intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quỹ đầu tư công chúng đầu tiên của công ty quản lý quỹ Prudential

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

373
lượt xem
117
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách thức để gia tăng giá trị vốn của nhà đầu tư để có được nguồn vốn thu nhập định kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quỹ đầu tư công chúng đầu tiên của công ty quản lý quỹ Prudential

  1. Article 9: QUYÕ ÑAÀU TÖ CAÂN BAÈNG PRUDENTIAL - QUYÕ ÑAÀU TÖ COÂNG CHUÙNG ÑAÀU TIEÂN CUÛA COÂNG TY QUAÛN LYÙ QUYÕ PRUDENTIAL Khi ñaàu tö, chaéc khoâng ít laàn baïn phaân vaân: laøm caùch naøo ñeå coù theå gia taêng giaù trò voán cuûa mình vaø ñoàng thôøi vaãn coù ñöôïc moät nguoàn thu nhaäp ñònh kyø. Vôùi Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential (PRUBF1), baïn coù theå vöøa ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy vöøa ñöôïc höôûng nhieàu lôïi theá khaùc khaùc so vôùi khi ñaàu tö ñôn leû. Phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính cuûa baïn Moät trong nhöõng öu ñieåm noåi baät cuûa Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential laø baïn coù theå tham gia maø khoâng caàn phaûi coù nhieàu voán. Chæ vôùi moät soá voán ban ñaàu laø 10 trieäu ñoàng, baïn ñaõ coù theå ñaêng kyù mua chöùng chæ Quyõ PRUBF1. Voán ñaàu tö cuûa baïn ñöôïc quaûn lyù bôûi caùc chuyeân gia Trong soá baùo kyø tröôùc, chuùng toâi ñaõ giôùi thieäu lòch söû phaùt trieån laâu daøi vaø thaønh tích trong hoaït ñoäng quaûn lyù quyõ ñaàu tö cuûa taäp ñoaøn Prudential treân toaøn theá giôùi cuõng nhö trong khu vöïc. Laø moät thaønh vieân cuûa taäp ñoaøn Prudential toaøn caàu, Coâng ty Quaûn lyù Quyõ Prudential Vieät Nam (PVFMC) chuùng toâi quy tuï ñoäi nguõ nhöõng nhaø ñieàu haønh quyõ coù trình ñoä chuyeân moân cao, giaøu kinh nghieäm vaø nhaïy beùn ñeå quaûn lyù voán ñaàu tö cuûa baïn moät caùch hieäu quaû nhaát. Thu nhaäp ñònh kyø vaø trieån voïng gia taêng giaù trò voán Quyõ PRUBF1laø söï keát hôïp giöõa caùc coå phieáu vaø caùc coâng cuï nôï (töùc caùc loaïi chöùng khoaùn coù thu nhaäp coá ñònh). Vieäc ñaàu tö vaøo coå phieáu mang laïi trieån voïng gia taêng giaù trò voán trong khi vieäc ñaàu tö vaøo caùc coâng cuï nô ïgiuùp giaûm bôùt aûnh höôûng cuûa söï bieán ñoäng trong hoaït ñoäng ñaàu tö coå phieáu vaø taïo ra thu nhaäp ñònh kyø. Ña daïng hoùa hoaït ñoäng ñaàu tö vaø giaûm thieåu ruûi ro Quyõ PRUBF1 ñaàu tö vaøo moät danh muïc ñaàu tö ña daïng vôùi nhieàu loaïi chöùng khoaùn khaùc nhau, giuùp baïn ñaït ñöôïc lôïi ích töø moät danh muïc ñaàu tö ña daïng hôn raát nhieàu so vôùi khi baïn töï ñaàu tö rieâng leû. Ñaây cuõng chính laø giaûi phaùp giuùp baïn coù theå giaûm thieåu ruûi ro trong ñaàu tö. Neáu moät loaïi chöùng khoaùn naøo ñoù khoâng mang laïi lôïi nhuaän nhö mong ñôïi thì aûnh höôûng cuûa noù seõ khoâng nghieâm troïng so vôùi khi baïn chæ ñaàu tö vaøo moät soá ít coâng ty naøo ñoù. Tyû suaát lôïi nhuaän chuaån naêng ñoäng Thoâng thöôøng, Coâng ty quaûn lyù Quyõ seõ ñöôïc höôûng khoaûn thöôûng hoaït ñoäng khi tyû suaát lôïi nhuaän ñaàu tö trong naêm cuûa Quyõ vöôït qua möùc lôïi nhuaän chuaån đñöôïc qui ñònh tröôùc.
