; 3.9.2. HÖ thèng chèng sÐt 1. HÖ thèng nèi ®Êt chèng sÐt cho c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, khÝ t−îng và ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh. 2. Ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p chèng sÐt ngay khi b¾t ®Çu thi c«ng x©y l¾p c¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i ë trªn cao, ngoài trêi và khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kü thuËt ë trong nhà. Khi l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ chèng sÐt cho c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o an toàn cho ng−êi, thiÕt bÞ kü thuËt và toàn bé c«ng tr×nh trong vïng ®−îc b¶o vÖ chèng sÐt. 3. Ph¶i hoàn chØnh trang thiÕt bÞ chèng sÐt ngay khi x©y dùng xong c«ng tr×nh. Sau khi l¾p ®Æt ph¶i tiÕn hành thö nghiÖm, nghiÖm thu. Trong qu¸ tr×nh sö dông ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra, b¶o d−ìng ®Þnh kú. 4. ThiÕt kÕ chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp ®−îc quy ®Þnh ë ch−¬ng 10. ThiÕt kÕ chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh kü thuËt chuyªn ngành ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn chèng sÐt chuyªn B¶ng 3.9.1 - Ph©n cÊp chèng sÐt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng
  5. Ghi chó: (1) Nh÷ng c«ng tr×nh cÊp III d−íi ®©y kh«ng cÇn chèng sÐt ®¸nh th¼ng: a. Cã chiÒu cao (tõ mÆt ®Êt tíi ®iÓm cao nhÊt cña c«ng tr×nh) d−íi 8m và: - Cã sè ng−êi tËp trung kh«ng qu¸ cao; - Kh«ng cã bé phËn cÊu kÕt lín hoÆc m¸y mãc lín b»ng kim lo¹i; - N»m trong vïng Ýt cã sÐt (kh«ng thÊy sÐt ®¸nh tõ 5 n¨m trë lªn); - Khi sÐt ®¸nh th¼ng kh«ng g©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ vÒ ng−êi và cña. b. N»m trong ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c c«ng tr×nh cao h¬n ë xung quanh. §iÒu 3.10 NhiÖt kü thuËt 3.10.1 Chèng nãng, chèng l¹nh 1. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë phÝa Nam, thuéc miÒn khÝ hËu B theo b¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu cña tiªu chuÈn "TCVN 4088-85 – Sè liÖu khÝ hËu dùng trong thiÕt kÕ x©y dùng" (xem QCXD tËp 3 phô l«c 2.1), cÇn thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu ng¨n che theo yªu cÇu chèng nãng. 2. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë phÝa B¾c, thuéc miÒn khÝ hËu A cÇn ®−îc thiÕt kÕ theo c¶ 2 yªu cÇu chèng nãng mïa h¹ và chèng l¹nh mïa ®«ng. 3. ë miÒn nói cao (trªn 1.000m so víi mÆt biÓn) chØ cÇn thiÕt kÕ theo yªu cÇu chèng l¹nh.
  6. 3.10.2 Che n¾ng 1. C¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu chèng nãng ®Òu ph¶i cã kÕt cÊu che n¾ng cho mäi lo¹i « cöa và h¹n chÕ tèi ®a sè l−îng cöa më vÒ h−íng t©y. 2. KÕt cÊu che n¾ng cÇn ®−îc tÝnh to¸n ®Ó vào c¸c th¸ng n¾ng, tia n¾ng kh«ng chiÕu trùc tiÕp vào phßng tõ 9h ®Õn 16h30. 3.10.3 Che m−a h¾t Ph¶i thiÕt kÕ che m−a h¾t vào c¸c « cöa và c¸c « trèng. ThiÕt kÕ kÕt cÊu che m−a h¾t ph¶i dùa trªn: l−îng m−a, gãc m−a r¬i, tèc ®é, tÇn suÊt và h−íng giã thÞnh hành trong mïa m−a, h−íng më c¸c « cöa và c¸c « trèng. §iÒu 3.11 Phßng chèng c¸c sinh vËt g©y h¹i 3.11.1. C¸c c«ng tr×nh sö dông vËt liÖu x©y dùng cã nguån gèc thùc vËt hoÆc c«ng tr×nh ®−îc dïng ®Ó s¶n xuÊt, l−u tr÷ hàng ho¸ cã thành phÇn sîi xenluylo ®Òu ph¶i xö lý kü thuËt phßng chèng c¸c sinh vËt g©y h¹i nh−: mèi, mät, nÊm. 3.11.2 C«ng tr×nh x©y dùng d−íi n−íc mÆn ph¶i ®−îc chèng hà. 3.11.3 C¸c ho¸ chÊt b¶o qu¶n và ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n ph¶i kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr−êng, ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr−êng. 3.11.4 CÊm nhËp khÈu và sö dông c¸c vËt liÖu x©y dùng cã mang theo c¸c sinh vËt g©y h¹i. 3.11.5 C¸c biÖn ph¸p chèng mèi, mät cho nhà và c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh ë ch−¬ng §iÒu 3.12 Chèng ån, rung 3.12.1 Ph¶i ®¶m b¶o chèng ån, rung trong suèt thêi gian sö dông c«ng tr×nh. Møc ån tèi ®a cho phÐp trong khu d©n c− ®−îc quy ®Þnh ë ch−¬ng 4. 3.12.2 Chèng ån cho c¸c ng«i nhà ®−îc quy ®Þnh ë ch−¬ng 10. §iÒu 3.13 VÖ sinh, tiÖn nghi 3.13.1 C¸c c«ng tr×nh ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh, tiÖn nghi cho ng−êi sö dông theo dù kiÕn, kÓ c¶ ng−êi tàn tËt. 3.13.2 C¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh, tiÖn nghi ®−îc quy ®Þnh ë c¸c ch−¬ng 10, 12 và 13.
Đồng bộ tài khoản