Quy định 1686/QĐ-TLĐ

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
4
download

Quy định 1686/QĐ-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định 1686/QĐ-TLĐ về chế độ trả lương, phụ cấp đối với cán bộ quản lý, điều hành các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định 1686/QĐ-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------- -------------------- S : 1686/Q -TL Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2008 QUY NNH T M TH I V CH TR LƯƠNG, PH C P I V I CÁN B QU N LÝ, I U HÀNH CÁC D ÁN VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A NƯ C NGOÀI Căn c i u l Công oàn Vi t Nam năm 2003 Căn c Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan Nhà nư c; Quy t nh s 484/Q -TL ngày 12/4/2007 c a T ng Liên oàn ban hành quy ch t m th i v m t s ch chi tiêu n i b th c hi n t ch tài chính t i cơ quan T ng Liên oàn L VN; Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12-7-2007 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính Nhà nư c i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách Nhà nư c; Quy nh m t s nh m c chi tiêu d án vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài ban hành Quy t nh s 61/2006/Q -BTC ngày 02/11/2006 c a B Tài chính, T ng Liên oàn L VN quy nh t m th i v ch tr lương, ph c p cho cán b qu n lý, i u hành các d án vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài cho TL như sau: I. I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG 1/ i tư ng áp d ng: + Cán b công ch c các Ban thu c cơ quan TL (trong biên ch quĩ lương c a cơ quan), ư c cơ quan c (có th i h n) sang làm vi c chuyên trách ho c kiêm nhi m t i các d án c a T ng Liên oàn do nư c ngoài tài tr . + Lao ng tuy n d ng theo h p ng, không thu c biên ch cơ quan TL làm vi c trong các d án c a T ng Liên oàn do nư c ngoài tài tr . 2/ Ph m vi áp d ng: Quy nh này th c hi n i v i các d án do cơ quan T ng Liên oàn L VN ti p nh n, qu n lý, s d ng. II. QUI NNH C TH 1/ Ch tr lương i v i cán b chuyên trách d án 1.1. Ngu n chi tr t ngân sách d án:
  2. a) Quy n l i: Cán b ư c T ng Liên oàn c bi t phái làm chuyên trách d án, ư c hư ng ti n lương do ngu n kinh phí d án chi tr theo h p ng ký k t gi a ch s d ng lao ng v i ngư i lao ng theo qui nh c a Pháp l nh cán b công ch c và Pháp lu t v lao ng hi n hành. b) Nghĩa v : - Cán b chuyên trách d án hư ng ti n lương d án, hàng tháng ph i n p kinh phí BHXH, BHYT (ph n cá nhân ph i óng) tính trên ti n lương do cơ quan chi tr theo quy nh c a Pháp lu t v BHXH và BHYT. - Cán b chuyên trách d án hư ng ti n lương d án, hàng tháng n p t l (%) ti n lương th c nh n (sau khi tr Thu thu nh p cá nhân) vào Qu i s ng cơ quan theo m c sau: TT Thu nh p bình quân/tháng (Sau khi T l n p Qu i M c n p qu i tr thu thu nh p cá nhân) s ng s ng 1 Dư i 5.000.000 0% 0, 2 T 5.000.000 n 6.000.000 2% 100.000 3 T 6.000.000 n 7.000.000 3% 180.000 4 T 7.000.000 n 8.000.000 4% 280.000 5 T 8.000.000 n 9.000.000 5% 400.000 6 T 9.000.000 n 10.000.000 6% 540.000 7 T 10.000.000 n 11.000.000 7% 700.000 8 … Thu nh p t 11.000.000 /tháng tr lên ư c tính theo tương t như b ng trên, c 1.000.000 tăng thêm ư c tính tăng t l n p 1%. 1.2. Ngu n chi tr t ngân sách công oàn và các ngu n khác: a) Ti n lương: Ti n lương c a cán b ư c c làm chuyên trách d án, ư c th c hi n như sau: N u biên ch c a ơn v có cán b ư c c làm chuyên trách d án còn thi u ho c ã ư c b trí , thì ti n lương c a cán b chuyên trách d án ang hư ng t ngân sách công oàn ư c giao cho ơn v có cán b c làm chuyên trách d án s d ng. Th trư ng ơn v có cán b c làm chuyên trách d án Quy t nh vi c s d ng s ti n này m b o công khai, công b ng, ch y u c i thi n i s ng cán b công nhân viên trong ơn v . Trư ng h p biên ch hi n có c a ơn v có cán b ư c c sang làm chuyên trách d án ã vư t ch tiêu biên ch cơ quan giao, thì cơ quan thu h i ti n lương c a cán b chuyên trách d án do cơ quan chi tr vào ngân sách công oàn.
  3. b)Quy n l i khác: Trong th i gian tham gia chuyên trách d án, cán b chuyên trách d án ư c Cơ quan óng kinh phí BHXH (15%), BHYT (2%) theo n n lương hư ng t i cơ quan, xét nâng b c lương, khen thư ng, ăn trưa, các ch ngày l , ngày t t… theo qui nh c a Nhà nư c và cơ quan TL . 1.3. i v i cán b công ch c các Ban thu c cơ quan TL tham gia kiêm nhi m Ban qu n lý i u hành d án ư c hư ng m c ph c p kiêm nhi m như sau: + i v i d án có tho thu n v m c chi tr ph c p t ngu n kinh phí d án cho cán b kiêm nhi m thì th c hi n theo tho thu n. + i v i d án không tho thu n m c chi tr ph c p, nhưng có ngu n chi tr ph c p t kinh phí d án thì th c hi n chi tr theo m c sau: - Trư ng Ban QLDA = 10% (lương chính + ph c p ch c v + ph c p thâm niên vư t khung). - Phó Ban QLDA + K toán = 8% (lương chính + ph c p ch c v + ph c p thâm niên vư t khung). - Thành viên Ban QLDA = 7% % (lương chính + ph c p ch c v + ph c p thâm niên vư t khung). - Th qu = 5% (lương chính + ph c p ch c v + ph c p thâm niên vư t khung). 1.4. i v i lao ng theo h p ng: không thu c quĩ lương trong biên ch cơ quan TL , hư ng lương t ngân sách d án Ti n lương và ch khác (BHXH, BHYT), th c hi n theo tho thu n gi a TL và bên tài tr , H p ng lao ng gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng. III. T CH C TH C HI N 1/ Các Ban, ơn v trong cơ quan TL , Giám c các d án do nư c ngoài tài tr cho T ng Liên oàn ph i h p th c hi n. 2/ Qui nh này có hi u l c k t ngày 01/11/2008. 3/ Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c gì, ngh ph n ánh k p th i v TL nghiên c u gi i quy t./. T/M. OÀN CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Các Ban, ơn v tr c thu c TL - Lưu VP TL
  4. Nguy n Hoà Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản