Quy chuẩn xây dựng_ Chương 9

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
198
lượt xem
87
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 9_ Thiết kế kiến trúc. Các quy định trong chương này nhằm đảm bảo cho các công trình dân dụng, công nghiệp có được giải pháp kiến trúc hợp lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 9

  1. Ch−¬ng 9 thiÕt kÕ kiÕn tróc Môc tiªu C¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng n y nh»m ®¶m b¶o cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp cã ®−îc gi¶i ph¸p kiÕn tróc hîp lý. §iÒu 9.1. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc 9.1.1. Yªu cÇu ®èi víi gi¶i ph¸p kiÕn tróc Gi¶i ph¸p kiÕn tróc cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau: 1) Yªu cÇu vÒ quy ho¹ch VÞ trÝ x©y dùng v gi¶i ph¸p kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch chung cña ®« thÞ, quy ho¹ch chi tiÕt cña tõng khu vùc v tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch x©y dùng, nªu trong c¸c ch−¬ng 4, ch−¬ng 5, ch−¬ng 6 v ch−¬ng 7 cña QCXD n y. 2) Yªu cÇu vÒ chøc n¨ng sö dông Gi¶i ph¸p kiÕn tróc c«ng tr×nh ph¶i tho¶ m n c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng sö dông, vÒ tæ chøc kh«ng gian bªn trong, bªn ngo i v vÒ c«ng nghÖ x©y dùng, trang thiÕt bÞ kü thuËt. a) §èi víi nh ë, gi¶i ph¸p kiÕn tróc ph¶i ®¶m b¶o sù liªn hÖ thuËn tiÖn gi÷a c¸c phßng ë, phßng ¨n, phßng tiÕp kh¸ch, v c¸c phßng phôc vô (bÕp, vÖ sinh, kho) ®ång thêi ®¶m b¶o khai th¸c tèt c¸c ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn thuËn lîi (th«ng giã, chiÕu s¸ng...) cho c¸c phßng chÝnh. b) §èi víi c«ng tr×nh c«ng céng gi¶i ph¸p kiÕn tróc ph¶i phï hîp víi tõng lo¹i chøc n¨ng (v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ,...), phï hîp víi quy m« phôc vô (®¬n vÞ ë, khu ë, to n ®« thÞ) v ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho sö dông, qu¶n lý. c) §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, gi¶i ph¸p kiÕn tróc ph¶i ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho tæ chøc s¶n xuÊt v d©y chuyÒn c«ng nghÖ, mèi quan hÖ hîp lý gi÷a c¸c ph©n x−ëng, c¸c nh (x−ëng) s¶n xuÊt chÝnh v c¸c nh (x−ëng) s¶n xuÊt phô còng nh− c¸c c«ng tr×nh kü thuËt v c«ng tr×nh phï trî, sö dông hîp lý c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ kü thuËt v h¹ tÇng c¬ së cña khu c«ng nghiÖp. 3) Yªu cÇu vÒ m«i tr−êng v c¶nh quan. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc c«ng tr×nh ph¶i: a) Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a c«ng tr×nh víi m«i tr−êng v c¶nh quan, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng, b¶o vÖ c¸c danh lam th¾ng c¶nh v di tÝch lÞch sö, v¨n hãa nªu trong ch−¬ng 4 cña QCXD n y. b) khai th¸c tèt ®Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh thiªn nhiªn, tËn dông c¸c yÕu tè c©y xanh v mÆt n−íc ®Ó n©ng cao chÊt l−îng thÈm mü. c) phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm khÝ hËu ®Þa ph−¬ng. 4) Yªu cÇu vÒ kinh tÕ - x héi. Trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng sö dông, phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, kü thuËt v phong tôc tËp qu¸n ®Þa ph−¬ng, gi¶i ph¸p kiÕn tróc ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thÈm mü, gi÷ ®−îc b¶n s¾c v¨n hãa ®Þa ph−¬ng v b¶n s¾c cña nÒn v¨n ho¸ d©n téc nãi chung. 9.1.2. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu C¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc phï hîp víi c¸c quy ®Þnh v tiªu chuÈn d−íi ®©y sÏ ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu: 1) Nh ë hoÆc quÇn thÓ nh ë ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c cÊp phï hîp víi ®iÒu 5.7 “Quy ho¹ch khu ë” cña QCXD n y v tiªu chuÈn TCVN 4451 - 87 “Nh ë - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ”. 