  2. Vôùi PRUBF1, vaø cuõng laø laàn ñaàu tieân taïi thò tröôøng Vieät Nam, moät tyû suaát lôïi nhuaän chuaån naêng ñoäng ñöôïc aùp duïng. Tyû suaát lôïi nhuaän chuaån cuûa PRUBF1 ñöôïc quy ñònh cao hôn 1% so vôùi tyû suaát lôïi nhuaän so saùnh. Tyû suaát lôïi nhuaän so saùnh maø PRUBF1 aùp duïng laø moät tyû suaát bieán ñoåi cuøng chieàu vôùi söï thay ñoåi cuûa chæ soá thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam vaø söï thay ñoåi giaù trò cuûa traùi phieáu Chính phuû kyø haïn 5 naêm. Baèng vieäc aùp duïng tyû suaát lôïi nhuaän chuaån naêng ñoäng naøy, caùc nhaø ñieàu haønh quyõ Prudential seõ phaûi mang laïi cho baïn moät lôïi nhuaän cao hôn so vôùi thò tröôøng tröôùc khi hoï coù theå ñöôïc nhaän baát cöù khoaûn thöôûng hoaït ñoäng naøo. Caùch laøm naøy thaät söï gaén keát quyeàn lôïi vaø taïo ñoäng löïc khuyeán khích Coâng ty quaûn lyù quyõ toái ña hoùa lôïi nhuaän cho Quyõ, Tính minh baïch Baïn luoân bieát roõ veà tình hoaït ñoäng cuûa Quyõ vaø hieäu quaû cuûa caùc khoaûn ñaàu tö cuûa mình nhôø vaøo tính minh baïch vaø vieäc ñònh kyø coâng boá coâng khai caùc yeáu toá lieân quan ñeán Quyõ nhö chi phí quaûn lyù Quyõ, caùc khoaûn phí khaùc, hieäu quaû hoaït ñoäng ñaàu tö, thu nhaäp cuûa Quyõ vaø giaù trò taøi saûn roøng treân moät ñôn vò Quyõ. Nhöõng thoâng tin cô baûn veà Quyõ PRUBF1 Thoâng tin toång quaùt Teân quyõ Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential Loaïi quyõ Laø loaïi Quyõ ñoùng; Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Quyõ laø 7 naêm Chöùng chæ Quyõ seõ ñöôïc nieâm yeát treân Trung taâm Giao dòch chöùng khoaùn thaønh phoá Hoà Chí Minh. . Muïc tieâu ñaàu tö Taïo ra moät nguoàn thu nhaäp ñònh kyø cuøng trieån voïng gia taêng giaù trò voán cho Nhaø Ñaàu Tö Chieán löôïc ñaàu tö Ñaàu tö vaøo moät danh muïc ñaàu tö caân baèng bao goàm caùc coâng cuï nôï vaø coå phieáu. Cô caáu ñaàu tö • 30-100% Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa Quyõ ñöôïc ñaàu tö vaøo caùc coâng cuï nôï nhö traùi phieáu Chính phuû, traùi phieáu Chính quyeàn Ñòa phöông, traùi phieáu Coâng ty vaø tieàn göûi ngaân haøng • 0-70% Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa Quyõ ñöôïc ñaàu tö vaøo coå phieáu ñöôïc nieâm yeát vaø coå phieáu chöa nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Voán ñieàu leä döï kieán huy ñoäng 500.000.000.000 (naêm traêm tyû) ñoàng Meänh Giaù Ñôn Vò Quyõ 10.000 (möôøi ngaøn) ñoàng /ñôn vò Quyõ Phí phaùt haønh 3%/meänh giaù ñôn vò quyõ Giaù Phaùt Haønh 10.300 (möôøi ngaøn ba traêm) ñoàng/ñôn vò Quyõ
  3. Möùc toái thieåu khi ñaàu tö ban ñaàu 1.000 ñôn vò hoaëc 10.000.000 (möôøi trieäu) ñoàng Möùc toái ña khi ñaàu tö ban ñaàu 2.500.000 ñôn vò hoaëc 25.000.000.000 (hai möôi laêm tyû) ñoàng Tæ suaát lôïi nhuaän so saùnh (Rb) Rb = (X% cuûa tyû leä phaàn traêm thay ñoåi cuûa giaù trò Traùi phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm cuûa naêm) + (Y% của tỷ lệ phần trăm thay ñổi của chỉ số thị trường chứng khoaùn Việt Nam cuûa naêm). Tyû leä X% vaø Y% neâu treân seõ do Coâng ty Quaûn lyù Quyõ ñeà xuaát, vaø ñöôïc Ban Ñaïi dieän Quyõ vaø Ñaïi hoäi Nhaø ñaàu tö quyeát ñònh haøng naêm. Tæ suaát lôïi nhuaän chuaån (Rh) Rh = Tyû suaát lôïi nhuaän so saùnh (Rb) + 1% Giaù trò taøi saûn roøng/ñôn vò Quyõ Sau khi Quyõ ñi vaøo hoaït ñoäng, giaù trò taøi saûn roøng/ñôn vò Quyõ seõ ñöôïc xaùc ñònh vaø coâng boá haøng tuaàn. Phí Quaûn lyù Quyõ 2% Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa Quyõ/moãi naêm. Phí naøy ñöôïc tính vaø thanh toaùn haøng thaùng cho Coâng ty Quaûn lyù Quyõ. Thöôûng Hoaït ñoäng 20% cuûa phaàn cheânh leäch giöõa thu nhaäp töø hoaït ñoäng ñaàu tö haøng naêm vaø tyû suaát lôïi nhuaän chuaån,vôùi ñieàu kieän: • Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa 1 ñôn vò Quyõ cao hôn Meänh giaù Chöùng Chæ Quy, vaø • Tyû suaát lôïi nhuaän töø ñaàu tö cuûa Quyõ cao hôn möùc tyû suaát lôïi nhuaän chuaån. Phaân phoái thu nhaäp Kyø coå töùc Haøng naêm Kyø tôùi: Hoûi ñaùp veà Quyõ PRUBF1.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2