Quy chuẩn xây dựng_ Chương 8

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
266
lượt xem
129
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 8_ Quy định chung về công trình dân dụng, công nghiệp. Các quy định trong chương này nhằm đảm bảo cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp đạt các yêu cầu nêu tại điều 1.4 chuowngn 1 của QCXD Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 8

  1. H néi, ng y 25 th¸ng 9 n¨m 1997 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban h nh quy chuÈn x©y dùng tËp II v tËp III Bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/ CP ng y 4/3/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 42/ chÝnh phñ ng y 16 th¸ng 7 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ ban h nh §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− v x©y dùng v NghÞ ®Þnh sè 92/ CP ng y 23/8/ 1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− v x©y dùng ban h nh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/ chÝnh phñ ng y 16/7/1996 cña ChÝnh phñ; - XÐt nhu cÇu vÒ qu¶n lý Quy ho¹ch v X©y dùng, theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô ChÝnh s¸ch X©y dùng, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, Côc tr−ëng Côc Gi¸m ®Þnh Nh n−íc vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng, Vô tr−ëng vô qu¶n lý KiÕn tróc v Quy ho¹ch, ViÖn tr−ëng ViÖn nghiªn cøu KiÕn tróc; quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh n y Quy chuÈn X©y dùng tËp II v tËp III. §iÒu 2: quyÕt ®Þnh n y cã hiÖu lùc tõ ng y 1/11/1997 v ¸p dông trong ph¹m vi c¶ n−íc. §iÒu 3: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh, th nh phè trùc thuéc Trung −¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi h nh quyÕt ®Þnh n y. Bé tr−ëng Bé x©y dùng Ng« Xu©n Léc
  2. (§ ký) Ch−¬ng 8 Quy ®Þnh chung vÒ c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp Môc tiªu C¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng n y nh»m ®¶m b¶o cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp ®¹t c¸c yªu cÇu nªu t¹i ®iÒu 1.4, ch−¬ng 1 cña Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam. §iÒu 8.1. Ph¹m vi ¸p dông PhÇn III cña QCXD quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu, buéc ph¶i tu©n thñ khi thiÕt kÕ v x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, trong mäi tr−êng hîp x©y dùng míi còng nh− c¶i t¶o, më §iÒu 8.2. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong phÇn III cña QCXD n y, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1) BËc chÞu löa cña c«ng tr×nh l møc ®é chÞu löa cña c«ng tr×nh, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng giíi h¹n chÞu löa cña c¸c kÕt cÊu x©y dùng chÝnh. 