Quy chuẩn xây dựng_ Chương 7

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
295
lượt xem
120
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 7_ Quy định về kiến trúc đô thị. Chương này quy định những yêu cầu về kiến trúc đối với các công trình xây dựng trong đô thị, nhằm: 1/ Đảm bảo các công trình trong đô thị đều phải xây dựng theo quy hoạch được duyệt. 2/ Việc xây dựng các công trình trong đô thị phải tạo lập và bảo vệ được nông thôn sống và cảnh quan đô thị,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 7

  1. Ch−¬ng 7 Quy ®Þnh vÒ kiÕn tróc ®« thÞ Ch−¬ng n y quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÕn tróc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong ®« thÞ, nh»m: 1. §¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ ®Òu ph¶i x©y dùng theo quy ho¹ch ®−îc duyÖt. 2. ViÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ ph¶i t¹o lËp v b¶o vÖ ®−îc n«ng th«n sèng v c¶nh quan ®« thÞ, gåm: a) §¶m b¶o ®−îc c¸c kho¶ng l−u kh«ng trªn ®−êng phè. b) B¶o vÖ ®−îc m«i tr−êng, trËt tù, mü quan ®« thÞ còng nh− c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸; gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc kÕt hîp hiÖn d¹i ho¸ c«ng nghiÖp ho¸. c) Kh«ng l m ¶nh h−ëng xÊu tíi d©n c− v c«ng tr×nh xunh quanh. d) B¶o vÖ ®−îc c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ. e) Ph¸t triÓn ®−îc b¶n s¾c riªng cña mçi ®«thÞ. §iÒu 7.1 Ph¹m vi ¸p dông 7.1.1 Nh÷ng quy ®Þnh trong ch−¬ng n y l c¨n cø cho viÖc lËp quy ho¹ch chi tiÕt v so¹ng th¶o "§iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng" cña khu vùc ®−îc quy ho¹ch. 7.1.2 §èi víi nh÷ng ku vùc ch−a cã c¸c ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt ®−îc duyÖt, Uû ban nh©n d©n c¸c TØnh,Th nh phè trùc thuéc trung u¬ng ph¶i c¨n cø v o QCXD n y ®Ó ban h nh nh÷ng v¨n b¶n huíng dÉn qu¶n lý x©y dùng cho phï hîp víi thùc tÕ ®Þa ph−¬ng. Ghi chó: a) Quy chuÈn x©y dùng chØ quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh. Nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng ®« thÞ (nh− gi÷ trËt tù, an to n giao th«ng, b¶o vÖ c©y xanh, chèng ån, rung,…) ®−îc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan. b) Ch−¬ng n y quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc ®« thÞ. Nh÷ng yªu cÇu kh¸c ®èi víi c«ng tr×nh (kÕt cÊu, phßng chèng ch¸y, vÖ sinh, an to n ) ®−îc quy ®Þnh ë phÇn III cña Quy chuÈn n y. c) Nh÷ng quy ®Þnh ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kü thuËt ®« thÞ ®−îc nªu ë ch−¬ng 5. §iÒu 7.2 Yªu cÇu chung ®èi víi c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ 7.2.1 Mäi c«ng tr×nh trong ®« thÞ ®Òuph¶i ®−îc qu¶n lý theo quy ho¹ch 1. ViÖc x©y dùng mäi c«ng tr×nh trong ®« thÞ ph¶i theo quy ho¹ch ®−îc duyÖt v ph¶i xin phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh. 2. C¸c c«ng tr×nh ph¶i ®−îc thiÕt kÕ, x©y dùng phï hîp víi quy ho¹ch duyÖt v c¸c quy ®Þnh nªu trong chøng chØ quy ho¹ch v giÊy phÐp ®−îc cÊp. 3. ViÖc ph¸ dì c«ng tr×nh ph¶i cã giÊy phÐp ph¸ dì, trõ nh÷ng tr−êng hîp ®−îc miÔn giÊy phÐp. 7.2.2 Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi l« ®Êt v c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng 1. L« ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh L« ®Êt khi xin phÐp x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt. quy ®Þnh ë §iÒu 7.3. 2. Mäi c«ng tr×nh chØ ®−îc x©y dùng bªn trong ranh giíi l« ®Êt ®−îc quyÒn sö dông. §èi víi mÆt gi¸p phè cña l« ®Êt, ng«i nh ph¶i x©y dùng bªn trong chØ giíi x©y dùng, trõ mét sè bé phËn c«ng tr×nh ®−îc phÐp v−ît qu¸ chØ giíi theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 7.4 v 7.5 cña QCXD 3 . Mäi c«ng tr×nh ph¶i ®−îc thiÕt kÕ, thi c«ng phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch – kiÕn tróc cña khu vùc, quy ®Þnh ë môc 7.2.1 v c¸c yªu cÇu kiÓm tra c«ng tr×nh, quy ®Þnh trong phÇn III cña QCXD §iÒu 7.3 Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi l« ®Êt x©y dùng VÒ mÆt kü thuËt, l« ®Êt ®−îc sö dông ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu d−íi ®©y: 7.3.1 §Þa ®iÓm x©y dùng L« ®Êt x©y dùng ph¶i: 1. Kh«ng n»m trong khu vùc bÞ cÊm x©y dùng nh−: khu vùc b¶o vÖ c¸c di tÝch , th¾ng c¶nh, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, b¶o vÖ vÖ sinh nguån n−íc, quy ®Þnh ë ch−¬ng 5
Đồng bộ tài khoản