Quy định 172/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Quy định 172/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định 172/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc lập bản trích tờ khai hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định 172/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy   Þ nh ® cña  æ n g  c ôc tr g  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 172/1998/Q§­T C H Q T ën c n g µy  20 th¸ng 6 n¨ m  1998 v Ò   viÖc lËp b¶ n  trÝch  tê khai h µ n g  n h Ë p  kh È u T æ n g  côc tr ëng T æ n g  côc H ¶i quan ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  th¸ng2  20    n¨m  1990. ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  16/CP ngµy 07/3/1994 vÒ    chøc  n¨ng  nhiÖm   vµ  vô  tæ  chøc  m¸y  bé  cña  Tæng côc    H¶i quan. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh 422/Q§­TTg  ngµy  th¸ng5  19    n¨m  1998  cña  Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc  6  vÒ  lËp  tr¹m  kiÓm    ªnhîp chèng  so¸tli     bu«n  vµ  lËu  gian  lËn th   ¬ng  m¹i. ­ C¨n  Th«ng   73  cø  t TC/TCT ngµy  20/10/1997 cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc híng dÉn    chÕ  ho¸ ®¬n  ®é    chøng        tõ ®èi víihµng   u  ho¸ l th«ng    tr trªnthÞ  ­ êng. ­ C¨n  quy    cø  chÕ  ho¹t®éng    cña    c¸c tr¹m kiÓm     ªnhîp  so¸tli   ban hµnh  theo QuyÕt  ®Þnh   07/1998/Q§­ sè  853  ngµy  12/6/1998  cña Trëng ban chØ   ®¹o 853 TW. Q uy   Þ nh ® I­ u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. B¶n    trÝch tê khaihµng        nhËp khÈu    lµb¶n    kª trÝch yÕu      tªnhµng,sè ­   l îng,gi¸trÞ(theo ho¸ ®¬n            mua hµng kÌm  theo)vµ    hiÖu,ngµy,th¸ngcña    c¸csè        têkhaivµ          biªnlai gèc  nhËp    ®∙  l«hµng ®ã. 2. B¶n    trÝch tê khaihµng        nhËp khÈu  Tæng  do  côc    H¶i quan    ph¸t in vµ    hµnh,thèng    nhÊt qu¶n      lý.Côc    H¶i quan    c¸c tØnh  chîbiªngií sö  cã        dông    i ®Ó phôc  vµ  vô  qu¶n   lýhµng      ho¸ khiqua Tr¹m kiÓm    ªnhîp. so¸tli   3. B¶n    trÝch tê khaihµng        nhËp  khÈu chØ  gi¸trÞ ph¸p      dông  cã      lýkhisö  ®óng  mÉu   quy ®Þnh  ghi®Çy  c¸c yÕu    quy  vµ    ®ñ    tè ®∙  ®Þnh  trong mÉu,    do  H¶i quan    cöa khÈu    lµm      n¬i®∙  thñ tôcnhËp  khÈu    l«hµng  x¸cnhËn.4.Tªn  ®ã        hµng  sè îng  vµ  l tõng  Æt   m hµng      trªnc¸c b¶n trÝch    tê khaiph¶i ®óng          víitªn hµng  kh«ng  îcvîtqu¸ sè îng ®∙    vµ  ®       l   ghitrong tê khainhËp        khÈu  ªnquan    li   (tê khaigèc).   5. ChØ  lËp b¶n  trÝch    tê khai hµng    nhËp  khÈu cho nh÷ng    l« hµng ®∙  khaib¸o      H¶i quan  nép    vµ  ®ñ thuÕ  nhËp  khÈu, hµng    thuéc diÖn d¸n tem ®∙  d¸n  tem. B¶n  ®ñ    trÝch tê khaido        chñ  hµng  haib¶n  nhau  cã      lËp    nh  vµ  gi¸trÞ trong 05    ngµy  tõngµy    kÓ    H¶i quan  cöa khÈu    x¸cnhËn  ®ãng dÊu. Tr¹m    kiÓm   so¸tli       ªnhîp kiÓm      tra, nhËn, vµ u    i x¸c   l gi÷ t¹ tr¹m mét      b¶n    ®Ó lµm  së  c¬  kiÓm   tra®èi chiÕu        khicÇn  thiÕt.