2) ChiÕu s¸ng sù cè l chiÕu s¸ng b»ng nguån ®iÖn dù phßng, khi x¶y ra sù cè c«ng tr×nh bÞ ngõng cung cÊp ®iÖn. 3) C«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp bao gåm c¸c thÓ lo¹i c«ng tr×nh nh ë, c«ng tr×nh c«ng céng v c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, theo quy ®Þnh chi tiÕt ë phô lôc 8.1. 4) C«ng tr×nh d©n dông ®Æc biÖt quan träng l nh÷ng c«ng tr×nh cã ý nghÜa ®Æc biÖt vÒ v¨n ho¸, lÞch sö, kinh tÕ, x héi, quèc phßng, ngo¹i giao,...theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ. 5) DiÖn tÝch s n cña mét tÇng l diÖn tÝch mÆt b»ng x©y dùng cña tÇng ®ã, gåm c¶ t−êng bao (hoÆc phÇn t−êng chung thuéc vÒ c«ng tr×nh) v diÖn tÝch mÆt b»ng cña l«gia, ban c«ng, hép kü thuËt, èng khãi. 6) DiÖn tÝch sö dông l tæng diÖn tÝch ë (®èi víi nh ë) hoÆc diÖn tÝch l m viÖc (®èi víi c«ng tr×nh c«ng céng) v diÖn tÝch phôc (xem quy ®Þnh vÒ c¸c diÖn tÝch ë, l m viÖc v phôc vô t¹i phô lôc 8.2) 7) §−êng d©y dÉn ®iÖn ®Æt kÝn l ®−êng d©y dÉn ®iÖn ®Æt ngÇm trong c¸c phÇn tö cña kÕt cÊu c«ng tr×nh (nh− ®Æt trong t−êng, s n). 8) §−êng dÉn ®iÖn ®Æt hë l ®−êng dÉn ®iÖn ®Æt lé ra ngo i mÆt c¸c phÇn tö cña kÕt cÊu c«ng tr×nh (nh− ®Æt lé ra trªn mÆt t−êng, trÇn nh , hoÆc trªn gi n, m¸ng). 9) HÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng (cßn gäi l sprinkle) l hÖ thèng ch÷a ch¸y víi ®Çu phun kÝn lu«n ë chÕ ®é th−êng trùc, v ®−îc më ra khi nhiÖt ®é m«i tr−êng ®¹t tíi trÞ sè quy ®Þnh ®Ó ch÷a ch¸y côc bé trªn mét diÖn tÝch nhÊt ®Þnh. 10) Trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh bao gåm to n bé: a) c¸c ®−êng d©y ®iÖn, v b) c¸c thiÕt bÞ ®Çu nèi v o ®−êng d©y: c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn, thiÕt bÞ b¶o vÖ, ®o l−êng tõ ®iÓm ®Çu v o tíi hé tiªu thô ®iÖn. 11) Khoang ch¸y l phÇn kh«ng gian cña c«ng tr×nh ®−îc ng¨n c¸ch víi c¸c phÇn kh«ng gian kh¸c b»ng kÕt cÊu ng¨n ch¸y, cã thêi h¹n chÞu löa thÝch hîp v mäi lç më trªn ®ã ®Òu ®−îc b¶o vÖ t−¬ng øng. 12) N¬i an to n
  3. l khu vùc kÕ cËn víi c«ng tr×nh, tõ ®ã mäi ng−êi cã thÓ ph©n t¸n an to n, sau khi ® tho¸t khái ¶nh h−ëng cña löa hoÆc nguy hiÓm kh¸c. 13) Phßng trùc chèng ch¸y cña c«ng tr×nh l n¬i m tõ ®ã cã thÓ theo dâi, ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng chèng ch¸y, cøu hé ®èi víi c«ng tr×nh. 14) S¶nh th«ng tÇng l kh«ng gian bªn trong mét ng«i nh th«ng trùc tiÕp víi 2 hoÆc nhiÒu tÇng nh , phÝa trªn ®Ønh ®−îc bao kÝn phÇn lín hoÆc ho n to n b»ng s n, m¸i, gåm c¶ mäi bé phËn kh¸c cña ng«i nh , liÒn kÒ víi s¶nh v kh«ng bÞ ng¨n c¸ch b»ng kÕt cÊu bao che (nh−ng kh«ng bao gåm giÕng thang bËc, giÕng thang dèc, kh«ng gian bªn trong giÕng). 15) Tho¸t n¹n l viÖc s¬ t¸n ng−êi theo c¸c lèi tho¸t tõ vïng nguy hiÓm tíi n¬i an to n. 16) T¶i ch¸y l nhiÖt l−îng ®¬n vÞ tÝnh b»ng Kj/m2 (kilojun trªn 1 m2 s n), sinh ra khi c¸c bé phËn kÕt cÊu, ®å ®¹c, s¶n phÈm chøa trong nh bÞ ch¸y. 17) T¶i träng ®Æc biÖt l t¶i träng x¶y ra trong c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt nh−: ®éng ®Êt, næ. 18) T¶i träng t¹m thêi (cßn gäi l ho¹t t¶i) l c¸c t¶i träng chØ tån t¹i trong mét giai ®o¹n n o ®ã trong qu¸ tr×nh x©y dùng v sö dông c«ng tr×nh. 19) T¶i träng th−êng xuyªn (cßn gäi l tÜnh t¶i) l c¸c t¶i träng kh«ng biÕn ®æi trong qu¸ tr×nh x©y dùng v sö dông c«ng tr×nh. 20) Thêi h¹n chÞu löa cña vËt liÖu, kÕt cÊu l kho¶ng thêi gian tõ khi b¾t ®Çu thö nghiÖm tÝnh chÞu löa cña vËt liÖu, kÕt cÊu (theo mét chÕ ®é nhiÖt v t¶i träng tiªu chuÈn) cho tíi khi xuÊt hiÖn mét trong c¸c hiÖn t−îng d−íi ®©y: a) Cã vÕt nøt r¹n hoÆc lç hæng, qua ®ã s¶n phÈm ch¸y (löa, khãi, khÝ ®éc) cã thÓ lät qua. b) NhiÖt ®é trªn bÒ mÆt mÉu thö, phÝa kh«ng bÞ ngän löa trùc tiÕp nung nãng t¨ng qu¸ giíi h¹n cho cho phÐp nh− sau: i) NhiÖt ®é trung b×nh trªn bÒ mÆt t¨ng qu¸ 1400C so víi tr−íc khi thö hoÆc, ii) NhiÖt ®é t¹i mét ®iÓm bÊt kú trªn bÒ mÆt t¨ng qu¸ 180 ®é C so víi tr−íc khi thö, hoÆc ®¹t trªn 220 ®é C c) KÕt cÊu mÊt kh¶ n¨ng chÞu lùc, ®æ vì. 21) TiÖn nghi l c¸c yÕu tè cña c«ng tr×nh kÓ c¶ trang thiÕt bÞ nh»m ®¶m b¶o cho søc khoÎ, vÖ sinh m«i tr−êng v ho¹t ®éng cña con ng−êi. 22) Tuæi thä l thêi gian tån t¹i cña mét ®èi t−îng kÕt cÊu (c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh), tõ khi ®−a v o sö dông cho tíi khi ®¹t tr¹ng th¸i giíi h¹n. 23) Tr¹ng th¸i giíi h¹n l tr¹ng th¸i m tõ ®ã trë ®i kÕt cÊu c«ng tr×nh kh«ng cßn kh¶ n¨ng tho¶ m n yªu cÇu ®Æt ra cho nã. §iÒu 8.3. Yªu cÇu ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp C¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp ph¶i ®−îc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu d−íi ®©y: 8.3.1. Yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc Bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc, b¶o vÖ m«i tr−êng nªu ë c¸c ch−¬ng 3, 4, 7 v 9 v c¸c quy ®Þnh cã liªn quan vÒ phßng chèng ch¸y, vÖ sinh, an to n, tiÕt kiÖm n¨ng l−îng t¹i c¸c ch−¬ng 11, 12 v c¸c môc 8.3.5 v 8.3.6 cña ch−¬ng 8. 8.3.2. Yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu x©y dùng Bao gåm c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë ch−¬ng 3 v ch−¬ng 10. 8.3.3. Yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y Bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ: 1) kho¶ng c¸ch ly phßng chèng ch¸y, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4.12, ch−¬ng 4; 2) cÊp n−íc v giao th«ng ch÷a ch¸y, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.16, ch−¬ng 5; 3) phßng chèng ch¸y bªn trong c«ng tr×nh, quy ®Þnh ë ch−¬ng 11 v ®iÒu 14.13 cña ch−¬ng 14.