2) C«ng tr×nh c«ng céng ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi ®iÒu 5.8 “Quy ho¹ch c¸c c«ng tr×nh c«ng céng” cña QCXD n y v tiªu chuÈn 20 TCN 13 - 91 “Ph©n cÊp nh v c«ng tr×nh d©n dông - Nguyªn t¾c 3) C¸c c«ng tr×nh d©n dông cã thÓ ®−îc kÕt hîp nhiÒu chøc n¨ng (ë v dÞch vô c«ng céng, ë v s¶n xuÊt, hoÆc c¸c chøc n¨ng c«ng céng kh¸c nhau...) v o trong mét c«ng tr×nh v mçi th nh phÇn chøc n¨ng ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña thÓ lo¹i c«ng tr×nh ®ã. 4) C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi ®iÒu 5.2 “Quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp v kho t ng ®« thÞ” cña QCXD n y v phï hîp víi cÊp c«ng tr×nh quy ®Þnh trong TCVN 2748 - 91 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c chung”, tuú theo møc ®é ®Çu t− v yªu cÇu vÒ chÊt l−îng x©y dùng.
  2. Ghi chó: Danh môc c¸c tiªu chuÈn cña VN vÒ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp ®−îc nªu ë phô lôc 9.1. §iÒu 9.2. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông ®Æc biÖt quan träng 1) §èi víi c¸c c«ng tr×nh d©n dông ®Æc biÖt quan träng, gi¶i ph¸p kiÕn tróc ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt (vÒ chÊt l−îng thÈm mü, tÝnh d©n téc, tÝnh hiÖn ®¹i, ®é bÒn v÷ng, møc ®é trang thiÕt bÞ kü thuËt), theo quy ®Þnh riªng v ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. 2) Trõ nh÷ng tr−êng hîp ®−îc quy ®Þnh riªng, ph−¬ng ¸n kiÕn tróc cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông ®Æc biÖt quan träng ph¶i ®−îc tuyÓn chän th«ng qua thi tuyÓn c¸c ph−¬ng ¸n kiÕn tróc. Phô lôc 9.1. Danh môc tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp 1) Nh ë (gåm c¶ kh¸ch s¹n) TCVN 4451 - 87 Nh ë - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ TCVN 4450 - 87 C¨n hé ë - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391 - 86 Kh¸ch s¹n du lÞch - XÕp h¹ng TCVN 5065 - 90 Kh¸ch s¹n - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 2) Nh v c«ng tr×nh c«ng céng TCVN 4319 - 86 Nh v c«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ a) C«ng tr×nh v¨n ho¸ TCVN 5577 - 91 R¹p chiÕu bãng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ b) C«ng tr×nh gi¸o dôc TCVN 3907 - 84 Nh trÎ - Tr−êng mÉu gi¸o - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 3978 - 84 Tr−êng häc phæ th«ng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 3981 - 85 Tr−êng ®¹i häc - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4602 - 88 Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXD 60 -74 Tr−êng d¹y nghÒ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ c) C«ng tr×nh y tÕ TCVN 4470 - 95 BÖnh viÖn ®a khoa - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ d) C«ng tr×nh thÓ dôc, thÓ thao TCVN 4205 - 86 C«ng tr×nh thÓ thao - C¸c s©n thÓ thao - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4260 - 86 C«ng tr×nh thÓ thao - BÓ b¬i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4529 - 86 C«ng tr×nh thÓ thao - Nh thÓ thao - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ e) C«ng tr×nh th−¬ng nghiÖp TCVN 4515 - 88 Nh ¨n c«ng céng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ f) Trô së l m viÖc TCVN 4601 - 88 Trô së c¬ quan - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 3) C«ng tr×nh c«ng nghiÖp TCVN 4514 - 88 xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp - Tæng mÆt b»ng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604 - 88 xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp - Nh s¶n xuÊt - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4317 - 86 Nh kho - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ
Đồng bộ tài khoản