  2. 2 6. Nh÷ng      tê khaihµng    nhËp  khÈu  trÝch hÕt  l   ®∙    sè îng hµng  nhËp khÈu  ra c¸c b¶n      trÝch tê khaihµng        nhËp khÈu  kh«ng  th×  cßn      gi¸trÞ lµm chøng    tõ ®Ó  vËn  chuyÓn  hµng    êng. trªn® II­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1. Tr¸ch nhiÖm       cña ngêi b¸n    (b¸n bu«n) hµng      ho¸  nguån  cã  gèc nhËp  ngo¹it¹ chîbiªngií® îcphÐp                i i b¸n hµng nhËp  khÈu: ­ §èivíi       nh÷ng    l«hµng  nhËp khÈu  khaib¸o    ®∙    H¶i quan  nép  thuÕ  vµ  ®ñ  nhËp  khÈu, khib¸n      hµng  cho ®ã  ngêimua     hµng  ph¶igiao l¹ biªnlainép  th×            i thuÕ nhËp  khÈu  kÌm  vµ  theo ho¸ ®¬n  b¸n hµng  Bé    do  Tµi chÝnh  ph¸thµnh    ®Ó  ngêi mua     vËn  chuyÓn    trªndêng. Trêng  b¸n    hîp  cho nhiÒu ngêi th×    ph¶i   lËp b¶n trÝch tê khaitheo        quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm   nªu    kÌm    1  trªnvµ  ho¸ ®¬n  b¸n  hµng  Bé    do  Tµi chÝnh    ph¸thµnh    ®Ó giao  cho  ngêi mua     hµng lµm  chøng    tõ vËn chuyÓn  hµng      êng. ho¸ trªn® ­      §èi víinh÷ng   l« hµng cha nép  thuÕ  nhËp khÈu  hoÆc  hµng  ho¸  îc ®   mua  gom   i   t¹ chîmuèn    vËn chuyÓn    ra ngoµikhu    vùc          chîbiªngií th× chñ  i hµng  ph¶i®Õn       H¶i quan    n¬igÇn  më     ®ã  tê khaivµ   nép  thuÕ  nhËp khÈu  theo quy  ®Þnh.    nép  Khi ®∙  thuÕ  xong nÕu    l« hµng  îc chia nhá    ®     ®Ó vËn  chuyÓn    th× ph¶itiÕn hµnh        lËp b¶n trÝch têkhaikÌm          ho¸ ®¬n mua  hµng    ®Ó lµm  chøng    tõ chøng  minh  hµng  nép  ®∙  thuÕ. ­    Khi lËp b¶n trÝch    tê khai ®Õn     H¶i quan cöa khÈu      xin x¸c nhËn chñ  hµng  ph¶ixuÊt tr×nh tê khainhËp            khÈu  biªnlaithu thuÕ  vµ        cña    l«hµng cho  c¸n bé      H¶i quan      ®Ó ®èi chiÕu  íckhiký    tr     x¸cnhËn. 2.Tr¸chnhiÖm      cña    H¶iquan  cöa  khÈu: ­ Cung    cÊp  ®Çy  mÉu   ®ñ  b¶n trÝch tê khaitheo  cÇu        yªu  cña chñ  hµng.   Cã  tr¸chnhiÖm     híng dÉn chñ  hµng    ghi ®Çy       ®ñ c¸c yÕn    tè quy  ®Þnh trong  mÉu   b¶n  trÝch tê khaisau          khichñ  hµng  xuÊt tr×nh ®Çy           ®ñ tê khaigèc    kÌm  theo        biªnlaithu thuÕ  nhËp khÈu  ho¸ ®¬n  hµng  Bé    vµ    b¸n  do  Tµi chÝnh   ph¸t hµnh. KiÓm       tra®èi  chiÕu    tªn hµng, sè îng    l hµng        ghi trªntê khaivµ    biªn lai     gèc  khíp ®óng        víi hµng      tªn ghitrªnb¶n  trÝch tê khaivµ          ho¸ ®¬n  hµng  b¸n  do  Bé    TµichÝnh    ph¸thµnh. ­ L∙nh    ®¹o    H¶i quan cöa khÈu chØ    x¸c nhËn  tªn,®ãng  ký    dÊu    trªnb¶n  trÝch tê khaihµng        nhËp khÈu    x¸c ®Þnh  khi®∙    ®óng    tªnhµng  sè îng trªn vµ  l     b¶n trÝch tê khaikh«ng      l             vîtqu¸ sè îng trªntê khaigèc  l«hµng  ®∙    vµ    ®ã  nép  ®ñ thuÕ. ­ H¶i quan      cöa khÈu      khix¸c nhËn    trªnb¶n  trÝch tê khaiph¶ighirâ sè ­             l îng hµng  trÝch  ®∙  vµo    tê khai gèc  x¸c nhËn    cã    cña    l∙nh ®¹o  H¶i quan cöa  khÈu    ®Ó theo        l   dâitrõlï sè îng hµng    cÊp  i ho¸ ®∙  b¶n trÝch tê khai®ång          thêi ghisæ       ®Ó theo      dâiqu¸ tr×nh x¸c nhËn  cÊp      vµ  b¶n trÝch tê khaihµng        nhËp  khÈu. ­ Khi x¸c nhËn        b¶n trÝch    tê khaihµng    nhËp khÈu ph¶ithu  phÝ      lÖ  H¶i quan  theo Th«ng   31    tsè  TTLB/TC­ TCHQ     (lÖ phÝ    x¸cnhËn    l¹ giÊy tê)vµ  i     nép  ng©n s¸ch theo quy      ®Þnh.
  3. 3 3.Giíi     thiÖu  MÉu  b¶n trÝch  khai: tê  Tæng   côc  H¶i  quan Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖt Nam   nghÜa    §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc      Côc  H¶i  quan... . . . .. khÈu.. . ...... Cöa  . . .....                Khæ.                  20x30                            Sè:.. . .. . .. B¶n  trÝch  khai tê    ­Hä  tªnngêi®øng      vµ      tªntrong têkhainhËp        khÈu...  ®Þa  chØ...        ­ Hä  tªn     vµ    ngêi    ®øng  tªn       trong     b¶n  trÝch         tê khaihµng    nhËp khÈu...   ®Þa chØ...                                                  . ­ TrÝch       néi dung    thuéc  tê  khai nhËp             khÈu... sè.. ngµy..     . .  . th¸ng..  . n¨m                                                 ­Biªnlai  thuÕ         thu nhËp khÈu    sè..   hiÖu..     .ký    .ngµy.. th¸ng..    .  n¨m... .   T¹icöa    khÈu... . ..........................               . . ..........................               . . ­Ho¸    ®¬n  hµng  b¸n  sè..   .ngµy..   . .th¸ng..  . .n¨m... .   . STT Tªn  §¬n  Sè îng  l trong  Sè îng  l Gi¸trÞ     Ghi  hµng vÞ  TK  hµng  NK trÝch hµng ®∙  chó tÝnh trÝch     Ngµy... th . ¨m1998  . ¸ng. .n      Chñ    hµng       Tr¹m          kiÓm      so¸t    X¸c  nhËn  cña L§HQ   khÈu  cöa                   iªnhîp           Ký             l            Ký  ®ãng  vµ  dÊu         (ghirâ hä     X¸c      tªn)    nhËn  ®ãng  dÊu                                                (®∙kiÓm                     tralóc. .g                 . iê                               ngµy.. . h .n¨m..)                              . t ¸ng. .                                               Tªn  ngêikiÓm  . .                 tra. .                .   MÉu  b¶n trÝch    tê khai nªu      trªnTæng  côc  H¶i quan    sÏ ban hµnh theo  QuyÕt  ®Þnh  riªng.  ViÖc      inÊn, cÊp  ph¸t,  qu¶n    lýtheo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i t15 
  4. 4 LB/TC­TCHQ  ngµy  th¸ng 01  28    n¨m 1997 cña  Tµi chÝnh    Bé    ­ Tæng côc    H¶i quan. 4. Quy    ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy  tõ ngµy  ban  15  kÓ    ký  hµnh; ¸p    dông  cho    c¸c Côc  H¶i quan  c¸c tr¹m  vµ    kiÓm     ªnhîp  so¸tli   chèng bu«n    lËu, chèng  gian lËn  ¬ng    th m¹i nªu  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  422/TTg  ngµy 19/5/1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ.C¸c  doanh    hé  nghiÖp bu«n  t¹ chîbiªngií ® îcphÐp  b¸n  i           i b¸n hµng nhËp  khÈu, vµ    chñ  hµng mua   vËn  b¸n  chuyÓn  hµng nhËp khÈu  ra  kháichîbiªngií® îcphÐp              i b¸n hµng nhËp  khÈu. 
Đồng bộ tài khoản