  4. 8.3.4. Yªu cÇu vÒ tiÖn nghi, an to n Bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ: th«ng giã, chiÕu s¸ng, lèi ®i, biÓn b¸o, chèng ån, che n¾ng, chèng thÊm, chèng sÐt, chèng r¬i ng , chèng nhiÔm ®éc do vËt liÖu x©y dùng, chèng sinh vËt g©y bÖnh, trang thiÕt bÞ vÖ sinh, cÊp tho¸t n−íc v an to n vÒ ®iÖn, quy ®Þnh ë ch−¬ng 3, ch−¬ng 12, ch−¬ng 13 v ch−¬ng 14. 8.3.5. Yªu cÇu vÒ ®−êng ®i v tiÖn nghi cho ng−êi t n tËt 1) Nh÷ng c«ng tr×nh d−íi ®©y ph¶i ®−îc ®¶m b¶o ®−êng ®i v tiÖn nghi sinh ho¹t cho ng−êi t n tËt: a) Kh¸ch s¹n quèc tÕ, ga h ng kh«ng quèc tÕ; b) Tr−êng häc, nh an d−ìng, c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh d nh cho ng−êi gi v ng−êi t n tËt. 2) Nh÷ng c«ng tr×nh d−íi ®©y ph¶i ®−îc ®¶m b¶o ®−êng ®i cho ng−êi ®i trªn xe l¨n: trô së h nh chÝnh quan träng, th− viÖn, b¶o t ng, cung v¨n ho¸, nh h¸t, c«ng viªn. 3) §−êng ®i cho ng−êi t n tËt ph¶i liªn tôc v phï hîp víi tiªu chuÈn vÒ ®−êng ®i cho tõng lo¹i ng−êi khuyÕt tËt. 8.3.6. Yªu cÇu vÒ sö dông n¨ng l−îng ®¹t hiÖu suÊt cao ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sö dông n¨ng l−îng ®¹t hiÖu suÊt cao, theo c¸c gi¶i ph¸p d−íi 1) khai th¸c mÆt thuËn lîi v h¹n chÕ mÆt bÊt lîi cña thiªn nhiªn, tËn dông th«ng giã tù nhiªn, chiÕu s¸ng tù nhiªn, che n¾ng nh− ® quy ®Þnh ë ®iÒu 3.2 v 3.10 cña QCXD n y; 2) sö dông kÕt cÊu bao che cã tÝnh c¸ch nhiÖt cao h¹n chÕ trao ®æi nhiÖt gi÷a kh«ng khÝ bªn ngo i v bªn trong c«ng tr×nh; 4) sö dông c¸c thiÕt bÞ cã hiÖu suÊt cao vÒ n¨ng l−îng trong chiÕu s¸ng, th«ng giã, ®iÒu ho kh«ng khÝ, ®un n−íc, s−ëi còng nh− trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt v c¸c trang thiÕt bÞ c«ng tr×nh kh¸c (nh− thang m¸y). §iÒu 8.4. Ph©n cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp 8.4.1. Ph©n cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông 1) C¸c c«ng tr×nh d©n dông ®−îc ph©n th nh 4 cÊp theo chÊt l−îng sö dông v chÊt l−îng x©y dùng c«ng tr×nh nh− quy ®Þnh trong b¶ng 8.4.1. B¶ng 8.4.1 - Ph©n cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông Ghi chó: (1) ChÊt l−îng sö dông cña nh ë ®−îc quy ®Þnh ë môc 8.4.1.2. (2) BËc chÞu löa ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 11.4.1, ch−¬ng 11.
  5. 2) ChÊt l−îng sö dông cña nh ë ®−îc x¸c ®Þnh theo d©y chuyÒn sö dông, diÖn tÝch, khèi tÝch c¸c phßng, chÊt l−îng c¸c trang thiÕt bÞ vÒ vÖ sinh, cÊp tho¸t n−íc, trang bÞ ®iÖn v møc ®é ho n thiÖn, trang trÝ néi ngo¹i thÊt, theo quy ®Þnh ë b¶ng 8.4.2. B¶ng 8.4.2 - ChÊt l−îng sö dông cña ng«i nh ë
  6. 8.3.2. Ph©n cÊp c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®−îc ph©n cÊp nh− sau: 1) Ph©n cÊp theo chÊt l−îng sö dông (khai th¸c) v chÊt l−îng x©y dùng cña c«ng tr×nh nh− quy ®Þnh t¹i
  7. tiªu chuÈn TCVN 2748 - 91 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c chung”. 2) Ph©n cÊp theo møc ®é ®éc h¹i ®èi víi m«i tr−êng nh− quy ®Þnh t¹i phô lôc 4.8 cña QCXD n y. 3) Ph©n h¹ng theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vÒ møc ®é nguy hiÓm ch¸y, næ nh− quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11.3. Phô lôc 8.1. Ph©n lo¹i c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp C«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp bao gåm: 1. C«ng tr×nh d©n dông, bao gåm: 1.1. Nh ë, gåm: a) Nh ë (gia ®×nh) riªng biÖt, gåm: - biÖt thù. - nh liªn kÕ (nh phè). - c¸c lo¹i nh ë riªng biÖt kh¸c. b) Nh ë tËp thÓ (nh− ký tóc x¸). c) Nh nhiÒu c¨n hé (nh chung c−). d) Kh¸ch s¹n, nh kh¸ch. e) Nh trä. f) C¸c lo¹i nh ë cho c¸c ®èi t−îng ®Æc biÖt. 1.2. C«ng tr×nh c«ng céng, bao gåm: a) C«ng tr×nh v¨n ho¸: - Th− viÖn; - B¶o t ng, nh triÓn l m; - Nh v¨n ho¸, c©u l¹c bé; - Nh biÓu diÔn, nh h¸t, r¹p chiÕu bãng, r¹p xiÕc; - § i ph¸t thanh, ® i truyÒn h×nh; - V−ên thó, v−ên thùc vËt, c«ng viªn v¨n ho¸ - nghØ ng¬i. b) C«ng tr×nh gi¸o dôc: - Nh trÎ; - Tr−êng mÉu gi¸o; - Tr−êng phæ th«ng c¸c cÊp; - Tr−êng ®¹i häc v cao ®¼ng; - Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp; - Tr−êng d¹y nghÒ, tr−êng c«ng nh©n kü thuËt - Tr−êng nghiÖp vô - C¸c lo¹i tr−êng kh¸c. c) C«ng tr×nh y tÕ: - Tr¹m y tÕ; - BÖnh viÖn ®a khoa, bÖnh viÖn chuyªn khoa tõ trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng; - C¸c phßng kh¸m ®a khoa, kh¸m chuyªn khoa khu vùc; - Nh hé sinh - Nh ®iÒu d−ìng, nh nghØ, nh d−ìng l o; - C¸c c¬ quan y tÕ: phßng chèng dÞch, bÖnh. d) C«ng tr×nh thÓ dôc, thÓ thao: - C¸c lo¹i s©n vËn ®éng, s©n thÓ thao, s©n bãng ®¸; - C¸c lo¹i nh luyÖn tËp thÓ dôc, thÓ thao, nh thi ®Êu; - C¸c lo¹i bÓ b¬i cã v kh«ng cã m¸i che, kh¸n ® i. e) C«ng tr×nh th−¬ng nghiÖp, dÞch vô: - Chî; - Cöa h ng, trung t©m th−¬ng m¹i, siªu thÞ; - H ng ¨n, gi¶i kh¸t; -Tr¹m dÞch vô c«ng céng: giÆt l , c¾t tãc, t¾m, may v¸, söa ch÷a thiÕt bÞ, ®å dïng gia dông... f) Nh l m viÖc, v¨n phßng, trô së
  8. g) C«ng tr×nh phôc vô an ninh c«ng céng: - Tr¹m ch÷a ch¸y,... h) Nh phôc vô th«ng tin liªn l¹c: nh b−u ®iÖn, b−u côc, nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ th«ng tin. i) Nh phôc vô giao th«ng: nh ga c¸c lo¹i,... j) C¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c (nh− c«ng tr×nh t«n gi¸o). 2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp, bao gåm: a) Nh , x−ëng s¶n xuÊt; b) C«ng tr×nh phô trî; c) Nh kho; d) C«ng tr×nh kü thuËt phô thuéc. Phô lôc 8.2. Ph©n ®Þnh diÖn tÝch trong nh ë, c«ng tr×nh c«ng céng 1. Nh ë 1.1. DiÖn tÝch sö dông a) DiÖn tÝch sö dông l tæng diÖn tÝch ë v diÖn tÝch phôc vô. b) DiÖn tÝch c¸c phßng, bé phËn ®−îc tÝnh theo kÝch th−íc th«ng thuû tÝnh tõ bÒ ngo i líp tr¸t nh−ng kh«ng trõ bÒ d y cña líp vËt liÖu èp ch©n t−êng v kh«ng tÝnh diÖn tÝch c¸c èng r¸c, khãi, th«ng h¬i, ®iÖn, n−íc,...®Æt trong phßng hay bé phËn n o ®ã. 1.2. DiÖn tÝch nh ë l tæng diÖn tÝch c¸c phßng chÝnh dïng ®Ó ë bao gåm diÖn tÝch c¸c phßng ë (phßng ¨n, ngñ, sinh ho¹t chung, phßng kh¸ch...) gåm c¶ tñ t−êng, tñ x©y, tñ lÈn cã cöa më vÒ phÝa trong phßng ë, kÓ c¶ diÖn tÝch phÇn d−íi cÇu thang bè trÝ trong c¸c phßng ë cña c¨n hé v cã chiÒu cao tõ mÆt nÒn ®Õn mÆt d−íi cÇu thang kh«ng nhá h¬n 1,60m. 1.3. DiÖn tÝch phôc vô L tæng diÖn tÝch c¸c phßng hoÆc bé phËn d−íi ®©y: a) Kho, bÕp, phßng t¾m, röa, giÆt, xÝ, tiÓu, kÓ c¶ lèi ®i bªn trong c¸c phßng ®èi víi nh ë thiÕt kÕ khu vÖ sinh tËp trung; b) H nh lang, lèi ®i cña c¨n hé hoÆc c¸c phßng ë; c) TiÒn s¶nh, phßng ®Öm cña khu bÕp hay khu t¾m röa, giÆt, xÝ, tiÓu tËp trung; d) Mét nöa diÖn tÝch l«gia, mét nöa diÖn tÝch ban c«ng; e) C¸c tñ x©y, tñ lÈn cña c¨n hé cã cöa më vÒ phÝa trong c¸c bé phËn hay phßng phô. 2. C«ng tr×nh c«ng céng 2.1. DiÖn tÝch sö dông a) DiÖn tÝch sö dông l tæng diÖn tÝch l m viÖc v diÖn tÝch phôc vô. b) DiÖn tÝch c¸c gian phßng, c¸c bé phËn ®Òu tÝnh theo quy ®Þnh ë môc 1.1.b cña phô lôc n y. 2.2. DiÖn tÝch l m viÖc L tæng diÖn tÝch c¸c phßng l m viÖc chÝnh v c¸c phßng l m viÖc phô trî (ngo¹i trõ diÖn tÝch buång thang, h nh lang, buång ®Öm, v c¸c phßng kü thuËt). 2.3. DiÖn tÝch phôc vô Bao gåm c¸c diÖn tÝch phôc vô nh− buång thang, h nh lang, buång ®Öm, c¸c phßng kü thuËt. Ghi chó: (1) Nh÷ng diÖn tÝch d−íi ®©y ®−îc tÝnh v o diÖn tÝch l m viÖc: (a) DiÖn tÝch h nh lang kÕt hîp phßng häc trong tr−êng häc, kÕt hîp l m chç ®îi, ngåi ch¬i trong bÖnh viÖn, nh an d−ìng, nh h¸t, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé... (b) DiÖn tÝch c¸c phßng ph¸t thanh, qu¶n lý, phßng b¶ng ®iÖn, tæng ® i, phßng phô cña s©n khÊu, chñ tÞch ®o n, phßng kü thuËt m¸y chiÕu phim,...
  9. (2) C¸c phßng kü thuËt l c¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ kü thuËt nh− phßng nåi h¬i, phßng ®Æt m¸y b¬m, m¸y biÕn thÕ, thiÕt bÞ th«ng giã, ®iÒu ho kh«ng khÝ, phßng ®Ó thiÕt bÞ thang m¸y chë ng−êi, chë h ng ho¸. Phô lôc 8.3. C¸c hÖ sè khèi, hÖ sè mÆt b»ng cña nh ë 1. HÖ sè mÆt b»ng K L tû sè gi÷a diÖn tÝch ë trªn diÖn tÝch x©y dùng hoÆc gi÷a diÖn tÝch ë cña c¨n hé trªn diÖn tÝch s n c¨n hé 2. HÖ sè mÆt b»ng K1 L tû sè gi÷a diÖn tÝch ë trªn diÖn tÝch sö dông cña ng«i nh hoÆc c¨n hé 3. HÖ sè khèi K2 L tû sè gi÷a khèi tÝch x©y dùng cña ng«i nh (c¨n hé) trªn diÖn tÝch ë.
Đồng bộ tài khoản